Доклад 2011
ИмеДоклад 2011
страница1/15
Дата на преобразуване20.10.2012
Размер2.09 Mb.
ТипДоклад
източникhttp://iasas.government.bg/uploads/files/News/godishen goklad2011.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
министерство на земеделието и храните

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СОРТОИЗПИТВАНЕ, АПРОБАЦИЯ И СЕМЕКОНТРОЛГОДИШЕН ДОКЛАД
2011


ЗА ДЕЙНОСТТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
ПО СОРТОИЗПИТВАНЕ, АПРОБАЦИЯ
И СЕМЕКОНТРОЛСОФИЯ, Февруари 2012 г.
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СОРТОИЗПИТВАНЕ,
АПРОБАЦИЯ И СЕМЕКОНТРОЛ
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол е официален изпитващ орган за сортовете културни растения и контролен орган към Ми­ни­стер­ст­во на земеделието и храните, при производството и търговията с посевен и посадъчен материал.

Агенцията осъществява своите функции в изпълнение разпоредбите на Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни (ЗЗНСРПЖ), като официален орган осъществяващ експертиза по същество за правна закрила на новите сортове растения, в съответствие с разпоредбите на Закона за посевния и посадъчен материал (ЗППМ), и Закона за генетичномодифицирани организми (ЗГМО), като държавен контролен орган.

Администрацията на Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семекон­трол е организирана в една обща и три специализирани дирекции:

 • Дирекция „Административно и финансово обслужване“.

 • Главна дирекция „Сортоизпитване“ с 9 териториални звена.

 • Главна дирекция „Апробация и семеконтрол“ с 12 териториални звена.

 • Дирекция „Централна лаборатория“

Основни приоритети в дейността на агенцията през 2011 година


 • Хармонизиране на националното законодателство със законодателството на ЕС в областта на семената и посадъчния материал

 • Оптимизиране на системата и критериите на държавното сортоизпитване и нейната организация с цел успещно приобщаване към Европейските структури в законодателен, административно управленски и организационно методичен план

 • Усъвършенстване и разширяване обхвата на контрола при движение на семената между производители, търговци и потребители. Сертификация и контрол на посевния и посадъчен материал, лабораторно тестване на партиди семена за сертификация с цел осигуряване на качествени сертифицирани семена за земеделските производители съвършенстване контрола при производството и търговията с посевен и посадъчен материал на територията на Р България в условията на обща сел­ско­сто­пан­ска политика на ЕС;

 • Акредитиране на ИАСАС за официален изпитващ офис на Службата на Общността за правна закрила на сортовете растения (CPVO), с цел признаване изпитванията на сортовете растения за правна закрила на територията на общността по Регламент на Съвета 2100/94.

 • Оптимизиране на административния капацитет.Основни цели на агенцията за 2011 година

В съответствие със стратегическата цел „Подобряване на условията за устойчиво развитие на земеделските стопанства”, залегнала в Програмата на правителството за европейското развитие на България 2009 – 2013 г., основните цели на агенцията за 2011 година бяха:

 • Осигуряване на качествени сертифицирани семена и увеличаване възможностите за избор от страна на земеделските производители на нови перспективни сортове земеделски култури.

 • Описание и изпитване на сортове растения за вписване в каталог на сортове земеделски и зеленчукови видове на ЕС и в Официалната сортова листа на Р България.

 • Осигуряване на ефективен контрол на пазара на семена и посадъчен материал.

 • Осигуряване на адекватен контрол за спазване изискванията на законодателството в областта на генномодифицираните организми /ГМО/.

 • Поддържане на регистри на производители, заготвители и търговци на посевен и посадъчен материал, и на изпитваните сортове, съгласно международното и национално право.Основни дейности на агенцията през 2011 година

 • Изпитване, признаване на сортове културни растения и породи буби в Реп­у­бл­и­ка България с цел защита правата на селекционера

 • Изпитване, признаване и райониране на сортовете културни растения с цел вписване в Официалната сортова листа и в общия каталог на ЕС

 • Полска инспекция, пробовземане и лабораторни анализи за сертифициране на посевен и посадъчен материал

 • Контрол на производството, заготовката, разпространението и търговията на посевен и посадъчен материал, сертификацията му и одобрение на търговски семена

 • Контрол на юридически и физически лица получили разрешение от министъра на земеделието за сортоизпитване за биологични и стопански качества

 • Поддържане регистър на производители, заготвители и търговци на посевен и посадъчен материал
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Свързани:

Доклад 2011 iconГодишен доклад
Министерският съвет прие План за действие за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания за 2010 – 2011 г. В изпълнение...
Доклад 2011 iconГодишен доклад
Министерският съвет прие План за действие за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания за 2010 – 2011 г. В изпълнение...
Доклад 2011 iconДоклад №0400000510
Настоящият одитен доклад е издаден с Разпореждане №010 от 18. 02. 2011 г и Разпореждане №044 от 30. 03. 2011 г на председателя на...
Доклад 2011 iconДоклад за дейността
Важни събития за „Ита България Енерджи Инвестмънтс ” ад, настъпили през третото тримесечие на 2011 г. (01. 07. 2011 г. – 30. 09....
Доклад 2011 iconДоклад за дейността
Важни събития за „Ита България Енерджи Инвестмънтс ” ад, настъпили през второто тримесечие на 2011 г. (01. 04. 2011 г. – 30. 06....
Доклад 2011 iconДоклад за дейността
Важни събития за „Ита България Енерджи Инвестмънтс ” ад, настъпили през първото тримесечие на 2011 г. (01. 01. 2011 г. – 31. 03....
Доклад 2011 iconОтчетен период: 01. 01. 2011 31. 12. 2011 г
Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително №414 –Н0 –И0-А0/2011 г., на Министъра...
Доклад 2011 iconДоклад за 2011 год
Доклад по Инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на кр (иппсукр)
Доклад 2011 iconДоклад №0042601610
Одитният доклад е издаден с Разпореждане №139 от 09. 06. 2011 г на председателя на Сметната палата и е окончателен
Доклад 2011 iconДоклад №0300001010*
Одитният доклад е издаден с Разпореждане №052/30. 03. 2011 г на председателя на Сметната палата и е окончателен
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом