Доклад по прилагането на закона за частните съдебни изпълнители
ИмеДоклад по прилагането на закона за частните съдебни изпълнители
страница1/6
Дата на преобразуване19.10.2012
Размер345.87 Kb.
ТипДоклад
източникhttp://www.justice.government.bg/publications/Dokladi/dokald_ch_sudebni_izpulniteli.doc
  1   2   3   4   5   6
ДОКЛАД

ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА ЗА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ


СъдържаниеІ. ВЪВЕДЕНИЕ 2

1. Цели на доклада 2

2. Закон за частните съдебни изпълнители 2

3. Камара на частните съдебни изпълнители 3

ІІ. АНАЛИЗ 4

1. Законосъобразност 4

1.1. Изпълнителни действия 4

1.2. Съдебноизпълнителна практика 7

1.3. Нормативна уредба 8

1.4. Взаимодействие с държавни органи 11

2. Ефективност 12

2.1. Изпълнителни дела 12

2.2. Удовлетворени вземания 13

2.3. Приложение на чл. 18 ЗЧСИ 14

3. Професионализъм 14

3.1. Обучение 14

3.2. Информационна система на съдебното изпълнение (ИССИ) 15

3.3. Професионална етика 15

4. Отчетност 16

4.1. Контрол от Инспектората към МП 16

4.2. Контрол от Съвета на КЧСИ 18

4.3. Отговорност 19

ІІІ. ПРЕПОРЪКИ 20

1. Предложения за повишаване на професионалната квалификация 20

2. Предложения за Тълкувателни решения 20

3. Предложения de lege ferenda 20

4. Предложения за оптимизиране на контрола върху дейността на ЧСИ 22

ІV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 24


І. ВЪВЕДЕНИЕ

1. Цели на доклада


Настоящият доклад има за цел да оцени прилагането на Закона за частните съдебни изпълнители (Обн., ДВ, бр. 43 от 20.05.2005, в сила от 01.09.2005, изм., бр. 39 от 12.05.2006, изм., бр. 31 от 13.04.2007), да очертае проблемни области и да предложи решения за усъвършенстване на системата на принудително изпълнение в България. Докладът се основава на критериите за мониторинг на прилагането на ЗЧСИ, изготвени и приети на 21.12.2006 г. от работна група, назначена със заповед на министъра на правосъдието № ЛС-04-1119/08.12.2006 г. При изготвянето на доклада са взети предвид данните, получени от проведени в периода март–април 2007 г. подробни анкети с участниците в процеса: 8 частни съдебни изпълнители (Приложение 1), 9 държавни съдебни изпълнители (Приложение 2), 8 банки (Приложение 3), съдиите от 8 окръжни съдилища (Приложение 4) и адвокати (Приложение 5). Те представляват случайна извадка. Анализът на анкетите се основана на качествената информация, отразена в тях. Допълнително в доклада са ползвани статистическите данни от годишните отчети на Камарата на частните съдебни изпълнители, частни съдебни изпълнители и Съдебно-изпълнителни служби. С цел съпоставимост на информацията са използвани даннитте за периода, обхващащ второто шестмесечие на 2006 г.

2. Закон за частните съдебни изпълнители


Ефективното принудително изпълнение е характеристика на всяка добре действаща съдебна система и е основен елемент от правото на справедлив процес в разумен срок, регламентирано от чл. 6 на Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи. Необходимостта от реформа на принудителното изпълнение беше констатирана в Редовния доклад на Европейската комисия за 2004 г. за напредъка на България в процеса на присъединяване. Международният валутен фонд, Американската агенция за международно развитие (ААМР) и българските работодателски организации също настояваха за предприемане на спешни мерки за усъвършенстване и ускоряване на принудителното изпълнение в страната.

Като отчете тези мнения, българското правителство предприе мерки за провеждане на структурна реформа в съдебното изпълнение. На 10 май 2005 г. с подкрепата на всички парламентарни групи Народното събрание прие Закон за частните съдебни изпълнители (ЗЧСИ). С влизането му в сила от 1 септември 2005 г. се създаде правна възможност принудителното изпълнение в България да се осъществява и от независими професионалисти.

Законът въведе смесена система, при която взискателят решава дали да се обърне към частен или към държавен изпълнител. На частните съдебни изпълнители може да бъде възложено и събирането на публични вземания. Те са заинтересовани от бързото приключване на производството, тъй като възнаграждението им е обвързано с крайния резултат.

Частният съдебен изпълнител е независим професионалист – лице, на което държавата възлага принудително изпълнение на частни или публични вземания. Той е независим и при изпълнение на своите функции се ръководи само от закона. ЧСИ е високо квалифициран специалист с юридическо образование и минимум три години стаж по специалността. Той се назначава от министъра на правосъдието след издържан конкурс и полага клетва пред Съвета на Камарата на ЧСИ.
  1   2   3   4   5   6

Свързани:

Доклад по прилагането на закона за частните съдебни изпълнители iconПравомощия на частния съдебен изпълнител по чл. 2, ал. 2 и 3 от Закона за частните съдебни изпълнители Автор Делян Николов – частен съдебен изпълнител
Статията е публикувана в брой 1/2008 на Списание „Принудително изпълнение Сборник съдебни практики“ издаван от Камарата на частните...
Доклад по прилагането на закона за частните съдебни изпълнители iconСъбиране на публични вземания по реда на допк
Прерогативите на частните съдебни изпълнители да събират публични парични вземания се основават на чл. 2, ал. 2 и 3 от Закона за...
Доклад по прилагането на закона за частните съдебни изпълнители iconРепублика българия камара на частните съдебни изпълнители годишенотче т
Разпределение и брой на частните съдебни изпълнители /163/ на територията на Република България по съдебни райони на действие
Доклад по прилагането на закона за частните съдебни изпълнители iconРепублика българия камара на частните съдебни изпълнители годишенотче т
Разпределение и брой на частните съдебни изпълнители /156/ на територията на Република България по съдебни райони на действие
Доклад по прилагането на закона за частните съдебни изпълнители iconРепублика българия камара на частните съдебни изпълнители годишенотче т
Разпределение и брой на частните съдебни изпълнители /159/ на територията на Република България по съдебни райони на действие
Доклад по прилагането на закона за частните съдебни изпълнители iconКамара на частните съдебни изпълнители
На 14. 02. 2012 г в Комисия по правни въпроси към Народно събрание, без знанието на Камарата на частните съдебни изпълнители, бе...
Доклад по прилагането на закона за частните съдебни изпълнители iconЗакон за частните съдебни изпълнители
Чл. Този закон урежда организацията и правното положение на частните съдебни изпълнители
Доклад по прилагането на закона за частните съдебни изпълнители iconЗакон за частните съдебни изпълнители
Чл. Този закон урежда организацията и правното положение на частните съдебни изпълнители
Доклад по прилагането на закона за частните съдебни изпълнители iconРайоненсъд димитровгра д доклад за прилагането на закона и за дейността
Кадрова обезпеченост: През периода не са настъпили промени в щата на магистратите, които е: 6 съдии, 2 държавни съдебни изпълнители,...
Доклад по прилагането на закона за частните съдебни изпълнители iconИскане (молба) за образуване на изпълнително производство
С настоящото Ви възлагам всички правомощия по чл. 18 от Закона за частните съдебни изпълнители
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом