Наредба за служебното положение на държавните служители




ИмеНаредба за служебното положение на държавните служители
страница1/3
Дата на преобразуване19.10.2012
Размер209.39 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.rzkbs.org/cat-documents/regulations/16.
  1   2   3
НАРЕДБА ЗА СЛУЖЕБНОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

 

Приета с ПМС № 34 от 20.03.2000 г., обн., ДВ, бр. 23 от 22.03.2000 г., попр., бр. 47 от 9.06.2000 г., изм., бр. 53 от 30.06.2000 г., доп., бр. 62 от 28.07.2000 г., изм. и доп., бр. 89 от 31.10.2000 г., попр., бр. 90 от 3.11.2000 г., изм. и доп., бр. 28 от 23.03.2001 г., бр. 35 от 10.04.2001 г., изм. с Решение № 3901 от 5.06.2001 г. на ВАС на РБ - бр. 54 от 15.06.2001 г., изм. и доп., бр. 108 от 14.12.2001 г., изм., бр. 15 от 8.02.2002 г., бр. 67 от 12.07.2002 г., доп., бр. 115 от 10.12.2002 г., изм., бр. 17 от 21.02.2003 г., бр. 59 от 1.07.2003 г., бр. 109 от 16.12.2003 г., изм. и доп., бр. 18 от 5.03.2004 г., изм. ДВ. бр. 50 от 17.06.2005 г., изм. ДВ. бр. 83 от 18.10.2005 г.

Раздел I
Общи положения

Чл. 1. С наредбата се определят свързаните със служебното положение на държавния служител права за:
1. служебна книжка и служебен стаж;
2. (отм. - ДВ, бр. 18 от 2004 г.);
3. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2004 г.) основна заплата и допълнителните възнаграждения към нея;
4. допълнителен платен отпуск;
5. представително и униформено облекло;
6. командироване.

Раздел II
Служебна книжка и служебен стаж

Чл. 2. (1) Служебна книжка се издава от органа по назначаването на всяко лице, което постъпва за първи път на държавна служба, по образец съгласно приложение № 1. Постъпването за първи път на държавна служба се удостоверява от лицето с декларация.
(2) Стойността на издадената за първи път служебна книжка е за сметка на съответната администрация.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2004 г.) Във всяка администрация се води прономерован, прошнурован и заверен с подпис и печат дневник за издадените от него служебни книжки по образец съгласно приложение № 2.

Чл. 3. (1) (Доп. - ДВ, бр. 18 от 2004 г.) При постъпването си на държавна служба държавният служител е длъжен да представи служебната си книжка на лице, определено от органа по назначаването.
(2) Служебната книжка се съхранява в администрацията на органа по назначаването.
(3) За получените и съхраняваните в администрацията на органа по назначаването служебни книжки се води отделен дневник по образец съгласно приложение № 3.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2004 г.) В дневника по ал. 3 се отбелязва предаването и връщането на служебната книжка от държавния служител през времетраене на служебното му правоотношение в съответната администрация.

Чл. 4. (1) (Доп. - ДВ, бр. 89 от 2000 г., изм., бр. 18 от 2004 г.) Необходимите данни за държавния служител се нанасят в служебната книжка, подписват се и се подпечатват от определеното от органа по назначаването лице.
(2) Вписванията в служебната книжка се правят въз основа на официални документи.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 18 от 2004 г.) В случаите на неправилно или неточно вписване в служебната книжка поправките се извършват от лице, определено от органа по назначаването, направил първоначалното вписване, и се заверяват с подпис и печат.

Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2000 г., отм., бр. 18 от 2004 г.).

Чл. 6. (1) Запорните съобщения, предвидени в чл. 395, ал. 4 от Гражданския процесуален кодекс, се вписват в служебната книжка.
(2) Ако държавният служител премине на работа на друга държавна служба, удръжките върху заплатата продължават да се правят въз основа на вписванията по ал. 1.

Чл. 7. (Изм. с Решение № 3901 на ВАС на РБ - ДВ, бр. 54 от 2001 г., отм., бр. 18 от 2004 г.).

Чл. 8. (1) (Доп. - ДВ, бр. 18 от 2004 г.) Когато уволнението на държавния служител е признато за незаконно или бъде изменено основанието за прекратяване на служебното правоотношение, вписването на тези обстоятелства в служебната книжка се извършва от лице, определено от органа по назначаването, прекратил служебното правоотношение.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2003 г.) При отказ на органа по назначаването или при закриване на администрацията без правоприемник директорът на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" извършва вписването в служебната книжка.

Чл. 9. (1) (Доп. - ДВ, бр. 89 от 2000 г., попр., бр. 90 от 2000 г.) При прекратяване на служебното правоотношение продължителността на служебния стаж, придобит от служителя при съответната администрация към датата на прекратяването, се записва с цифри и с думи и се подписва и подпечатва от органа по назначаването или от упълномощено от него длъжностно лице, като се поставя щемпел:


__________________________________________________________________________

¦ ¦

¦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¦

¦ ¦

¦ администрация ¦

¦ ¦

¦ Прослужено време от . . . . . . . . . до . . . . . . . . . . . . . . ¦

¦ ¦

¦ или всичко . . . . . . . . . . . г. . . . . . . . мес. . . . . . дни ¦

¦ ¦

¦ словом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¦

¦ ¦

¦ Данните са взети от изплащателните ведомости ¦

¦ ¦

¦ Гл. счетоводител:. . . . Ръководител: . . . . . . ¦

__________________________________________________________________________¦

(2) При прекратяване на служебното правоотношение органът по назначаването отразява необходимите данни в служебната книжка и я предава незабавно на служителя срещу подпис.
(3) Когато служебната книжка не бъде получена от държавния служител, органът по назначаването му съобщава с писмо с обратна разписка да се яви да я получи лично. Тя може да бъде изпратена по пощата с обратна разписка или предадена на определено от държавния служител лице само ако за това има писмено упълномощаване.

Чл. 10. (1) Когато служебната книжка бъде загубена или унищожена, органът по назначаването издава дубликат, в който вписва необходимите данни, съдържащи се в служебното досие.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2005 г., в сила от 18.10.2005 г.) При загубване или унищожаване на служебна книжка от лице, което не е в служебно правоотношение, по негово писмено искане му се издава дубликат от министъра на държавната администрация и административната реформа въз основа на данните, съдържащи се в регистъра на държавния служител.

Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2003 г.) Неполучените от държавните служители служебни книжки се съхраняват при органа по назначаването 10 години след прекратяване на служебното правоотношение, след което се предават на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2003 г.) При закриване на администрацията без правоприемник неполучените служебни книжки се предават и се съхраняват от Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда".

Чл. 12. (1) Служебният стаж по Закона за държавния служител се установява със служебната книжка и с всички доказателствени средства, освен ако в закон или в нормативен акт е предвидено друго.
(2) Служебният стаж се изчислява по реда на чл. 355 от Кодекса на труда.
(3) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2000 г.) Под трудовия стаж, нанесен в служебната книжка въз основа на представени други документи от държавния служител, се поставя щемпел:


_________________________________________________________________________

¦ ¦

¦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¦

¦ ¦

¦ администрация ¦

¦ ¦

¦ Този стаж е установен по реда на § 2, ал. 1 и 2 от ¦

¦ ПЗР на Закона за държавния служител въз основа на ¦

¦ представени документи от лицето към . . . . . . г. ¦

¦ ¦

¦ Ръководител: . . . . . . . . ¦

¦ ¦

_________________________________________________________________________¦

Раздел III
(Отм. - ДВ, бр. 18 от 2004 г.)
Присъждане на ранг

Чл. 13. (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2004 г.)

Чл. 14. (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2004 г.)

Чл. 15. (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2004 г.)

Раздел IV
Основна заплата и допълнителни възнаграждения
(Загл. изм. - ДВ, бр. 18 от 2004 г.)

Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2004 г.) Брутната заплата на държавния служител включва индивидуалната основна заплата и допълнителните възнаграждения.

Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2004 г.) Минималните и максималните размери на основните заплати се определят от Министерския съвет.

Чл. 17а. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2000 г., доп., бр. 115 от 2002 г., отм., бр. 18 от 2004 г.).

Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2004 г.) Държавният служител получава допълнително месечно възнаграждение за прослужено време в размер 1 на сто към основното месечно възнаграждение за всяка година прослужено време. Правото за получаване на това възнаграждение възниква след прослужено време не по-малко от 3 години.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2004 г.) Размерът на допълнителното месечно възнаграждение за прослужено време се изменя от 1-во число на месеца след всяка година прослужено време.
(3) Прослуженото време включва:
1. времето, което се зачита за продължителна работа на работещите по трудови правоотношения;
2. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2004 г.) осигурителния стаж по Кодекса за социално осигуряване;
3. служебния стаж по Закона за държавния служител.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2004 г.) Допълнителното месечно възнаграждение за прослужено време се заплаща за действително отработено време в рамките на установената нормална продължителност на работното време.

Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2004 г.) (1) За положения извънреден труд на държавния служител се заплаща допълнително възнаграждение за отработеното време, изчислено върху индивидуалната основна заплата, в размер:
1. 50 на сто - за работа през работните дни;
2. 75 на сто - за работа през почивните дни;
3. 100 на сто - за работа през дните на официални празници.
(2) Държавните служители, които получават допълнителен отпуск за ненормирано работно време, не получават допълнително възнаграждение за положения извънреден труд през работните дни.
(3) При полагането на извънреден труд се спазва правото на непрекъснатата междудневна почивка, която не може да бъде по-малка от 12 часа.

Чл. 19а. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2004 г.) (1) При изпълнение на държавната служба в дни на официални празници, включени в месечния график, държавният служител получава за отработеното време на този ден допълнително възнаграждение в размер 100 на сто, изчислено върху индивидуалната основна заплата.
(2) При изпълнение на държавната служба в дни на официални празници извън месечния график освен допълнителното възнаграждение за извънреден труд по чл. 19, ал. 1, т. 3 държавният служител получава и допълнително възнаграждение в размер 100 на сто, изчислено върху индивидуалната основна заплата за отработеното време.

Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2004 г.) За времето на разположение извън местоработата и извън установеното работно време се заплаща допълнително възнаграждение за всеки час или за част от него в размер 0,10 лв.
(2) Мястото на разположение се определя от органа по назначаване и от държавния служител.
(3) Времето, през което държавният служител се намира на разположение, не се включва и не се отчита като работно време.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2004 г.).
(5) Максималната продължителност на времето на задължение за разположение не може да превишава:
1. общо за един календарен месец - 50 часа;
2. за едно денонощие през работни дни - 6 часа;
3. през почивни дни - 24 часа.
(6) На държавния служител не може да се възлага да бъде на разположение:
1. в два последователни работни дни;
2. в повече от два почивни дни в един календарен месец.

Чл. 21. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г.) За научна степен по дисертационен труд, който е свързан с изпълняваната работа, на държавен служител се заплаща допълнително възнаграждение в размер на:
а) (изм.-ДВ, бр. 50 от 2005 г., в сила от 01.07.2005 г.) четиридесет лева - за доктор;
б) (изм.-ДВ, бр. 50 от 2005 г., в сила от 01.07.2005 г.) деветдесет лева - за доктор на науките.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г.) При наличие на повече от едно от посочените в ал. 1 основания държавният служител получава по-благоприятното допълнително възнаграждение.

Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2004 г.) За всеки отработен нощен час или за част от него между 22,00 и 6,00 часа се заплаща допълнително възнаграждение за нощен труд в размер 0,10 лв.

Чл. 23. (Отм. - ДВ, бр. 2 от 2006 г., в сила от 31.03.2006 г.)

Чл. 24. (1) (Предишен текст на чл. 24 - ДВ, бр. 35 от 2001 г., изм., бр. 18 от 2004 г.) За изпълнение на други допълнителни и специфични задължения, определени с нормативен акт и възложени от органа по назначаването, се заплаща допълнително възнаграждение, определено в съответния акт.
(2) (Нова - ДВ, бр. 35 от 2001 г., изм., бр. 18 от 2004 г.) За времето на платения годишен отпуск държавният служител получава възнаграждение съобразно размера на брутната му месечна заплата, определена по служебното правоотношение към момента на започване ползването на отпуска.
(3) (Нова - ДВ, бр. 35 от 2001 г., изм., бр. 18 от 2004 г.) В случаите, когато платеният годишен отпуск се ползва в период, който включва повече от един календарен месец, среднодневното брутно възнаграждение за всеки ден от отпуска през съответния месец се определя от брутната заплата по ал. 2 и броя на работните дни на съответния месец.
(4) (Нова - ДВ, бр. 35 от 2001 г., изм., бр. 18 от 2004 г.) Когато по силата на нормативен акт на Министерския съвет от определена дата се увеличават заплатите на държавните служители и това увеличение не е включено в размера на брутната заплата по ал. 2, се извършват съответните преизчисления на среднодневното брутно възнаграждение по ал. 2 и 3 и разликата се доплаща.
(5) (Нова - ДВ, бр. 35 от 2001 г.) При прекратяване на служебното правоотношение среднодневният размер на паричното обезщетение за компенсиране на неизползваните дни платен годишен отпуск се определя от размера на брутната месечна работна заплата, определена на държавния служител към датата на прекратяване на служебното правоотношение, и средномесечния брой на работните дни за съответната година.

Раздел V
Допълнителен платен отпуск

Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2004 г.) Държавният служител има право на допълнителен отпуск в зависимост от заеманата длъжност съгласно приложение № 7.

Чл. 26. При преместване или заместване в длъжност по разпоредбите на чл. 83 и 84 от Закона за държавния служител държавният служител получава размерите на допълнителния отпуск, определени за основната длъжност.

Раздел VI
Представително и униформено облекло

Чл. 27. (1) Държавният служител има право на представително работно облекло за всяка календарна година.
(2) При постъпване на държавна служба през календарната година държавният служител има право на представително работно облекло, пропорционално на оставащите до края й месеци.
(3) Когато държавният служител напусне, той възстановява получената сума за представително работно облекло, установена пропорционално на неотработените месеци за годината.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 108 от 2001 г.) Стойността на представителното облекло се дава в пари, като изборът и видът на облеклото се осигуряват от всеки държавен служител.

Чл. 28. (1) (Доп. - ДВ, бр. 28 от 2001 г., бр. 108 от 2001 г., изм., бр. 18 от 2004 г.) Стойността на представителното работно облекло на държавните служители за една календарна година е, както следва:
1. за ръководни длъжности - до 300 лв.;
2. за експертни длъжности - до 150 лв.
(2) Конкретната стойност на представителното работно облекло се определя от органа по назначаването за всяка календарна година.

Чл. 29. (1) Право на униформено облекло имат държавни служители, за които с нормативен акт е предвидено носенето му при изпълнението на служебните задължения.
(2) Видът, стойността и сроковете за износване на униформеното облекло за отделните категории държавни служители се определят от органа по назначението съгласувано с министъра на финансите.

Чл. 30. Държавните служители, които имат право на униформено облекло, нямат право на представително работно облекло.

Чл. 31. Средствата за представителното работно и за униформеното работно облекло на държавните служители се осигуряват от съответните бюджети.

  1   2   3

Свързани:

Наредба за служебното положение на държавните служители iconНаредба за служебното положение на държавните служители
Януари 2006г., изм. Дв бр. 46 от 6 Юни 2006г., изм. Дв бр. 46 от 16 Май 2008г., изм. Дв бр. 64 от 18 Юли 2008г., изм. Дв бр. 92 от...
Наредба за служебното положение на държавните служители iconПравна рамка за сдружаване на държавните служители конституция
Чл. 116. (1) Държавните служители са изпълнители на волята и интересите на нацията. При изпълнение на своята служба те са длъжни...
Наредба за служебното положение на държавните служители iconПловдивски университет "паисий хилендарски" юридически факултет въпросник по държавна служба и държавни служители Преподавател
Държавни служители – теоретични понятия. Отграничение на държавните служители от работниците и други служители
Наредба за служебното положение на държавните служители iconПловдивски университет "паисий хилендарски" юридически факултет
Държавни служители – теоретични понятия. Отграничение на държавните служители от работниците и други служители
Наредба за служебното положение на държавните служители iconНаредба за длъжностните характеристики на държавните служители
Чл. С наредбата се определят структурата и процедурите за разработване, утвърждаване, изменение и съхраняване на длъжностните характеристики...
Наредба за служебното положение на държавните служители iconАнкета относно взаимодействието на държавните служители с гражданите
Технически персонал (служители на гишета, касиери, деловодители/ки, секретари/ки)
Наредба за служебното положение на държавните служители iconАнкета относно взаимодействието на държавните служители с гражданите
Технически персонал (служители на гишета, касиери, деловодители/ки, секретари/ки)
Наредба за служебното положение на държавните служители iconАнкета относно взаимодействието на държавните служители с гражданите
Технически персонал (служители на гишета, касиери, деловодители/ки, секретари/ки)
Наредба за служебното положение на държавните служители iconОбщинска администрация лозница разградска област
...
Наредба за служебното положение на държавните служители iconПостановление №68
Постановление №86 на Министерския съвет от 2010 г за заплатите на военнослужещите и цивилните служители по Закона за отбраната и...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом