Техническо задание
ИмеТехническо задание
Дата на преобразуване19.10.2012
Размер63.89 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.bgenh.com/UserFiles/File/tehnichesko zadanie RKI.doc
Техническо задание


Обект: Административна сграда – БЕХ ЕАД, гр.София, бул. „Панчо Владигеров” №66


Предмет на поръчката: Проектиране изграждане и оборудване на регистратура за класифицирана информация.


София, 2009г.

ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА


ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА


На основание чл. 82 от ЗЗКИ, чл.51 ал.2, чл. 53 Правилника за приложение на ЗЗКИ и във връзка с изискванията на „Наредба за системата от мерки, способи и средства за физическата сигурност на класифицираната информация” в БЕХ ЕАД ще се изгради регистратура за класифицирана информация за ниво на класифициране „Секретно”.


ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ


Кратка информация за “Български Енергиен Холдинг” ЕАД (БЕХ ЕАД).


Българският Енергиен Холдинг ЕАД (БЕХ ЕАД) е създаден на 18.09.2008 г. с Решение на Министъра на икономиката и енергетиката, чрез преименуване на “Булгаргаз Холдинг” ЕАД.

 

 

БЕХ ЕАД е акционерно дружество със 100% държавно участие. В него се включват мини “Марица-изток” ЕАД, ТЕЦ “Марица-изток 2” ЕАД, АЕЦ “Козлодуй ЕАД, НЕК ЕАД, ЕСО ЕАД, “Булгаргаз” ЕАД, “Булгартрансгаз” ЕАД и “Булгартел” ЕАД.

 

Дружествата, обединени в холдинговата структура, запазват своята оперативна самостоятелност и лицензии, като всички са собственост и директно подчинени на корпоративния център БЕХ ЕАД.

 

БЕХ ЕАД е с предмет на дейност придобиване, управление, оценка и продажба на участия в търговски дружества, осъществяващи стопанска дейност в областите на производство, добива, преноса, транзита, съхранението. управлението, разпределението, продажбата и/или изкупуването на природен газ, електрическа енергия, топлоенергия, въглища, както и всякакви видове енергия и суровини за производството.Участие в управлението на такива дружества, финансирането им, придобиване, оценка, емитиране и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на горепосочените дружества, както и извършване на собствена производствена или търговска дейност.

 

С консолидацията на енергийните дружества,  България вече има една от най-големите енергийни компании в региона и създава национален енергиен лидер, чийто активи са на стойност около 8.5 млрд. лева, консолидираните приходи са около 3.6 млрд. лева, общия брой служители са около 21 хиляди души.


2.Обем на поръчката.


Предмет на настоящата поръчка е избор на:


Лот 1: изпълнител за проектиране, СМР, достави и изграждане системи за видеонаблюдение, алармена система против проникване, контрол на физическия достъп, пожароизвестяване и пожарогасене ;


Лот2: Избор на доставчик на метални каси тип3 съгласно „Наредба за системата от мерки, способи и средства за физическата сигурност на класифицираната информация”,


за изграждане на регистратура за класифицирана информация намираща се в сградата на Холдинга, бул. „Панчо Владигеров” 66, етаж. 2


I.ЛОТ1


1. Изпълнителя представя проект за съгласуване от Възложителя.


2. СМР:

2.1. Вътрешна преграда от алуминиева дограма с врата с механизъм за затваряне и гише с работен плот - стъклопакет със закалено стъкло над гишето

2.2. Външна решетка с отваряема част с брава от кв.тръба 25х25х3 с отвори 25х25-прахово боядисана

2.3. Външна врата метална с граница на огнеустойчивост 60 минути с механизъм за затваряне и брава клас"В",пожароустойчива боя

2.4 Боядисване с латекс

2.5 Лампени и контактни излази

2.7 Доставка и монтаж на луминисцентни осветителни тела с импулсно палене


3. Системи за видеонаблюдение - техническите средства трябва да отговарят на стандартите БДС ЕN 50 132-2-1, БДС ЕN 50 132-7. Системата за видеонаблюдение се проектира и изгражда като напълно самостоятелна система като не позволява по какъвто и да е начин добиване на класифицирана информация.

Изисквания:

3.1 Система за видеонаблюдение на входните врати на зоната и регистратурата се изгражда за ниво "Секретно".

  1. Центъра за управление на системата за видеонаблюдение да позволява непрекъснат запис или такъв с включена детекция на движение 24 часа в денонощието.

  1. При изграждане на система за цифров запис централното управление на системата да поддържа разделителна способност не по-малко от 640 х 480, с не по-малко от 5 кадъра в секунда за всеки вход, паралелен запис на два носителя и дисково пространство позволяващо запис на видеоинформация за не по-малко от 30 денонощия при включена детекция на движение.

3.4. При изграждане на система за цифров запис на видеоинформация да се предвижда дуплексен мултиплексор за непрекъснат запис с достатъчен брой входове и DVR с възможност за запис над 72 часа.

3.5. Минимални изисквания към камерите от системата да имат следните характеристики: над 400 TVL за цветни със светлочувствителност върху обекта не по ниска от 1.0 Lux върху обекта комплектовани с подходящи обективи и аксесоари. Допуска се монтиране на инфрачервени прожектори.


 1. Алармена система против проникване АССП

АСПП тип 3 се изгражда в обекти, в които се съхранява информация с ниво на класификация "Секретно", съответства на категория 3 от БДС ЕN 50131

Изисквания:

4.1  Двустепенна вътрешна АСПП - контрол на вратите с МКД, прозорците с МКД и акустични детектори и обема на помещенията с необходимия брой ПИР.

  1. Охрана на металните шкафове и каси със сеизмични детектори.

  2. Да се монтират микровълнови детектори.

  3. При необходимост се монтират вибрационни детектори за охрана на стените.

  4. На входните врати задължително се монтират вибрационни детектори против разбиване.

  5.  При необходимост се монтират вибрационни детектори на пода и тавана и паник бутони за служителите.

  6.  Устройството за управление и индикация има над 700 събития енергонезависима памет и се дели на не по-малко от 4 групи.

  7.  Предаването на сигналите до мониторинг центъра се осъществява по радиоканал.

  8. Предаването на сигналите се дублира и по проводна линия.

  9. Възможност за работа на батерии над 24 часа.

  10. Не се допуска свързване на повече от един охранителен детектор в зона.


5. Контролът на физическия достъп - тип 3 се отнася до автоматичните електронни системи за контрол на входа/изхода за обекти, в които се съхранява информация с ниво на класификация "Секретно".

Изисквания:

5.1 За контрол на физическия достъп тип 3 се използва автоматична електронна система за контрол на входа/изхода.

5.2 Контрол на физическия достъп се осъществява на всички входове/изходи на обекти или на зоната за сигурност.

5.3 В системата за контрол на входа/изхода се използва комбинация от уникалния персонален идентификационен номер (ПИН) или биометрична идентификационна система.

5.4 Системата за контрол на входа/изхода трябва да се наблюдава от охраната.


6. ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ И ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ СИСТЕМИ

Изисквания към системите:


6.1 Компонентите за изграждане на пожароизвестителните системи да са в съответствие с частите от БДС ЕN – 54, като проектирането се извършва при спазване препоръките, записани pr EN – 54, част 14.

6.2 Газовите пожарогасителни системи се проектират в съответствие с частите на ISO – 14520. Допускат се пожарогасителни системи с въглероден диоксид /CO2/ при спазване изискванията на ISO – 6839. Управлението на пожарогасителните системи да е в съответствие с pr EN 12094.

6.3 В помещенията за съхранение на информация, без тези за служебно ползване, облицовките на подове, стени и тавани, да са негорими.

6.4 Границата на огнеустойчивост за всички конструктивни елементи и продуктите, регламентирани в Методиката, се определят по БДС 6316 – 81 или EN 1363.

6.5 Групите на горимост на използваните материали се определят по действащите в Р България БДС и БДС EN.


II. ЛОТ 2

Доставка на метални каси тип 3:

Височина 1800 мм., ширина 610мм., дълбочина 615мм. – 2 броя.

Височина 670 мм., ширина 510мм., дълбочина 615мм. – 3 броя.


Малък сейф за съхранение на ключове и печати:

Височина 250 мм., ширина 340мм., дълбочина 280мм. – 2 броя.


Каса тип 3 може де се използва за съхранение на класифицирана информация от всички степени на класификация, при условие, че тя се намира в зоната на сигурност


Изисквания:

Каса тип 3 е огнеупорна, с едно заключващо устройство.


Изисквания според БДС и стандартите на Европейския съюз :

Каса тип 3 отговаря на изискванията за сигурност за клас ІІІ или по-висок според стандарт БДС EN 1143-1.

Съгласно стандарт БДС EN 1143-1, каса тип 3 да бъде оборудвана с ключалка минимум клас В според стандарт EN 1300.


Кандидатите могат да участват за всеки лот по отделно, както и за двата лота заедно.


Изпълнителя представя сертификати за съответствие съгласно изискванията на “Методика за изграждане и оценка на средствата и системите за физическа сигурност на класифицирана информация” и Възложителя.Свързани:

Техническо задание iconТехническо задание предмет на обществената поръчка: „
Извършване на анализ на текущото състояние на информационната система на търговския регистър, степента на съответствие на предлаганата...
Техническо задание iconТехническо задание обект
Драбишна – Граница Гърция“, за кандидатстване по мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата...
Техническо задание iconПриложение 2 образец на техническо предложение
Техническо задание/ Приложение 1/, в случай, че ни бъде възложена. Поръчката ще изпълним в
Техническо задание iconТехническо задание

Техническо задание iconТехническо задание
Долуподписаният/ата
Техническо задание iconПриложение 3 техническо задание за доставка на един брой неупотребяван автомобил с висока проходимост
Техническо задание за доставка на един брой неупотребяван автомобил с висока проходимост
Техническо задание iconТехническо задание избор на изпълнител за разработка на тръжни процедури. №

Техническо задание iconТехническо задание за изграждане на централизиран сървърен ресурс на столична община по обособени позиции позиция 1
Техническото задание е разработено за реализиране на Плана за изпълнение на „Стратегия за изграждане на Интегрирана информационна...
Техническо задание iconТехническо задание
Срокът за изпълнение на поръчката е до 01. 02. 2014 г от датата на подписване на договора
Техническо задание iconТехническо задание относно: Избор на доставчик на осветителни тела и осветителна арматура

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом