Правилни к




ИмеПравилни к
страница4/4
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер326.33 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://vsousz.org/prav-vsou.doc
1   2   3   4
забележка;

2.2. От 5 до 10 неизвинени отсъствия – извършване на дейности в полза на училището в свободно от учебни часове

2.3. От 10 до 14 неизвинени отсъствия – предупреждение за преместване в друго училище

2.4. За 15 и повече неизвинени отсъствия – преместване в друго училище до края на учебната година, с изключение на учениците от последния гимназиален клас.

2.5. За 15 и повече неизвинени отсъствия – с преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение.


/3/ Наказанието по чл.86 ал.1 т.3 може да се наложи на ученик за допуснати повече от 30 неизвинени отсъствия за учебната година, с изключение на ученик от последния гимназиален клас във вечерна форма на обучение.

4. /1/ Когато ученикът пречи на учителя и/или на съучениците си по време на учебен час, учителят може да го отстрани до края на учебния час.

/2/ При тежки или системни нарушения на задълженията, определени в този правилник и в правилника за дейността на училището, освен наказание по ал. 1 на ученика може да се наложи мярка намаляване на поведението.

V. УПРАВЛЕНИЕ НА СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА.


РАЗДЕЛ А: ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ


Чл.88 Органите за управление на системата на народната просвета са Министерството на образованието и науката /МОМН/, министърът на образованието и науката, инспекторатите по образованието на МОМН и директорите на училищата.

Чл.89/1/ Директорът, като орган за управление на училището :

 1. организира, контролира и отговаря за цялостната дейност.

 2. спазва и прилага държавните образователни изисквания.

 3. осигурява безопасни условия за възпитание, обучение и труд.

 4. представлява институцията пред органи, организации и лица, и сключва договори с юридически и физически лица по предмета на дейност в съответствие с предоставените му правомощия.

 5. разпорежда се с бюджетните средства.

 6. сключва и прекратява трудови договори с помощник-директорите, учителите, възпитателите, служителите и работниците в държавните и общинските училища по реда на Кодекса на труда.

 7. обявява свободните места в бюрата по труда и в инспекторатите по образованието в 3-дневен срок от овакантяването им – за общинските училища.




 1. награждава и наказва ученици, учители и служители в съответствие с Кодекса на труда, Закона за народната просвета и с този правилник.

 2. организира приемането на ученици и обучението, и възпитанието им в съответствие с държавните образователни изисквания.

 3. подписва и подпечатва документите за преместване на учениците, за завършен клас, за степен на образование, и съхранява печата на училището с държавния герб.

 4. съдейства на компетентните органи за установяване на нарушения по Закона за народната просвета.

 5. контролира и отговаря за правилното водене и съхраняване на задължителната документация и съхранява учебната документация.

 6. изготвя длъжностно разписание на персонала и утвърждава поименно разписание на длъжностите и работните заплати.

/2/ Директорът на училището е председател на педагогическия съвет и осигурява изпълнение на решенията му.

/3/ Административните актове на директорите на общинските училища и обслужващи звена могат да се отменят от началника на инспектората по образованието.

Чл.90/1/ Длъжността “директор” на общинските училища се заема въз основа на конкурс при условията и по реда, определени в Кодекса на труда и Закона за народната просвета – чл.37.

/2/ За заемане на длъжността “директор” на държавните и общинските училища и обслужващи звена се спазват и изискванията на чл.125.

/3/ При отсъствие на директора на общинските училища за срок повече от 30 календарни дни министърът на образованието и науката, началника на инспектората по образованието на МОМН или кметът на общината сключва трудов договор с друго лице за временно изпълняване на длъжността “директор”.

/4/ При отсъствие на директора на общинските училища за срок, по-малък от 30 календарни дни, той определя със заповед свой заместник от педагогическия персонал на училището.


РАЗДЕЛ Б : ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ


Чл.91 Педагогическият съвет на училището като специализиран орган за разглеждане и решаване на основни подагогически въпроси:

 1. Приема правилник за дейността на училището.

 2. Приема училищния учебен план.

 3. Избира формите на обучение.




 1. Обсъжда и взема решения по резултатите от обучението.

 2. Определя начина за приемане на ученици в училището при спазване изискванията на нормативните актове.

 3. Приема учебни планове за индивидуална форма на обучение.

 4. Прави предложения на директора за награждаване на ученици и за налагане на наказания “преместване в друго училище до края на учебната година” и “преместване от вечерна форма в самостоятелна форма на обучение” за ученици, навършили 16-годишна възраст.

 5. Определя дейностите извън държавните образователни изисквания и приема програми за осъществяването им.

Чл.92 Педагогическият съвет включва в състава си учителите.

Чл.93/1/ Педагогическият съвет се свиква най-малко веднъж на два месеца от директора. Извънредно заседание се свиква по писмено искане до директора на най-малко 1/3 от числения му състав.

/2/ Решенията се приемат с обикновено мнозинство при присъствието на не по-малко от 2/3 от числения му състав.

/3/ Решенията на педагогическия съвет могат да се отменят от самият съвет с квалифицирано мнозинство / 2/3 от гласовете на присъстващите/ или от началника на инспектората по образованието на МОМН.

/4/ За всяко заседание на педагогическия съвет се води протокол.


РАЗДЕЛ В : ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЯ В УЧИЛИЩАТА.


Чл.94 Задължителната документация във Вечерно СОУ и срокът за нейното съхранение са :

 1. Сведение за организацията на дейността в училището за учебната година /списък-образец №1/ - 5 години.

 2. Дневник за всяка паралелка – 5 години.

 3. Материална книга за взетите учебни часове – до следващата финансова ревизия.

 4. Лични картони за учениците от ІХ до ХІІ клас – постоянен.

 5. Протоколи от изпитите – 10 години.

 6. Книга за резултатите от изпитите на учениците в самостоятелна форма на обучение – постоянен.

 7. Регистрационни книги за издадените документи за завършена степен на образование – постоянен.

 8. Входящ и изходящ дневник – 5 години.




 1. Книга за регистриране на заповедите на директора и приложените заповеди към нея – 5 години.

 2. Книга за контролната дейност в училището – 5 години.

 3. Книга с протоколите от заседанията на педагогическия съвет – 5 години.

 4. Инвентарна книга и отчетни, и счетоводни форми – срок съгласно Закона за счетоводството.

 5. Книга за санитарното състояние – 5 години.

 6. Книга за регистриране на даренията – постоянен.

Чл.95/1/ Ученическата книжка, личната карта, удостоверението за завършен клас, дипломата за средно образование и дубликатите на диплома за средно образование се издават по образци, утвърдени от министъра на образованието и науката и се заверяват от директора на училището.

/2/ За издаване на дубликати на удостоверения за завършен клас се ползват утвърдените от МОМН образци на съответния документ, като се изписва “ДУБЛИКАТ” и се удостоверява с подписа на директора и с печата на училището.


РАЗДЕЛ Г : ОБСЛУЖВАЩ ПЕРСОНАЛ


Чл.96 Правата и задълженията на секретар-касиера /завеждащ АС/ се определят и регламентират с длъжностната характеристика на съответната категория персонал.

Чл.97 Правата и задълженията на прислужник-чистачките се определят със специална заповед на директора съобразно изискванията на длъжностната характеристика на съответната категория персонал.


ДИРЕКТОР:..................

/М.Енева/

1   2   3   4

Свързани:

Правилни к iconПравилни к

Правилни к iconПравилни к
За организацията и дейността на Координационния съвет на Асоциацията на демократичните синдикати
Правилни к iconПравилни к
Чл Званието “Почетен гражданин” се присвоява на български и чужди граждани
Правилни к iconПравилни к
Правилникът е задължителен за ръководството, учителите, учениците и помощния персонал в училището
Правилни к iconПравилни к
За устройството и дейността на отдел “студентски общежития и столове” при ту – софия
Правилни к iconПравилни к
Правилникът е обсъден и приет на заседание на Педагогическия съвет, Протокол №24/05. 09. 2012 г
Правилни к iconПравилни к за дейността
Чл. Училището полага основите на непрекъснато образование на гражданите, като осигурява
Правилни к iconПравилни к
Внасяне, обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове на общинския съвет
Правилни к iconПравилни к
Внасяне, обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове на общинския съвет
Правилни к iconПравилни к
Обявяване на Правилник за заемане на академични длъжности във Военна академия „Г. С. Раковски”
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом