Правилни к
ИмеПравилни к
страница3/4
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер326.33 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://vsousz.org/prav-vsou.doc
1   2   3   4

ІV. УЧАСТНИЦИ В УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ.Чл.65/1/ Учителските длъжности са:

1. "младши учител";

2. "учител";

3. "старши учител";

4. "главен учител";

5. (В сила от 01.01.2010 г.) "учител методик".

/2/ Работните места за длъжностите по ал.1 в общинските училища по чл.33а,ал.1т.2 от ЗНП се разкриват при условия и по ред, определен с наредба на министъра на ОМН

/3/ Възнагражденията за длъжностите по ал.1 се формират при условия и по ред, определен с наредба на министъра на ОМН,съгласувана с министъра на финансите

/4/ Директорът на училището в рамките на делегирания бюджет, съответно на утвърдените му разходи,и за сметка на целево разпределени разходи диференцира възнагражденията на учителите в зависимост от длъжностите по ал.1, при условие че не са налице ограничения за увеличаване на разходите

/5/За заемане на длъжностите по чл.65 ал.1 е необходимо завършено висше образование и придобита професионална квалификация „учител”, а за длъжнастите „старши учител”, „главен учител” и професионален стаж

/6/ Длъжностите по ал. 1, т. 1, 2 и 3 се заемат от лица с придобито висше образование на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър", а длъжностите по ал. 1, т. 4 и 5 - с висше образование на образователно-квалификационна степен "магистър".г.)

/7/ Условията и редът за заемането на длъжностите по ал. 1 се определят съгласно държавното образователно изискване за учителската правоспособност и квалификация.

/8/ Условията и редът за заемането на други длъжности в системата на народната просвета, свързани с възпитателната, с образователно-възпитателната, с диагностичната, корекционната и рехабилитационната дейност с деца и ученици, се определят съгласно държавните образователни изисквания за предучилищното възпитание и подготовка, за придобиването на квалификация по професии, за обучението на деца с хронични заболявания и/или специфични образователни потребности и за извънкласната и извънучилищната дейност.

/9/ Лицата, които не са придобили учителски стаж и постъпват за пръв път на учителска длъжност, се назначават на длъжност „младши учител”

/10/ Минималният професионален опит, необходим за заемане на длъжностите „старши учител”, „главен учител” е 10 години

/11/Директорът на училището, детската градина или обслужващото звено в рамките на делегирания бюджет, съответно на утвърдените му разходи, и/или за сметка на целево предоставени средства диференцира възнагражденията на учителите в зависимост от длъжностите по ал. 1, при условие че не са налице ограничения за увеличаване на разходите за работни заплати в бюджетните организации.

Чл.66 Длъжностите по чл.65, ал. 1 не могат да се заемат от лица, които:

1. са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление;

2. са лишени от право да упражняват професията си;

3. страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота или здравето на децата и учениците, определени с наредба на министъра на образованието и науката, съгласувана с министъра на здравеопазването.

Чл.67 Учителят в училището организира и провежда образователно-възпитателния процес по учебния предмет, проверява и оценява знанията и уменията на учениците, съдейства за пълноценното им интегриране в училищната и социалната среда.

Чл.68/1/ За заемане на длъжностите “учител”, „старши учител” и „главен учител” се изисква диплома за завършена степен на висшето образование “бакалавър”, “магистър” .

/2/ Условията и редът за заемане на длъжностите по ал.1 се определят съгласно държавното образователно изискване за учителската правоспособност и квалификация.

Чл.69 Длъжностите по чл.66 ал.1 не могат да се заемат от лица, които:

 1. са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление.

 2. са лишени от право да упражняват професията си.

 3. страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота или здравето на учениците, определени с наредба на министъра на образованието и науката, съгласувана с министъра на здравеопазването.

Чл.70/1/ Обществеността, административните органи, и учениците изразяват почит и уважение към учителите.

/2/ Административните органи и обществеността оказват помощ и съдействие на учителите за провеждане на ефективна възпитателна и образователна дейност.

/3/ Учители, постигнали високи резултати при възпитанието и обучението на учениците, се поощряват с грамоти и с други награди, а дейността им се популяризира и получава обществено признание.

Чл.71 Учителят има право да :

 1. членува в професионални организации и да взема участие в работата на регионалните и националните им органи.

 2. дава мнения и да прави предложения по дейността на училището до административните органи в системата на народната просвета.

 3. получава информация за възможностите за повишаване на професионалната си квалификация от директора на училището, от инспектората по образованието и от МОН.

 4. свободен избор на форма и методически средства за организацията и ръководството на учебната и извънкласна дейност и носи пълна отговорност за резултатите от нея.

 5. предложения за организацията и ръководството на учебния процес както да участва в управлението на училището.

 6. материално стимулиране за дейността и работата си в училище по начин предложен от директора и одобрен от педагогическия съвет.

 7. участие в извънкласни форми с отделните класове със знанието на класния ръководител.

 8. синдикална защита, ако членува в синдикат.

Чл.72 Учителят е длъжен да :

 1. изпълнява задълженията си , определени в Кодекса на труда, в нормативните актове в системата на народната просвета и в длъжностната характеристика.

 2. изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа, определена с наредба на министъра на образованието и науката

 3. изпълнява решенията на педагогическия съвет, както и

препоръките на контролните органи на инспектората по образованието и на МОМН.

 1. опазва живота и здравето на учениците по време на образователно-възпитателния процес и на други дейности, организирани от него, и от училището.

 2. повишава професионалната си квалификация.

 3. да се явява на работа с облекло и във вид , които съответстват на положението му на учител и на добрите нрави.

Чл.73 Учителят не може да нарушава правата на ученика, да унижава личното му достойнство, да прилага форми на физическо и психическо насилие върху него. Учителят няма право да отстранява ученика от учебен час или от извънучилищни дейности.

Чл.74 /1/ Учител, който е и класен ръководител, има следните допълнителни задължения:

1. да следи за успеха и развитието на учениците от съответната паралелка в образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, както и за уменията им за общуване с учениците и учителите и интегрирането им в училищната среда, като периодично и своевременно информира родителите;

2. да анализира и оценява рисковите фактори върху учениците от паралелката и да предприема превантивни и корективни мерки за справяне с тях;

3. да контролира посещаемостта на учебните часове от учениците от паралелката;

4. своевременно да уведомява родителите, ако ученикът отсъства от учебни часове, както и когато спрямо него ще започне процедура за налагане на наказание или други мерки по този правилник;

5. да консултира родителите за възможностите и формите за допълнителна работа с ученика с оглед максимално развитие на заложбите му, както и за възможностите за оказване на педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, когато това се налага;

6. да изготвя и да предоставя на родителя характеристика за всеки ученик в съответствие с чл. 84;

7. да организира и да провежда родителски срещи;

8. периодично да организира индивидуални срещи с учениците от паралелката, да организира и провежда часа на класа и да работи за развитието на паралелката като общност;

9. да участва в процедурите за налагане на наказания и мерки по отношение на учениците от паралелката в случаите и по реда, предвидени в този правилник;

10. да осъществява връзка с учителите, които преподават на паралелката, и периодично да се информира за успеха и развитието на учениците от паралелката по съответния учебен предмет, за спазване на училищната дисциплина, за уменията им за общуване и интегриране в училищната среда;

11. да осъществява постоянна връзка с останалите класни ръководители с оглед усъвършенстване и намиране на нови форми за общуване с учениците и родителите;

12. да осъществява връзка и да подпомага специалистите, които работят с ученици от паралелката;

13. да води редовно и да съхранява учебната документация за паралелката.

/2/ По време на родителските срещи се обсъждат и се вземат решения по основни въпроси, свързани с развитието и възпитанието на учениците, включително с участието на специалисти. Класният ръководител не може да обсъжда публично въпроси, свързани с успеха и поведението на отделните ученици от паралелката.

/3/ На първата родителска среща за учебната година класният ръководител предоставя на родителите информация за графика на приемното време на учителите в училището.

Чл.75/1/Лицата, заемащи длъжността „учител „ изпълняват следните задължения:

1.планират,организират и провеждат образователно- възпитателния

процес по учебния предмет или модул, по който преподава

2.формират знания, умения и нагласи у учениците

3.диагностицират, насърчават и оценяват постиженията на учениците,

на които преподават

4.анализират резултатите при оценяване на входното и на изходното

равнище на учениците, на които преподават


/2/Старши учителят в училище изпълнява следните специфични задължения :

1.участва в провеждането на квалификационно-методическа дейност по съответния предмет или модул в училището

2.участва в дейности, свързани с подготовката, организирането и провеждането на входното и изходното равнище на знанията на учениците в съответния клас

3.подпомага дейностите по разработване на тестове, задачи, задания, материали и критерии за оценяване на знанията и уменията на учениците по съответния учебен предмет или модул

4.анализира и обобщава резултатите, получени от оценяването на входните и изходните равнища по съответния предмет на равнище клас

5.използва и показва ефективни методи при организацията и провеждането на образавателно-възпитателния процес

6.подпомага и ръководи дейността на лицата заемащи длъжността „младши учител „

7.участва в дейности по разработване на проект по програми и в дейности по реализирането им

8.изпълнява и други задължения, произтичащи от спецификата на длъжността и вида на училището

- да посещава работното място или дома на учениците с цел запознаване с естеството на проблемите, касаещи присъствието им в час и разрешаването им


Чл.76 Училището създава условия на учителите да повишават професионалната си квалификация в организирани форми на обучение и чрез самостоятелна подготовка.

Чл.77 Средствата за повишаване професионалната квалификация на учителите се осигуряват от МОМН, ако се въвеждат нови или се променят съществуващите държавни образователни изисквания.


РАЗДЕЛ Б : УЧЕНИЦИ


Чл.78 Учениците участват като партньори в училищното обучение и имат активна роля за постигане на целите на образователно-възпитателния процес.

Чл.79 Ученикът има право да :

 1. избира училището, профила на обучение, предметите и дейностите, предвидени в учебния план като избираеми.

 2. участва по свой избор в организираните от училището извънкласни и извънучилищни дейности.

 3. получава от учителите информация по въпросите, свързани с неговото обучение.

 4. получава от учителите консултации при организиране на самостоятелната си подготовка.

 5. получава индивидуална помощ от учителите съобразно специфичните си педагогически потребности.

 6. бъде насочван, стимулиран и подпомаган за развитие на неговите дарби, умствени и физически способности.

 7. бъде защитен от училището, обслужващото звено, инспектората по образованието и от МОМН при накърняване на личното му достойнство и нарушаване на човешките му права.

 8. дава мнения и предложения пред директора на училището по отношение на организацията и провеждането на цялостната дейност на училището.
 1. ползва безплатно училищната материално-техническа база в учебно време, както и в извънучебно време за развитие на интересите и способностите си по ред, определен от директора на училището.

 2. бъде поощряван с морални награди за високи постижения в учебната, извънкласната и извънучилищната дейност.

 3. участва в работата на педагогическия съвет, при обсъждане резултатите от обучението, награждаване и наказване на ученици.

 4. учениците от вечерните училища имат право на допълнителен платен отпуск съгласно Кодекса на труда и други нормативни документи.

/2/ Ученикът няма право да :

 1. отсъства от учебни занятия без уважителни причини.

 2. участва в хазартни игри, да пуши, да употребява наркотични средства и алкохол.

 3. участва в политически партии и организации до навършване на 18-годишна възраст.

 4. накърнява с поведението си авторитета и достойнството на учителя.

 5. създава пречки на учителя при и по повод изпълнение на служебните му задължения.

Чл.80 Ученикът е длъжен да :

 1. изпълнявя задълженията си, определени с този правилник.

 2. съхранява авторитета на училището и развива училищните традиции.

Чл.81 Отсъствията на ученика от учебни занятия по уважителни причини се удостоверяват:

1. при представяне на медицинска бележка или документ от спортния клуб, в който членува;

2. до 3 дни в една учебна година с уведомление от родителя .

3. до 7 дни в една учебна година с разрешение на директора на училището въз основа на писмена молба от родителя.

Чл.82/1/ Отсъствие на ученик от учебен час без уважителни причини е неизвинено отсъствие.

/2/ Закъснения до 15 минути за три учебни часа без уважителни причини се считат за един учебен час неизвинено отсъствие.

/3/ Отсъстващите от учебни занятия по болест представят медицинско свидетелство или служебна бележка от предприятието /ако работят/ с което удостоверяват, че имат болничен лист. Отсъствията по служебни причини се извиняват със служебна бележка, а по домашни причини до 30 часа с разрешение на класния ръководител. Служебни – 80 часа годишно.

Чл.83 За ученик, обучаван във вечерна форма, чиито отсъствия не позволяват оформянето на срочна или годишна оценка по един или няколко учебни предмета, директора на училището по предложение на педагогическия съвет определя със заповед условията и реда за оценяване знанията и уменията за завършване на учебния срок и/или учебната година.

Чл.84 За допуснатите отсъствия по чл.80 и чл.81 класният ръководител своевременно писмено уведомява родителя или настойника на ученика.

Чл.85 /1/ Когато ученикът пречи на учителя и/или на съучениците си по време на учебен час, учителят може да го отстрани до края на учебния час.

/2/ При тежки или системни нарушения на задълженията, определени в този правилник и в правилника за дейността на училището, освен наказание по ал. 1 на ученика може да се наложи мярка намаляване на поведението.

Чл.86/1/ За неизпълнение на задълженията си, определени с този правилник, ученикът се наказва със :

 1. Забележка.

 2. Предупреждение за преместване в друго училище.

 3. Преместване в друго училище до края на учебната година.

 4. Преместване от вечерна форма в самостоятелна форма на обучение – за ученици навършили 16-годишна възраст.

/2/ Наказанието по ал.1 т.1 се налага със заповед на директора по предложение на класния ръководител, а наказанията по т.2, т.3 и т.4 със заповед на директора по предложение на педагогическия съвет.

/3/ Преди налагане на наказание по ал.1 класният ръководител е длъжен да уведоми родителя или настойника на ученика за извършеното нарушение.

/4/ Директорът е длъжен преди налагане на наказанието по ал.1 т.1 или т.2 да изслуша ученика и да провери фактите и обстоятелствата, свързани с нарушението.

/5/ Наказанието по ал.1 т.3 или т.4 се налага като крайна мярка при тежки нарушения. Педагогическият съвет обсъжда доклада на класния ръководител за извършеното нарушение и изслушва ученика или определен от него учител, или друг ученик. На заседанието на педагогическия съвет може да присъства и родителят или настойникът на ученика.

/6/ В заповедта на директора, издадена по реда на ал.2, се посочват вида на наказанието, срокът и причините за налагането му.

/7/ Наказанието по ал.1 т.3 или т.4 влиза в сила от началото на следващата учебна година в случай, че е наложено до 30 учебни дни преди края на учебните занятия.

/8/ Наказанията по ал.1 се заличават с изтичане на съответната учебна година. Наказанието по ал.1 т.1 или т.2 може да се заличи и предсрочно по реда на ал.2.

/9/ Наказанията и тяхното заличаване се вписват в ученическата книжка и в дневника на класа.

/10/ Ученик, наказан по ал.1 т.3, продължава обучението си в друго училище при условия и по ред, определени със заповед на началника на инспектората по образованието на МОМН. След заличаване на наказанието ученикът може да продължи обучението си в училището, в което е преместен.


/11/ Заповедите на директора за налагане на наказанията по ал.1 могат да се обжалват пред началника на инспектората по образованието – за общинските училища, и пред министъра на образованието и науката – за държавните училища.

Чл.87/1/ Наказанията по чл.86 ал.1 могат да се налагат на ученика и за допуснати неизвинени отсъствия.

/2/ Условията за налагане на наказанията по чл.86 ал.1 за допуснати неизвинени отсъствия от ученика са :

2.1. До 5 неизвинени отсъствия 
1   2   3   4

Свързани:

Правилни к iconПравилни к

Правилни к iconПравилни к
За организацията и дейността на Координационния съвет на Асоциацията на демократичните синдикати
Правилни к iconПравилни к
Чл Званието “Почетен гражданин” се присвоява на български и чужди граждани
Правилни к iconПравилни к
Правилникът е задължителен за ръководството, учителите, учениците и помощния персонал в училището
Правилни к iconПравилни к
За устройството и дейността на отдел “студентски общежития и столове” при ту – софия
Правилни к iconПравилни к
Правилникът е обсъден и приет на заседание на Педагогическия съвет, Протокол №24/05. 09. 2012 г
Правилни к iconПравилни к за дейността
Чл. Училището полага основите на непрекъснато образование на гражданите, като осигурява
Правилни к iconПравилни к
Внасяне, обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове на общинския съвет
Правилни к iconПравилни к
Внасяне, обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове на общинския съвет
Правилни к iconПравилни к
Обявяване на Правилник за заемане на академични длъжности във Военна академия „Г. С. Раковски”
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом