Правилни к
ИмеПравилни к
страница2/4
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер326.33 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://vsousz.org/prav-vsou.doc
1   2   3   4

РАЗДЕЛ Б: УЧЕБНО ВРЕМЕ
Чл.42/1/ Училищното обучение се организира в учебни години, учебни срокове, учебни седмици, учебни дни и часове.

/2/ През учебната година учениците ползват коледна, пролетна или великденска и лятна ваканция.

Чл.43/1/ Учебната година започва не по-рано от 15 септември и е с продължителност 12 месеца.

/2/ Учебните занятия са с продължителност не повече от 38 и не по-малко от 31 учебни седмици и се разпределят в два учебни срока.

/3/ Продължителността на първия учебен срок е 18 учебни седмици.

/4/ Продължителността на учебната седмица е 5 учебни дни.

Чл.44 Продължителността на ваканциите, с изключение на лятната и други неучебни дни се определят със заповед на министъра на образованието и науката.

Чл.45/1/ Броят на задължителните учебни часове за една учебна седмица не може да бъде повече от двадесет и два учебни часа – при вечерна форма на обучение.

/2/ Часът на класа се включва в седмичното разписание на учебните занятия извън броя на задължителните учебни часове.

Чл.46/1/ Продължителността на учебния час е четиридесет минути - във вечерна форма на обучение.

/2/ Почивките между учебните часове са с продължителност не по-малко от 10 и не повече от 30 минути.


РАЗДЕЛ В: СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ


Чл.47/1/ Учебното съдържание в училищното обучение се групира в общообразователна подготовка и в професионална подготовка.

/2/ Общото образование се осъществява чрез общообразователна подготовка.

Чл.48/1/ Общообразователната подготовка е задължителна, задължителноизбираема, профилирана и свободноизбираема и се осъществява чрез учебни предмети, групирани в културно-образователни области, както и в други области и дейности.

/2/ Задължителната подготовка осигурява постигането на общообразователния минимум в зависимост от степента на образование. Общообразователният минимум по учебните предмети от културно-образователните области включва задължителните знания, умения и компетенции, гарантиращи еднаква за всички ученици подготовка.

/3/ Задължителноизбираемата подготовка осигурява усвояването на знания и умения на по-високо равнище по учебните предмети от културно-образователните области съобразно интересите и индивидуалните възможности на учениците.

Чл.49/1/ Учебният план съдържа наименованията на учебните предмети, включени в задължителната подготовка; разпределение на учебните предмети по класове; годишния и седмичен брой часове за изучаване на учебните предмети по задължителната и задължителноизбираемата подготовка и график на учебната година.

/2/ Училищният учебен план се разработва въз основа на учебния план по ал.1 и разпределя учебните предмети и часовете от ЗИП.

Чл.50/1/ Учебната програма определя по всеки учебен предмет и за всеки клас целите на обучението, учебното съдържание и очакваните резултати от обучението.

/2/ Учебните програми за задължителна подготовка се утвърждават от министъра на образованието и науката.

/3/ Учебните програми за задължителноизбираема подготовка се утвърждават от началника на инспектората по образованието.

Чл.51/1/ Усвояването на знанията и придобиването на умения и професионални компетенции при училищното обучение се подпомага от учебници и учебни помагала.

/2/ Изискванията към съдържанието и графичното оформление на учебниците и учебните помагала се определят съгласно държавните образователни изисквания за учебниците и учебните помагала.

/3/ Учебниците и учебните помагала се одобряват от министъра на образованието и науката след оценяване на съответствието им с държавните образователни изисквания за учебниците и учебните помагала.

Чл.52 Учебното съдържание, чрез което се осигурява общо образование, се определя съгласно държавните образователни изисквания за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план и за учебното съдържание.


РАЗДЕЛ Г: ФОРМИ ЗА ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА.


Чл.53/1/ Знанията и уменията на учениците при училищното обучение се оценяват чрез текущи и периодични проверки, както и чрез изпити.

/2/ Формите за проверка и оценка са устни, тестови и други писмени и практически форми.

Чл.54/1/ Текущата проверка се осъществява от учителите, системно през първия и втория учебен срок, чрез избрани от тях форми за проверка и оценка.

/2/ Периодичната проверка се осъществява от учителите по график, утвърден от директора на училището.

/3/ Проверката и оценката на знанията и уменията на учениците чрез изпити се осъществява от училищни изпитни комисии, назначени със заповед на директора на училището.

Чл.55/1/ Знанията и уменията на учениците при училищното обучение се оценяват с отличен /6/, много добър /5/, добър /4/, среден /3/ и слаб /2/, и съгласно държавното образователно изискване за системата на оценяване.

/2/ В случаите, когато знанията и уменията на учениците се оценяват по друг начин, оценките им се приравняват към оценките по ал.1.

Чл.56/1/ Текущите, срочните и годишните оценки се вписват в ученическата книжка и в дневника на класа. Срочните и годишните оценки се вписват и в личният картон на ученика.

Чл.57 Условията и редът за осъществяване на проверката и оценката на знанията и уменията на учениците се определят съгласно държавните образователни изисквания за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план и за системата за оценяване.


РАЗДЕЛ Д : ЗАВЪРШВАНЕ НА КЛАС.

Чл.58/1/ Ученикът завършва класа ако по учебните предмети от задължителната, задължителноизбираемата подготовка има годишна оценка най-малко среден /3/.

/2/ Ученици, които имат годишна оценка слаб /2/ по учебни предмети от задължителната и задължителноизбираемата подготовка, полагат поправителни изпити по тях, но на не повече от две редовни поправителни сесии през учебната година. Редовните поправителни сесии се провеждат след приключване на учебните занятия през месец юни или юли и от 1 до 10 септември по ред, определен със заповед на директора на училището.

/3/ Ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, не са се явили на поправителни изпити в сесиите по ал.2, могат да се явят на допълнителна поправителна сесия по ред, определен със заповед на директора на училището, но не по-късно от 10 октомври.

/4/ Ученици, които имат оценка слаб /2/ по учебен предмет от задължителната и задължителноизбираемата подготовка на редовните и/или на допълнителната поправителни сесии или не са се явили на поправителни изпити, повтарят класа.

/5/ Учениците от последния гимназиален клас, които имат оценка слаб /2/ по учебни предмети от задължителната и задължителноизбираемата подготовка и/или на допълнителната поправителни сесии или не са се явили на поправителни изпити, не повтарят класа. Те могат да се явяват на поправителните изпити в януарска поправителна сесия и в сесиите по ал.2.

Чл.59/1/ Учениците имат право еднократно да се явят на не повече от три изпита за промяна на оценката по учебни предмети след приключване на учебните занятия за последния клас от съответната степен на образование.

/2/ Изпитите по ал.1 се полагат при условия и по ред, определени със заповед на директора на училището, върху учебното съдържание за съответния клас или при условията и по реда за провеждането на държавните зрелостни изпити.

/3/ Получената оценка на изпит по ал.1 е окончателна. Когато получената оценка е слаб /2/, ученикът се явява на поправителен изпит по реда на чл.59 ал.2.

Чл.60/1/ Учениците завършват средно образование, ако са приключили успешно обучението си в последния гимназиален клас и са положили успешно предвидените в учебния план зрелостни изпити.

/2/ Зрелостни изпити се провеждат в 3 сесии:

  1. Юнска – от 26 май до 30 юни

  2. Септемврийска – от 3 до 25 септември

  3. Януарска – от 10 до 30 януари


РАЗДЕЛ Е : СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ЗАВЪРШЕН КЛАС И ЗА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ


Чл.61 В удостоверението за завършен клас се вписват годишните оценки по учебните предмети, определени с учебния план.

Чл.62 В дипломата за завършено средно образование се вписват броя на учебните часове по изучаваните предмети – за вечерна форма на обучение, оценките по учебните предмети от задължителната и задължителноизбираемата подготовка, определени с учебния план. В дипломата се вписват и оценките от държавните зрелостни изпити.

Чл.63 Дипломата за завършено средно образование съдържа следните задължителни реквизити:

  1. Данни, идентифициращи притежателя на дипломата.

  2. Данни за обучението на притежателя на дипломата – вид, наименование и местонахождение на училището; форма на обучение; срок на обучение; броя на учебните часове за вечерна форма на обучение, оценките по учебните предмети и от държавните зрелостни изпити съгласно чл.62; номер и дата на протокола на държавната зрелостна комисия; подпис на директора; серия и номер на дипломата; регистрационен номер и дата.

  3. Наименование на държавата по Конституция; държавен герб и печат с държавен герб.

Чл.64 Изискванията към съдържанието на документите по чл.63 се определят с държавното образователно изискване за документите за системата на народната просвета.

1   2   3   4

Свързани:

Правилни к iconПравилни к

Правилни к iconПравилни к
За организацията и дейността на Координационния съвет на Асоциацията на демократичните синдикати
Правилни к iconПравилни к
Чл Званието “Почетен гражданин” се присвоява на български и чужди граждани
Правилни к iconПравилни к
Правилникът е задължителен за ръководството, учителите, учениците и помощния персонал в училището
Правилни к iconПравилни к
За устройството и дейността на отдел “студентски общежития и столове” при ту – софия
Правилни к iconПравилни к
Правилникът е обсъден и приет на заседание на Педагогическия съвет, Протокол №24/05. 09. 2012 г
Правилни к iconПравилни к за дейността
Чл. Училището полага основите на непрекъснато образование на гражданите, като осигурява
Правилни к iconПравилни к
Внасяне, обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове на общинския съвет
Правилни к iconПравилни к
Внасяне, обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове на общинския съвет
Правилни к iconПравилни к
Обявяване на Правилник за заемане на академични длъжности във Военна академия „Г. С. Раковски”
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом