Правилни к
ИмеПравилни к
страница1/4
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер326.33 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://vsousz.org/prav-vsou.doc
  1   2   3   4


ВЕЧЕРНО СОУ “ ЗАХАРИ СТОЯНОВ “ СТАРА ЗАГОРА

П Р А В И Л Н И КНа ВЕЧЕРНО СОУ “ ЗАХАРИ СТОЯНОВ “ гр.СТАРА ЗАГОРА


Правилникът на Вечерно СОУ “Захари Стоянов” гр.Стара Загора се основава на Закона за народната просвета и Правилника за приложението му.


І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

Чл.1 Системата на народната просвета полага основите на непрекъснато образование на гражданите, като осигурява:

 1. Овладяване на общите основи и закономерности на човешкото познание.

 2. Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, добродетели и култура.

 3. Развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби.

 4. Духовно, физическо и социално развитие и здравословен начин на живот.

 5. Завършване на определените в Закона за народната просвета степени на образование и придобиване на професионална квалификация.

Чл.2/1/ Гражданите ползват правото си на образование в системата на народната просвета независимо от своята възраст.

/2/ Продължаването на образованието се осъществява възоснова на документ за завършен предходен клас или степен на образование.

/3/ Гражданите нямат право да повтарят успешно завършен клас и повторно да придобиват образование от една и съща степен в държавните и общинските училища.

Чл.3 Системата на народната просвета се регулира от единни държавни образователни изисквания.

Чл.4/1/ Светското образование не допуска налагането на учениците на идеологически и религиозни доктрини.

/2/ В светските училища религиите се изучават в исторически, философски и културен план чрез учебното съдържание на различни учебни предмети.

Чл.5/1/ Учениците ползват правото си на безплатно образование в държавните и общинските училища, каквото е Вечерно СОУ, и не заплащат такси за училищно обучение в рамките на държавните образователни изисквания.

/2/ За дейности извън държавните образователни изисквания в общинските училища и обслужващи звена за конкурсни изпити за приемане на ученици след завършено основно образование се заплащат такси при условия и по ред, определени със заповед на министъра на образованието и науката.

Чл.6 Училищното обучение до 16-годишна възраст се осъществява в дневна форма и е задължително за всички граждани на Република България.

Чл.7/1/ Обучението и възпитанието на децата и учениците в системата на народната просвета се провежда на книжовен български език.

/2/ Учениците, за които българският език не е майчин, могат да изучават майчиния си език в общинските училища съгласно държавното образователно изискване за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план.

/3/ Майчин език по смисъла на този правилник е езикът, на който детето общува в семейството си.

Чл.8 Специални условия и ред за приемане на ученици могат да се определят с нормативен акт.

Чл.9 Държавните училища се откриват, преобразуват и закриват със заповед на министъра на образованието и науката, по мотивирано предложение от финансиращия орган и становище на инспектората по образованието на МОМН.

1.Общинските училища се откриват, преобразуват и закриват със заповед на министъра на образованието и науката, по мотивирано предложение на кмета на общината след решение на общинския съвет и становище на инспектората по образованието на МОМН.

Чл.10/1/ Общинските училища и обслужващите звена имат право на:

 1. Наименование, символи, седалище и официален адрес, който съответства на адреса на дирекцията им.

 2. Собствен кръгъл печат и/или печат с държавния герб.

 3. Банкова сметка.

 4. Номер и шифър по Булстат.

/2/ Общинските училища имат право да:

 1. Притежават собствено недвижимо и движимо имущество и да се разпореждат с него.

 2. Предоставят собственото си имущество под наем, да извършват педагогически услуги и учебно-производствена дейност, ако това не е във вреда на възпитателния и образователния процес и ако са спазени санитарно-хигиенните изисквания.

 3. Се разпореждат самостоятелно с бюджетните си средства.

 4. Патентоват и продават продукти от своята дейност.
 1. пределят вътрешната си организация.

 2. Избират начина на приемане на децата и учениците в съответствие с нормативните актове.

 3. Определят организацията, методиката и средствата на обучение и възпитание.

 4. Издават документи за завършен клас, степен на образование и за професионална квалификация, ако са им предоставени права за това.

 5. Се сдружават с юридически лица от страната и чужбина, без да нарушават държавните интереси.

/3/ Държавните и общинските училища и обслужващи звена носят отговорност за:

 1. Изпълнението на държавните образователни изисквания, засягащи дейността им.

 2. Създаването на условия за опазването на живота и укрепване здравето на учениците по време на обучението и възпитанието им, както и на територията си.

 3. Извършването на дейности и прояви, които противоречат на законите в страната, ограничават правата и свободите на личността или нарушават учебно-възпитателния процес.


ІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧИЛИЩЕТО.


Чл.11 Училищата са общообразователно-възпитателни институции в системата на народната просвета, които осигуряват завършването на клас, придобиването на степен на образование и/или на професионална квалификация.

Чл.12/1/ Училищното образование според съдържанието на подготовката е общо и професионално.

/2/ Общото образование осигурява усвояването на общообразователния минимум и на знания и умения на по-високо равнище чрез задължителноизбираемата или чрез профилираната подготовка съгласно държавните образователни изисквания за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план и за учебното съдържание.

Чл.13/1/ Училищното образование според степента е основно и средно.

/2/ Средното образование е с четиригодишен срок на обучение след завършено основно образование. Обучението се осъществява в гимназии, профилирани гимназии, средни общообразователни училища, професионални гимназии и техникуми, спортни училища, училища по изкуствата и в специални училища.

Чл.14 Учениците, завършили основно образование, могат да продължат обучението си в ІХ клас на средни общообразователни училища и гимназии.

Чл.15/1/ Учениците могат да се преместват в паралелка на същото или друго училище по чл.13 ал.2 при наличие на свободни места в приемащото училище.

/2/ Преместването на учениците се извършва, както следва:

 1. През време на цялата учебна година, но не по-късно от 30 учебни дни преди края на втория учебен срок – по същия профил или професия.

/3/ Ученикът може да се премести от професионално училище в съответния клас на Вечерно СОУ след успешно приключване на учебната година и полагане на необходимите приравнителни изпити, чийто брой и ред за полагане се определя от директора на Вечерно СОУ.

/4/ Преместването на ученици от помощни училища в други държавни или общински училища се извършва след полагане на изпити за определяне на достигнатия образователен минимум за клас, етап или степен на образование при условия и по ред, определен от приемащото училище.

Чл.16 При преместване директорът на училището, в което ученикът се е обучавал, издава удостоверение за преместване и в 14-дневен срок изпраща изисканото от директора на приемащото училище копие от личния картон на ученика. В случаите, когато ученикът е подлежащ на задължително училищно обучение, преместването се извършва по определени изисквания.

Чл.17/1/ Завършването на гимназиален клас – ІХ,Х,ХІ и ХІІ се удостоверява с ученическа книжка.

/2/ На ученици, навършили 16 години, които напускат училището, се издава удостоверение за завършен клас.

Чл.18/1/ Учениците, завършили ХІІ клас, полагат държавни зрелостни изпити, които се организират съгласно държавните образователни изисквания за системата за оценяване.

/2/ На учениците, положили успешно държавните зрелостни изпити се издава диплома за завършено средно образование съгласно държавните образователни изисквания за степен на образование, общообразователния минимум и учебния план, и за документите за системата на народната просвета.

/3/ Учениците полагат държавен зрелостен изпит по български език и литература и държавни зрелостни изпити по два учебни предмета, определени с учебния план, съгласно държавните образователни изисквания за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план.

/4/ Дипломата по ал.1 се издава от училището, в което ученикът е завършил ХІІ клас.

Чл.19 Получената оценка на държавен зрелостен изпит за придобиване на средно образование е окончателна. Когато получената оценка е слаб /2/, ученикът може да се яви отново на съответния изпит.

Чл.20/1/ Лицата, придобили право да се явят на държавни зрелостни изпити могат да се явяват на тях в училището, в което са се обучавали, при спазване изискванията на действащия учебен план по отношение на броя на изпитите и формата за оценяване към момента на явяването.

/2/ В случаите, когато училището е закрито, лицата по ал.1 се явяват на държавни зрелостни изпити в определено със заповед на началника на РИО на МОМН училище.

/3/ В случаите по ал.2 дипломата за завършено средно образование се издава от училището, където са положени съответните изпити.

Чл.21/1/ Дубликат на удостоверение за завършен клас, свидетелство за завършено основно образование и диплома за завършено средно образование се издава от директора на училището, издало оригиналния документ.

/2/ Дубликатът се издава по молба на заинтересoваното лице в случай, че документът по ал.1 е изгубен, унищожен или е станал негоден за ползване.

Чл.22/1/ Дубликатът се издава при наличието на училищна документация, в която е видно, че оригиналния документ е издаден.

/2/ В случай, че училището, издало оригиналният документ, е закрито, заинтересoваното лице подава молба до училището, където се съхранява училищната документация.

/3/ Когато училищната документация не се съхранява в друго училище, дубликатът се издава от училище, определено от началника на ИО на МОН въз основа на издаден документ от Държавния архив.

/4/ В случай, че липсва училищната документация за издаване на дубликат, заинтересoваните лица могат да установят правата си по съдебен ред.

Чл.23/1/ Дубликатът се издава по образец съгласно държавните образователни изисквания за документите за системата на народната просвета.

/2/ За издаване на дубликат се заплаща такса, определена със заповед на министъра на образованието и науката.

Чл.24/1/ Вечерните училища се организират за обучение на лица, навършили 16-годишна възраст, които не се обучават в дневна форма на обучение.

/2/ Във вечерни училища могат да се приемат и лица под 16-годишна възраст, които поради семейни или други социални причини, удостоверени с документ, издаден от компетентен орган, не могат да се обучават в дневна форма.

/3/ Във вечерна гимназия се организира обучение за придобиване на средно образование.


ІІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВЕЧЕРНО СОУ “ЗАХАРИ СТОЯНОВ”-СТАРА ЗАГОРА


РАЗДЕЛ А: ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ.


Чл.25/1/ Формите на обучение са:

 1. Вечерна

 2. Задочна

 3. Индивидуална

 4. Самостоятелна

 5. Кореспондентска

 6. Дистанционна

/2/ Училището организира вечерна форма на обучение. Училището може да организира и задочна, индивидуална, самостоятелна, кореспондентска и дистанционна форми на обучение.

Чл.26 Вечерна и задочна форма на обучение – учениците се организират в паралелки и групи, а за останалите форми обучението се организира за отделен ученик.

Чл.27 Вечерната форма на обучение е присъствена форма, която се провежда всеки ден от 17,00 до 20,40 часа. Обучението се организира и провежда съгласно училищния учебен план.

Чл.28/1/ Самостоятелната форма на обучение е неприсъствена форма, при която учениците се подготвят самостоятелно и се явяват на изпити по учебни предмети съгласно училищния учебен план.

/2/ Самостоятелната форма на обучение се организира за :

 1. Ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини не могат да се обучават в дневна форма на обучение.

 2. Лица, навършили 16-годишна възраст.

/3/ Условията и редът за организиране и провеждане на изпитите се определят със заповед на директора на училището.

Чл.29/1/ Ученици, които следва да се обучават в самостоятелна форма на обучение навършили 16-годишна възраст и желаещи да променят формата на обучение по чл.27, подават писмено заявление до директора на училището.

/2/ Ученици, които се обучават в дневна, вечерна, задочна, индивидуална или в самостоятелна форма на обучение, могат да променят формата на обучението си в началото на учебната година. Промяната на формата на обучение се допуска и по време на учебните занятия, когато се преминава :

 1. От дневна, вечерна или от задочна в индивидуална или в самостоятелна форма на обучение.

 2. От дневна във вечерна форма на обучение.

/3/ За промяна на формата на обучение директорът на училището издава заповед.

Чл.30 Молби за допускане на изпит се подават до директора на Вечерно СОУ най-късно 10 дни преди изпитната сесия.

Чл.31 Изпити за частни ученици се провеждат в три сесии :

 1. От 10 до 30 януари

 2. От 26 май до 30 юни

 3. От 1 до 30 септември

по учебен план и програма на вечерните училища.

Чл.32/1/ Учениците в самостоятелна форма на обучение могат да положат изпит за отделен клас наведнъж по всички предмети или на части по свой избор.

/2/ Те имат право да се явяват на изпит на всеки предмет за гимназиалния курс най-много три пъти и да завършат един клас най-много за 6 сесии в продължение на 2 години.

Чл.33/1/ Изпитите се провеждат по разписание, одобрено от директора на училището, като в един ден се полага изпит само за един предмет.

/2/ Изпитите са писмени и продължават 2 астрономически часа.

/3/ За предметите български език и литература и чужди езици се предвижда и задължителен устен изпит, който се провежда в същия ден след приключване на писмения изпит.

Чл.34 Писмените работи се съхраняват 1 година.

Чл.35 Когато ученик в самостоятелна форма на обучение има оценка слаб /2/ по даден предмет той може да се яви на изпит по този предмет в рамките на две явявания и на трето, ако по здравословни причини не се е явил на някое от предните две.

Чл.36 Когато ученици в самостоятелна форма на обучение си послужат с измама, изпитите им се анулират.

Чл.37 Учениците в самостоятелна форма на обучение имат право на допълнителен платен отпуск съгласно Кодекса на труда.

Чл.38 Ученик в самостоятелна форма на обучение започнал по определена програма, завършва съответния клас по същата учебна програма в рамките най-много на 2 години.

Чл.39 Ученици, които се обучават в самостоятелна форма на обучение при повтарянето на класа се явяват на изпити само по учебните предмети, по които имат оценка слаб /2/ или не са се явили на поправителни изпити.

Чл.40 Завършването на клас и на степен на образование в различните форми на обучение, се удостоверява с едни и същи по вид документи съгласно държавните образователни изисквания за документите за системата на народната просвета, които дават равни права на завършилите.

Чл.41/1/ Броят на учениците в паралелка, деленето на паралелките на групи и организирането на индивидуално обучение се определят с наредба на министъра на образованието и науката.

/2/ Разпределението на учениците по паралелки се извършва от директора на училището при спазване изискванията на ал.1.

/3/ В началото на учебната година директора определя със заповед класните ръководители на всички паралелки.

/4/ Класният ръководител организира и провежда часа на класа, извънкласните дейности с учениците и води задължителната училищна документация за съответната паралелка.

  1   2   3   4

Свързани:

Правилни к iconПравилни к

Правилни к iconПравилни к
За организацията и дейността на Координационния съвет на Асоциацията на демократичните синдикати
Правилни к iconПравилни к
Чл Званието “Почетен гражданин” се присвоява на български и чужди граждани
Правилни к iconПравилни к
Правилникът е задължителен за ръководството, учителите, учениците и помощния персонал в училището
Правилни к iconПравилни к
За устройството и дейността на отдел “студентски общежития и столове” при ту – софия
Правилни к iconПравилни к
Правилникът е обсъден и приет на заседание на Педагогическия съвет, Протокол №24/05. 09. 2012 г
Правилни к iconПравилни к за дейността
Чл. Училището полага основите на непрекъснато образование на гражданите, като осигурява
Правилни к iconПравилни к
Внасяне, обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове на общинския съвет
Правилни к iconПравилни к
Внасяне, обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове на общинския съвет
Правилни к iconПравилни к
Обявяване на Правилник за заемане на академични длъжности във Военна академия „Г. С. Раковски”
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом