Община елена
ИмеОбщина елена
Дата на преобразуване19.10.2012
Размер73.24 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://administration.elena.bg/documents/2008/programa_energiyna_efektivnost.docОБЩИНА ЕЛЕНА


5070 гр. Елена, ул. “Иларион Макариополски” № 24

e-mail: obshtina@elena.bg

тел. (06151) 21-32, факс (06151) 25-10

web: administration.elena.bg
ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА

ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

НА ОБЩИНА ЕЛЕНА ЗА 2007 ГОДИНА
Март 2006 година


ОБЩИНСКА ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА

ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

НА ОБЩИНА ЕЛЕНА ЗА 2007 ГОДИНА
ЕКИП РАЗРАБОТВАЩ ПРОГРАМАТА:

- Йордан Кирчев – зам. кмет на Община Елена;

- инж. Димитрина Иванова – Директор д-я “УТАБ” при Община Елена;

- инж. Анка Стойкова – гл. инженер на Община Елена;

- Елка Николова – Директор д-я “ФБУС” при Община Елена;

- Анета Евтимова – Директор д-я „ХД” при Община Елена;

- Костадин Костадинов – Началник сектор „УСКП” при Община Елена.

І. ОБЩИНСКА ПОЛИТИКА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ:


1.1. Цел:

Активизиране на държавната политика по Енергийна ефективност (ЕЕ), съобразно специфичната ситуация в Община Елена.

Целите на Общинската програма са формулирани в следните документи:

- Енергийна стратегия на България;

- Закон за енергийната ефективност;

- Програма на Правителството на Република България;

- Национален план за действие по промените в климата;

- Национален план за развитие до 2006 г.;

- Национална дългосрочна програма по енергийна ефективност 2005 – 2015 г.;

- Национална краткосрочна програма по енергийна ефективност 2005 – 2007 г.;

- Стратегия за финансиране изолациите на сгради за постигане на енергийна ефективност, приета с протокол № 28/14.07.2005 г. и План – програма за изпълнението и.

Приоритетите на Общинската програма са насочени към:

- намаляване на количеството на консумираната енергия и на разходите за нея;

- подобряване качеството на енергийните услуги;

- намаляване на вредните емисии в атмосферата.


1.2. Текущо състояние. Бариери:

Текущото състояние на ЕЕ в Общината се характеризира с висока енергоемкост поради наследена енергоинтензивна структура, морално остарели технологии, неблагоприятен енергиен баланс на домакинствата и голям брой населени места.

Електроенергийната система в Общината е добре развита и оразмерена да поеме по-голямо натоварване.

Град Елена се захранва от една подстанция, осигурена редовно с два ел. провода.

Електроразпределителната мрежа има добре изградена схема, с постигнато резервно захранване.

Ел. мрежата за ниско напрежение в по-голямата си част е въздушна и амортизирана и създава големи проблеми по време на експлоатацията.

Целенасочените действия за постигане на енергийна ефективност са възпрепятствани от липса на стимули за рационално енергопотребление, недостатъчна осведоменост на потребителите за намаляване на консумацията, недостатъчна институционална база, затруднен достъп до инвестиции по проектите за ЕЕ.

Анализът на разходите в Общината за енергия и разпределението им по сектори и видове горива показва, че тя се използва предимно за съоръжения, отопление и осветление. Възможности за постигане на енергийна ефективност има във всички области на социално-икономическия живот.

В общинските дейности потреблението на енергия обхваща следните основни сфери:

- потребление в сгради – общинска собственост: административни сгради, училища, детски ясли и градини, културни, здравни, социални и спортни обекти;

- потребление за улично осветление.

Едновременно със стремежа да се разширяват общинските дейности, икономията на енергия може значително да облекчи общинския бюджет. За покриване на енергийното потребление в Общината през 2005 г. са изразходвани 280 000 лв., които представляват около 10 % от общинския бюджет.

Забелязват се неоправдано големи разходи за енергия във всички дейности. Те са на 3-то място в общите бюджетни разходи след тези за заплати и осигуровки.

Основните енергоносители са:

- електроенергия - всички общински обекти;

- нафта за отопление - сградите на Общинската администрация, СОУ “Ив. Момчилов”, НУ “Ил. Макариополски” и Детска ясла;

- твърдо гориво – всички останали общински сгради в града и селата.


1.3. Потенциал:

Възможности за реализиране на проекти за ЕЕ в Общината в областта на индустрията има в “Интериор – Глас” АД, “БИ СИ СИ ХЕНДЕЛ” АД и в “Ремел” АД, чрез намаляване консумацията на ел. енергия, като очаквания икономически ефект до 2007 г. е в размер на около 15%.

В бита и услугите възможностите са във въвеждането на Енерго спестяващи осветителни тела (ЕСОТ), чрез подмяната на уличното осветление. Очакваният икономически ефект е около 30 000 лв. на година.


1.4. Приоритетни направления за проекти и мерки по енергийна ефективност:

1.4.1. Индустрия:

Очакваното намаление на консумацията на ел. енергия е около 25%.

1.4.2. Бит и услуги:

Очаквано намаление на разхода за ел. енергия е около 20%.

1.4.3. Транспорт:

Очакваното намаление на разходите за горива е около 5%.

1.4.4. Сграден фонд:

Чрез подобряване на топлоизолацията, се очаква очаква намаление на енергопотреблението с около 30%.

1.4.5. Селско стопанство:

Очаквано намаление на енергоемкостта е около 5%.


1.5. Преглед на дейностите за подобряване на енергийната ефективност:

1.5.1. Със заповед № РД-02-05-172/06.07.2004 г. на Кмета на Общината е назначена Общинска комисия по енергийна ефективност със следните основни задачи:

- да изготвя анализи за общото и специфично потребление на горива и енергия;

- да изготвя и предоставя за одобрение пред Общински съвет – Елена дългосрочни и краткосрочни програми по енергийна ефективност;

- да подготвя реализирането на проекти за подобряване на енергийната ефективност на територията на Общината;

- активно да съдейства с централните и областни органи на изпълнителната власт в областта на енергийната политика.

1.5.2. Обучение и информиране:

Ролята и правомощията на Общината, като местен орган на властта, се проявява и чрез нейната мотивираща функция. Тя има възможност да въздейства върху поведението на потребителите на енергия и горива чрез информиране, насърчаване, организиране и моделиране на определен тип поведение, свързано с ефективното използване на енергията и горивата.

В изпълнение на Общинската програма за енергийна ефективност, Община Елена ще провежда политика, насочена към повишаване стандарта на крайните потребители чрез:

- създаване на информационно бюро по енергийна ефективност, което да провежда периодични информационни кампании относно възможностите за намаляване на енергопотреблението, както и да дава консултации по въпросите на ЕЕ.

- насърчаване на социално-слабите слоеве от населението на Общината към прилагането на мерки за постигане на енергийна ефективност чрез гъвкави форми на подпомагане;

- в учебните заведения да се организират периодични срещи на учащите със специалисти в областта на енергетиката, за създаване на навици в енергоспестяването.

1.5.3. Нормативни и регулаторни средства:

На задължително енергийно обследване подлежат обекти с годишно потребление над 3000 MWh, съгласно Наредба № 21 от 12.11.2004 г. за обследване за енергийна ефективност.

На задължително сертифициране подлежат сгради - общинска собственост, които са в експлоатация, с обща полезна (разгъната) площ над 1000 кв. м., съгласно Чл. 16, ал. 2 от ЗЕЕ.

На територията на Община Елена такива сгради са:

- Сграда на Общинската администрация;

- ОУ с. Константин;

- СОУ гр. Елена;

- ОУ с. Майско;

- ОУ с. Беброво;

- НУ гр. Елена;

- ЦДГ “Радост” гр. Елена;

- Дом за деца и младежи с умствена изостаналост с. Илаков рът;


ІІІ. ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ:

На този етап Община Елена не разполага с достатъчни собствени финансови средства за инвестиции в проекти по ЕЕ. Реализирането на такива проекти е в интерес на Общината, тъй като се изразходват значителни средства от бюджета за енергийни ресурси.

При реализирането на проекти за подобряване на енергийната ефективност няма дълги периоди на строителство и средствата започват да се възстановяват веднага след влагането им.

От анализа на енергопотреблението и предвидените мерки за повишаване на енергийната ефективност, се определят следните обекти, включени в целевата програма за 2007 г.

1. Подмяна улично осветление с ЕСЛ:

- Необходими средства – 200 000 лв.

- Финансиране – Фонд “Енергийна ефективност” и средства от общинския бюджет.

2. Енергоефективна реконструкция и ремонт на сградата на целодневна детска градина ”Ана Брадел”:

- Необходими средства – 300 000 лв.

- Финансиране – Социалноинвестиционен фонд и средства от общинския бюджет.

3. “Преустройство, енергоефективна реконструкция и ремонт на сградата на бивш дом за деца и юноши в дом за стари хора с.Тодювци, община Елена”:

- Необходими средства – 400 000 лв.

- Финансиране – Средства от общинския бюджет.

4. Саниране на сгради СОУ и НУ – гр. Елена:

- Необходими средства – 800 000 лв.

- Финансиране – Заем.


ІV. НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПРОВЕЖДАНАТА ПОЛИТИКА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ОБЩИНА ЕЛЕНА:

Наблюдението и оценката на Общинската програма за енергийна ефективност се извършва от Общинската комисия по ЕЕ. За успешното реализиране на общинската политика по ЕЕ да се наблюдава изпълнението на инвестиционните проекти, като се прави периодична оценка на постигнатите резултати.

За целта в Общинската комисия по ЕЕ да докладва информация относно:

- оптимизиране на обема и повишаване достоверността на набираната статистическа информация;

- създаване и поддържане на информационна система за състоянието на ЕЕ в Общината;

- резултати от изпълнението и ефектите от програмите по ЕЕ в Общината.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Изготвянето на целевата програма е задължителна част от държавната политика по ЕЕ и налага участието на общините, в частност на община Елена, като държавна структура. Разработването и изпълнението на предвидените в програмата проекти е част от политиката за устойчиво развитие. Мерките по ЕЕ ускоряват икономическия растеж, подпомагат опазването на околната среда, повишават жизнения стандарт на населението, което е основна цел и приоритет на община Елена.


Свързани:

Община елена iconОбщински съвет елена
Относно: Даване съгласие от Общински съвет – Елена (ОбС) за кандидатстване на община Елена по Проект “Красива България”, за финансиране...
Община елена iconОбщински съвет елена
Относно: Даване съгласие от Общински съвет – Елена (ОбС) за кандидатстване на община Елена по Проект „Красива България”, за финансиране...
Община елена iconОбщина елена наредба за управление на общинските пътища в община елена
Чл. (1) С тази Наредба се определят редът и условията за уреждане само на въпроси и отношения, свързани със собствеността, ползването,...
Община елена iconОбщина елена общинска стратегия за закрила на детето в община елена
Оон за правата на детето 2006-2009 г. Тя е в унисон с реформата на правителството в системата за закрила на детето и цели синхронизиране...
Община елена iconОбщина елена 5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски №24
За изпълнението на актовете на Общински съвет – Елена от Общинската администрация за 2007 година
Община елена iconОбщина елена
Активизиране на държавната политика по Енергийна ефективност (ЕЕ), съобразно специфичната ситуация в Община Елена
Община елена iconОбщина елена
Чл  С този правилник се определят организацията на дейност и функционалните задължения на административните звена в общинската администрация...
Община елена iconОбщина елена наредба за
Условията и реда за упражняване правата на община елена върху общинската част от капитала на търговските дружества
Община елена iconОбщински съвет елена
РА), обезпечаваща авансово плащане по Договор №04/322/00461 от 23. 12. 2010 г по мярка 322 на Програмата за развитие на селските...
Община елена iconРайонен съд град елена съдебно-изпълнителна служба
Община Елена; имот №103044 жил. Територия на Ренета Георгиева Недялкова; имот№103022- пасище, мера на наел. На Иван Станев Яков;...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом