Аграрен университет пловдив факултет по растителна защита и агроекология учебнапрограм а
ИмеАграрен университет пловдив факултет по растителна защита и агроекология учебнапрограм а
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер113.13 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.au-plovdiv.bg/cntnr/uchebni_programi/U_programi_RZA/zamyrs_pochva_EOOS.doc
АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ

ФАКУЛТЕТ ПО РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА И

АГРОЕКОЛОГИЯ


У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А


За дисциплината: “ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ПОЧВИТЕ И

ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЕКОСИСТЕМИТЕ”


Включена като: задължителна


в учебния план на

специалност:“ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НАОКОЛНАТА СРЕДА”


област 4. Природни науки, математика

и информатика

професионално направление 4.4 Науки за земята

за образователно-квалификационна степен “БАКАЛАВЪР”


Катедра АГРОЕКОЛОГИЯ Преподавател:

/гл.ас. д-р В. Попов/


Пловдив, 2 0 0 9 година
У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А

 1. ИЗВАДКА ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН

Код*
Водещ преподавател

Основна

форма на контрол

Часове

Кредитни

точки

Аудиторни

Извънаудиторни

Всичко

Лекции

Упражнения,

семинари

Учебни практики

Други форми

02.04.19

гл.ас. д-р В. Попов


писмен

изпит

30

30

7

58
5II. АНОТАЦИЯ

Дисциплината «Замърсяване на почвите и въздействие върху екосистемите» ще даде основните познания за биосферните функции на почвата. Ще се оцени влиянието на почвата върху водата, въздуха и наземните екосистеми. Представя се и действащото законодателство в Република България, третиращо опазването и възстановяването на почвите.

Разглеждат се факторите, оказващи влияние върху увреждането на почвата. Прави се подробна оценка на увредените земи. Значителен дял от учебният материал заема частта за замърсяването на почвата. Дава се точна характеристика на основните замърсители, тяхното поведение и влиянието им върху почвените обитатели и растителността, заемаща замърсените почви.

Изучава се методологията за оценка на замърсените земи и възможности за възстановяване и опазване на почвите.

При провеждането на практическите занятия се осигурява възможност за самостоятелна работа на студентите с апаратурата за контрол на замърсителите и използване на биологични методи за изследване на замърсените почви.


ІІІ. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА


ІІІ.1. ЛЕКЦИИТ е м а

Хорариум,

часове

1.

Биосферни функции на почвата. Почвата като среда за обитаване на сухоземните организми. Свързващо звено между биологичния и геологичния кръговрат на веществата.

1

2.

Влияние на почвата върху хидросферата. Участие на почвата във формирането на речния отток и водния баланс. Почвата като фактор за биопродуктивността на водоемите. Почвата като защитна бариера по пътя на някои вещества и съединения към водните басейни.

2

3.

Влияние на почвата върху атмосферата. Почвата като фактор за формиране и регулиране на газовия състав на атмосферата. Почвата като източник и приемник на твърди вещества и микроорганизми от атмосферата. Влияние на почвата върху енергийния режим и влагооборота на атмосферата. Влияние на човека върху атмосферните функции на почвата.

1

4.

Влияние на почвата върху наземните екосистеми. Функции на почвата обусловени от нейните физико-химични свойства. Почвата като депо на хранителни елементи, енергия и влага. Функции на почвата като “памет” за биогеоценозите. Регулиране на числеността, състава и структурата на биоценозите, сигнал за сезонни и други биологични процеси. Буферни и регулаторни функции – санитарна функция.

2

5.

Антропогенно въздействие върху почвата. Класификация на увредените земи/ нарушаване, замърсяване и деградиране/.

2

6.

Нарушени земи. Дейности довеждащи до нарушаване на земите и произтичащите от тях причини за замърсяване на земите, повърхностни и подпочвени води и въздействие върху екосистемите.

2

7.

Замърсяване на почвата. Картиране на замърсените земи. Окачествяване на замърсените земи.

2

8.

8.1.

8.2.


8.3.


8.4.


8.5.


8.6.


8.7.

Видове замърсители на почвата.

Неорганични замърсители /газове, прах/ .

Замърсяване с тежки метали. Източници. Характеристика. Токсичност за екосистемите.

Замърсяване с пестициди. Източници. Характеристика. Токсичност за екосистемите.

Замърсяване с радиоактивни вещества. Източници. Характеристика. Токсичност за екосистемите.

Замърсяване с нефтопродукти. Източници. Характеристика. Токсичност за екосистемите.

Поведение на почвените замърсители по веригата почва-растение-продукт.

Други замърсители /инертни, биологични, болестотворни/

12

9.

Мероприятия за намаляване на усвоимостта и токсичността на почвените замърсители/ организационни, химическо въздействие, агротехнически/


4

10.

Деградиране на почвата – вкисляване, засоляване, ерозия /водна и ветрова/, уплътняване, преовлажняване.

2


ІІІ.2. УПРАЖНЕНИЯ
Тематични единици

Хорариум,

часове

1.

Запознаване с методиката за оценка на увредени земи. Използвани термини. Изисквания за вземане на почвени проби и проучване на замърсяването.

2

2.


2.1.


2.2.


2.3.

Биотестови методи за оценка въздействието на замърсителите на почвите върху тестови растителни видове. Задание за проекти.

Залагане на оранжерийни съдови опити за отчитане влиянието на различни почви /типове/ от различни местонахождения, взети от студентите.

Натоварване /замърсяване/ на различни почвени типове с тежки метали, нефтопродукти, пестициди и други замърсители. Залагане на оранжерийни съдови опити.

Отчитане на оранжерийните съдови опити от занятие 2.1. и 2.2. Биометрични измервания, фенофазова оценка и физиологични показатели.

2


4


4


4


3.

Обработка на резултатите от занятие 2.1. и 2.2. Оформяне на оценъчни протоколи. Подготовка на реферати.

4

4.

Провеждане на лабораторни занятия за определяне на почвени замърсители. При провеждането ще се използват инструменталните методи – спектрофотометричен и газхроматографски.

4

5.

Използване на колонният метод за отчитане влиянието на почвения тип и количеството на симулационния валеж върху придвижването на техногенни замърсители. Колонното промиване ще се извърши по график за всяка административна група по време на учебния семестър.

4

6.

Обработка на данните от упражнение 5.Изготвяне на оценъчни протоколи.

2
ІІІ.4. ФОРМИ НА ИЗВЪНАУДИТОРНА РАБОТА

ІІІ.4.1. Учебна практика – 7 часа

 1. Посещение на обекти /участъци/ от деградирани почви. При еднодневните практики студентите самостоятелно могат да оценят вида и степента на увреждане. Да се запознаят с извършените и извършващите се рекултивационни работи и ефекта от тях.

Програмата може да се реализира на следните обекти:

  • Панагюрски медни мини

  • Маджарово – минен район

  • ТЕЦ “Марица изток” – добив на въглища

  • Участъци на “Редки метали” - уранодобив

ІІІ.4.2. Разработка и защита на курсова работа

Целта на разработката е студентите да събират, оценяват и анализират разработени проекти, ОВОС .

Да се разработят собствени предложения за намаляване на екологичният риск в резултат на увреждането на почвите/ нарушаване, замърсяване или деградиране/.

Включване в изпълнението на някои програми на институционално, регионално или национално ниво.

Прилагане на различни методи и оценка на земите /инструментални, биологични и др./ и въз основа на получените резултати да се подготви курсова работа.


ІІІ.4.3. Консултации с водещите преподаватели – 32 часа


ІV. ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТОЛекционният курс се извежда по методични единици, които са взаимно свързани и обогатяват знанията на студентите в теоретичната им подготовка. Лекциите са онагледени със схеми, диаграми и диапозитиви. Дават се материали подпомагащи извеждането на практическите занятия.

При провеждане на част от практическите занятия всяка административна група се разделя на три подгрупи /3-4 студента/, които работят с различни почвени видове. Останалата част от занятията се провеждат по предварително задание. Студентите самостоятелно залагат и отчитат биотестовете, правят интерпретация на получените резултати.

Накрая на семестъра всеки студент представя разработен проект /курсова работа/ и резултатите от проведените практически занятия.

Изпитът се провежда писмено, като при оформяне на крайната оценка се взема под внимание оценката от разработения проект и показаната активност от студента през време на семестъра.


V. ПРОГРАМА /КОНСПЕКТ/


по дисциплината “ПОЧВОЗНАНИЕ , ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ПОЧВИТЕ

И ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЕКОСИСТЕМИТЕ” 2003/2004г.


 1. Функции на почвата в биосферата и екосистемите. Роля на почвата в

природата и обществото преди възникване на науката почвознание.

 1. Съвременното почвознание и проблема за екологичните функции на

почвата.

 1. Общобиосферни функции на почвата. Почвата като среда за обитаване на сухоземните организми. Свързващо звено между биологичния и геологичния кръговрат на веществата.

 2. Почвата като фактор за биологична еволюция на Земята.

 3. Влияние на почвата върху хидросферата. Ролята на почвата върху кръговрата на водата.

 4. Почвата като фактор за биопродуктивността на водоемите и защитна бариера по пътя на веществата към водните басейни.

 5. Влияние на почвата върху атмосферата. Почвата като фактор за формиране и регулиране на газовия състав на атмосферата. Почвата като източник и приемник на твърди вещества и микроорганизми от атмосферата.

 6. Влияние на почвата върху енергийния режим и влагооборота на атмосферата. Влияние на човешката дейност върху атмосферните функции на почвата.

 7. Влияние на почвата върху литосферата.

 8. Влияние на почвата върху наземните екосистеми. Функции на почвата обусловени от нейните физико-химични свойства. Функции на почвата като източник на хранителни съединения, депо за хранителни елементи и влага.

 9. Информационни функции на почвата.”Памет” за биогеоценозите, регулиране числеността, състава и структурата на биоценозите. Почвата като сигнал за сезонни и други биологични процеси. Буферни и регулаторни функции.

 10. Антропогенно въздействие върху почвата. Класификация на увредените земи. Клас – нарушени земи – типове увреждане и вид на увреждането /насипища, отпадъкохранилища, шлаки/.

 11. Твърди отпадъци – сгуропанелни смеси, флотационни пулпове, металургичен хвост, шламове, фосфогипс,циментов прах,тецова/газова/ пепел – характеристика на увреждане на земите.

 12. Замърсяване на почвата. Картиране на източниците на замърсяване.

 13. Окачествяване на замърсените земи. Проучване на замърсените земи.

 14. Газово замърсяване на почвите – източници, характеристика и въздействие върху почвените свойства и обитатели.

 15. Замърсяване на почвата с тежки метали – характеристика на желязото като замърсител на почвата, мед, олово и цинк – поведение в почвата.

 16. Замърсяване на почвата с арсен, кадмий, живак и манган. Пределно допустими количества в почвата.

 17. Поведение на тежките метали по веригата почва-растение-продукт. Мероприятия за намаляване усвояването и токсичността на тежките метали. Възможности за използване на замърсени земи с тежки метали за селскостопански цели.

 18. Замърсяване на почвата с пестициди. Определение. Остатъчни количества.Пътища/начини/ на замърсяване на почвата.

 19. Поведение /задържане/ на пестицидите в почвата. Характеристика на някои фунгициди, инсектициди и хербициди.

 20. Поведение на пестицидите по веригата почва-растение-продукт. Разграждане на пестицидите. Мероприятия за намаляване на пестицидната остатъчност в почвата и тяхната токсичност.

 21. Замърсяване на почвата с радиоактивни вещества. Източници на замърсяване. Характеристика на радионуклеидите на йода, стронций и цезий.

 22. Дезактивация на почви замърсени с радиоактивни вещества.

 23. Замърсяване на почвата с нефтопродукти. Влияние върху почвените свойства. Мероприятия за възстановяване на почвеното плодородие.

 24. Деградирани земи тип, вид – характеристика.

 25. Методи за проучване влиянието на увредените земи върху екосистемите /метод на биотеста, почвени извлеци, колонни методи, лабораторни експертизи и др./.

 26. Коментари на получените резултати от лабораторните опити.


ЛИТЕРАТУРА

Райков Л., И. Стоянова. Радиация и земеделие. Земиздат, София,1990

 1. Сенгалевич Г., Н. Кузманов. Агроекологична защита. Земиздат, София,1994

 2. Стоянов Ст. Тежки метали в околната среда и хранителните продукти. София,1994

 3. Райков Л. И др. Проблеми на замърсяване на почвата. Земиздат, София,1984

 4. Брощилова М. Замърсяване на почвите и въздействие върху екосистемите. Университет “Проф.д-р Асен Златаров”, Бургас,2001

 5. Наредба № 26 от 2.10.1996 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабо продуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусният хоризонт. Обнародвана в ДВ бр.89 от 22.10.1996, изменена и допълнена с бр.30 от 22.03.2002

 6. Постановление № 50 на МС,обнародвано в ДВ бр.24 от 03.1993.Списък на екологично замърсените земи.

 7. Г. Бъчваров ;Опазване на природната среда.

Свързани:

Аграрен университет пловдив факултет по растителна защита и агроекология учебнапрограм а iconАграрен университет пловдив факултет растителна защита и агроекология
Всички тези знания агроном-инженера по растителна защита получава от дисциплината Биологична растителна защита
Аграрен университет пловдив факултет по растителна защита и агроекология учебнапрограм а iconАграрен университет пловдив факултет по растителна защита и агроекология
Предлаганата дисциплина „Агроекология и агромениджмънт” дава основни познания за структурата и функците на агроекосистемите
Аграрен университет пловдив факултет по растителна защита и агроекология учебнапрограм а iconАграрен университет пловдив факултет растителна защита и агроекология
Получените знания по биологична растителна защита подготвят магистрите за работа в специализирани предприятия, провеждане на биологична...
Аграрен университет пловдив факултет по растителна защита и агроекология учебнапрограм а iconАграрен университет пловдив факултет по растителна защита и агроекология
Технологии за възстановяване на увредени почви е предназначен за студентите от специалността Екология при Аграрен университет Пловдив....
Аграрен университет пловдив факултет по растителна защита и агроекология учебнапрограм а iconАграрен университет пловдив факултет по растителна защита и агроекология
Утвърдена на заседание на кс на катедра Градинарство протокол №1 от 20. 01. 2005 г
Аграрен университет пловдив факултет по растителна защита и агроекология учебнапрограм а iconАграрен университет пловдив факултет по растителна защита и агроекология
Утвърдена на заседание на кс на катедра” обща химия”, протокол №289, от 28. 01. 2005 г
Аграрен университет пловдив факултет по растителна защита и агроекология учебнапрограм а iconАграрен университет пловдив факултет по растителна защита и агроекология
За дисциплината: прогноза и сигнализация на вредителите /болести и неприятели/ по земеделските култури
Аграрен университет пловдив факултет по растителна защита и агроекология учебнапрограм а iconАграрен университет пловдив факултет по растителна защита и агроекология
За дисциплината: прогноза и сигнализация на вредителите /болести и неприятели/ по земеделските култури
Аграрен университет пловдив факултет по растителна защита и агроекология учебнапрограм а iconАграрен университет пловди в факултет по растителна защита и агроекология учебнапрограм а
Като фундаментална биологична наука Анатомията и морфологията на растенията играе важна роля във формирането на естественнонаучните...
Аграрен университет пловдив факултет по растителна защита и агроекология учебнапрограм а iconАграрен университет пловдив факултет по растителна защита и агроекология
Тези въпроси в лекционния курс са групирани в следните логически субординирани части
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом