Наредб а
ИмеНаредб а
Дата на преобразуване19.10.2012
Размер61.85 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://montana.bg/old_docs/os/n/reklama.doc

Н А Р Е Д Б АЗа рекламната и информационна дейност в Община Монтана


/приета с р-е 148/14.11.96г./


І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ

Чл.1. С тази Наредба се определят редът, условията и местата за рекламна дейност на територията на Община Монтана.

Чл.2. Рекламата е способ за популяризиране на стоки и услуги, производствена дейност и привличане на клиенти с художествено-изразни средства.

Чл.3. рекламно информационни елементи /които за краткост ще наричаме РИЕ/ могат да бъдат:

 • стационарни и подвижни;

 • постоянни и временни;

 • осветени, светещи и др.

Чл.4. Изисквания към РИЕ:

 1. Да бъдат изработени от трайни материали.

 2. Да бъдат пожарообезопасени.

 3. Да бъдат поддържани в добро състояние по отношение тяхната чистота и функция от физическото или юридическото лице техен собственик.

Чл.5. Не се допуска рекламирането на:

 1. Забранени за употреба вещества и препарати с наркотично действие.

 2. Лекарствени средства, за които има забрана или ограничения, предвидени в специални нормативни актове.

 3. Тютюневи изделия и алкохол чрез пряка демонстрация на консумация.

 4. Порнографски материали.

 5. Оръжия.

 6. Определена религия или религиозна общност, нерегистрирана по съответния ред.

Чл.6. Не се допуска разполагането на РИЕ, които:

 1. Съдържат невярна или подвеждаща информация.

 2. Рекламират стоки и услуги, посредством твърдения за недостатъци на други стоки или услуги.

 3. Накърняват правата и доброто име на физически и юридически лица.

Чл.7. Не се разрешава разполагането на съоръжения за външна реклама на територията на Община Монтана върху:

 1. Сгради, обявени за паметници на културата, освен за случаите разрешени от НИПК.

 2. Скулптурни паметници и др. Елементи на декоративната пластика, както и във визуалния обект на възприятието им.

 3. Природни забележителности.

 4. Градски паркове с изключение на периферните им части.

 5. Всякакъв вид дървета и едроразмерна растителност.

 6. Огради на гробищни паркове, както и в самите тях.

 7. Стълбовете на далекопроводната електрическа мрежа.

 8. Елементи от системата за регулиране на движението по пътищата.

Чл.8. Не се допуска звукова реклама чрез говор, музика и пр., която е в нарушение на санитарно-хигиенни норми.

Чл.9. Не се допуска реклама и рекламна дейност по места и за маршрути, за които няма издадено разрешение от комисията по Архитектура и градоустройство при “Техническа служба” гр.Монтана.

Чл.10. Всички текстове в областта на външната реклама, надписите и информационно указателните табла се изписват задължително и на български език.

Чл.11. Право да рекламират имат всички физически и юридически лица.


ІІ. РЕД ЗА РАЗПОЛАГАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ

Чл.12. редът за поставяне на украси, надписи и реклами е определен с чл.212 от ППЗТСУ.

Чл.13 /1/. РИЕ могат да се разполагат на територията на Община Монтана въз основа на одобрени проекти, разрешени от “ОТС” на Общината и след заплащане на предвидената такса по тарифата утвърдена от Общинския съвет.

/2/ Не се изисква разрешение за разлепване на безплатни обяви – съобщения за културни, спортни, хуманитарни прояви, некролози и др., които се поставят само на определени за това места.

Чл.14. Исканията за разполагане на РИЕ се отправят в писмена форма до Кмета на Община Монтана – у-ние “ОТС”.

Чл.15. Разрешение /виза/ за изготвяне проект за РИЕ се издава от главния архитект /Гл.спец.ТСУ/ на Община Монтана.

Чл.16 /1/. Проектът за РИЕ трябва да бъде комплектован както следва:

 1. Ситуационно решение.

 2. Архитектурно-дизайнерски проект в подходящ мащаб.

 3. Снимки, колажи и други материали

 4. Конструктивен проект /когато се налага/.

 5. Инсталационен проект за електрическата част /при светлинна реклама/.

 6. Декларация за осигурено техническо ръководство.

/2/ Книжата се комплектоват в 3 екземпляра, изработени и подписани от правоспособни проектанти.

Чл.17 /1/. По преценка на н-к у-ние “ОТС” проектите се внасят за разглеждане в АГК.

/2/. Проектите, които не се внасят в АГК се одобряват от гл.архитект / гл.спец “ТСУ”/.

Чл.18 /1/. Срокът за одобряване на проектите /или мотивиран отказ/ когато се внасят в АГК е 30 дни. Когато се одобряват по чл.17 ал.2 срокът е 14 дни.

/2/. Отказът се мотивира.

Чл.19. разрешение за строеж / когато се налага/ за поставяне на РИЕ се издава по писмено заявление след приключване на всички процедури по одобряване на проектите и заплащане на необходимата такса.

Чл.20 /1/. Ползването на общински имоти, сгради и съоръжения за разполагане на РИЕ се извършва въз основа на договор, който се сключва от Кмета на Община Монтана или упълномощено от него длъжностно лице и съответните юридически или физически лица.

/2/. Ползването на афишни колони и табла, общинска собственост за поставяне на краткотрайни РИЕ е безплатно.

Чл.21. РИЕ, които имат конструктивен проект се приемат от комисия от ОТС, след което се издава разрешение за ползване.

Чл.22. Кметът на Община Монтана, по предложение на н-к у-ние “ОТС” организира и провежда търг с оферти за разполагане на РИЕ в централната част на града и по-важните входно-изходни магистрали за терени общинска собственост.


ІІІ. КОНТРОЛ И АДМИНИСТРАТИВНО - НАЗАКАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.23. Контролът по спазване на изискванията на тази наредба се осъществява от Кмета на Община Монтана и от упълномощени от него длъжностни лица.

Чл.24. Който разполага РИЕ без разрешение от Общинските органи се наказва с глоба от 10 000 до 50 000 лв.

Чл.25. Който разполага РИЕ, които не отговарят на одобрените проекти се наказват с глоба от 5 000 до 20 000 лв.

Чл.26. който не премахне /не демонтира/ РИЕ и временна реклама в определен срок се наказва с глоба от 5 000 до 30 000 лв.

Чл.27. Който не изпълни изискванията на настоящата наредба се наказва с глоба от 10 000 до 60 000 лв.

За други нарушения на изискванията на настоящата наредба се прилага ЗАНН.

Чл.28. Актовете се съставят от длъжностни лица определени от Кмета на Общината.

Чл.29. Установяване на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления става по реда на ЗАНН, ЗТСУ и ППЗТСУ.


ІV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

§1. По смисъла на тази наредба:

“Външна реклама” е всеки текст, обемна форма или изображение предназначени да информират обществеността или да привличат нейното внимание с търговска, стопанска или социална цел.

“Надпис” е всеки текст, обемна форма или изображение, закрепени върху сграда свързани с функциите на даден обект в нея.

“Информационно-указателна табела” е всеки текст, обемна форма или изображение, указващи близостта на сграда или терен за извършване на определена дейност.

“Рекламни материали” /знамена, транспаранти, листовки/ надписи и информационно-указателни табели и др. Носители на реклама, с временен характер са обозначаващите акционни, агитационни материали и др. Дейности.

“Звукова реклама” – разпространение на рекламна информация чрез звук.


V. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

§2. Собствениците на заварените РИЕ са длъжни да приведат всички вече разположени РИЕ в съответствие с изискванията на тази наредба в срок 6 месеца от влизането й в сила.

§3. Настоящата наредба влиза в сила 14 дни след приемането й от ОбС.

Наредбата за рекламна и информационна дейност е приета с решение № 148 от протокол № 23 от 14.11.1996 г. на Общинския съвет – Монтана.


ОТ РЕШЕНИЕ № 336/ 22.01.1998г


Точка.IX.Цени за обяви и реклами, определени по реда на чл.2 от ЗМДТ и Наредбата за рекламната дейност.


1.За раздаване на листовки, проспекти, стокови мостри или проби и други с рекламна цел на обществени места – 5лв./ден.

2.За използване на автомобили с високоговорител за рекламна цел – 30 лв/ден.

3.За провеждане на рекламно шествие – 50 лв./ден.

4.За използване на маси, от които се раздават рекламни материали за заеманата площ –5 лв.кв.м.на ден.

5.За реклама върху транспарантни ленти, върху табла на стойки или върху табла на огради, стени, талкани и др.-5 лв.кв.м. на месец, но не по-малко от 30 000лв. на месец за поставяне на рекламна транспарантна лента или табло.

6.За светлинна реклама от неонови тръби, крушки и други на стени, огради, покриви, калкани и др. – 5 лв.кв.м.на месец но не по-малко от 30 лв. на месец на реклама.

7.За свободно стоящи витрини за рекламна цел – 5 лв.кв.м. на месец за заемана площ, но не по-малко от 30 лв. на месец за витрина.При осветени витрини цените се удвояват.

8.За фирмени указателни табели с примерно съдържание – име на фирма, инициали, запазен знак, адрес, телефон, предмет на дейност, указателна стрелка, отстояние и др:

а/при закрепване на стени, огради и др.-3 лв..на месец

б/при закрепване на самостоятелни стойки на тревни площи,

тротоари и др.-3 лв.кв.м.на месец.

9.За една лампа или прожектор за осветяване на реклама - 15 лв.на година

10.За високоговорител на бутки, павилиони, подвижни маси и др.

с рекламна цел – 20 лв. на месец.

11.За билбордове по основни пътни артерии – 150 лв. на месец.

Свързани:

Наредб а iconНаредб а
За устройство и управление на гробищните паркове на територията на община асеновград
Наредб а iconНаредб а
Пожарната безопасност се организира от кметствата на Общината по териториален принцип
Наредб а iconНаредб а
За условията и реда на съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на община ивайловград
Наредб а iconНаредб а
Чл. 1 Наредба №11 е в сила от м октомври 2011-та година и е с неопределен срок на действие
Наредб а iconБългарска федерация по баскетбол наредб а за 64 държавно първенство за жени и
Право на участие
Наредб а iconНаредб а
Ред за владение и управление на безстопанствените имоти на територията на община варна
Наредб а iconНаредб а
Чл. 1 Тази наредба се създава на основание чл. 181, ал. 6 от Закона за горите и чл. 21, ал. 2 от змсма
Наредб а iconБългарска федерация по баскетбол наредб а за
Управление на национална баскетболна лига за мъже (нбл)
Наредб а iconОбщинатърговищ е наредб а
За реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община търговище
Наредб а iconНаредб а
Наредбата е приета с Решение 173 по Протокол №22 от 30. 10. 2008г на общински съвет Балчик
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом