Закон за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности
ИмеЗакон за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности
Дата на преобразуване19.10.2012
Размер110.75 Kb.
ТипЗакон
източникhttp://www.bulnao.government.bg/files/_bg/ZpubImust050906_010107new.doc
ЗАКОН за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности


Обн., ДВ, бр. 38 от 9.05.2000 г., изм., бр. 28 от 19.03.2002 г., бр. 74 от 30.07.2002 г., изм. и доп., бр. 8 от 28.01.2003 г., в сила от 1.03.2003 г., бр. 38 от 11.05.2004 г., изм., бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., бр. 38 от 9.05.2006 г., изм. и доп., бр. 73 от 5.09.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., доп., бр. 109 от 20.12.2007 г., в сила от 1.01.2008 г.


ЗАКОН за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Обн., ДВ, бр. 38 от 9.05.2000 г., изм., бр. 28 от 19.03.2002 г., бр. 74 от 30.07.2002 г., изм. и доп., бр. 8 от 28.01.2003 г., в сила от 1.03.2003 г., бр. 38 от 11.05.2004 г., изм., бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., бр. 38 от 9.05.2006 г., изм. и доп., бр. 73 от 5.09.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., доп., бр. 109 от 20.12.2007 г., в сила от 1.01.2008 г.

Сборник закони - АПИС, кн. 6/2000 г., стр. 9; кн. 8/2002 г., стр. 53; кн. 6/2004 г., стр. 72

Библиотека закони - АПИС, т. 7, р. 5, № 835

Предмет

Чл. 1. Предмет на този закон е създаването на публичен регистър за деклариране на имущество, доходи и разходи на лицата, заемащи висши държавни длъжности в Република България.

Обхват

Чл. 2. (1) (Доп. - ДВ, бр. 38 от 2004 г., изм., бр. 73 от 2006 г.) Декларират своето имущество, доходи и разходи в страната и в чужбина:


1. президентът и вицепрезидентът;


2. народните представители;


3. (изм. - ДВ, бр. 73 от 2006 г.) министър-председателят, заместник министър-председателите, министрите и заместник-министрите;


4. председателят и съдиите от Конституционния съд;


5. председателите и съдиите от Върховния касационен съд и Върховния административен съд;


6. главният прокурор и прокурорите от Върховната касационна прокуратура и Върховната административна прокуратура;


7. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2002 г.) директорът на Националната следствена служба и неговите заместници;


8. (изм. - ДВ, бр. 73 от 2006 г.) председателите и заместник-председателите на държавни агенции, председателите и членовете на държавни комисии;


9. областните управители и заместник-областните управители;


10. председателят и членовете на Сметната палата;


11. председателят и членовете на Комисията за защита на конкуренцията;


12. управителят, подуправителите и членовете на управителния съвет на Българската народна банка;


13. (нова - ДВ, бр. 8 от 2003 г.) председателят, заместник- председателите и членовете на Комисията за финансов надзор;


14. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2002 г., предишна т. 13, бр. 8 от 2003 г.) членовете на Изпълнителния съвет и на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация, както членовете на Изпълнителния съвет и на Надзорния съвет на Агенцията за следприватизационен контрол;


15. (предишна т. 14 - ДВ, бр. 8 от 2003 г.) членовете на Висшия съдебен съвет;


16. (предишна т. 15 - ДВ, бр. 8 от 2003 г., изм., бр. 38 от 2004 г.) председателят и членовете на Съвета за електронни медии;


17. (предишна т. 16 - ДВ, бр. 8 от 2003 г., изм., бр. 38 от 2004 г., бр. 73 от 2006 г.) изпълнителните директори на изпълнителните агенции и ръководителите на държавни институции, създадени със закон или с постановление на Министерския съвет, и техните заместници;


18. (предишна т. 17 - ДВ, бр. 8 от 2003 г.) главният преговарящ по преговорите за членство на Република България в Европейския съюз;


19. (нова - ДВ, бр. 38 от 2004 г.) омбудсманът и заместник-омбудсманът;


20. (нова - ДВ, бр. 38 от 2004 г.) председателят, заместник-председателят и членовете на Комисията за регулиране на съобщенията;


21. (нова - ДВ, бр. 38 от 2004 г., изм., бр. 73 от 2006 г.) органите на управление на Националния осигурителен институт;


22. (нова - ДВ, бр. 38 от 2004 г., доп., бр. 73 от 2006 г.) директорът на Националната здравноосигурителна каса и директорите на районните здравноосигурителни каси;


23. (нова - ДВ, бр. 38 от 2004 г.) генералните директори на Българската национална телевизия, на Българското национално радио и на Българската телеграфна агенция;


24. (нова - ДВ, бр. 38 от 2004 г., доп., бр. 109 от 2007 г.) директорите и заместник-директорите на службите за сигурност и на службите за обществен ред по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация , председателят и заместник-председателите на Държавна агенция "Национална сигурност", главните директори, директорите на дирекции и на териториални дирекции на агенцията;


25. (нова - ДВ, бр. 38 от 2004 г.) директорът и заместник-директорите на Агенция "Митници";


26. (нова - ДВ, бр. 38 от 2004 г., изм., бр. 105 от 2005 г.) изпълнителният директор на Националната агенция за приходите;


27. (нова - ДВ, бр. 38 от 2004 г., изм., бр. 73 от 2006 г.) директорите и заместник-директорите на областните дирекции на Национална служба "Полиция" и Национална служба "Пожарна безопасност и защита на населението" и ръководителите на регионалните управления "Сигурност" на Министерството на вътрешните работи;


28. (нова - ДВ, бр. 38 от 2004 г., изм., бр. 73 от 2006 г.) членовете на политическите кабинети;


29. (нова - ДВ, бр. 38 от 2004 г.) кметовете и заместник-кметовете на общини, кметовете и заместник-кметовете на райони и председателите на общински съвети;


30. (нова - ДВ, бр. 73 от 2006 г.) главният секретар на Народното събрание, на Президента и на Министерския съвет, главните секретари в администрацията на изпълнителната власт;


31. (нова - ДВ, бр. 73 от 2006 г.) други лица, за които това е предвидено в закон.


(2) (Нова - ДВ, бр. 73 от 2006 г.) Ръководителите на ведомствата, които назначават и освобождават лицата по ал. 1, са длъжни в 14-дневен срок от издаване на съответния акт да уведомят за това Сметната палата.


(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 73 от 2006 г.) Лицата по ал. 1 декларират имуществото и доходите и на своите съпрузи (съпруги) и ненавършилите пълнолетие деца.


(4) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2004 г., предишна ал. 3, бр. 73 от 2006 г.) Списъкът на имената на лицата по ал. 1 се публикува на интернет страницата на Сметната палата.

Предмет на деклариране

Чл. 3. (1) Лицата по чл. 2, ал. 1 декларират в публичния регистър следното имущество и доходи:


1. недвижимо имущество;


2. моторни сухопътни, водни и въздухоплавателни превозни средства;


3. парични суми, вземания и задължения над 5 хиляди лева в местна или чуждестранна валута;


4. ценни книги, дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества, поименни акции в акционерни дружества, в това число придобити чрез участие в приватизационни сделки извън случаите на бонова (масова) приватизация;


5. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2004 г., бр. 73 от 2006 г.) доходи извън тези за заеманата длъжност от лицата по чл. 2, ал. 1 и 3 , получени през предходната календарна година, когато са над 500 лв.


(2) (Изм. - ДВ, бр. 73 от 2006 г.) На деклариране подлежат дадени обезпечения и направени разходи от или в полза на лицата по чл. 2, ал. 1 и 3 с тяхно съгласие, когато те не са платени със собствени средства или със средства на институцията, в която заемат длъжността, за:


1. обучение;


2. пътуване извън страната;


3. други плащания с единична цена над 500 лв.

Периодичност на декларирането

Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2004 г.) Лицата по чл. 2, ал. 1 декларират:


1. (изм. - ДВ, бр. 73 от 2006 г.) имуществото по чл. 3, ал. 1, т. 1 - 4 в срок до един месец от встъпването им в длъжност и от освобождаването им от длъжност;


2. (изм. - ДВ, бр. 73 от 2006 г.) придобитото имущество, получените доходи, дадените обезпечения и направените разходи по чл. 3 през предходната календарна година в срок до 30 април на текущата година.


(2) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2004 г., изм. и доп., бр. 73 от 2006 г.) Лицата по чл. 2, ал. 1 подават декларация по образец, утвърден от председателя на Сметната палата, на хартиен и електронен носител, както и изрично писмено съгласие за предоставяне на данни от декларацията, когато такова съгласие е необходимо по силата на закон. Декларация, подадена само на електронен носител, се смята за неподадена, освен когато е подадена в съответствие със Закона за електронния документ и електронния подпис .


(3) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2004 г.) При промяна на заеманата длъжност от лице, което остава като задължено лице по чл. 2, ал. 1 , не се подава декларация по ал. 1, т. 1.


(4) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2004 г.) Когато няма промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране по чл. 3 , не се подава декларация по ал. 1, т. 2, за което се уведомява писмено председателят на Сметната палата.


(5) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2004 г.) Лицата по чл. 2, ал. 1 не декларират имуществото и доходите на своите съпрузи (съпруги) при фактическа раздяла, както и в случаите, когато двамата съпрузи не живеят заедно и нямат общо домакинство.


(6) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2004 г., изм., бр. 38 от 2006 г., бр. 73 от 2006 г.) Лицата по чл. 2, ал. 1 могат да правят промени в подадените от тях декларации до 31 май на текущата година.


(7) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 38 от 2004 г.) При деклариране на имуществото по чл. 3, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4 , ако то е придобито по време на заеманата длъжност по чл. 2, ал. 1 , се посочват също правните основания и произходът на средствата, с които е станало придобиването им.

Отговорен орган

Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2004 г.) Публичният регистър за лицата по чл. 2, ал. 1 се създава към председателя на Сметната палата.


(2) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2004 г.) Декларациите се съхраняват 10 години.


(3) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2004 г.) Декларациите се унищожават след изтичане на срока по ал. 2 от комисия, назначена със заповед на председателя на Сметната палата.

Обществен достъп до декларациите

Чл. 6. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 38 от 2004 г., изм., бр. 38 от 2006 г.) (1) Всяко лице има право на достъп до данните от публичния регистър по чл. 5, ал. 1.


(2) (Изм. - ДВ, бр. 73 от 2006 г.) Достъпът се осигурява чрез страницата на Сметната палата в Интернет при спазване на Закона за защита на личните данни .


(3) (Нова - ДВ, бр. 73 от 2006 г.) В двумесечен срок от изтичане на сроковете по чл. 4, ал. 1 председателят на Сметната палата публикува на страницата на Сметната палата в Интернет:


1. декларациите на лицата по чл. 2, ал. 1 ;


2. имената на лицата по чл. 2, ал. 1, които не са подали декларации.


(4) (Отм., нова - ДВ, бр. 73 от 2006 г.) Достъпът до данните от публичния регистър по чл. 5, ал. 1 се осъществява и по реда на Закона за достъп до обществена информация .


(5) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 73 от 2006 г.) Лицата по чл. 2, ал. 1 имат право на достъп до регистъра по чл. 5, ал. 1 относно личните си декларации.

Проверка на подадените декларации

Чл. 7. (Нов - ДВ, бр. 38 от 2004 г., изм., бр. 73 от 2006 г.) (1) В 6-месечен срок след изтичане на срока за подаване на декларациите по чл. 4, ал. 1 Сметната палата извършва проверка по документи за достоверността на декларираните факти, които подлежат на вписване, обявяване или удостоверяване пред държавните и общинските органи, органите на съдебната власт и други институции.


(2) За извършване на проверката председателят на Сметната палата изисква информация от държавните и общинските органи, органите на съдебната власт и други институции, пред които декларираните факти подлежат на вписване, обявяване или удостоверяване.


(3) Органите и институциите по ал. 2 са длъжни в двумесечен срок от получаване на искането да представят на Сметната палата необходимата информация.


(4) Длъжностните лица, извършващи проверката, имат право на пряк достъп до електронните бази данни на органите и институциите по ал. 2. Предоставянето на достъп не освобождава органите и институциите по ал. 2 от задължението да изпратят в писмена форма поисканата от Сметната палата информация.


(5) Проверката се извършва чрез съпоставяне на декларираните факти и получената информация. Проверката приключва със заключение за съответствие, когато не е установена разлика между тях, включително в случаите на несъответствие между декларираните факти и получената информация по чл. 3, ал. 1, т. 3 в размер до 10 000 лв. В останалите случаи проверката приключва със заключение за несъответствие.


(6) В едномесечен срок от изтичане на срока по ал. 1 председателят на Сметната палата публикува на страницата на Сметната палата в Интернет заключението по ал. 5 и списък на органите и институциите, които не са изпълнили задължението си по ал. 3.


(7) (Доп. - ДВ, бр. 109 от 2007 г.) В случаите на неподаване на декларация от лицата по чл. 2, ал. 1, както и когато е съставено заключение за несъответствие, председателят на Сметната палата уведомява изпълнителния директор на Националната агенция за приходите за предприемане на действия по реда на глава четиринадесета или петнадесета от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и председателя на Държавна агенция "Национална сигурност". В 14-дневен срок след приключване на проверката или ревизията изпълнителният директор на Националната агенция за приходите изпраща резултатите на председателя на Сметната палата и на председателя на Държавна агенция "Национална сигурност".


(8) В 7-дневен срок от получаване на резултатите от Националната агенция за приходите председателят на Сметната палата ги публикува на страницата на Сметната палата в Интернет.

Административнонаказателни разпоредби

Чл. 8. (Нов - ДВ, бр. 38 от 2004 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2006 г.) Лице по чл. 2, ал. 1 , което не подаде декларация в законоустановения срок, се наказва с глоба в размер от 1000 до 1500 лв.


(2) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2006 г.) При повторно нарушение по ал. 1 глобата е в размер от 2500 до 5000 лв.


(3) Глобите по ал. 1 и 2 се внасят в приход на републиканския бюджет.

Чл. 9. (Нов - ДВ, бр. 38 от 2004 г.) (1) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от упълномощени от председателя на Сметната палата длъжностни лица.


(2) Наказателните постановления се издават от председателя на Сметната палата.


(3) Наказателно постановление относно съставен акт за установено нарушение, извършено от председателя на Сметната палата, се издава от упълномощен член на Сметната палата.


(4) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания .

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА


(Нова - ДВ, бр. 38 от 2004 г.)

§ 1. (Отм., нов - ДВ, бр. 38 от 2004 г.) "Повторно" по смисъла на този закон е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизане в сила на наказателното постановление, с което на нарушителя е наложено наказание за същото по вид нарушение.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. (Отм. - ДВ, бр. 38 от 2004 г.).

§ 3. Изпълнението на този закон се възлага на председателя на Сметната палата.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Закона за изменение и допълнение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности


(ДВ, бр. 38 от 2004 г.)


§ 11. Срокът по чл. 4, ал. 1, т. 2 за 2003 г. е до 30 юни 2004 г.

ПРЕХОДНА РАЗПОРЕДБА към Закона за изменение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности


(ДВ, бр. 38 от 2006 г.)


§ 4. (1) Достъп до данните от публичния регистър по чл. 5, ал. 1, съдържащи се в декларациите, подадени до 31 декември 2004 г., имат органите, оправомощени по други закони да получават информация, ръководителите на институции, в състава на които влизат лицата по чл. 2, ал. 1, и средствата за масово осведомяване чрез техните ръководства, като достъпът се осъществява по досегашния ред.


(2) Не се огласяват в средствата за масово осведомяване или по друг начин без писменото съгласие на лицата по чл. 2, ал. 1 и 2 техни лични данни или други данни, които конкретизират имуществото и доходите им, съдържащи се в декларациите по ал. 1.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Закона за изменение и допълнение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности


(ДВ, бр. 73 от 2006 г., в сила от 1.01.2007 г.)


§ 7. Редът по чл. 7 се прилага за декларациите, подадени след влизането в сила на този закон.


§ 9. В срок до 1 януари 2007 г. председателят на Сметната палата утвърждава указания за извършване на проверката по чл. 7 и образци на декларациите и писмените съгласия по чл. 4, ал. 2, които се обнародват в "Държавен вестник".


§ 10. Законът влиза в сила от 1 януари 2007 г.

Приложение № 1

към чл. 4, ал. 2 (Ново - ДВ, бр. 38 от 2004 г., отм., бр. 73 от 2006 г., в сила от 1.01.2007 г.)

Приложение № 2

към чл. 4, ал. 2 (Ново - ДВ, бр. 38 от 2004 г., отм., бр. 73 от 2006 г., в сила от 1.01.2007 г.)

Приложение № 3

към чл. 4, ал. 2 (Ново - ДВ, бр. 38 от 2004 г., отм., бр. 73 от 2006 г., в сила от 1.01.2007 г.)

Свързани:

Закон за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности iconРепублика българия сметнапалат а бюлети н по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности
Брой на длъжностните лица по чл. 2, ал. 1 от Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (зпилзвдд),...
Закон за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности iconРепублика българия сметнапалат а бюлети н по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности
Брой на длъжностните лица по чл. 2, ал. 1 от Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (зпилзвдд),...
Закон за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности iconРепублика българия сметна палата
Брой на длъжностните лица, попадащи в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни...
Закон за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности iconСписък на съдиите по чл. 135, ал. 2 От закона ЗА съдебната власт, задължени да подават декларации по чл. 4, ал. 1 от Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности
На съдиите по чл. 135, ал. 2 От закона ЗА съдебната власт, задължени да подават декларации по чл. 4, ал. 1 от Закона за публичност...
Закон за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности iconСписък на съдиите по чл. 135, ал. 2 От закона ЗА съдебната власт, задължени да подават декларации по чл. 4, ал. 1 от Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности
На съдиите по чл. 135, ал. 2 От закона ЗА съдебната власт, задължени да подават декларации по чл. 4, ал. 1 от Закона за публичност...
Закон за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности iconСписък на съдиите по чл. 135, ал. 2 От закона ЗА съдебната власт, задължени да подават декларации по чл. 4, ал. 1 от Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности
На съдиите по чл. 135, ал. 2 От закона ЗА съдебната власт, задължени да подават декларации по чл. 4, ал. 1 от Закона за публичност...
Закон за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности iconСписък на съдиите по чл. 135, ал. 2 От закона ЗА съдебната власт, задължени да подават декларации по чл. 4, ал. 1 от Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности
На съдиите по чл. 135, ал. 2 От закона ЗА съдебната власт, задължени да подават декларации по чл. 4, ал. 1 от Закона за публичност...
Закон за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности iconРепублика българия сметна палата
Брой на длъжностните лица, попадащи в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни...
Закон за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности iconНационална следствена служба
Закона за съдебната власт, задължени да подават декларации по чл. 4, Ал. 1 От закона за публичност на имуществото на лица, заемащи...
Закон за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности iconНационална следствена служба
Закона за съдебната власт, задължени да подават декларации по чл. 4, Ал. 1 От закона за публичност на имуществото на лица, заемащи...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом