Функционална и техническа спецификация на
ИмеФункционална и техническа спецификация на
Дата на преобразуване19.10.2012
Размер124.33 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.bsbg.net/uploads/documents/d58d1b8c-8571-4c53-ba8e-8869438717c7.doc

Банксервиз АД

ФУНКЦИОНАЛНА И ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА

ВРЪЗКАТА Pgate® - FlexCube®


Базова функционална и техническа спецификация на комуникация pGate® - FlexCube®, осигуряващи връзката на FlexCube® с външни системи.

pGate осигурява логическия и физическия обмен на съобщения между FlexCube и следните национални системи: БИСЕРА, РИНГС, СЕБРА, НОИ. Това включва:

 • Проверка за валидност и пълнота на въведената във FlexCube информация, касаеща генерирането на съобщения към някоя от външните системи. Нотифициране на потребителите при открити грешки, непозволяващи генерирането на коректно съобщение за външната система, както и възможност за автоматичното сторниране на некоректно въведеният контракт.

 • Генериране на съобщения към съответните външни системи и изпращането им.

 • Получаване на съобщения от външните за FlexCube системи и зареждането им във FlexCube.

 • При получаване на превод по грешна сметка се предоставя възможност за автоматичното му връщане на наредителя, чрез генериране на обратен превод по инициатива на pGate.

 • При получаване на искане по инкасо към грешна сметка pGate генерира автоматичен отказ.

 • При получаване на искане за инкасо към сметка на НОИ, както вътрешно (генерирано от FlexCube), така и външно, то се изпраща за потвърждение в съответното поделение на НОИ и след потвърждаването му се генерира вътрешна транзакция или превод. В този случай, ако е необходимо pGate следи за достатъчна наличност по сметката на НОИ преди да генерира вътрешната транзакцията или превода.

 • Освобождава изцяло FlexCube от специфината в обслужването на бюджетните клиенти, включени в системата на СЕБРА, което включва:

  • клиентски интерфейс за регистрация на искания

  • интерфейс със СЕБРА

  • съставяне и изпращане на ежедневните извлечения до СЕБРА клиенти

 • Разпределение на бюджета по зададени в pGate правила

 • Централизация на бюджета

 • Workflow за за генериране на SWIFT преводи – въвеждане на нареждането в клона, потвърждаването му в централата и зареждането му във FlexCube. Същевремоно предоставя възможност за въвеждането кодовете по “Платежен баланс” за изходящите и входящи валутни преводи.


Така описаната базова функционалнст на pGate по отношение на взаимодествието му с FlexCube се гради на основата на добре дефиниран интерфейс между двете системи, осигуряващ надеждна и високопроизводителна комуникация между тях, който се базиран на следната Техническа спецификация:


I. Изходящи от банката съобщения.


Използва се таблицата PCTB_CONTRACT_MASTER .

1. PGate извлича всички съобщения отговарящи на следните критерии :


- типът на продукта (product_type) е ‘О’ - преводно съобщение, ‘ОC’ - инкасо или ‘XI’ отказ на инкасо

- Съобщението е ауторизирано ( auth_status = 'A' )

- Съобщението не е изпаднало в опашката на изключенията ( exception_queue = '##' )

- Статуса на съобщението е в състояние готов за изпращане ( contract_status IN ('A', 'L') )

- Последното действие върху съобщението не е инициализиране ( last_event_code != 'INIT' )

- Върху съобшението не предстои да се извършват повече действия ( next_event_date IS NULL AND next_event_code IS NULL )

- Съобщението не е извличано от PGate , за маркиране на съобщението се използва user defined field номер 30 ( udf_30 LIKE 'U%' OR udf_30 LIKE 'X%' )

- Категорията на продукта не е 'WOR1', 'R413' ( product_category NOT IN ('WOR1', 'R413') )


2.PGate прави контрол на извлеченото съобщение и връща отговор на FlexCube , като използва

User defined filed номер 30 . Възможните отговори са :

P@yyyymmdd – прието (валидирано )от PGate но то все още може да се сторнира в FlexCube

E@yyyymmdd - отхвърлено от PGate нотифицира клона издател по email съобщението трябва да се сторнира в FlexCube, като това може да стане и автоматично.

Като кода и описанието на грешка се поставя в поле : payment_details_4

S@yyyymmdd изпратено от PGate към съответния оператор. Съобщението повече не може да бъде променено от FlexCube.

/ yyyymmdd – работната дата на PGate - уникалната swift референция присвоена на съобщението от PGate /


3. Таблица на съответствие между категорията на продукта ( product_category) и номера на съобщението в БИСЕРА,РИНГС,НОИ,СЕБРАCATEG

MSGNO

ICAP

321

ICOT

411

ICRJ

413

ICRT

414

M313

313

MOUT

311

N313

313

NCOT

411

NOIF

411

NOII

321

NOIN

412

NOIR

411

NOIS

322

NOUT

311

O313

313

POUT

311

RBUD

313

RO92

392

ROUT

311

SBBU

312

SBNB

312

SIAP

322

SIOU

412

SOUT

311

SWCH

311

U313

313

UCOT

411

UIOU

412

UOUT

311

SEBC

193

COUT

1924. Таблица с дефиниции на user defined field (udf)


FIELD_NO

FIELD_DESC

1

EGN

2

ВИД ПЛАЩАНЕ НАР.

3

DUMMY

4

DUMMY

5

DocDatePayInit

6

BeginDate

7

EndDate

8

ЛНЧ НАРЕДИТЕЛ

9

БУЛСТАТ НАРЕДИТЕЛ

10

ВИД ПЛАЩАНЕ ПОЛ.

11

DUMMY

12

DUMMY

13

ВИД ПЛАЩАНЕ В СЕБРА

14

FCC_REF

15

DUMMY

16

БУЛСТАТ ПОЛУЧАТЕЛ

17

ИМЕ НА ПОЛУЧАТЕЛ U0206

18

СМЕТКА НА ПОЛУЧАТЕЛ U0302

19

БАЕ ПОЛУЧАТЕЛ U0104

20

ИМЕ НА БАЕ ПОЛУЧАТЕЛ U0104

21

КОД ДЕЙНОСТ

22

КОД ПО БНБ

23

НОМЕР НА БНБ

25

КОД НА БЮДЖ.РАЗП.

26

ИМЕ НА ЗАДЪЛЖ.ЛИЦЕ

27

КОД ПЛ.С-МА

28

ДЪРЖАВА НАРЕДИТЕЛ

29

ДЪРЖАВА ПОЛУЧАТЕЛ

30

Статус5.Таблица описание на полетата PCTB_CONTRACT_MASTER и тяхното предназначение


FCFIELD

PGFIELD

DESCRIPTION

CUST_BANKCODE

0101

BAE изпращач на съобщението

SWIFT_CODE

0102

BAE адресат на съобщението

UDF_19

0102

BAE адресат на съобщението
0102

BIC адресат на съобщението

CUST_BANKCODE

0103

BAE платец

SWIFT_CODE

0104

BAE получател по плащане

UDF_19

0104

BAE получател по плащане

CUST_NAME

0205

име на клиент платец

PAYMENT_DETAILS_4

0205
PAYMENT_DETAILS_4

0205
CPTY_NAME

0206

име на клиент, получател по плащане

UDF_17

0206

име на клиент, получател по плащане

UDF_26

0208

име на задължено лице

CUST_IBAN_AC_NO

0301

номер на банкова сметка на клиент платец

CPTY_IBAN_AC_NO

0302

номер на банкова сметка на клиент получател по плащане

UDF_18

0302

номер на банкова сметка на клиент получател по плащане

ACTIVATION_DT

0403

дата на осчетоводяване

UDF_6

0412

дата за начало на период

UDF_7

0413

дата за край на период

UDF_5

0414

Дата на дакумента, по който се плаща

doctypenumber

0603

Вид и No на документа, по който се плаща

UDF_13

0711

Вид плащане в СЕБРА (6 разряда)

UDF_25

0712

номер по МФ на наредителя на плащането

PAYMENT_DETAILS_2

0712

Верният номер по МФ на наредителя на плащането

UDF_9

0713

БУЛСТАТ на задълженото лице

UDF_1

0714

ЕГН на задълженото лице

UDF_8

0715

ЛНЧ - личен номер на чужденец или осигурителен номер за чужд гражданин

TXN_AMOUNT

0801

сума на банкова операция

PMNTDET1_FREE

1301

основание за плащане I

PAYMENT_DETAILS_2

1301
PMNTDET2_FREE

1302

основание за плащане II

PAYMENT_DETAILS_3

1302
UDF_21

1402

код дейност

MSGNO

1601

идентификатор на типа съобщение

CUST_AC_CCY

1701

код валута (уникален идентификатор според 150-5\У1РТ стандарта, Приложение 4; за български лев полето се

попълва със "8расе" АSСII Х" 20")

CUST_ADDRESS_1

1902

Адрес на платеца

CUST_ADDRESS_4

1903

Град на платеца

CPTY_ADDRESS_1

1904

Адрес на получателя

CPTY_ADDRESS_4

1905

Град на получателя

UDF_2

2001

вид плащане по МФ на платеца

UDF_10

2002

вид плащане по МФ на получателя

AC_ENTRY_REF_NO

acentryrefno

счетоводната референция. от нея взимам кода на клона, в който е сметката

ACTIVATION_DT

execdate

Дата на изпълнение

PRODUCT_CATEGORY

fcpcateg
PRODUCT_CODE

fcpcode
CONTRACT_REF_NO

fcrefno
NETWORK

network

BISERA, RINGS, SEBRA

Nssi

nssi

Дали е вътрешно инкасо към НОИ (Y/N)

UDF_27

pmntsystem

Платежна системе, по която да се върне отговора

SOURCE_REF

sourcerefno
THEIR_REF_NO

theirefno
PAYMENT_DETAILS_1

theirefno

Референцията на грешният превод

PAYMENT_DETAILS_1

theirefno

Референцията на грешният преводII. Входящи за банката съобщения.


Използва се таблицата за UPLOAD със следната структураFCFIELD

DESCRIPTION

PRD

Категория продукт

XREF

уникална референция

UDF_11

Брой(teller 06)

UDF_7

КРАЙНА_ДАТА / (teller 09)

OFFSETACC

Кореспондентска сметка

UDF_8

ЛНЧ НАРЕДИТЕЛ

CPTYNAME

име на клиента извън FC

PMNTDET1

основание за плащане I

TXNCCY

Код валута (BGN)

CUSTACNO

номер на банкова сметка на клиента във FC

ORIGCOLREF

референция на документа - отговор на искане за инкасо

THEIRREF

референция на съобщението

UDF_4

вид и No на документа, по който се плаща

UDF_1

ЕГН на задълженото лице (teller 03)

PMNTDET4

име на клиент, получател по плащане

UDF_2

ВИД ПЛАЩАНЕ НАР. / (teller 12)

CUSTBNKCD

банков код на БАЕ, на клиенто от FC

UDF_9

БУЛСТАТ НАРЕДИТЕЛ / (teller 05)

CPTYBNKCD

банков код на БАЕ, на клиента извън FC

TXNAMT

сума на банкова транзакция

TXNACC

номер на банкова сметка на клиент платец

CPTYACNO

Номер сметка /311 - 0301 ; 411 - 0302/

UDF_10

ВИД ПЛАЩАНЕ ПОЛ. / teller(11)

UDF_25

КОД НА БЮДЖ.РАЗП.

CHGMODE

начин на взимане на такса

UDF_12

Номер на документ, по който се плаща

CUSTNAME

име на клиента във FC

PMNTDET2

основание за плащане II

UDF_6

дата за начало на период/(teller 08)

UDF_26

ИМЕ НА ЗАДЪЛЖ.ЛИЦЕ

VALDATE

Вал. Дата

UDF_21

КОД ДЕЙНОСТ\вид на плащането по МФ

NETWORK

име на външната разплащателна система (БИСЕРА)

UDF_5

дата на дакумента, по който се плаща

UDF_13

ВИД ПЛАЩАНЕ В СЕБРА /0711/ / ПАРАГРАФ_НОИ (teller 01)

PMNTDET3

при върнат превод референция в FlexCube на оригиналното съобщение

AUTHSTAT

оторизационен статус

FCCREF

референция в FlexCube при авт. Реверс

UPLOAD_STAT

Статус на записа

Mess_Err

Текст за грешка
/

Свързани:

Функционална и техническа спецификация на iconТехническа спецификация
Техническа спецификация за извършване на 300-часов планов преглед на вертолет aw-139, S/N 31327
Функционална и техническа спецификация на iconТехническа спецификация за доставка на бои и разредители за нуждите на "бдж – Товарни превози" еоод
...
Функционална и техническа спецификация на iconТехническа спецификация за услуга Текущ ремонт на м/к "Каблешков"
В настоящата техническа спецификация на Възложителя се определят обхвата на дейностите по осъществяване на текущия ремонт на м/к...
Функционална и техническа спецификация на iconТехническа спецификация
Ремонта ще се извърши по указания на възложителя в количества посочени в количествено – стойностната сметка на обекта която представлява...
Функционална и техническа спецификация на iconТехническа спецификация

Функционална и техническа спецификация на iconТехническа спецификация

Функционална и техническа спецификация на iconТехническа спецификация

Функционална и техническа спецификация на iconТехническа спецификация

Функционална и техническа спецификация на iconТехническа спецификация

Функционална и техническа спецификация на icon1. Техническа спецификация

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом