Списък на категориите сведения, обявени от различните нормативни актове за служебна тайна, приложими в Общинска администрация Костенец
ИмеСписък на категориите сведения, обявени от различните нормативни актове за служебна тайна, приложими в Общинска администрация Костенец
Дата на преобразуване19.10.2012
Размер19.71 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.kostenetz.com/documents/catinformacia.doc

Списък на категориите сведения, обявени от различните нормативни актове за служебна тайна, приложими в Общинска администрация Костенец

1. Тайна по закона за държавния служител – служебна тайна – чл.25

2. Тайна по закона за кадастъра и имотния регистър – чл.20

3. Тайна по кодекса на труда (служебна информация на контролните органи) – чл. 403

5. Тайна по закона за автомобилните превози ( служебна информация предоставена от превозвачите на Главна дирекция „Автомобилна администрация”) чл. 3(3)

6. Тайна по закона за енергетиката и енергийната ефективност – чл. 42 (3)

7. Тайна по закона за защита на потребителите и за правилата за търговия (информация относно извършване на проверки по закона) чл. 46, т.5

8. Тайна по закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия

9. Тайна по закона а статистиката – чл. 22

10. Тайна по закона за сметната палата (информация относно проверки) – чл. 4 (2)

11. Тайни по закона за държавен и финансов контрол (служебна информация относно проверяваните обекти) чл. 3, т.4

12. Тайни по закона за закрила на детето – чл. 16 – сведения в административни или съдебни производства, засягащи детето

13. Тайна по закона за пощенските услуги – тайна на кореспонденцията


Факти и сведения, представляващи служебна тайна в Общинска администрация Костенец

1.  Всички данни отнасящи се до трансфера на средства от и по банковите сметки на общината;
2. Сведения за системите и организацията на сигурността и охраната на общината;
3. Финансовите отчетни документи за дейността на общината, свързани с активите и пасивите й, с изключение подлежащите на публикуване;
4. Сведенията относно водени преговори, съдържанието на сключени договори с вътрешни и външни контрагенти, техния характер и условията по тях;
5. Съдебни дела, преписки с прокуратурата и следствието, когато включват информация представляваща служебна тайна;
6.  Конкурсните и тръжни документи;
7. Поименните щатни разписания, личните данни на работниците и служителите и личните им трудови дела;
8.  Размера на трудовото възнаграждение;
9.  Разгласяването на работни материали, становища, финансови ревизии, проверки, проекти и документация, отнасящи се до финансовата дейност на общината;
10. Данни относно организацията и техническото оборудване на отделите по сигурността и охраната;
11. Постъпили в общината документи на други организации и фирми, които са определени от тях за служебна тайна;
12. Обобщени сведения за сградите и обектите на общината - скици, архитектурни, строителни, вентилационни и други планове, схема на компютърната мрежа;
13. Всички данни, с разгласяването, на които може да се увреди авторитета на общината и да бъдат причинени имуществени вреди или пропуснати ползи;
14.  Други документи и информация, определени с изрична заповед на Кмета.


/Съгласно Заповед №РД-15-439/27.12.2010 г. на Кмета на община Костенец/

Свързани:

Списък на категориите сведения, обявени от различните нормативни актове за служебна тайна, приложими в Общинска администрация Костенец iconСписък на категориите информация в Общинадевня подлежаща на класификация, като служебна тайна
Списък на категориите информация в Община д е в н я подлежаща на класификация, като служебна тайна
Списък на категориите сведения, обявени от различните нормативни актове за служебна тайна, приложими в Общинска администрация Костенец iconПримерен списък на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна тайна, по чл. 26 от ззки
Статистическа информация за извършената от превозвачите превозна дейност, която не представлява търговска тайна – чл. 3, ал. 3 от...
Списък на категориите сведения, обявени от различните нормативни актове за служебна тайна, приложими в Общинска администрация Костенец iconСписък на категориите информация, определени като служебна тайна по чл. 26, ал. 3 от ззки
Информация, съдържаща мнения и позиции във връзка с настоящи или предстоящи преговори, водени от органите или от тяхно име, както...
Списък на категориите сведения, обявени от различните нормативни актове за служебна тайна, приложими в Общинска администрация Костенец iconСправка Проекти на Община Казанлък с външно финансиране Към 31. 0 2012г
Учр в 3 държави от ес; обучения и обучителни посещения за общинска администрация и общ. Съвет – 3 бр.; кръгла маса по проблемите...
Списък на категориите сведения, обявени от различните нормативни актове за служебна тайна, приложими в Общинска администрация Костенец iconУстройствен правилник на общинска администрация с воге глава първа
Своге в съответствие със Закона за местното самоуправление и местната администрация /змсма/, Закона за държавния служител /здс/,...
Списък на категориите сведения, обявени от различните нормативни актове за служебна тайна, приложими в Общинска администрация Костенец iconСправка Проекти на Община Казанлък с външно финансиране Към 04. 0 2012г. Проекти, в процес на изпълнение
Учр в 3 държави от ес; обучения и обучителни посещения за общинска администрация и общ. Съвет – 3 бр.; кръгла маса по проблемите...
Списък на категориите сведения, обявени от различните нормативни актове за служебна тайна, приложими в Общинска администрация Костенец iconЗаконовите нормативни актове какво ще се промени в работата на възложителите
Коментар на предстоящите изменения на закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове
Списък на категориите сведения, обявени от различните нормативни актове за служебна тайна, приложими в Общинска администрация Костенец iconІ. общи условия
Счетоводна политика на “анфлор ” дззд е разработена при спазване на принципите и изискванията на Закона за счетоводството, Националните...
Списък на категориите сведения, обявени от различните нормативни актове за служебна тайна, приложими в Общинска администрация Костенец iconПрограма 2004 Г. За обучение на публичната администрация на института по публична администрация и европейска интеграция (ипаеи) програми, курсове, семинари период
Модулен курс: Нормотворчески процес: подготовка и разработване на проекти за нормативни актове
Списък на категориите сведения, обявени от различните нормативни актове за служебна тайна, приложими в Общинска администрация Костенец iconОтчет на "инвестор бг " ад
Инвестор. Бг ад е направен в съответствие с общоприетите счетоводни принципи, правила и изисквания, регламентирани в Закона за счетоводството,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом