Пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, еик и ин по зддс
ИмеПълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, еик и ин по зддс
Дата на преобразуване19.10.2012
Размер78.49 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.kznpp.org/uf//Public_Procurement/9006784 obr oferta.doc

.................................................................................................................................................

/пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ЕИК и ИН по ЗДДС/

До

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД
гр. КозлодуйО Б Р А З Е Ц Н А О Ф Е Р Т А


за участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

Рехабилитация чрез полагане на изолационна суспензия на циментова основа и ремонт на фуги от К + 61,80 м. до К +66,20 м. на Реакторно отделение на 5 и 6 блок на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД”


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,


След запознаване с всички документи и образци по публичната покана за участие в процедурата, предлагаме да изпълним предмета на настоящата обществена поръчка в съответствие с изискванията на възложителя за сумата, посочена в Предлагана цена.

Задължаваме се, в случай, че нашата оферта бъде приета да изпълним качествено дейностите, подробно описани в Техническото задание и Количествените сметки при следните условия:

  1. Обща предлагана цена - .........................................лв. /Словом......................................................................................................................................../ съгласно Количествено-стойностна сметка, Приложение № ІІІ.1 от нашата оферта.

      1. Общият срок за изпълнение на поръчката е ...............календарни дни.

      2. Сроковете за отделните видове дейности и последователността на изпълнение на дейностите е описана в Линейния график, приложение № ІІ.3 от нашата оферта.

2. Гаранционните срокове, за изпълнените дейности са не по-малки от определите минимални такива в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (изд. от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.) и по-конкретно:

- вид строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти: ...........................................................................................................................- ........ години;

считано от датата на приемане на извършените работи.

3.Гаранционният срок /срок на годност/ на материалите е съгласно приложение № ІІ.2 – Спецификация на материали.

4.Рекламации относно качеството на работите и материалите, и появилите се скрити недостатъци и дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да направи в рамките на предвидения гаранционен срок и до 30 календарни дни от изтичането му, при условие, че скритите недостатъци и дефекти са се появили в рамките на гаранционния срок. Той е длъжен в този случай писмено да ни уведоми. Причините за рекламацията се отразяват в констативен протокол, който се съставя след съвместен оглед и анализ на причините от наши и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ представители, както и всички изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, след удовлетворяване на които рекламацията се счита за уредена. Ние се задължаваме да изпратим свой представител за огледа в срок от ...... часа от получаване на писмената рекламация. Констативния протокол се счита за валидно оформен и ако не изпратим свой представител, след като сме получили писмената рекламация.

5.Ако в рамките на гаранционния срок се установят дефекти, ще ги отстраним със свои сили и за своя сметка. Отстраняването на дефектите трябва да се извърши в минимално допустимия технологичен срок, съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

6.Ако бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, при сключване на договор:

6.1. Ще представим документи за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП

6.2. Ще представим застраховка по чл.171, ал.1 от ЗУТ за професионална отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията ни в съответствие с Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (ДВ, бр.17 от 02.03.2004) и ще я поддържаме валидна за срока на изпълнение на договора.

7. Ако бъдем избрани за изпълнител и подпишем договор, след изпълнение на работите по предмета на договора и до петдневен срок след приемане на извършените работи, ще представим застраховка по чл. 173, ал.1 от ЗУТ, покриваща материалните вреди, причинени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по време на гаранционния срок. Застрахователната полица ще е със срок на валидност до изтичане на гаранционния срок и застрахователна сума в размер на 3% от стойността на договора.

Валидността на нашата оферта е 30 календарни дни от датата на отваряне на офертите и ще остане обвързваща за нас, като може да бъде приета по всяко време преди изтичане на този срок.

До подготвянето на официален договор, тази оферта заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.


Съдържание на офертата:


І. Документи за подбор:

І.1. Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър.

І.2. Сертификат за въведена система за управление на качеството, съгласно ISO 9001:2008;

І.3. Списък на изпълнените поръчки/договори с подобна дейност през последните 3 календарни години, придружен от препоръки за изпълнението на договорите;

І.4. Списък на ръководния и изпълнителски персонал с трите имена, длъжност, професионална квалификация, професионален опит и квалификационната група по “Правилника за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения”.

І.5. Списък на техническото оборудване за изпълнение на поръчката

І.6. Декларация за използване или неизползване на подизпълнители при изпълнението на поръчката.

І.7. Декларация за предварителен оглед на обекта и запознаване със специфичните особености и условия на работа

І.8. Информационен лист.


ІІ. Предложение за изпълнение на поръчката, което включва:

ІІ.1. Работна програма за изпълнение на дейностите;

ІІ.2. Спецификация на основните материали за изпълнение на количествените сметки

ІІ.3.Линеен график за изпълнение на дейностите;

ІІ.4.Друга информация, (ако Участника смята за необходимо да представи);


ІІІ. Предлагана цена, която включва:

ІІІ.1. Количествено-стойностна сметка;

ІІІ.2.Основни показатели за ценообразуване;

ІІІ.3.Анализи на единичните цени

ІІІ.4.Разделителна ведомост между основния изпълнител и подизпълнителя/ите с конкретната част от предмета на обществената поръчка, която ще изпълнява всеки от тях, и стойността на съответната част в лева и процентът от общата стойност на поръчката (в случай, че се използва/т подизпълнител/и).


ПОДПИС и ПЕЧАТ:


______________________ (име и фамилия)


______________________ (дата)


______________________ (длъжност на управляващия/представляващия участника)


______________________ (наименование на участника)


ОБРАЗЕЦ по т.IІI.1. към офертата


КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА


за участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

Рехабилитация чрез полагане на изолационна суспензия на циментова основа и ремонт на фуги от К + 61,80 м. до К +66,20 м. на Реакторно отделение на 5 и 6 блок на "АЕЦ Козлодуй"№ по ред

Вид дейност

мярка

количество

Ед. цена

Обща цена

1
2
3
4


Обща цена:


ПОДПИС и ПЕЧАТ:

______________________ (име и Фамилия)

______________________ (дата)

______________________ (длъжност на управляващия/представляващия участника)


ОБРАЗЕЦ по т.IІI.2. към офертата


ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЦЕНООБРАЗУВАНЕ


за участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

Рехабилитация чрез полагане на изолационна суспензия на циментова основа и ремонт на фуги от К + 61,80 м. до К +66,20 м. на Реакторно отделение на 5 и 6 блок на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД”

Наименование

Стойност

1

2

Часова ставка диференцирана по видове работа – лева

Вид работа ................................................................Ч.С.=...... 1бр х ..........2./168.00

Вид работа ................................................................Ч.С.=....... бр х ............./168.00

Вид работа ................................................................Ч.С.=....... бр х ............./168.00


……...…лв.

...............лв.

...............лв.

.................лв.

Допълнителни разходи върху труда – в % от стойността на труда3

……....…% от ФРЗ

Допълнителни разходи върху механизацията по видове механизация в % от стойността на механизацията:

Вид механизация …………………………………. допълнителни разходи в %...............%

Цени на машиносмените по видове механизация:

Вид механизация ……………………………... единична цена на машиносмяна


……...…лв.


Доставно складови разходи – в % от стойността на материалите

……....…%

Печалба - % върху стойността на СМР

……....…%

Разходните норми са съгласно ..................................................................................

Други показатели на ценообразуване3:

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................


ПОДПИС и ПЕЧАТ:

______________________ (име и Фамилия)

______________________ (дата)

______________________ (длъжност на управляващия/представляващия участника)

11 Попълва се брой мин. Работни заплати

2 Попълва се размера на минималната работна заплата за страната

3 Попълват се корекционни коефициенти и други допълнителни показатели, ако участникът смята за необходимо


2Свързани:

Пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, еик и ин по зддс iconНаименование на дружеството
Адрес за кореспонденция, електронна поща, интернет адрес, телефон, факс пок "доверие" ад
Пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, еик и ин по зддс iconПроизводството е образувано по молба от „. И. П., Еик 115035200, със
К.” №, офис адвокатска кантора адвокат Д. К. Г., Егн *, телефон, факс: срещу „. Ф., Еик 101075003, със седалище и адрес
Пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, еик и ин по зддс iconПроизводството по делото е образувано с жалба на "М. М." Е., Еик 200026890, седалище и адрес на управление гр. П., ул. С. №3 управител на дружеството И. Д. А
Директора на Дирекция “Контрол” при тд на Н. София, с което за административно нарушение по чл. 86, ал. 1, т. 1-3 от зддс във вр...
Пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, еик и ин по зддс icon2020 Проучване на ефективността на Управление на Средствата по Европейските Финансови Инструменти за Развитие България
Име на участника в проучването, организация, адрес за контакт, телефон, факс, е-емайл, уеб сайт
Пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, еик и ин по зддс iconПроизводството по делото е образувано с жалба на "М. М." Е., Еик 200026890, седалище и адрес на управление гр. Петрич, ул. „Свобода" №3, представлявано от
Директора на Дирекция “Контрол” при тд на Н. С., с което на дружеството-жалбоподателя за административно нарушение по чл. 86, ал....
Пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, еик и ин по зддс iconДеклараци я по чл. 47, ал. 1, т. 1 от зоп
ЕТ, със седалище и адрес на управление гр телефон факс вписан в Търговския регистър при Агенция по вписванията с еик/булстат
Пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, еик и ин по зддс iconСи-Ем Травел" оод удостоверение за регистрация№ рк-01-6532/07. 04. 2010 г. Седалище: 4003 гр. Пловдив, ул."Галилей"№6, ет. 4, ап. 43 Еик 201024814 Адрес на офиса: гр. Пловдив, ул."Неофит Рилски"№1, ет. 1, офис 1 Телефон: 032 586061; Факс: 0884 395979; gsm: 0896621617; e-mail
Телефон: 032 586061; Факс: 0884 395979; gsm: 0896621617; e-mail
Пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, еик и ин по зддс iconДо държавно предприятие
Наименование или име на участника и еик
Пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, еик и ин по зддс iconМестонахождение – община, наименование на училището, адрес и телефон, е –mail, код и наименование на професия, код и наименование на специалност

Пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, еик и ин по зддс iconСофия консултинг оод адрес
Адрес: гр. София, п к. 1000, ул. „Солунска” №36, телефон: 986 05 66, телефон/факс: 986 05 65
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом