Административна комисия за координация на системите за социална сигурност
ИмеАдминистративна комисия за координация на системите за социална сигурност
Дата на преобразуване19.10.2012
Размер38.93 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.mlsp.government.bg/bg/integration/agreements/Dec_E3bg.DOC
АДМИНИСТРАТИВНА КОМИСИЯ ЗА КООРДИНАЦИЯ
НА СИСТЕМИТЕ ЗА СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ


РЕШЕНИЕ № E3

от 19 октомври 2011 година

относно преходния период, посочен в член 95 от Регламент (EО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП и за споразумението между ЕO и Швейцария)


АДМИНИСТРАТИВНАТА КОМИСИЯ ЗА КООРДИНАЦИЯ НА СИСТЕМИТЕ ЗА СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ,

като взе предвид член 72, буква г) от Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност1, съгласно който Административната комисия насърчава в максимална степен употребата на нови технологии, в частност чрез модернизиране на процедурите за обмен на информация и адаптиране на информационния поток между институциите за целите на обмена чрез електронни средства, отчитайки развитието на обработката на данни във всяка държава-членка,

като взе предвид член 4 от Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 от 29 април 2004 г. за координация на системите за социална сигурност2, съгласно който Административната комисия е упълномощена да определя структурата, съдържанието, формата и подробните способи за обмен на документите и структурираните електронни документи и да определя практическите условия и ред за изпращането на информация, документи или решения по електронен път до заинтересованото лице,

като взе предвид член 95, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕО) № 987/2009 относно преходния период, съгласно която всяка държава-членка може да се ползва от преходен период за обмен на данни по електронен път и тези преходни периоди не надвишават 24 месеца от датата на влизане в сила на регламента по прилагане,

като взе предвид член 95, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕО) № 987/2009, съгласно която Административната комисия може да постигне съгласие за подходящо удължаване на тези периоди, ако предоставянето на необходимата общностна инфраструктура (системата за електронен обмен на данни за социална сигурност — EESSI) се забави значително спрямо влизането в сила на регламента по прилагане,

в съответствие с условията, определени в член 71, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕО) № 883/2004,

като има предвид, че:

(1) С член 95 от Регламент (EО) № 987/2009 се предвижда преходен период от 24 месеца след датата на влизане в сила на същия регламент, за да се позволи на държавите-членки да изградят и интегрират необходимата национална инфраструктура за обмена на данни по електронен път.

(2) С член 95 от Регламент (ЕО) № 987/2009 се упълномощава Административната комисия да постигне съгласие за удължаване на преходния период в държавите-членки, ако предоставянето на общностната инфраструктура значително се забави.

(3) Административната комисия извърши обща оценка на състоянието на проекта, както на равнище на ЕС, така и на национални равнища, на основание на анализа от Европейската комисия и от управителния комитет на проекта EESSI.

(4) Съгласно тази оценка се счита за необходимо да се удължи преходният период, за да се гарантира ефективното изграждане на системата EESSI, като се отчита напредъкът на подготвителните дейности както на равнище на ЕС, така и на национални равнища, но същевременно се има предвид, че е в интерес на всички страни срокът на това удължаване да бъде ограничен.

(5) Предвид техническата сложност на проекта и с оглед на различните възможни решения за изпълнение, всяко от което е с различен срок, Административната комисия счита за подходящо да удължи преходния период с 24 месеца в допълнение към периода, посочен в член 95, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 987/2009.

(6) Административната комисия обаче насърчава държавите-членки да започнат обмена на електронни данни колкото е възможно по-скоро, без забавяне, за да ограничат в максимална степен периода на успореден хартиен и електронен обмен, в съответствие с междинните основни етапи, които ще определи Административната комисия въз основа на предложение от управителния комитет на проекта EESSI.

(7) Административната комисия призовава управителния комитет на проекта EESSI да въведе подходящи инструменти за наблюдение, да предложи междинни основни етапи и да наблюдава отблизо напредъка на изграждането на EESSI във всяка държава-членка по време на удължения период.

(8) В съответствие с член 95, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 987/2009 Административната комисия може да преразгледа настоящото решение въз основа на цялостното планиране и анализа от управителния комитет на проекта EESSI.

(9) Решение № E1 от 12 юни 2009 г. относно практическите условия и ред във връзка с преходния период за обмена на данни по електронен път, посочен в член 4 от Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета3 ще продължи да се прилага mutatis mutandis по време на удължения период,

РЕШИ:

1. Преходните периоди, посочени в член 95, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 987/2009, за пълния обмен на данни по електронен път от държавите-членки се удължават с 24 месеца до 30 април 2014 г.

2. Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз. То се прилага от първия ден на месеца след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.


Председател на Административната комисия

Elżbieta ROŻEK

1OВ L 166, 30.4.2004 г., стр. 1 (Поправка ОВ L 200, 7.6.2004 г., стр. 1), последно изменен с Регламент (ЕС) № 1244/2010 (ОВ L 338, 22.12.2010 г., стр. 35).

2Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. за установяване на процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност, ОВ L 284, 30.10.2009 г., стр. 1, изменен с Регламент (ЕС) № 1244/2010 (ОВ L 338, 22.12.2010 г., стр. 35)

3ОВ С 106, 24.4.2010 г., стр. 9.

Свързани:

Административна комисия за координация на системите за социална сигурност iconАдминистративна комисия за координация на системите за социална сигурност
Съвета от 29 април 2004 г за координация на системите за социална сигурност, съгласно който Административната комисия е натоварена...
Административна комисия за координация на системите за социална сигурност iconАдминистративна комисия за координация на системите за социална сигурност
Съвета от 29 април 2004 г за координация на системите за социална сигурност, съгласно който Административната комисия е натоварена...
Административна комисия за координация на системите за социална сигурност iconАдминистративна комисия за координация на системите за социална сигурност
Регламент (ЕО) № 883/2004 относно правилата за предимство в случай на съвпадане на семейни обезщетения
Административна комисия за координация на системите за социална сигурност iconАдминистративна комисия за координация на системите за социална сигурност
Регламент (ЕО) № 883/2004 и за изчисляването на сумите за възстановяване съгласно членове 62, 63 и 64 от Регламент (ЕО) № […]
Административна комисия за координация на системите за социална сигурност iconСъгласувал: утвърдил: заместник-министър: министър: Зорница Русинова Тотю Младенов
Регламент (EO) 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година за координация на системите за социална сигурност...
Административна комисия за координация на системите за социална сигурност iconРепубликабългари я народно събрание
Република България съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност.”
Административна комисия за координация на системите за социална сигурност iconСъобщение за печата
Съветът постигна общ подход във връзка с изменения регламент за координация на системите за социална сигурност
Административна комисия за координация на системите за социална сигурност iconС регламент (ЕС) №1231/2010 на Съвета
Република Албания, от друга страна1, („Споразумението“) се определя, че Съветът за стабилизиране и асоцииране с решение създава съответните...
Административна комисия за координация на системите за социална сигурност iconНа системите за социална сигурност
Регламент (ЕО) № 883/2004 относно законодателството, приложимо за командировани работници и самостоятелно заети работници временно...
Административна комисия за координация на системите за социална сигурност iconПосолството на Република България в Канада уведомява, че на 5 октомври 2012 г в Отава бяха подписани Спогодба за социална сигурност между Република България и
Посолството на Република България в Канада уведомява, че на 5 октомври 2012 г в Отава бяха подписани Спогодба за социална сигурност...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом