Апелативна прокуратура




ИмеАпелативна прокуратура
страница1/17
Дата на преобразуване19.10.2012
Размер2.02 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://prb.bg/uploads/documents/docs_2403.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА


гр. Вeлико Търново


ГОДИШЕН ОТЧЕТЕН ДОКЛАД

2010 г.


/ РЕЗЮМЕ /





ФЕВРУАРИ 2011 г.

гр. В.Търново

РАЗДЕЛ І



ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПРОКУРАТУРАТА И РАЗСЛЕДВАЩИТЕ ОРГАНИ



Великотърновската апелативна прокуратура осъществя-ва своята дейност на територия представля­ваща 16,47 % от територията на страната и включваща 5 /пет/ админи­стра­тивни области: В. Търново, Плевен, Ловеч, Русе и Габрово, 41 общини с 49 градове и 977 села.

Към 15.01.2011 г. с настоящи адреси в апелативния район са били регистрирани малко повече от 1 100 000 лица, чиито брой постоянно намалява с около 1% годишно. Най-голяма по брой на население е Област Плевен, следвана от В. Търново, Русе, Ловеч и Габрово.

Територията на апелативния район е обслужвана от пет окръжни прокуратури: Велико Търново, Русе, Плевен, Ловеч и Габрово и 20 районни прокуратури в градовете: Велико Търново, Горна Оряховица, Свищов, Павликени, Елена, Русе, Бяла, Плевен, Левски, Никопол, Червен бряг, Кнежа, Ловеч, Троян, Тетевен, Луковит, Габрово, Дряново, Трявна и Севлиево.


1. Обобщение на постигнатите резултати и тенденции в противодействието на престъпността. Проблеми. Предприети конкретни мерки.


Регистрираните престъпления в апелативния район, по данни на МВР, през отчетната 2010 г. са почти 17 000 бр., с 11% повече от предходната 2009г., когато пък техният брой е бил завишен с 8%.

Общата тенденция от предходните години към постоянно снижаване броя на регистрираните престъпления вече не се наблюдава в нито един от окръжните райони. Снижение има само в района на ОП-Габрово с 1,6%, но пък за 2009г. в този район е отбелязано увеличаване със 7%. Докато през миналата година единствено в района на ОП-Ловеч е имало намаление с 18%, то през настоящата отчетна 2010г. увеличението в този район е с 63%. Увеличаване броя на регистрираните от МВР престъпления продължава да бъде наблюдавано, като запазваща се тенденция, и в останалите райони: Русе - с 12%, В. Търново – с 0,5% и Плевен - с 3%.

Традиционно, регистрираната през 2010г. от МВР престъпност е с най-голям обем в Плевенския район – 27%, следвана от Русе с 22% и В. Търново с 21%, Ловеч - 18% и Габрово – 12%.

По отношение на отчитаната от МВР разкриваемост, през настоящия отчетен период, както и през 2007г., е налице снижаване. Но докато за 2007г. намалението на разкриваемостта е било с около 1 %, а през 2009г. - с около 5%, през отчетната 2010г. намаляването на разкриваемостта, общо за апелативния район, е с 3,56%.

През 2010г. повишаване на разкриваемостта, по данни на МВР, има само в района на ОП-Габрово с 0,33%, а в останалите райони снижаване: ОП-В.Търново – с 1,19%, Ловеч – с 3,22%, Русе – с 8,55%, Плевен – с 5,17%.

И през 2010г. традиционно най-висока разкриваемост е отчетена от ОД на МВР - Габрово – 62,82%.

По абсолютен брой разкритите престъпления са се увеличили единствено в районите на ОП-Ловеч с около 29% и ОП-Плевен с 6%.


През отчетната 2010г. в апелативния район са наблюдавани общо 35 750 бр. досъдебни производства, което е с около 5,6% по-малко от 2009г.

От статистиката на новообразуваните през последните години досъдебни производства е видно, че и тази година има леко повишаване броя на тези дела, с около 4%, при 8% увеличение за предходната 2009г., но без достигане на нивата от 2007г. и 2006г.

Съпоставката между данните касаещи наблюдаваните и новообразуваните досъдебни производства от последните години налага извод за подобряване на срочността при решаването на тези дела. Въпреки увеличаването на броя на новообразуваните ДП, броят на наблюдаваните такива намалява, което явление е обяснимо с решаването на досъдебните производства във все по-кратки срокове.

През 2010г. около 92,4% от наблюдаваните досъдебни производства са разследвани от служители на полицията, при 91% за 2009г., 87% за 2008г., 67 % за 2007г. и 86 % за 2006г.

През 2010г. в съдилищата от Великотърновския апелативен район са внесени общо 6 422 бр. обвинителни актове, споразумения за решаване на дела по Глава ХХІХ от НПК и предложения за освобождаване от наказателна отго­ворност с налагане на административни наказания по глава ХХVІІІ от НПК, което е с 2% по-малко от предходния отчетен период. настоящата отчетна 2010г. лицата по внесените в съда актове са 7 660 или с около 1,7% по-малко от 2009г.

От 2004 г. в апелативния район се наблюдава тенденция към общо снижаване броя на внасяните в съдилищата проку­рорски актове и броя на предаваните на съд лица, с изклю­чения през 2006г. и 2009г. През 2010г. е увеличен броят на внесените в съда прокурорски актове само в района на ОП-В.Търново с около 0,4%, докато останалите окръжни прокуратури бележат намаление, съответно ОП-Габрово със 158%, следвана от ОП-Русе с 10%, ОП-Плевен с 7% и ОП-Ловеч с 1,4%.

По отношение на предаваните на съд лица като цяло в апелативния район техният брой е намалял с около 1,7%, като най-голямо е намалението при ОП-Габрово с 8%, следвана от ОП-Плевен с 4,1% и ОП-Русе с 1,5%. За районите на ОП-В.Търново и ОП-Ловеч броят на предаваните на съд лица се е увеличил, съответно с 3,4% и 2%.

През последните две години съотношението между внасяните в съдилищата обвинителни актове, споразумения и предложения за освобождаване от наказателна отговорност на основание чл. 78а от НК се запазва почти едно и също: 63 % към 25% и 12%.

Като абсолютни стойности броят на обвинителните актове е намалял с 6,6%, за разлика от 2009г., когато същите са били в повече от предходната година с около 1%.

През 2010г. броят на споразуменията също е намалял с 3%, като през последните години същите са отбелязвали увеличение: с 10% за 2007г., с 21% за 2008г. и 8,9% за 2009г.

Като цяло през последните години броят на предложенията за освобождаване от наказателна отго­ворност с налагане на административни наказания намалява, като през настоящата отчетна 2010г. намалението е с 11%, през 2008г. – с 16 %, а през 2007г. - с около 50 %. Единственото увеличение е през 2009г. с 3 %.

Динамиката на броя на предаваните на съд лица през последните години като цяло следва тази на изготвяните и внасяни в съда прокурорски актове.

За най-пълно обобщение на постигнатите резултати в противодействието на престъпността във Великотърновския апелативен район следва да бъдат анализирани и данните за влезлите в законна сила осъдителни и санкционни съдебни решения и на осъдените или санкционирани лица с влезли в сила осъдителни присъди.

През 2007г. и 2008г. влезлите в законна сила осъди­телни и санкционни решения са се увеличавали за година със съответно 1,5% и 19 %. През 2009г. броят на тези решения е намалял с 11 %, а през настоящата отчетна 2010г. намалението е с 1,4%.

Намаление от 5,4% се наблюдава и при броя на осъдените и санкционирани лица с влезли в сила присъди или решения. През 2009г. намалението на тези лица е било с 10,6%.

През 2010г. общият брой на всички осъдени лица се е увеличил с 0,8%, който показател е повлиян най-вече от увеличението в района на ОП-Ловеч с 11% и ОП-Плевен с 3,2%, докато в останалите райони е налице намаление: ОП-Габрово с 5,5%, ОП-Русе с 4,4% и ОП-В.Търново с 2,8%.

Разпределението на осъдените и санкционирани лица в окръжните райони е следното: ОП-Плевен – 39%, ОП-В.Търново – 19%, ОП-Русе – 16%, ОП-Ловеч – 15% и ОП-Габрово – 11%.

При съпоставянето между броя на внасяните в съдилищата прокурорски актове и броя на влезлите в законна сила осъдителни и санкционни решения е видно, че за трета поредна година броят на санкционните съдебни решения надвишава броя на внесените в съдилищата прокурорски актове, но докато през 2008г. разликата е била 12%, през 2009г. разликата е 1%, а през 2010г. – 2%.

Оправданите лица с влезли в сила оправдателни присъди по НОХД през отчетната 2010г. продължават за втора поредна година да бележат леко увеличение, понастоящем с 13%, като за 2009г. увеличението е било 4%.

Съотношението между всички оправдани лица и осъдените лица, по влезлите в сила съдебни актове, през последните години е: 2008г. – 2,4%, 2009г. – 2,9%, 2010г. – 3,3%.

Структурата на престъпността, съобразно общия брой на изготвените обвинителни актове, споразумения за реша­ване на дела в досъдебното производство и предложенията за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на адми­нистративни наказания, през 2010г. е идентична с тази от предходните години, с изключение на 2009г., по отношение на двете най-разпространени престъпления по глави от НК. За периода от 2005г. до 2008г., както и понастоящем през 2010г., основните структуроопределящи престъпления са били на първо място тези по глава V от НК и на второ място престъпленията по глава ХІ от НК. През 2009г., по изключение, престъпленията по глава ХІ от НК – Общоопасни престъпления, са били най-многобройни от всички останали.

През 2010г. структурата на престъпността по брой на внесените в съда прокурорски актове в целия апелативен район е следната: 39% по глава V от НК, 38% по глава ХІ от НК, 7% по глава VІ от НК, 5 % по глава ІХ от НК, 4% по глава ІІ от НК.

През периода 2005г. – 2008г. престъпленията по глава ІІ от НК са били трети по обем. През 2009г. и 2010г. обаче тези престъпления са вече на пето място с относителен дял от 4%.

През 2010г. трети по обем по показателя „внесени в съда прокурорски актове” се нареждат престъпленията по глава VІ от НК – престъпления против стопанството със 7%, следвани от тези по глава ІХ от НК – документни престъпления, с 5% относителен дял. Предходната 2009г. престъпленията и по двете глави на НК са били с относително еднакъв дял от по 5%.

През последните години се отчита постоянно увеличаване на дела на прокурорските актове за престъпления по глава VІ от НК, като през 2005г. актовете за такива престъпления са били по-малко от 1 % от всички актове, през 2006 г., 2007 г. и 2008 г. – по около 4 %, през 2009г. – 5%, а понастоящем – 7%.

В структурата на престъпността по отношение на новообразуваните досъдебни произ­водства обаче, както и през предходните години, така и през 2010г., като особено най-значими по абсолютен брой и по относителна стойност се явяват престъпленията по глава V от НК – престъпления против собствеността, с 52 %. Вторите най-разпространени престъпления – общоопасните, са с 22% относителен дял, а на трето място са престъпленията против личността с 6%.

Различията в горепосочените структури, съобразно критериите „новообразувани ДП” и „внесени в съда прокурорски актове”, са обясними с по-бързото приключване на разследванията за общоопасни престъпления, спрямо тези за престъпления против собствеността.

Почти идентично съотношение се наблюдава и при броя на осъдените и санкционирани лица с влезли в сила присъди: - 45% за престъпления против собствеността, 35% за общоопасни престъпления, 6% за престъпления против стопанството, 4% за престъпления против личността, по 3 % за документни престъпления и за престъпления против реда и общественото спо­койствие, 2% за престъпленията против дейността на държавни органи и обществени организации и 3% за други престъпления.

Като съществени проблеми в прокурорската дейност се отчитат липсата на ясна и непротиворечива съдебна практика; формализмът и догматичността на процедурите по НПК; нежеланието да се направи реална преоценка на обществената опасност и съответно на необходимостта от съществуване в този им вид на част от престъпните състави в НК; нуждата от регламентация на нови престъпни състави, съответни на порядките и отношенията в съвременното общество.

И през 2010г. в някои райони се констатира не- достатъчно добра синхронизация между действията на разследващи полицаи и оперативни работници, формално или несвоевременно изпълнение на възложени задачи. Изграждането на МВР като стабилен и ефективен партньор в борбата с престъпността е една от основните предпоставки за отчитане на добри резултати и на прокурорската дейност.

Въвеждането на единни критерии за отчетност между отделните звена на съдебната власт и МВР би подобрило ефективността на тяхната работа.


2. Необходими мерки и законодателни промени за преодоляване на проблемните области и повишаване ефективността в противодействието на престъпността.


Част от предложенията за подобряване ефективността на прокурорската дейност са свързани с още по-голяма специализация на прокурорите и разследващите полицаи и концентриране на усилията им по дела с широк обществен интерес. Също така следва да бъдат използвани все повече и многобройните административни контролни органи, които освен това разполагат и с добре подготвени специалисти в съответните области.

Предлага се да бъдат извършени промени в Глава ХІV „Способи на доказване” и в Глава ХV „Връчване на призовки, съобщения и книжа. Срокове и разноски”. В първата от тези глави да бъдат опростени процедурите за събиране и проверка на доказателства, като напр. се премахне участието на поемни лица при претърсвания, огледи, изземвания и освидетелстване. Настоящата уредба на личния обиск е преценявана от някои прокурори като неудачна и практически неприложима за престъпления, свързани с държане на наркотични вещества и оръжие. Необходимо е да бъде предвидена възможност личният обиск да се извършва при условията на неотложност и без предварително съдебно разрешение. Също така, следва да бъдат предвидени и способи за приобщаване на компютърни информационни данни към доказателствата по наказателните производства и извън вече уредените начини на претърсване и изземване /чието прилагане е определяно като спорно по отношение на компютърните данни/.

По отношение на призоваването и връчването на книжа е нужно регламентиране на строги дисциплиниращи правила, изразяващи се в предвиждането на процесуални последици за виновните страни, като например: приемане за редовност на призоваване при промяна на обявения адрес без уведомяване на съда или прокуратурата или при отказ за приемане на призовки и книжа или при укриване.

С оглед запазване авторитета на правоохранителните и правораздавателни органи следва да се предприемат действия за препятстване излишното призоваване за съдебни заседания на свидетели и вещи лица при прилагане на съкратени процедури за приключване на наказателни производства или при решаване на дела чрез споразумения. Предложено е да бъдат въведени преклузивни срокове за отправяне на искания за съкратени процедури или споразумения - напр. до насрочване на първото заседание по делото или до момента на внасяне на обвинителен акт.

Необходимо е приемане на по-подробни правила и относно приложението, експлоатацията и контрола върху СРС, тъй като настоящата уредба в НПК и ЗСРС има непълноти.

Подобряването на ефективността в противодействието на престъпността би могло да бъде постигнато и чрез ограничаване на многоинстанционността на някои от процедурите по НПК.

Изграждането на съвременна система на наказания и осигуряване условия за неизбежното им изпълнение е също предпоставка за добра превантивна дейност.

Предложено е и обсъждане на промени в НПК с оглед облекчаване на досъдебните производства чрез установяване на по-дълги първоначални периоди на разследване.

Част от прокурорите намират, че би било добре да се прецени дали да не бъдат върнати ограниченията по отменения чл.369а от НПК, като се прецизират престъпленията на базата на степента на тяхната обществена опасност, възстановяване на щетите и характера на престъпната дейност. Изразено е становище, че на практика в настоящия им вид правилата на съкратеното производство дават превес на интересите на извършителите на престъпни деяния, а не на обществения интерес.

По отношение доказуемостта на престъпленията по чл.234в от НК е предложено да бъдат разширени формите на изпълнителното деяние по този текст.

Необходимо е прецизиране на чл.93, б.”б” от НК за обхващане на всички възможни лица, на които следва да бъде признато длъжностно качество /в това число и в частния сектор/, за изясняване по безсъмнен начин статута на нотариусите и частните съдебни изпълнители и на техните служители и отграничаване на длъжностното качество на лицата по б. „а” от случаите, в които те са органи на власт.

Бъдещите изменения на НК и НПК или приемането на нови кодекси следва да бъдат предварително обсъждани от практикуващите магистрати с оглед практическата приложимост на приеманите разпоредби.

Р А З Д Е Л II

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Свързани:

Апелативна прокуратура iconАпелативна прокуратура
Великотърновската апелативна прокуратура осъществя­ва своята дейност на територия, представля­ваща 17 от територията на страната...
Апелативна прокуратура iconАпелативна прокуратура
Великотърновската апелативна прокуратура осъществя­ва своята дейност на територия от 18 273 кв км., представля­ваща 16,5 от територията...
Апелативна прокуратура iconСтановище за Магдалена Атанасова Лазарова – Проданова кандидат за изборен член на Висш съдебен съвет от квотата на Народното събрание
Лазарова-Проданова е професионален юрист с 15 години стаж като прокурор. Последователно е била прокурор в районна и окръжна прокуратура...
Апелативна прокуратура iconОбщо събрание на прокурорите на Апелативна прокуратура Пловдив
Уведомяваме Ви, че на 12. 07. 2012г се проведе Общо събрание на прокурорите на Апелативна прокуратура Пловдив за избор на кандидати...
Апелативна прокуратура iconБиография на кандидата, съгласно чл. 194а от зсв
Вичо колев вичев – кандидат за „административен ръководител” на апелативна прокуратура софия
Апелативна прокуратура iconАпелативна специализирана прокуратура
Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и др. /да се представи оригинал за...
Апелативна прокуратура iconБиография на кандидата, съгласно чл. 194а от зсв
Валерий атанасов велчев – кандидат за „административен ръководител” на апелативна прокуратура пловдив
Апелативна прокуратура iconВсс обявява списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за
Заемане на длъжността “прокурор” в апелативна прокуратура, по обявен конкурс за повишаване в длъжност и за преместване
Апелативна прокуратура iconБиография на кандидата, съгласно чл. 194а от зсв
Божидар георгиев джамбазов – кандидат за „административен ръководител” – Апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – София
Апелативна прокуратура iconВоенно-апелативна прокуратура
Изготвя справки и проекти на отговори по постъпилите писма, сигнали и други прокурорски актове, за които се изискват специални правни...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом