Републикабългари я министерскисъве т
ИмеРепубликабългари я министерскисъве т
страница4/4
Дата на преобразуване19.10.2012
Размер0.5 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.parliament.bg/pub/cW/20111026024656strategoq7.10.2011.doc
1   2   3   4

V. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНСКИ ОСНОВИ НА СИСТЕМАТА

V.1. Органи на държавната власт

Чрез тях държавата осъществява своята политика за осигуряването на необходимата законодателна, материална и морална подкрепа на хората да се занимават с физически упражнения и спорт независимо от възраст, пол, социално положение, вероизповедание, политическа или етническа принадлежност.

За основен критерий на тяхната дейност трябва да се счита степента на адекватност със Закона за физическото възпитание и спорта и с международната нормативна практика - основни документи на ООН, Европейския съюз, Съвета на Европа, ЮНЕСКО и други, с които нашата страна е обвързана по силата на редица конвенции за правата на човека, борбата с насилието, допинга и др.


V.1.1. Министерството на физическото възпитание и спорта (МФВС)

Като специализиран орган на изпълнителната власт то има приоритетни функции по координацията и контрола на основните дейности в цялата система на физическото възпитание и спорта и носи главната отговорност за провеждането на правителствената политика в тази област. Това определя и най-важните отговорности в неговата практическа дейност:

 • националната стратегия и целевите програми за подобряване на физическата дееспособност на нацията и издигане равнището на спортното майсторство;

 • нормативната уредба за цялостното осигуряване и функциониране на националната система за физическо възпитание и спорт;

 • научноизследователската, експерименталната и приложната дейност и квалификацията на спортнопедагогическите кадри;

 • взаимодействието между държавните, общинските и обществените спортни организации за развитието на физическото възпитание, спорта, социалния туризъм и на спортната инфраструктура;

 • международното сътрудничество между правителствените организации по изпълнението на различни конвенции и двустранни договори;

 • контролира цялостното изпълнение на Националната стратегия за физическо възпитание и спорт.

За реализирането на тези основни задачи МФВС установява конструктивни взаимоотношения с други централни ведомства, местните органи на самоуправление и преди всичко с обществените спортни организации.


V.1.2. Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН)

Осъществява ръководство и контрол върху обучението по физическо възпитание и спорт в учебните заведения като неразделна част от цялостния учебно-възпитателен процес с учениците от всички степени на образователната система в страната.

Неговата роля за развитието на физическото възпитание и спорта в учебните заведения се определя от следните основни задачи:

 • реконструкция и модернизация на спортната база в учебните заведения с цел постепенното й доближаване до утвърдените стандарти на страните от Европейския съюз;

 • разработване на подзаконови нормативни актове (правилници, наредби и указания) за разширяване на организираните форми за спортуване;

 • оказване на системна организационна и методическа подкрепа на училищни и студентски спортни организации.


V.1.3. Министерството на здравеопазването (МЗ)

То носи главната отговорност за контрола върху здравословното състояние на занимаващите се с физически упражнения и спорт и за медицинското осигуряване на тренировъчната и състезателната дейност на спортистите от всички равнища. Успоредно с това МЗ участва активно в диагностиката, лечението, контрола и оценката на физическото развитие и дееспособността на населението; провеждането на профилактична, методическа и пропагандна дейност, свързана с воденето на здравословен начин на живот, разработването на комплекси за двигателен и закалителен режим на населението съвместно с други централни ведомства.


V.1.4. Министерството на отбраната (МО)

Поема изцяло грижата за физическата подготовка на войниците, сержантите, офицерите и военните служители в системата на МО. Заниманията с физически упражнения и спорт се осъществяват по програми и правилници, утвърдени от министъра на отбраната.

Тренировъчната и състезателната дейност се провежда във войскови спортни клубове, в които могат да членуват деца, младежи и граждани, които не са служители на МО. Министерството на отбраната съвместно с МФВС, БОК и спортните федерации могат да предлагат специализирани форми за подготовка на национални и олимпийски състезатели - центрове за високо спортно майсторство (ЦВСМ).


V.1.5. Министерството на вътрешните работи (МВР)

Организира и отговаря за физическата и бойноприложната подготовка на служителите в системата на МВР. Тя се осъществява чрез Център по бойна подготовка и спорт (ЦБСП) и по програми, правилници и наредби, утвърдени със заповед на министъра на вътрешните работи.

Тренировъчната и състезателната дейност за служителите в системата на МВР се провежда в регионални спортни клубове, обединени в Спортна асоциация (СА-МВР).

Министерството на вътрешните работи съгласувано с МВФС подпомага подготовката на национални и олимпийски състезатели.


V.1.6. Местни органи на самоуправление

За пълноценното и хармонично функциониране на Националната система за физическо възпитание и спорт решаваща е ролята на местните органи на самоуправление. Това се обуславя от факта, че в техните прерогативи е фокусирана цялата социално-икономическа и културна политика на държавата, както и съответните финансови, материално-технически и демографски условия за нейното реализиране в дадения регион. Това определя и конкретните задължения на общинските власти за подобряване на здравето и физическата дееспособност на гражданите:

 • стопанисване и рационално използване на материалната спортна база от всички слоеве на населението;

 • провеждане на активна пропагандна и организаторска дейност за внедряване на здравословен начин на живот като неразделна част от битовата култура на всеки гражданин;

 • активна подкрепа на съответните спортни клубове и други обществени териториални сдружения за провеждане на тренировъчна и състезателна дейност, както и други разнообразни форми на двигателна активност - туризъм, активен отдих сред природата, съчетан с други форми за осмисляне на свободното време - събори, празници и др.;

 • осигуряване на необходимите средства за тези дейности от общинския бюджет и от собствени приходи.

Главни координатори за осъществяването на тези задачи са съответните профилни специалисти в общинските комисии за социална дейност или обществени спортни съвети, създадени на доброволни начала.


V.2. Обществени спортни организации

Централно място в националната стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта заемат обществените спортни организации. То се определя от техните реални възможности за осъществяването на пълен цикъл на тренировъчна и състезателна дейност - от началното обучение до високото спортно майсторство на всички субекти по свободно избран от тях спорт.

Съгласно чл. 3 от Европейската харта за спорта доброволните спортни организации имат право да изграждат независими механизми за самостоятелни решения в рамките на закона. Те следва да бъдат поощрявани от държавата за установяване на взаимно изгодни връзки помежду си и с потенциални партньори, като търговския сектор, средствата за масова информация и др. По този начин се разширява обхватът на цялата система и се обогатяват средствата, способите и формите за повишаване на нейната ефективност.


V.2.1 Спортни клубове

Те могат да бъдат едноспортови или многоспортови, да функционират на териториален, ведомствен, производствен или смесен принцип и да се обособяват като юридически лица. С пълномощията на своите членове те решават въпросите за взаимоотношенията си с други клубове на местно и регионално равнище, включително и непротиворечащи на закона нови форми на сдружаване - в спортни федерации, съюзи и др. По този начин се осигурява по-добра координация за ефективно обслужване на общи по характер дейности - спортен календар, материално-техническо, научно, медицинско и информационно осигуряване, както и за съвместна работа с държавните и обществените институции в съответния регион. Това именно утвърждава статута на спортните клубове като главни производствени звена в цялата система за физическо възпитание и спорт.

През следващите години е необходимо максимално бързо да се преодолее огромното изоставане на преобладаващата част от тях в организационен и в методически аспект спрямо европейските стандарти. Това налага концентрация и специализация на кадрите и ресурсите, както следва:

 • концентриране на усилията върху качеството, ефективността и обхвата на тренировъчния процес и прекратяване на несвойствени или непосилни за тях организационни функции;

 • строго спазване на предмета на дейност;

 • клубовете, разполагащи с целогодишно функционираща спортна база, кадри и традиции, да се обособят като конкурентоспособни, комплексни спортни центрове по вид спорт;

 • клубовете, работещи в сферите на спортните услуги, да разгръщат своята дейност на пазарна основа.

Министерството на физическото възпитание и спорта, националните спортни организации и българските спортни федерации да разработят и внедрят нова система за финансово и технологично стимулиране на клубовете, което да съответства на техния реален принос за развитието на ФВС - за начално обучение и подбор, за спортно майсторство или, като отчитат тяхната социална значимост в спорта.


V.2.2. Спортни федерации

Спортните федерации организират, координират и са отговорни за цялостната дейност по развитието на даден спорт в страната, както и за подготовката и представянето на националните отбори.

Тенденциите в развитието на професионалния спорт и изключителната конкуренция в спортните състезания изискват качествено преустройство в организацията и управлението на тяхната дейност:

 • кадрово и организационно стабилизиране на ръководствата и помощните им органи - треньорски съвети, съдийски колегии, финансови комисии и др.;

 • засилване на методическите и контролни функции по отношение на специфичните изисквания за организация, управление и контрол на спортната подготовка с националните и клубните отбори;

 • актуализиране на Единните програми за спортна подготовка в съответствие с новите тенденции в развитието на световния спорт;

 • оптимизиране на вътрешния и международния спортен календар, който да осигурява планомерно и възходящо развитие на спортно-техническите резултати по съответния спорт и дисциплина;

 • активно участие в модернизирането и стопанисването на материалната база съвместно с местните органи на самоуправление, включително по линия на публично-частното партньорство;

 • формирането на високи критерии и ясни принципи за морално и материално стимулиране на изявени спортисти, треньори и други профилни специалисти;

 • оказване на организационна, методична и техническа помощ на спортните клубове и секции за масовизирането на съответния спорт в страната;

 • разширяване на професионални контакти и обмяна на водещи световни практики;

 • осъществяване на контрол на предоставените целеви средства за развитието на спорта;

 • оказване на системна методическа и организационна подкрепа на училищни и студентски спортни организации за оптимизиране на учебно-тренировъчната и състезателната дейност на учащите.

Министерството на физическото възпитание и спорта следва да актуализира системата за стимулиране на БСФ както в сферата на високото спортно майсторство, така и за техния принос в развитието на ДЮС и масовизирането на съответния спорт в страната.


V.2.3. Национални спортни организации

Те обединяват на принципа на доброволното членство и равнопоставеността многоспортовите спортни клубове и федерации. Предметът на тяхната дейност обхваща определена сфера на Националната система за физическо възпитание и спорт в съответствие със собствените им устави, приети на конгрес или на национални конференции.

 • организиране на тренировъчна и състезателна дейност в многоспортовите спортни клубове и други сдружения, както и разнообразни форми на двигателна активност в свободното време на гражданите;

 • организационно, методическо и технологично подпомагане на всички форми на извънучилищна тренировъчна и състезателна дейност на учениците, провеждана от ученическите спортни клубове и школи в съответните райони;

 • координирани действия със синдикатите за създаване на условия и социален климат за спортуване и активен отдих на работници и служители в предприятия и учреждения;

 • подпомагане на дейностите, свързани с двигателната активност и физическото възпитание на лица с трайни увреждания;

 • оперативно взаимодействие с БСФ за активно участие на доброволни сътрудници - инструктори, съдии и други технически лица.


V.2.4. Спортни организации със специален статут

Български олимпийски комитет (БОК). Статутът и функциите на БОК в Националната система за физическо възпитание и спорт се определят от Олимпийската харта и от собствения му устав. Той е независим от правителствени, обществени, частни и други национални и местни спортни органи. Главното в предмета на неговата дейност е да развива и защитава олимпийското движение в страната и да я представлява на олимпийски игри, регионални, континентални и световни състезания под патронажа на МОК. В своето сътрудничество с правителствени и неправителствени спортни органи и организации БОК се ръководи от нравствените критерии и норми на международното олимпийско движение, като поощрява развитието на спортното майсторство и спорта за всички.

В съответствие с нарастващия интерес на МОК и към другите сфери на физическото възпитание и спорта БОК подпомага активно и неолимпийските спортове, като заделя средства за научноизследователска и приложна дейност; борбата срещу допинга и насилието; информационното осигуряване на спорта; съдейства за формирането на обществени фондове за спортисти-ветерани, инвалиди и др. Тази своя дейност БОК осъществява в тясно сътрудничество с МФВС и обществените спортни организации.


VI. КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ НА СИСТЕМАТАЗа осъществяването на главната цел и основните задачи на Националната система за физическо възпитание и спорт е необходимо да се изгради и адекватен механизъм за перманентен контрол на нейната социално-икономическа и здравна ефективност. За целта трябва да се разработят обективни, научнообосновани критерии, съизмерими с тези на развитите страни и изискванията за съвместимост на информацията с утвърдените световни стандарти от Съвета на Европа, ЮНЕСКО, МОК и др.

Главна задача на контрола е системното проследяване на ефекта от заниманията с физически упражнения и спорт и на тази основа внасянето на съответни корекции в средствата, способите и формите на въздействие. За цялостно решаване на проблема са необходими комплексни (базисни) и диференцирани (специфични) критерии и показатели.

Основен комплексен критерий за ефективността на цялата система за физическо възпитание и спорт е нейният принос за физическото състояние на нацията, което включва три компонента - физическо и психическо здраве, физическо развитие и физическа дееспособност.

Диференцираните критерии за ефективност включват:

 • брой на занимаващите се с физически упражнения и спорт в съответната предметна област;

 • резултатите от текущия и етапния контрол с помощта на специализирани двигателни тестове по програма „Еврофит” и др.

В първия случай водещият критерий е многофункционалният и здравният ефект от заниманията с физически упражнения и спорт, респективно неговото въздействие върху главните компоненти на социалния статус на човека - учение, труд, дълголетие.

Във втория случай основните критерии са: нивото на спортните постижения и резултатите от специализирания текущ и етапен контрол с елитните ни спортисти.

Решаването на двата проблема е от компетенцията и задълженията на МФВС, което осъществява необходимата координация и контрол на национално равнище и осигурява целевите средства за тази дейност.

Научноприложната дейност, свързана с контрола, се осъществява от МФВС във взаимодействие с НСА и с катедрите по физическо възпитание във ВУЗ в тясна координация със спортните клубове, федерациите и съюзите. Тя обхваща:

 • организация и технология на тестиранията, залегнали в Националната целева програма;

 • текущия и етапния контрол с националните и олимпийските отбори;

 • обработка и съхраняване на информацията от всички видове тестирания в системата;

 • създаване на банка данни за физическото развитие и дееспособността на българския народ.

Обобщаващи оценки и предложения за повишаване ефективността на Националната система за физическо възпитание и спорт е основно задължение на МФВС.


VII. НАСОКИ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

Преодоляването на съществуващите проблеми налага комплекс от съгласувани действия на държавата и обществото за изграждането на една съвременна, научнообоснована система за физическо възпитание и спорт, която да бъде адекватна на нарастващите потребности на населението от двигателна активност, здравословен начин на живот и престижни изяви в сферата на високото спортно майсторство.

 • ясно и конкретно разпределяне на отговорностите и приоритетите за развитието на отделните подсистеми между институциите и организациите, ангажирани с развитието на физическото възпитание и спорта;

 • създаване на предпоставки за организационна и финансова стабилност на системата;

 • решаване на проблема с липсата на териториални структури, координиращи дейността на спортните клубове в областта на спорта за всички на областно и общинско ниво;

 • засилен държавен мониторинг върху дейностите по изпълнение на общинските спортни програми и тяхното съответствие с националните приоритети;

 • диференциране на спортните организации за лицензиране и регистриране според предмета им на дейност, обхвата, традициите, успехите и социалната значимост на спорта;

 • актуализиране на нормативната база, касаеща членството на една спортна организация в друга;

 • категоризация на спортните клубове.

Оптимизирането на Националната система за физическо възпитание и спорт в периода 2011-2020 г. е перманентен процес, който обхваща всички предметни области на системата.


мб-БС

24372.doc1   2   3   4

Свързани:

Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
На основание § 6е, ал. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
На основание § 6е, ал. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
За приемане и актуализиране на национални програми за развитие на средното образование
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т държавна агенция по горите
Изборното прореждане представлява сеч за трансформация по смисъла на чл. 30 ал. 1 на Наредба 33
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
За приемане на актуализация на Плана за действие по Националната програма за реформи на Република България (2008 2010 г.) за 2009...
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т извлечени е от
Проект на Решение за приемане на Програма за дейността по създаване на кадастъра и имотния регистър през 2012 г
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т препис решение n 122 от 2 март 2007 година
На основание чл. 10, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
Дейностите по ал. 1 са регламентирани в съответствие с всички нормативни и административни актове, уреждащи въпросите, свързани с...
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
Насекомни вредители по иглистните гори 256709 37099 293808 14342 3960 350 11882 19293 6236
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
При прилагането на единните разходни стандарти за общообразователните училища общините се разпределят в седем групи съгласно приложение...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом