Републикабългари я министерскисъве т
ИмеРепубликабългари я министерскисъве т
страница3/4
Дата на преобразуване19.10.2012
Размер0.5 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.parliament.bg/pub/cW/20111026024656strategoq7.10.2011.doc
1   2   3   4

III.3. Спорт за високи постижения

Мястото на спорта за високи постижения в националната система за физическо възпитание и спорт се определя от нарастващото значение на престижните, интегративните и възпитателните функции на елитния спорт.

Високото равнище на спорта и изключителната конкуренция в световен мащаб изискват адекватна система за подготовка, съобразена с най-новите постижения на науката и техническия прогрес.

За изпълнението на тази стратегическа задача е необходимо усилията на държавата и обществото да се насочат в две основни направления – детско-юношеския и елитния спорт.


III.3.1. Детско–юношески спорт (ДЮС)

Оптимизирането на тази подсистема за високо спортно майсторство трябва да се извършва върху принципа на интензивното, а не на екстензивното развитие, т.е. високи изисквания към качествените показатели и значително редуциране на количествените показатели. Оттук произтичат няколко принципни задачи:

 • да се извършат целесъобразни промени в структурата и организацията на ДЮС, като се редуцират в разумни граници звената и формите на обучение, тренировка и състезания;

 • Българската спортна федерация да оказва организационна и методическа помощ за създаването на детски спорни школи като обособени структури към спортните клубове за първична селекция и обучение на талантливи деца;

 • Министерството на физическото възпитание и спорта да разработи нормативна уредба за приоритетно финансиране на ДЮС с целеви средства от държавата и общините за стипендии и осигуряване на тренировъчния процес на най-изявените спортисти от резерва;

 • утвърждаване на спортните училища като институции за подготовка на перспективни състезатели за националните и олимпийски отбори на Република България;

 • в СУ под ръководството на МФВС да се създадат необходимите битови, технологични и организационни предпоставки за провеждането на високоефективен тренировъчен и възпитателен процес на интернатен и полуинтернатен принцип;

 • стратегическо направление в системата на ДЮС трябва да бъде качеството на приема в СУ; той трябва да се извършва чрез широка пропагандна и разяснителна дейност от страна на МФВС, БСФ, общините и спортните клубове по места;

 • тестовите програми за прием и обучение в СУ да бъдат актуализирани така, че приетите ученици да притежават необходимия двигателен капацитет за провеждане на тренировъчна и състезателна дейност, адекватна на високите изисквания на елитния спорт;

 • създаване на научнообосновани методики и програми за проследяване на динамиката в развитието на специфичните за съответния спорт фактори на спортното постижения в различните периоди на тренировъчния процес.


III.3.2. Елитен спорт

Като се имат предвид твърде ограничените човешки, финансови, материално-технически и други ресурси на нашата страна в сравнение с водещите спортни нации в света, главната стратегия на реформата в това направление трябва да се изгради върху т.нар. селективен подход и върху двата основни принципа – централизирана и децентрализирана подготовка.

За реализирането на селективната стратегия е необходимо да бъдат решени и няколко основни задачи:

 • усъвършенстване на системата от критерии и показатели за оценка на спортовете според техния принос и бъдещи възможности за издигане спортния престиж на Република България;

 • издигане на научното и технологичното равнище на тренировъчния процес, като се въведат максимално ефективни методики по отношение на периодизацията, натоварването и комплексното възстановяване на спортистите;

 • увеличаване на броя и подобряване на работата с младите спортисти на база дългосрочно планиране и развитие на качествата и спортно-техническите им умения;

 • разширяване на контингента и повишаване квалификацията на спортнопедагогическите кадри;

 • разработване на перспективни планове за участие в зимните и летните Олимпийски игри през 2014, 2016, 2018 и 2020 г. - да отразят натрупания опит, принципите на многогодишната подготовка, тенденциите в развитието на световния спорт и научните постижения в тази област.

Посочените дейности следа да се осъществяват върху принципа на „диференцираните приоритети на управление” , който обхваща стратегията, тактиката и технологията на спортната подготовка и внася яснота и синхрон в приоритетните и спомагателните функции (права, задължения и отговорности) на МФВС, БОК и обществените спортни организации на всички равнища.


IV. ОСИГУРЯВАНЕ НА СИСТЕМАТА

За ефективното функциониране на Националната система за физическо възпитание и спорт е необходимо да се извършат сериозни промени в системата на нейното осигуряване.


IV.1. Спортна база

Планирането, изграждането и последващият контрол в развитието на Националната спортна инфраструктура трябва да бъдат съобразени с действащото законодателство, както и с водещия опит на страните от Европейския съюз. Нейното оптимизиране е свързано с изграждането на единен национален стандарт за спортните обекти и съоръжения (СОС), тяхната реконструкция, модернизация и ефективна експлоатация. За целта е необходимо МФВС да осигури съответната координация с централните ведомства, общините и спортните организации за решаването на няколко приоритетни задачи:

 • създаване на междуведомствена работна група, която в най-кратки срокове да извърши задълбочен анализ на съществуващата спорна инфраструктура на цялата територия на страната;

 • категоризиране на спортните обекти и съоръжения според: вида собственост, значението, географското разположение, капацитета и съобразно критериите на Европейския съюз;

 • въвеждане на регистрационен режим с последващ контрол и условия за управление на спортните комплекси, обекти и съоръжения съобразно критериите на Европейския съюз;

 • създаване на специализирана структура на МФВС, която да подготвя участието в подходящи програми на Европейския съюз, да изготвя проекти, да насърчава и подпомага спортните федерации и общините в тази им дейност;

 • изготвяне на Националната стратегия за физическото възпитание и спорта, на спортната инфраструктура и включването й в Националната стратегическа референтна рамка (НСРР).

 • придобиване на статут на спортна инфраструктура на училищната спортна база и откритите спортни площадки.


IV.2. Финансиране на системата

Финансирането на системата за физическо възпитание и спорт от МФВС след влизането на България в Европейския съюз налага спазването на принципи и условия на публично финансиране, в основата на което е залегнал т.нар. програмно-проектен подход. Той предполага ясно ориентиране по веригата: обществени потребности - правилно целеполагане - ефективна дейност - очакван краен резултат. Това финансиране следва да се базира върху типови проекти и договори по годишни програми на МФВС.

В сегашния период на пазарно преобразуване е задължително да се преосмисли инвестиционната политика и да се определят приоритетите за финансиране на отделните предметни области на Националната система за физическо възпитание и спорт, като се постигне разумен баланс между държавното и частното финансиране, както следва:

от държавния бюджет - за строителството, поддръжката и модернизацията на спортната база с национално значение;

от МФВС - за финансиране на програмите по физическо възпитание и спорт в предучилищните детски заведения и системата на организиран спорт за всички; за учебно-тренировъчна дейност в държавните спортни училища; за подпомагане дейността на спортните клубове и федерации; за подготовка и участие на българските спортисти в европейски и световни първенства, в олимпийски игри или в други престижни дейности, определени със закон или с акт на Министерския съвет; за научноизследователска и приложна дейност и медицинския надзор на спортистите; за реализирането на подписаните от Република България международни конвенции - борба с допинга, насилието, феърплей и др.;

от общинските бюджети:

 • за изграждане на нова и поддържане на съществуващата спортна база;

 • за подпомагане дейността на спортните клубове в зависимост от тяхната категория;

 • за финансиране на дейности, насочени към подобряване на здравето и физическата дееспособност на населението;

от реалния сектор - чрез реклама и спонсорство за подпомагане на националните и местните спортни организации; тази активност на частните субекти се насърчава от държавата чрез създаване на необходимите нормативни условия и предпоставки;

от собствени приходи на сдруженията - доброволните вноски на членовете, приходите от спортни състезания, трансферът на спортисти, спортни услуги, телевизионни права и други, разрешени от закона дейности.

Финансовото осигуряване на системата за физическо възпитание и спорт предполага активно партньорство между всички държавни, обществени, частни и спортни организации в следните конкретни действия:

 • законови промени, гарантиращи диференцирани минимални размери от средствата за спорт на всеки гражданин;

 • контрол над целесъобразното изразходване на средствата;

 • финансово насърчаване на спортните клубове, които работят за развитието на спорта, без да получават допълнителни приходи от такси, членски внос и други;

 • актуализиране на нормативната уредба с оглед насърчаване на инвестициите в спорта, включително по линия на публично-частното партньорство;

 • създаване на условия за усвояване на средствата от EC за изграждане и реновиране на спортната инфраструктура, а също и за други спортни дейности.


IV.3. Научно, медицинско и информационно осигуряване.

Усъвършенстването на системата за физическо възпитание и спорт е пряко свързано с нейното научно, медицинско и информационно осигуряване. Комплексното решаване на проблема се свежда до няколко основни задачи:

 • изследване равнището на физическото развитие, двигателните възможности и психическата работоспособност на различните социално-демографски групи от населението и техните потребности и интереси за системни занимания с физически упражнения, спорт и туризъм;

 • разработване, експериментиране и внедряване на ефективни програми за оптимизиране на двигателния режим и разширяване на адаптационните възможности на човешкия организъм съобразно възрастта, професията и битовите условия;

 • разработване на научнообосновани методики, тестове и показатели за оценка на ефекта от заниманията с физически упражнения, спорт и туризъм, както и нормативна база за цялостната ефективност на системата;

 • усъвършенстване на теоретико-методичните основи на системата за високо спортно майсторство с оглед разкриването на нови теоретични насоки и ефективни методи на въздействие;

 • разработване на научнообоснована система за подготовка на спортния резерв в страната на базата на обективни критерии за подбор и оценка на учебно-възпитателния процес при новите социално-икономически условия;

 • Министерството на физическото възпитание и спорта съвместно с МЗ да разработи целева програма за перманентен медицински контрол на учебно-тренировъчната и състезателната дейност на всички равнища в системата;

 • усъвършенстване на системата за комплексно възстановяване на елитните състезатели в зависимост от вида спорт и периодизацията на тренировъчния процес;

 • актуализиране на наредбата за допинг контрол в съответствие със стандартите на Международния олимпийски комитет и Световната антидопингова агенция;

 • предприемане на активни действия за модернизация и международна акредитация на лабораторията за допинг контрол;

 • изграждане на модерна информационна система за контрол на основните дейности в системата и създаване на банка данни за социално-икономическата и здравната ефективност от тези дейности.

 • За целта е необходимо:

 • звеното за информационно обслужване към МФВС да поеме функциите на главен координатор на информационните услуги за основните дейности и направления в системата;

 • разработване на нормативна база за подобряване на отчетната документация, обработката и анализа на информацията за съответните дейности в системата;

 • усъвършенстване на технологичното и софтуерното оборудване за по-пълно използване възможностите на интернет и други източници;

 • значително подобряване на координацията и оперативното взаимодействие със средствата за масова информация на всички равнища в системата.

Текущото научномедицинско и информационно осигуряване на учебно-тренировъчния и състезателен процес с висококвалифицирани спортисти се осъществява от специализирани звена към МФВС, съответните катедри в НСА, БСФ и спортните клубове.


IV.4. Кадрово осигуряване.

Стратегическото и оперативното управление на системата за физическо възпитание и спорт извежда на преден план проблема за човешките ресурси. Неговото решаване изисква разработването на съответна нормативна уредба, която да осигури: гарантиран социален статус на кадрите; възможности за професионална реализация и кариерно развитие; признаване на компетенции и образователно-квалификационните степени в условията на европейските страни; адекватни критерии, показатели и нормативи за финансово възнаграждение на труда за постигнатите количествени и качествени резултати от тяхната дейност.

Мобилността на взаимоотношенията в рамките на ЕС дава възможност за постигане на най-добра подготовка и реализация на кадрите. Налага се необходимостта от реализация на програми за повишаване качеството на кадрите и обучение през целия живот. За тази цел е необходимо да се предприемат практически стъпки в няколко основни направления:

 • проучване на реалните потребности от съответните профилни специалисти, като се имат предвид целите, задачите и обхватът на Националната система за физическо възпитание и спорт при новите социално-икономически условия;

 • усъвършенстване на системата за подбор на бъдещите спортно-педагогически кадри в НСА и другите университети на базата на повишени изпитни изисквания и балансиран прием на съответните специалисти;

 • актуализиране на учебните планове и програми в съответствие с европейските стандарти;

 • обогатяване на съдържанието и формите на следдипломната квалификация, като се акцентира върху най-новите постижения на науката и водещия световен опит;

 • усъвършенстване на степените и формите на обучение на специалисти по адаптирана физическа активност;

 • контрол на институциите, издаващи удостоверения за правоспособност със спортна насоченост.IV.5. Международна дейност

Във връзка с членството на Република България в Европейския съюз е необходимо МФВС в сътрудничество с МВнР да разработи целева програма за реализирането на една ефективна национална политика в сферата на международните спортни отношения. Приоритетите на тази политика се свеждат до следните конкретни дейности:

 • активизиране на връзките на МФВС със страните от Европейския съюз, Съвета на Европа, ООН и други международни организации за практическа реализация на подписаните от Република България конвенции в сферата на физическото възпитание и спорта;

 • актуализиране на нормативната ни база в областта на физическото възпитание и спорта по отношение на структурните фондове, маркетинг и реклами, информационен обмен и др.;

 • треньори, лекари и други лица, взети в научномедицинското обслужване на спорта, свободно наемане и движение на спортисти и треньори;

 • признаване на квалификациите и компетенциите в областта на спортното образование, спортната наука, медицината и рехабилитацията на двустранна и многостранна основа;

 • кандидатстване с проекти за подпомагане от международни програми, свързани със спорта и физическата активност;

 • разширяване на българското представителство в международните спортни организации, асоциации и др.


За реализирането на международната си спортна дейност МФВС следва да активизира структурния си диалог с други заинтересувани институции и организации.

1   2   3   4

Свързани:

Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
На основание § 6е, ал. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
На основание § 6е, ал. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
За приемане и актуализиране на национални програми за развитие на средното образование
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т държавна агенция по горите
Изборното прореждане представлява сеч за трансформация по смисъла на чл. 30 ал. 1 на Наредба 33
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
За приемане на актуализация на Плана за действие по Националната програма за реформи на Република България (2008 2010 г.) за 2009...
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т извлечени е от
Проект на Решение за приемане на Програма за дейността по създаване на кадастъра и имотния регистър през 2012 г
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т препис решение n 122 от 2 март 2007 година
На основание чл. 10, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
Дейностите по ал. 1 са регламентирани в съответствие с всички нормативни и административни актове, уреждащи въпросите, свързани с...
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
Насекомни вредители по иглистните гори 256709 37099 293808 14342 3960 350 11882 19293 6236
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
При прилагането на единните разходни стандарти за общообразователните училища общините се разпределят в седем групи съгласно приложение...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом