Републикабългари я министерскисъве т
ИмеРепубликабългари я министерскисъве т
страница1/4
Дата на преобразуване19.10.2012
Размер0.5 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.parliament.bg/pub/cW/20111026024656strategoq7.10.2011.doc
  1   2   3   4


Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т

Препис


Р Е Ш Е Н И Е № 747

от 7 октомври 2011 година


за одобряване на Национална стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България 2011-2020
На основание чл. 7, т. 2 от Закона за физическото възпитание и спорта


М И Н И С Т Е Р С К И Я Т С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:


1. Одобрява Националната стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България 2011-2020.

2. Предлага на Народното събрание да разгледа и приеме стратегията по т. 1.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов
ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА


МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Веселин Даков


Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Проект


Р Е Ш Е Н И Еза приемане на Национална стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България
2011-2020Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България


Р Е Ш И:


Приема Националната стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България 2011-2020.


Решението е прието от 41-ото Народно събрание на ………………………. 2011 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:


(Цецка Цачева)


Национална стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България 2011-2020


съдържание


Въведение

I. Състояние и проблеми на физическото възпитание

и спорта в Република България 3

I.1. Организационно състояние на Националната система

за физическо възпитание и спорт 3

I.2. Осигуряване на системата за физическо възпитание и спорт 4

I.3. Състояние на основните дейности в системата 6

I.3.1. Спорт в свободното време 6

I.3.2. Организиран спорт за всички 7

I.3.3.Спорт за високи постижения 9

II.Стратегически цели и основни принципи на системата 10

II.1. Основна визия на физическото възпитание и спорта 10

II.2. Основни принципи 11

III. Обхват на системата. Основни дейности за реализиране

на стратегическите цели 12

III.1. Физическо възпитание и спорт в свободното време 12

III.2. Организиран спорт за всички 13

III.2.1. Физическо възпитание и спорт за учащи 13

III.2.2. Ведомствен спорт 15

III.2.3. Физическо възпитание и спорт за лица

с увреждания 16

III.3. Спорт за високи постижения 16

III.3.1. Детско-юношески спорт 17

III.3.2. Елитен спорт 18

IV. Осигуряване на системата 19

IV.1. Спортна база 19

IV.2. Финансиране на системата 20

IV.3. Научно, медицинско и информационно осигуряване 21

IV.4. Кадрово осигуряване 23

IV.5. Международна дейност 24

V. Организационно-управленски основи на системата 25

V.1. Органи на държавната власт 25

V.2. Обществени спортни организации 28

VI. Критерии и показатели за ефективност на системата 32


VII. Насоки за оптимизиране на Националната система за физическо възпитание и спорт 33


ВЪВЕДЕНИЕ


Настоящата стратегия е основополагащ документ на правителството за ролята, мястото и социалните функции на физическото възпитание и спорта в Република България. Тя отразява необходимостта от качествено преустройство на системата за физическо възпитание и спорт у нас като задължителен компонент на политическите, икономическите и социалните промени в обществото.

В стратегията са изложени принципните подходи и теоретическите постановки, определящи главната стратегическа цел и основните насоки на Националната система за физическо възпитание и спорт, основните принципи, върху които тя се изгражда, обхвата на системата с основните и структури и дейности, нейната организация и управление, с приоритетните и спомагателните функции на държавните и обществените институции; различните видове осигурявания, както и критериите за ефективността на системата в новите социално-икономически условия.

Националната стратегия отразява приоритетите и целите, залегнали в Конституцията на Република България, Закона за физическото възпитание и спорта, Програмата на правителството за Европейското развитие на Република България за периода 2009-2013 г., както и приоритетите на Европейския съюз за спорта, Международната харта за физическо възпитание и спорт на ЮНЕСКО, Олимпийската харта на МОК, които разкриват фундаменталната роля на физическото възпитание и спорта за жизнения просперитет на обществото.

Стратегията не разглежда механизмите и технологията на дейностите в техните конкретни измерения. Това е задача на съответни програми - на национално и регионално равнище, които обхващат конкретни задачи, срокове и условия за тяхното реализиране в дадената предметна област. Основните субекти, които следва да ги приведат в действие, са органите на държавната власт, на местното самоуправление и на обществените спортни организации на всички нива.

І. СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


І.1. Организационно състояние на националната система за физическо възпитание и спорт

В периода до 1992 г. Националната система за физическо възпитание и спорт представляваше разгърната структура, която ресурсно беше осигурена от страна на държавата с голям брой спортни специалисти, добре поддържана материална база и сериозно финансиране.

Със създаването на Комитета за младежта и спорта беше изградена принципно нова структура на спорта, включваща самостоятелни спортни организации с нов статут. Появи се спортният клуб като самостоятелен и основен субект на Националната система за физическо възпитание и спорт в качеството си на юридическо лице.

Вследствие на настъпилите политически, икономически и социални промени в обществото тази система беше принудена да се развива в нова обстановка, характеризираща се с децентрализация и значително по-малки ресурсни възможности.

Неефективната организационна структура на българския спорт през последните 20 години доведе до лавинообразно увеличаване броя на спортните клубове и на българските спортни федерации, без това да води до увеличаване броя на занимаващите се със спорт.

Голяма част от спортните клубове се ръководят от самонаели се треньори, което води до занижен контрол и неефективна дейност. Занижен е интересът на БСФ към дейността на клубовете и липсата на методически контрол в резултат на големия им брой.

Законът за физическото възпитание и спорт (ЗФВС) разделя спортните организации на регистрирани като юридически лица с нестопанска цел и професионални. Това позволява организации (клубове), регистрирани в обществена полза, да извършват (предимно) стопанска дейност чрез предлагане на спортни услуги без облагане с данъци и в същото време да ползват държавна, общинска, финансова и административна подкрепа.

В Националния регистър на лицензираните спортни организации и членуващите в тях спортни клубове има вписани 4 303 спортни клуба, като 3567 от тях са членове на спортни организации и 736 - членове на Българския футболен съюз (БФС).

От организационна гледна точка буди безпокойство факта, че не е изяснен статутът на различните видове спортни клубове, както и възможностите им за членство в национални спортни организации. Така
776 клуба имат членство в две и повече федерации, като 46 от тях са в 3 спортни организации, 7 - в 2 спортни организации, 2 - в 5 спортни организации.

Спортните федерации имат вписани 2930 клуба - техни членове. От тях 1239, или 48 на сто, са предложени за финансиране по програма ОП за 2010 г. Има картотекирани 65 020 спортисти, като 35 на сто от тях са деца.

За сега в националната система за физическо възпитание и спорт не съществуват общински структури по места, отговорни за развитието и координацията на областно и общинско ниво на спорта за всички.

В преобладаващата си част общинските ръководства осъществяват само формален надзор върху дейността на спортните организации на тяхна територия. Липсва спортен календар на общинско и областно равнище. Това касае най-вече календара на детско-юношеския спорт.


І.2. Осигуряване на системата за физическо възпитание и спорт


Спортната инфраструктура в страната се характеризира с морално остарели съоръжения, лоша поддръжка и единични опити за ново строителство на спортни площадки и зали. Недостатъчен е броят на специализираните площадки по местоживеене, на велоалеи и други спортни съоръжения, които предоставят възможности за самостоятелно или организирано практикуване на спорт.

Общият брой на регистрираните в публичния регистър спортни обекти и съоръжения за социален туризъм към 2010 г. на територията на Република България е 2012, като приблизително 90 на сто от тях са под управлението на общините, 7 на сто са държавна собственост и едва 3 на сто са частна собственост.

В по-голямата си част тази материално-техническа база е амортизирана и не отговаря на международните стандарти за провеждане на спортни, културни, здравни и други дейности, както и на изискванията за безопасност. Няма достъпна среда за хора с увреждания.

Финансовото осигуряване от Министерството на физическото възпитание и спорта (МФВС) е насочено предимно към българските спортни федерации и спортните клубове. То става на базата на система от показатели, която толерира повече постигнатите резултати, отколкото социалната значимост, интереса и обхвата на дейността.

Финансирането от общинските бюджети не е подчинено на националните приоритети за развитието на спорта, което води в много случаи до субективно неефективно и необосновано разпределение на средствата. Много често с общински средства се финансират професионални отбори мъже и жени, които не развиват спортносъстезателна дейност с подрастващи.

Наблюдават се огромни разлики в размера на средствата, отпускани за спорт в различните общини.

Средствата от спонсорство подпомагат главно професионални състезатели и отбори мъже и жени и незначителна част подрастващи. Това става под формата на реклами, тъй като липсват данъчни облекчения.

От предоставянето на спортни услуги и организиране на състезания, трансфери и ТV права приходите са епизодични и незначителни.

Обезпокоителен е фактът, че заниманията със спорт за деца се превръщат в елитарно занимание и са достъпни само за семейства с добри финансови възможности.

Кадровото осигуряване на системата е функция на нейната структура и управление.

Липсата на квалификационни нива и нормативни документи, гарантиращи социална сигурност в тази професия, принуди много квалифицирани треньори да напуснат страната или да сменят професиите си. В тези условия тренировъчната и спортната дейност се води от свободно наети специалисти без контрол на тяхната квалификация, компетенции и опит. Допуска се слабо подготвени кадри да занимават подрастващите във възраст, когато те се изграждат комплексно и биват ощетявани. Много често се получават травми, увреждания или преждевременно отказване от занимания със спорт. Нарушава се координацията при организиране и провеждане на дейности в областта на „Спорт за всички”.

Научното и медицинско осигуряване не отговаря на съвременните изисквания на тренировъчната и състезателна дейност. Със закриването на Центъра за научно-приложна дейност в спорта (ЦНПДС) и окръжните научно-приложни лаборатории бе занемарена селекцията и контрола на тренировъчния процес в спортните училища и Центровете за високо спортно майсторство.

Обезпокоителни са пропуските в организацията и качеството на медицинското осигуряване и комплексното възстановяване на спортистите. Особено тревожно е състоянието на допинг контрола. Борбата с използването на допинг е основен приоритет на Съвета на Европа, Комисията на европейския съюз, Световната антидопингова агенция (САА), Международния олимпийски комитет, ЮНЕСКО и всички организации, свързани със спорта. За съжаление през последните пет години има 33 случая на положителни допинг проби на елитни спортисти, резултат на слаб контрол и самодейността на някои „псевдоспециалисти”.

Международната дейност е насочена главно към подписването на междудържавни споразумения. Анализът показва, че до този момент МФВС като пряк бенефициент не е усвоил средства по Европейски програми за спортна инфраструктура.

По Оперативна програма „Административен капацитет” е получена безвъзмездна финансова помощ в размер 617 854,36 лв., а по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” се очаква усвояване на
3 423 275,26 лв.


І.3. Състояние на основните дейности в системата

І.3.1. Спорт в свободното време


Липсата на подходяща и достъпна спортна база се отразява демотивиращо върху практикуването и развитието на спорта за всички. Eпизодичното провеждане на масови прояви, като дни на активното ходене, щафетни обиколки, кросови бягания, спускане с шейни и др. са полезни като пропагандни акции, но те не решават трайно проблема за здравния статус и физическата годност на населението.

По данни на Eurobarometer като ниво на физическата активност на гражданите България се нарежда на последно място сред страните от ЕС с едва 3% редовно практикуващи спорт и 58% никога неучастващи в спортни дейности.

Четиридесет и шест на сто заявяват, че по местоживеене не им се предоставят достатъчно възможности за спорт и физическа активност. По този показател България се нарежда също на последно място сред страните - членки на ЕС.

Наблюдава се тенденция за увеличаване броя на хората с наднормено тегло. Почти половината от българите са с наднормено тегло (49,5%).

Неблагоприятна е тенденцията за все по-нарастващото обездвижване на подрастващото поколение – 51,0% от общата популация са силно обездвижени. Нивото на физическото развитие и физическата дееспособност на децата и учениците в сравнение с предишните поколения техни връстници е значително снижено.

Тези констатации до голяма степен са резултат на пълната незаинтересованост на някои общински и държавни ведомства, липса на рекламни кампании за спорт за всички и недостатъчна осведоменост на населението относно възможностите за практикуване на физически упражнения и спорт.

Доброволческата дейност в областта на спорта в свободното време не е утвърдена. Липсва система от мерки за нейното морално и материално стимулиране.


І.3.2. Организиран спорт за всички


Организираният спорт на учащата се младеж не отговаря на нарастващите потребности на социалната практика.

Подценяването на извънкласната спортна дейност води до демотивиране на учителите по физическо възпитание и спорт (ФВС) и до формално провеждане на спортните прояви.

  • дейността на регистрираните ученически спортни клубове в страната е силно занижена и формална; на практика в повечето от тях не се осъществява тренировъчна и спортносъстезателна дейност;

  • часовете по физическо възпитание (ФВ) в началния курс не се водят от специалисти по ФВС;

  • много от учениците се освобождават от часовете по ФВС;

  • третият час по ФВ в училищата не се провежда по предназначение;

  • часовете по СИП-спорт са крайно недостатъчни или почти липсват в учебните планове.

Състоянието на университетския спорт не е по различно. Организационни проблеми в АУС възпрепятстват за втора поредна година провеждането на Държавния спортен календар на висшите училища. Наличието на сравнително добра и подходяща спортна база за студентски спорт е рядкост.

На отраслов принцип е създадена и функционира Българската работническа федерация (БРФ) „Спорт и здраве” с членуващи към момента 10 спортни клуба. В проявите от Държавния спортен календар на БРФ „Спорт и здраве” по различни видове спорт участват над 4 000 души. Представителните отбори на тази федерация редовно постигат призови класирания в състезания, включени в Международния им спортен календар.

На ведомствен принцип са създадени и функционират спортни организации в системата на Министерството на отбраната (МО) и на Министерството на вътрешните работа (МВР). Физическото възпитание и спортът са важни фактори за формирането на цялостната професионална и бойна подготовка на техните служители.

В Националната асоциация за военен спорт и в Спортната асоциация на МВР членуват съответно 30 военни и 38 полицейски спортни клубове. Те успешно реализират проявите, включени в държавния и в международния военен и полицейски календар. Приоритет имат спортовете, които са пряко свързани с изпълнението на служебните задължения на служителите в МО, Българската армия и МВР.

Представителните отбори на МО и МВР ежегодно представят страната ни с призови класирания в състезания, организирани по линия на Международния съвет за военен спорт (СИЗМ) и на Световния, Европейския и Балканския полицейски спортен съюз.

Дейността на БФ „Ветерани спортисти” е насочена към спортно-състезателната дейност на бивши спортисти и любители в средна и напреднала възраст, включена в държавния и международния спортен календар (ДСК и МСК).

В ДСК са включени състезания и турнири по различни видове спорт съгласно международната практика в 10 възрастови групи (през 5 години) за мъже и жени – от 30-годишна възраст нагоре.

В МСК са включени участия в световни, европейски и балкански първенства и турнири.

Към Българската федерация „Ветерани спортисти” са създадени към
43 спортни клуба, като в тях членуват над 2000 души.

Липсата на адаптирана спортна база и недостатъчният брой специалисти по АФА съществено затрудняват развитието на спорта за хора с увреждания.

Интегрираните ученици с увреждания в общообразователните училища са лишени от възможността да се занимават с ФВС.
  1   2   3   4

Свързани:

Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
На основание § 6е, ал. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
На основание § 6е, ал. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
За приемане и актуализиране на национални програми за развитие на средното образование
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т държавна агенция по горите
Изборното прореждане представлява сеч за трансформация по смисъла на чл. 30 ал. 1 на Наредба 33
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
За приемане на актуализация на Плана за действие по Националната програма за реформи на Република България (2008 2010 г.) за 2009...
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т извлечени е от
Проект на Решение за приемане на Програма за дейността по създаване на кадастъра и имотния регистър през 2012 г
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т препис решение n 122 от 2 март 2007 година
На основание чл. 10, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
Дейностите по ал. 1 са регламентирани в съответствие с всички нормативни и административни актове, уреждащи въпросите, свързани с...
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
Насекомни вредители по иглистните гори 256709 37099 293808 14342 3960 350 11882 19293 6236
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
При прилагането на единните разходни стандарти за общообразователните училища общините се разпределят в седем групи съгласно приложение...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом