Конкурс за научното звание "професор" по научна специалност 05. 02. 03. Народно стопанство (регионална икономика)
ИмеКонкурс за научното звание "професор" по научна специалност 05. 02. 03. Народно стопанство (регионална икономика)
т е от
Дата на преобразуване19.10.2012
Размер86.59 Kb.
ТипКонкурс
източникhttp://ns.bvu-bg.eu/uploaded_files/20100617152212_Pavlov.doc


Р Е Ц Е Н З И Я


на трудовете на доц. д-р Цветка Атанасова Стоенчева

участничка в конкурс за научното звание “професор”

по научна специалност 05.02.03. Народно стопанство

(регионална икономика) за нуждите на катедра “Публична администрация и регионално развитие” при УНСС София


Рецензент: проф. д-р Павел Георгиев Павлов – ВСУ “Черноризец Храбър”, шифър на научната специалност 05.02.24.


Основание за рецензията

Основание за рецензията е решение на Специализирания научен съвет по народно стопанство при ВАК от 20.04.2010г.


І. Обща характеристика на кандидата и научните му трудове представени на конкурса

В конкурса за професор участва един кандидат – доц. д-р Цветка Атанасова Стоенчева от катедра “Публична администрация и регионално развитие” при УНСС София.

За конкурса са представени хабилитационен труд в обем от 230 стр. и публикации:

 • монографии - 3 броя (348 стр.);

 • студии – 4 броя (148 стр.);

 • статии – 6 броя (85 стр.), от тях две в чужбина;

 • доклади – 8 броя (74 стр.) от тях 4 в чужбина;

 • учебници - 16 броя (2808 стр.).

28 от публикациите са самостоятелни, в останалите участието е разграничено документално, писмено е потвърдено и са ясно посочени самостоятелните страници на участника в конкурса.


ІІ. Оценка на хабилитационния труд на тема “Възможности за ефикасно провеждане на съвременна регионална политика в България”


Хабилитационният труд и съдържащите се в него приноси, както и общата оценка се правят в съответствие с изискванията и препоръките на ВАК.

 1. Хабилитационният труд на доц. д-р Цветка Стоенчева е посветен на актуална за теорията и практиката проблематика - провеждането на ефикасна и ефективна регионална политика в България в условията на догонване на страните членки на ЕС.

 2. Изследователската цел е ясно дефинирана и постигната в края на изследването.

 3. Изложението се характеризира с последователна логика и вътрешна зависимост и обвързаност между отделните части.

 4. Всеки параграф и глава завършва със съответни изводи и препоръки.

 5. Авторката показва много добро познаване на литературните източници и нормативната база по визираната проблематика.

 6. Характерно за основния изследователски подход на авторката е, че намира центъра на проблема, тръгва от частното към общото, т.е. от правилно структурирана икономика в региона, отговаряща на интересите на местната общност към постигане на икономически растеж и повишаване стандарта на живот в територията.

 7. Авторката успешно анализира и прави важни изводи в отношението теория –методика – практика.

 8. Приложен е експериментален анализ на индекса на локализация в шестте района за планиране с цел определяне структурата на икономиката в регионите.


ІІІ. Основни резултати от хабилитационния труд имащи функция на приноси


Основните приноси в хабилитационния труд се свеждат до:

 1. Обоснована е водещата роля на регионалната политика в България и Европейския съюз за намаляване на икономическите и социалните различия в страните членки.

 2. Обоснова е необходимостта от специфична регионална политика съобразена с особеностите на всяка страна. Съобразно тези особености са идентифицирани и финансовите и икономическите инструменти за провеждане на ефикасна регионална политика.

 3. Предложен е и е експериментиран количествен начин за определяне структурата на икономиката в регионите на България и развитие на възможни реализуеми икономически дейности в съответствие с даденостите на територията.

 4. Обосновано е стабилизирането на тази структура на икономиката в регионите да стане чрез осъвременяване на организационните форми на регионална политика – оптимизиране на броя и местоположението на свободните икономически зони, привличане на чужди инвеститори в тях, развитие на малки и средни иновативни предприятия, ускоряване на темповете на икономически растеж чрез прилагане на електронните технологии в административните дейности, приложение на географски информационни системи и др.


Заключение

Имайки предвид актуалността на проблематиката, и съдържащите се научни приноси преценявам, че хабилитационният труд представлява едно цялостно изследване и отговаря на изискванията предявявани към голяма докторска дисертация.


ІV. Оценка на научното творчество на кандидатката, извън хабилитационния труд


Научните приноси, съдържащи се в публикациите по конкурса могат да бъдат групирани в три направления: приноси с теоретико-методологически характер, приноси, свързани с решаването на практико-приложни проблеми от регионалната икономика и приноси свързани с усъвършенстване на обучението по регионална икономика.


 1. Приноси с теоретико-методологически характер.


1.1. В монографиите, студиите, научните статии и докладите са изведени новите изисквания пред регионалните изследвания и стратегии произтичащи от членството на България в Европейския съюз. Съществен резултат е изборът на нови приоритети и подходящи критерии за ефективност. [2, 4, 5, 6, 24 ]

1.2. Като определен принос е формулирането на методически насоки за разработването на регионални стратегии, целящи оптимизация на изразходваните ресурси и намаляване на риска от грешки. [ 2, 7, 11, 16,17, 18, 19, 23]

1.3. Съществен резултат в представените публикации е конструиране на концептуален модел за основните принципи, раздели, методи за анализ и предпоставки за успешна реализация на регионалните стратегии. [1, 6, 7]

1.4. Авторката на базата на задълбочено изследване е обосновала избора на подходящи количествени методи за регионален анализ, предшестващ разработването на регионални стратегии. [2, 7]

1.5. Съществен резултат е разработването на концепции за усъвършенстване на организационната структура на данъчната, митническата и местната финансова администрация. [10, 12, 34] и за оценяване на потенциала за устойчиво икономическо развитие на Балканския регион. [6, 26, 32, ]


2. Приноси, свързани с решаването на практико-приложни проблеми от регионалната икономика.

В това направление авторката по категоричен и безспорен начин показва, че регионалната икономика няма само теоретичен аспект, но и практичен, проявен в провеждането на регионалната политика. Научните приноси в това направление са в:

2.1. Формулиране на стратегически цели на териториални единици за развитие на местната икономика в условията на догонване на страните членки на ЕС. [3, 4, 27 ]

2.2. Систематизиране опита на страни членки на ЕС относно критериите, механизмите и размерите на стимулиране на икономическото развитие в отделни райони и прилагане на добри практики в България. [1, 36 ]

2.3. Обобщаване на международния опит в развитието на свободните зони и разработване на конкретна стратегия за локализация на свободните икономически зони в България на базата на адаптирана методика, приложена с оригинален набор от показатели. [1 ]

2.4. Трансфер на чуждестранен опит в областта на административно-териториалното деление на страната и адаптирането му към традициите и потребностите на населението и стопанските субекти в България. [27 ]

2.5. Разкриване на особеностите на външната миграция в контекста на глобализация на Европейската икономика, структурата на входящия туристопоток в България и особеностите във вътрешната миграция по райони за планиране. [30, 32, 35 ]


3. Приноси свързани с усъвършенстване на обучението по регионална икономика.

В това направление са дадени резултати от научни изследвания на кандидатката по съдържанието, методиката и формите на обучение. Особено внимание е отделено на дистанционната форма на обучение, на неговите възможности и предимства. Разработени са електронни пособия за нуждите на обучение. Резултатите в това направление са в:

3.1. Усъвършенстване на методиката на обучение по регионална икономика, чрез предоставяне на казуси с решени и нерешени задачи и насочваща информация, стимулиращи творческо мислене, селективно представяне на нормативната база, касаещи регионални проблеми и формулиране на въпроси за дискусия по нея. [11, 13, 16, 17, 19, ]

3.2. Разработване на методика за написване на курсова работа по “Регионална икономика”. [11, 13, 16, 17, 19, ]

3.3. Разработени са самостоятелни учебни курсове по Местни финанси, Публични финанси, Маркетинг в публичния сектор, Данъчна, митническа и местна финансова администрация, които допълват, разширяват и доразвиват възможностите за решаване на конкретни практически регионални проблеми.[ 8, 9, 10, 12, 14, 15,20, 21, 22 ]


Обобщена оценка на научните трудове

В центъра на публикациите на авторката са актуални и значими проблеми на теорията, методологията и стопанската практика. Резултатите от публикациите са публикувани, имат рецензенти и са с ISBN и ISSN номер.


ІV. Учебна дейност на кандитатката


Доц. д-р Цветка Стоенчева осъществява учебна дейност от 1993г. От представената справка на Учебно-методичен отдел при УНСС е видно, че за последните три години е изпълнявала учебната натовареност по дисциплините Регионална икономика, Местни финанси, геоикономика и регионално развитие и др. Има издадени самостоятелни учебници по тези дисциплини.

Доц. Стоенчева преподава в бакалаварска и магистърска степен. Научен ръководител е на над 100 успешно завършили магистри.

Под научното ръководство на доц. Стоенчева успешно са приключили два докторанта.


V. Отражение на научните публикации на кандидатката в българската и чуждестранна литература


В представените за рецензиране материали по конкурса кандидатката е посочила 11 забелязани от нея позовавания върху авторски публикации. Няма информация за цитирания в чужбина.


VІ. Критични бележки на рецензента


Изследванията на доц. Стоенчева обхващат сложна и всеобхватна област на регионалната икономика – и от тук произтичат някои пропуски и недостатъци, които не са в състояние да променят положителното отношение на рецензента към научното творчество на кандидатката. Убеден съм, че доц. Стоенчева и в бъдеще ще продължи да роботи и поради което си позволявам да посоча някои критичните бележки, които по своя характер са препоръки за бъдещата изследователска дейност:

 1. Независимо, че доц. Стоенчева е представила разработки, които обогатяват теорията и практиката на регионалната икономика, науката регионална икономика се нуждае от повече фундаментални теоретични изследвания и определено смятам, че доц. Стоенчева има възможности да реализира много повече научни изследвания в тази насока.

 2. Разработеният хабилитационен труд е посветен на изключително актуална практическа тематика, поради което смятам, че авторката трябва да продължи да работи по тези въпроси, като изследва и приетите ограничителни условия.

 3. Изложението в някои публикации се свежда до описание на явлението или на процесите и препоръчвам да има повече оценъчен, критичен характер.

 4. Препоръчвам да увеличи публикациите в чужбина.VІІ. Лични впечатления на рецензента


Личните ми впечатления за кандидатката по конкурса са формирани от публикациите и биографичните данни, представени в документацията по конкурса. Прави впечатление актуалната проблематика на изследванията, много от тях с практическа насоченост.

Професионалното развитие е в една и също област – асистент по регионална икономика, доцент по регионална икономика, и преподаване по дисциплини като регионална икономика, регионални изследвания и стратегии, местни финанси и др.

Притежава сертификат за вътрешен одитор по управление на качеството, изготвила е експертна оценка на “Стратегия за развитие на Хасковска област”, зам. декан е по научно-изследователската дейност на факултет “Управление и администрация”.

Много организирана, дисциплинирана и отговорна при изпълнение на поставени задачи.


VІІІ. Заключение

Изложеното в рецензията на научните приноси в хабилитационния труд и публикациите на доц. д-р Цветка Атанасова Стоенчева и доказаните педагогически качества ми дават основание да предложа на уважаемите членове на СНС по национално стопанство при ВАК да подкрепят кандидатурата на доц Стоенчева и я предложат на Икономическата комисия при ВАК да й присъди научното звание “професор” по научна специалност 05.02.03. Народно стопанство (регионална икономика).


10.05.2010г. С уважение:

София (проф. д-р Павел Павлов)


Свързани:

Конкурс за научното звание \"професор\" по научна специалност 05. 02. 03. Народно стопанство (регионална икономика) iconРецензи я
Цветка Атанасова Стоенчева за участие в обявен конкурс за научното звание “професор” по научната специалност 05. 02. 03. Народно...
Конкурс за научното звание \"професор\" по научна специалност 05. 02. 03. Народно стопанство (регионална икономика) iconКонкурс за научното звание „професор" по научната специалност 05. 02. 16 „Икономика и организация на труда"
Маргарита Николаева Атанасова, участник в конкурс за научното звание „професор” по научната специалност 05. 02. 16 „Икономика и организация...
Конкурс за научното звание \"професор\" по научна специалност 05. 02. 03. Народно стопанство (регионална икономика) iconПредставена за участие в конкурс за научното звание "професор" по научна специалност 05. 02. 20. Социално управление, член на кат. "Стопанско управление" иу гр. Варна Рецензент: проф д-р Ангел Георгиев Ангелов кат. "Управление", унсс софия
Йордан петров коев, представена за участие в конкурс за научното звание “професор” по научна специалност 05. 02. 20. Социално управление,...
Конкурс за научното звание \"професор\" по научна специалност 05. 02. 03. Народно стопанство (регионална икономика) iconКонкурс за научно звание "професор"
Стоян Димитров Стоянов за участие в обявения конкурс за научно звание “професор” по научна специалност 05. 02. 07 “Счетоводна отчетност,...
Конкурс за научното звание \"професор\" по научна специалност 05. 02. 03. Народно стопанство (регионална икономика) iconКонкурс за придобиване на научното звание "професор" по научната специалност 05. 02. 01 "Политическа икономия (човешки капитал)
Атанас Николов Казаков, представени за участие в конкурс за придобиване на научното звание “професор” по научната специалност 05....
Конкурс за научното звание \"професор\" по научна специалност 05. 02. 03. Народно стопанство (регионална икономика) iconРецензи я
Йорданка Стаменкова Ангелова, участник в конкурс за научното звание "доцент" по научна специалност 05. 02. 18 "Икономика и управление...
Конкурс за научното звание \"професор\" по научна специалност 05. 02. 03. Народно стопанство (регионална икономика) iconРецензия
Относно: конкурс за получаване на научното звание “професор” по научна специалност 05. 02. 06 “Статистика и демография” с единствен...
Конкурс за научното звание \"професор\" по научна специалност 05. 02. 03. Народно стопанство (регионална икономика) iconКонкурс за научно звание „ст н. с. Iст." по научна специалност 05. 02. 10. „Световно стопанство и мио (международни сравнителни анализи)"
Агрегиране и дезагрегиране на отраслите в баланса на междуотрасловите връзки“. През 1985 г й е присъдено научното звание „старши...
Конкурс за научното звание \"професор\" по научна специалност 05. 02. 03. Народно стопанство (регионална икономика) iconНа представените научни трудове, учебници и методически пособия от доц д-р Стоян Димитров Стоянов за участие в обявен конкурс за научното звание „професор по
Стоян Димитров Стоянов за участие в обявен конкурс за научното звание „професор” по научната специалност 05. 02. 07 Счетоводна отчетност,...
Конкурс за научното звание \"професор\" по научна специалност 05. 02. 03. Народно стопанство (регионална икономика) iconЗа участие в обявения конкурс за научното звание "професор" по научната специалност 05. 02. 07 "Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводна отчетност)" за нуждите на катедра
Единствен кандидат по обявения конкурс за професор е доц д-р Снежана Александрова Башева, редовен преподавател в катедра “Счетоводство...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом