Протоко л
ИмеПротоко л
Дата на преобразуване19.10.2012
Размер109.34 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.blgmun.com/files/Stroitelstvo/Protokoli_OS_UT/Protokoli_2012/Protokol_5_2012.doc

ПРОТОКОЛ №5 от 07.02.2012г.

П Р О Т О К О Л

№ 5Днес 07.02.2012г., в изпълнение на Заповед № 1348/15.11.2011г. на Кмета на Oбщина Благоевград и Заповед №1478/28.12.2011г. на Кмета на Община Благоевград се проведе заседание на Общинския експертен съвет по устройство на територията при Община Благоевград, в състав:


ПРЕДСЕДАТЕЛ: арх. Виолета Спасова – Главен архитект на Община Благоевград.

ЧЛЕНОВЕ:

1.Валентина Спасова – Главен юрисконсулт на Община Благоевград

2.инж. Стилияна Ерделска – Началник отдел “АСК” при Община Благоевград

3.инж. Камелия Вълкова – Началник отдел "Инвестиционна дейност" при Община Благоевград

4. Ели Лазарова – Началник отдел "ОС" при Община Благоевград

5. инж. Радой Хаджиев –Началник отдел "КРЗ" при Община Благоевград

6. арх. Васил Тинчев – Представител на САБ – Благоевград

7. арх. Николай Манолов – Представител на КАБ - Благоевград

8. инж. Иван Иванов - Представител на "ЧЕЗ Разпределение България" АД

9. инж. Пламен Бегъмов – Представител на КИИП, РК – Благоевград.

10.арх. Веселина Филипова - Представител на РЗИ - Благоевград.

11.инж. Атанас Атанасов – инспектор "ДПК, П и ПД" при РС "ПБЗН" – Благоевград

1.обект: Заявление с вх.№ 0108 – А – 13/ 07.02.2012 г. от Боян Славев Терзийски за одобряване на работен инвестиционен проект за обект “жилищна сграда”, находящ се в имот с пл. № 010481 в местността "Валого-Панчовци", землището на с. Горно Хърсово, общ. Благоевград.


Докладва: Илияна Гишова

Р Е Ш Е Н И Е № 1

На основание чл.142, ал.6, т.1 от ЗУТ Общински експертен съвет по устройство на територията ще се произнесе по работен инвестиционен проект за обект “жилищна сграда”, находящ се в имот с пл. № 010481 в местността "Валого-Панчовци", землището на с. Горно Хърсово, общ. Благоевград, след отстраняване на следните забележки:

 1. Стената между гаража и жилищната сграда да е огнеустойчива EI 120, съгласно изискванията на чл.662 от Наредба №Iз-1971 за СТПНОБП.

 2. Да се посочи или предвиди външно водоснабдяване за пожарогасене.

 3. Не е посочено местоположението на собствен водоизточник и липсват данни да е регистриран такъв.

 4. Не е посочено местоположението на изгребната яма и отстоянията от жилищната сграда до изгребната яма и до имотни граници.

 5. Разположението на жилищната сграда не е съобразено със здравно заключение с изх. №177 от 17.05.2010г. на РИО - Благоевград, по отношение на отстояния от пояс I на собствения водоизточник.

2.обект: Заявление с вх.№ 0108 – А – 18/ 03.02.2012 г. от Десислава Иванова Балева за одобряване на работен инвестиционен проект за обект “жилищна сграда”, находящ се в имот с пл. № 50015 в местността "При спирката" по КВС на с.Покровник, общ. Благоевград.


Докладва: Илияна Гишова


Р Е Ш Е Н И Е № 2

На основание чл.142, ал.6, т.1 от ЗУТ Общински експертен съвет по устройство на територията приема да се одобри работен инвестиционен проект за обект “жилищна сграда”, находящ се в имот с пл. № 50015 в местността "При спирката" по КВС на с.Покровник, общ. Благоевград, след отстраняване на следните забележки:

 1. Да се посочи най-късото отстояние от сградата до имотна граница.

 2. Да се подпечата от проектант с пълна проектантска правоспособност част "Конструктивна", тъй като имотът попада в земетръсен район 9-та степен.

 3. В част "ВиК" да се предвиди или посочи външно водоснабдяване за пожарогасене.


3.обект: Заявление с вх.№ 0108 – А – 4/ 30.01.2012 г. от Магдалена Йорданова Стоянова, Елеонора Николова Ковачева, София Йорданова Ковачева, Виолета Александрова Пецовска, Димитър Александров Ковачев, Калин Александров Ковачев, Веселина Петрова Ковачева, Красимир Николов Ковачев и Тодор Николов Ковачев за одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150 от ЗУТ, съдържащ следните самостоятелни части:

 1. Подробен устройствен план (ПУП) - изменение плана за застрояване (ПЗ) за УПИ I, имот с идентификатор 04279.610.345 и УПИ II, имот с идентификатор 04279.610.295 в кв.9б по плана на III-ти микрорайон, Благоевград - за изменение на устройствените показатели.

 2. Работен устройствен план (РУП) за УПИ I, имот с идентификатор 04279.610.345, УПИ II, имот с идентификатор 04279.610.295 и УПИ III, имот с идентификатор 04279.610.295 в кв.9б по плана на III-ти микрорайон, Благоевград - за свързано застрояване.

Докладва: Йордан Лепичев


Р Е Ш Е Н И Е № 3

Общински експертен съвет по устройство на територията ще се произнесе по комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150 от ЗУТ, съдържащ следните самостоятелни части:

 1. Подробен устройствен план (ПУП) - изменение плана за застрояване (ПЗ) за УПИ I, имот с идентификатор 04279.610.345 и УПИ II, имот с идентификатор 04279.610.295 в кв.9б по плана на III-ти микрорайон, Благоевград - за изменение на устройствените показатели.

 2. Работен устройствен план (РУП) за УПИ I, имот с идентификатор 04279.610.345, УПИ II, имот с идентификатор 04279.610.295 и УПИ III, имот с идентификатор 04279.610.295 в кв.9б по плана на III-ти микрорайон, Благоевград - за свързано застрояване, след отстраняване на следната забележка - да се представи силует от югоизток и да се котира дължината на калкана.


4.обект: Заявление с вх.№ 0108 – А – 16/ 02.02.2012 г. от Ивайло Борисов Попов за одобряване на инвестиционен проект по чл. 154 от ЗУТ за обект “селскостопанска постройка до 35 кв.м.”, находящ се в имот с № 020003 в местността "Арсовото", землището на с. Рилци, общ. Благоевград.


Докладва: Асен Кайнакчиев


Р Е Ш Е Н И Е № 4

На основание чл.142, ал.6, т.1 от ЗУТ Общински експертен съвет по устройство на територията приема да се одобри инвестиционен проект по чл. 154 от ЗУТ за обект “селскостопанска постройка до 35 кв.м.”, находящ се в имот с № 020003 в местността "Арсовото", землището на с. Рилци, общ. Благоевград.


5.обект: Заявление с вх.№ 0108 – А – 17/ 02.02.2012 г. от Юлий Боянов Христов за одобряване на инвестиционен проект за обект “вилна сграда”, находящ се в имот с № 73.1059 по плана на новообразуваните имоти в местността "Бегов андък", землището на с. Рилци§4, общ. Благоевград.


Докладва: Асен Кайнакчиев


Р Е Ш Е Н И Е № 5

На основание чл.142, ал.6, т.1 от ЗУТ Общински експертен съвет по устройство на територията приема да се одобри инвестиционен проект за обект “вилна сграда”, находящ се в имот с № 73.1059 по плана на новообразуваните имоти в местността "Бегов андък", землището на с. Рилци§4, общ. Благоевград, след отстраняване на следните забележки:

 1. Сградата да се ситуира извън сервитута на електропровод 20 KW и на отстояние минимум 3,5 м. до стрехата на жилищната сграда.

 2. В част "ВиК" да се предвиди или посочи външно водоснабдяване за пожарогасене.


6.обект: Заявление с вх.№0107-Р-31/14.12.2011г. от Райчо Христов Безински, Добринка Стойчова Безинска, Димитър Асенов Безински, Христо Димчов Безински Антоанета Станкева Безинска за одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ – изменение плана за регулация /ПР/ на УПИ V, отреден за имот с пл. №448 в кв. 9 по плана на с. Изгрев, общ. Благоевград, УПИ II, отреден за имот с пл. №449, УПИ III, отреден за имот с пл. №118 и УПИ IV, отреден за имот с пл. №117 в кв. 19 по плана на с. Изгрев, общ. Благоевград и разглеждане на възражение с вх.№В-02-5/26.01.2012г. от Митко Костадинов Безински против обявения ПУП.

Докладва: инж.Светлана Павлова


Р Е Ш Е Н И Е № 6

Общински експертен съвет по устройство на територията не уважава възражение с вх.№В-02-5/26.01.2012г. от Митко Костадинов Безински против обявения ПУП, тъй като възражението касае северната имотна граница на имот с пл. №118 с имот пл. №119, а изменението на регулационната линия между УПИ II и УПИ III е по имотна граница между имоти с пл. № 118 и пл. №447.

На основание чл. 128, ал. 7 от ЗУТ, Общински експертен съвет по устройство на територията приема да се одобри Подробен устройствен план /ПУП/ – изменение плана за регулация /ПР/ на УПИ V, отреден за имот с пл. №448 в кв. 9 по плана на с. Изгрев, общ. Благоевград, УПИ II, отреден за имот с пл. №449, УПИ III, отреден за имот с пл. №118 и УПИ IV, отреден за имот с пл. №117 в кв. 19 по плана на с. Изгрев, общ. Благоевград.


7.обект: Заявление с вх.№ 0107 – 7/ 24.01.2012 г. от Евтим Кирилов Евтимов и Първолета Иванова Евтимова за одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ за промяна предназначението на имот с №077026 в землището на с. Зелен дол, общ. Благоевград, в съответствие с Общ устройствен план на Община Благоевград - от "кравеферма" за "склад за електроматериали и административна сграда с офиси".

Докладва: Мартин Лалев


Р Е Ш Е Н И Е № 7

Общински експертен съвет по устройство на територията приема да се задвижат процедурите по обявяване на Подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ за промяна предназначението на имот с №077026 в землището на с. Зелен дол, общ. Благоевград, в съответствие с Общ устройствен план на Община Благоевград - от "кравеферма" за "склад за електроматериали и административна сграда с офиси", след отстраняване на следната забележка: да се предвиди застрояване за трафопост, съгласно становище с изх. № 1200506134/12.12.2011г. от "ЧЕЗ Разпределение България" АД.


8.обект: Заявление с вх.№ 0107 – 9/ 26.01.2012 г. от Стефан Димитров Николов за одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ за промяна предназначението на имот с №009005 в местността "Диновица", землището на с. Рилци, общ. Благоевград - от "нива" за "ниско свободно жилищно строителство", с утвърдена площадка за проектиране с Решение №ОД-11, т.6 от 19.12.2011г. на Комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗУТ при Областна дирекция “Земеделие” – Благоевград.

Докладва: Мартин Лалев

Р Е Ш Е Н И Е № 8

Общински експертен съвет по устройство на територията приема да се задвижат процедурите по обявяване на Подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ за промяна предназначението на имот с №009005 в местността "Диновица", землището на с. Рилци, общ. Благоевград - от "нива" за "ниско свободно жилищно строителство", с утвърдена площадка за проектиране с Решение №ОД-11, т.6 от 19.12.2011г. на Комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗУТ при Областна дирекция “Земеделие” – Благоевград, след отстраняване на следната забележка - да се предвиди застрояване за трафопост, съгласно становище с изх. № 1200515957/08.12.2011г. от "ЧЕЗ Разпределение България" АД.


9.обект:Заявление с вх.№0107-137/27.10.2011г. от Катерина Малинова Самарджиева и Красимир Здравков Войнов за одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ за имоти с идентификатори 04279.35.74 и 04279.35.75 в местността "Чикуто - Ш.18" по кадастралната карта на Благоевград - изменение ПЗ /одобрен със Заповед №1434/18.10.2006г./ за ново ниско свободно жилищно застрояване в имот с идентификатор 04279.35.74 и запазване режима на застрояване и пристрояване на съществуващата жилищна сграда в имот с идентификатор 04279.35.75.

Докладва: Мартин Лалев


Р Е Ш Е Н И Е № 9

На основание чл. 128, ал. 7 от ЗУТ, Общински експертен съвет по устройство на територията приема да се одобри Подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ за имоти с идентификатори 04279.35.74 и 04279.35.75 в местността "Чикуто - Ш.18" по кадастралната карта на Благоевград - изменение ПЗ /одобрен със Заповед №1434/18.10.2006г./ за ново ниско свободно жилищно застрояване в имот с идентификатор 04279.35.74 и запазване режима на застрояване и пристрояване на съществуващата жилищна сграда в имот с идентификатор 04279.35.75.


10.обект: Заявление с вх.№0107-152/28.11.2011г. от Станка Богомилова Чимева и Петър Богомилов Христов за одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на плана за регулация и застрояване /ПРЗ/ на УПИ IX, имот с идентификатор 04279.610.379 и УПИ XVI, имот с идентификатор 04279.610.378 и Работен устройствен план /РУП/ за УПИ IX, имот с идентификатор 04279.610.379, УПИ XVI, имот с идентификатор 04279.610.378 и УПИ VIII, имот с идентификатор 04279.610.206 в кв.47 по плана на III - ти м.р., Благоевград.


Докладва: Мартин Лалев

Р Е Ш Е Н И Е № 10

На основание чл. 128, ал. 7 от ЗУТ, Общински експертен съвет по устройство на територията приема да се одобри Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на плана за регулация и застрояване /ПРЗ/ на УПИ IX, имот с идентификатор 04279.610.379 и УПИ XVI, имот с идентификатор 04279.610.378 и Работен устройствен план /РУП/ за УПИ IX, имот с идентификатор 04279.610.379, УПИ XVI, имот с идентификатор 04279.610.378 и УПИ VIII, имот с идентификатор 04279.610.206 в кв.47 по плана на III - ти м.р., Благоевград, след отстраняване на следната забележка - да се посочи кота корниз при покриване на калканите.


11.обект: Заявление с вх.№0107-109/18.08.2011г. от Надежда Стоянова Бучинска и Никола Стоянов Порковнишки за одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение плана за регулация и застрояване /ПРЗ/ за имот с идентификатор 04279.617.30 по кадастрална карта на Благоевград - изменение на част от пешеходна алея за отпадане на уширенията, предвидени в имот с идентификатор 04279.617.30, обособяване на нов УПИ за имот с идентификатор 04279.617.30 и ПЗ - за ниско свободно застрояване за търговски обект и офиси в кв.216 а по плана на гр.Благоевград и разглеждане на искане с вх. №П-02-177/09.11.2011г. от Иван Костадинов Иванов, собственик на имот с идентификатор 04279.617.51, против обявения ПУП.


Докладва: Мартин Лалев


Р Е Ш Е Н И Е № 11

На основание решение №61/16.02.2010г. на Административен съд - Благоевград, Общински експертен съвет по устройство на територията не уважава искане с вх. П-02-177/09.11.2011г. от Иван Костадинов Иванов, собственик на имот с идентификатор 04279.617.51, против обявения ПУП и приема да се одобри Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение плана за регулация и застрояване /ПРЗ/ за имот с идентификатор 04279.617.30 по кадастрална карта на Благоевград - изменение на част от пешеходна алея за отпадане на уширенията, предвидени в имот с идентификатор 04279.617.30, обособяване на нов УПИ за имот с идентификатор 04279.617.30 и ПЗ - за ниско свободно застрояване за търговски обект и офиси в кв.216 а по плана на гр.Благоевград.

Относно искането за допускане изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ за имот с идентификатор 04279.617.51 е необходимо да се внесе предложение по чл. 135, ал. 2 от ЗУТ.


12.обект: Молба с вх.№ М-02-16 / 19.01.2012 г. от "Екофютчър Енерджи 1" ООД за допускане изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение №27 по Протокол №3/25.02.2011г. на Общински съвет Благоевград и изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ за промяна предназначението на имот с №000135 в местността "Чуката", землището на с.Церово, общ.Благоевград - от "нива" за "ветроенергиен парк" - 1 /един брой ветрогенератор с мощност 1,5 MW.

Докладва: Магдалена Петкова

Р Е Ш Е Н И Е № 12

Общински експертен съвет по устройство на територията съгласува преписката за внасяне в Общински съвет - Благоевград за едновременно допускане и процедиране по реда на чл.134, ал.3 от ЗУТ на изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение №27 по Протокол №3/25.02.2011г. на Общински съвет Благоевград и Подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ за промяна предназначението на имот с №000135 в местността "Чуката", землището на с.Церово, общ.Благоевград - от "нива" за "ветроенергиен парк" - 1 /един брой ветрогенератор с мощност 1,5 MW, след посочване на най-близките селищни територии.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………………/арх. Виолета Спасова/

ЧЛЕНОВЕ:

1………………/Валентина Спасова/


2…………………/ инж. Стилияна Ерделска/


3………………/инж. Камелия Вълкова /


4………………/Ели Лазарова/


5………………/инж. Радой Хаджиев/


6………………/арх. Васил Тинчев/


7…………….. /арх. Николай Манолов/


8………………/инж. Иван Иванов/

9………………/инж. Пламен Бегъмов/

10………………./арх. Веселина Филипова/


11………………../ инж. Атанас Атанасов/


Изготвил:

Магдалена Петкова, Младши експерт "Юрист" при отдел “АП”
Свързани:

Протоко л iconПротоко л

Протоко л iconПротоко л

Протоко л iconПротоко л

Протоко л iconПротоко л

Протоко л iconПротоко л

Протоко л iconПротоко л

Протоко л iconПротоко л

Протоко л iconПротоко л за резултатите от областния кръг на

Протоко л iconПротоко л
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от змсма, чл. 30, ал. 1 и чл. 42, ал. 4 от зоб, чл. 25 и чл. 26
Протоко л iconПротоко л за резултатите от олимпиадата по български език и литература

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом