Примерни теми за дипломни работи
ИмеПримерни теми за дипломни работи
Дата на преобразуване19.10.2012
Размер33.91 Kb.
ТипДиплом
източникhttp://www.ue-varna.bg/uploads/news/LogistiqueTemi_3977_1.doc
Примерни теми за дипломни работи:


1. Проектиране на дистрибуционен канал на компания/продукт

2. Анализ и оценка на дистрибуционната логистика на фирма...................

3. Изследване на конфликти в дистрибуционната логистика

4. Изследване на потребителската удовлетвореност от предлагани логистични услуги

5. Усъвършенстване на дистрибуционната логистика на.......................

6. Анализ на разходите в дистрибуционната логистика

7. Изследване на взаимоотношенията в дистрибуционната логистика

8. Маркетингови изследвания при локализиране на обекти в дистрибуционната логистика

9. Информационно осигуряване на дистрибуционната логистика

10. Проектиране на обратни канали в дистрибуцията - екологични и икономически аспекти


МЕЖДУНАРОДНА ЛОГИСТИКА

1. Развитие и приложение на аутсорсинга (в държава/регион на света по

избор)

2. Развитие и приложение на обратната логистика (в държава/регион на света по избор)

3. Развитие и приложение на бенчмаркинга (в държава/регион на света по избор)

4. Развитие и приложение на реинженеринга в мултинационационалния банков сектор (в държава/регион на света по избор)

5. Развитие и приложение на дейността в логистични платформи и зони (в държава/регион на света по избор)

6. Развитие и приложение на логистичната дейност в ТНК (в държава/регион на света по избор)

7. Развитие и преглед на нормативната уредба за жп транспорта (в държава/регион на света по избор)

8. Развитие и преглед на нормативната уредба за автомобилния транспорт (в държава/регион на света по избор)

9. Развитие и преглед на нормативната уредба за морския транспорт (в държава/регион на света по избор)

10. Развитие и преглед на нормативната уредба за въздушния транспорт (в държава/регион на света по избор)


1. Приложение на стандартите за електронен обмен на данни в логистиката

2. Средства и методи за автоматизирана идентификация в логистиката

3. Информационна инфраструктура на логистиката в предприятия от отрасъл ...

4. Особености на логистичната информационна система на предприятия от отрасъл

5. Приложение на методите за описание на информационни потоци в производствената логистика

6. Информационни технологии в транспортната логистика

7. Информационни технологии в дистрибуционната логистика

8. Информационни технологии в логистиката на снабдяването

9. Проблеми на избора на ERP система

10. Управление на бизнес процеси чрез ERP системи


Теми по дисциплината „Производствена логистика"


1. Възможности за рационална организация на материалния поток в производствената подсистема на предприятие „X"

2. Насоки за съкращаване на продължителността на производствено-логистичния цикъл в предприятие „X"

3. Подобряване на системата за организация и управление на производството и доставките в предприятие „X"

4. Възможности за приложение на „тънкото" производство в предприятие „X"

5. Място на транспорта и складирането в производствената подсистема на предприятие „X"

6. Влияние на материално-техническото снабдяване върху ефективността на производството в предприятие „X"


1. Анализ и оценка на равнището на логистично обслужване във фирма „...." в условията на динамично пазарно развитие

2. Анализ на система за логистично обслужване на фирма „..." и възможности за нейното усъвършенстване

3. Концепцията TQM - същност и възможности за нейното внедряване във фирма

„...

4. Управлението и контролът на качеството на логистичното обслужване във фирма „..."

5. Организация и управление на транспорта във фирма „..."

6. Анализ на транспортна дейност на фирма „..." и възможности за нейното подобряване

7. Състояние на транспортната логистика в РБългария и нейното място в макрологистична система на Европейския съюз

8. Митнически аспекти на транспортната логистика във фирма „..."

9. Интегрираното управление на логистичната система като основа за оптимизиране равнището на обслужване на клиентите на фирма „..."

10. Съвременни аспекти на развитие в областта на транспорта и тяхното влияние върху фирмената логистика


1. Проблеми при управление на логистиката и възможности за преодоляването им

2. Управление на материалните и информационни потоци във веригата на доставки и възможности за......

3. Технико-икономически анализ на складовото стопанство във фирма... и възможности за........

4. Снабдителната мрежа във веригата на доставки и възможности за влияние върху крайните резултати

5. Приложение на логистичната концепция и възможности за............

6. Управление на логистичните разходи и възможности за оптимизиране

7. Усъвършенстване управлението на снабдяването

8. Усъвършенстване управлението на складовото стопанство

9. Оптимизиране на логистичните дейности по обслужване на клиенти

10. Организация и управление на транспортната дейност на фирма и възможности за усъвършенстване....

Свързани:

Примерни теми за дипломни работи iconПримерни теми за дипломни работи по икономика
Преходът на българската икономика към пазарна икономика и преструктуриране на държавния сектор
Примерни теми за дипломни работи iconПримерни теми за дипломни работи на магистри от специалност финанси. Банково дело
...
Примерни теми за дипломни работи iconПроблемни области (примерни тeми) за разработка на магистърски дипломни работи
Критичната маса и възможностите за стратегическо позициониране на банките (или друга финансова институция)
Примерни теми за дипломни работи iconТеми за дипломни работи
Автоматизирано отчитане на електрическата енергия произвеждана от фотоволтаична електроцентрала
Примерни теми за дипломни работи iconТеми за дипломни работи доц д-р Тошко Петров
Политика за развитие и усъвършенстване на защитните социални мрежи. Социална ефективност
Примерни теми за дипломни работи iconТеми за дипломни работи доц д-р Тошко Петров
Политика за развитие и усъвършенстване на защитните социални мрежи. Социална ефективност
Примерни теми за дипломни работи iconНаучен ръков
Теми за курсови и дипломни работи на студентите от спец. “Корпоративен бизнес и управление” – дистанционно о бучение за учебната...
Примерни теми за дипломни работи iconНаучен ръков
Теми за курсови и дипломни работи на студентите от спец. “Корпоративен бизнес и управление” – дистанционно о бучение за учебната...
Примерни теми за дипломни работи iconТеми за дипломни работи за придобиване на образователна-квалификационна степен магистър уч. 2012/2013г
Изграждане на информационна система за дистанционно обучение чрез "Cloud computiong"
Примерни теми за дипломни работи iconТеми за дипломни работи от доц д-р Фани Узунова
Качеството на живот на работното място като елемент на социалната отговорност към персонала /на примера на фирма
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом