Информационен лист за безопасност
ИмеИнформационен лист за безопасност
Дата на преобразуване19.10.2012
Размер78.31 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://favorit3003.com/InformacionenList/gasena_var.doc

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ


Производител : „ФАВОРИТ-3003“ ЕООД Дата на издаване : 01.07.2010г.

Гр. Елхово, ул.“Трети март“№33 Издание : 1

ДДС № BG128563703 Стр.(брой) : 4

Ид. код: 128563703

КАЛЦИЕВ ДИХИДРОКСИД

/ГАСЕНА ВАР/


1.НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕЩЕСТВОТО/ПРЕПАРАТА И ФИРМАТА/ПРЕДПРИЯТИЕТО

  1. Наименование на веществото/препарата

Калциев дихидроксид

  1. Употреба на веществото/препарата

Употребява се за производство на хоросан, мазилка, цимент и други строителни материали; в металургичната промишленост, като лабораторен реагент, за огнеупорни покрития, пестициди, бои на водна основа, в земеделието, дезинфектанти, за омекотяване и неутрализация на води.

1.3.Наименование и адрес на производител/вносител

ФАВОРИТ-3003“ ЕООД

Република България

гр.Елхово

ул.“Трети март“№33

тел. 0478/ 88 491

факс:0478/ 88 493

GSM: 0897 807 838

1.4.Телефон за връзка в случай на спешност.

Тел. 112 и 150


2.СЪСТАВ НА ПРЕПАРАТА

2.1.Обща характеристика на химичните вещества и тяхното процентно съдържание.

Калциев хидроксид - /Са(ОН)2 / - 73%

Търговският калциев хидроксид обикновено съдържа и вода, калциев карбонат, силициев окис, железни и алуминиеви окиси, магнезиев хидроксид.

2.2.Концентрации или гранични стойности на концентрации на веществата – за препарати, класифицирани като опасни- няма.

2.3.Концентрации или гранични стойности на концентрации на веществата – за препарати, които не са класифицирани като опасни- няма.

2.4.Класификация на веществата по предходната точка.

Хi

R 36

R 37

R 38

R 41

2.5.Наименования и номера на веществата по EINECS или ELINCS.

Калциев хидроксид, EINECS № 215-137-3,CAS № 1305-62-0


3.ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

Хi – дразнещ;

R 36 – Дразни очите;

R 37 – Дразни дихателните пътища;

R 38 - Дразни кожата;

R 41 – Риск от тежко увреждане на очите;


4.МЕРКИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ

  1. При вдишване- няма

  2. При контакт с кожата

Може да причини изгаряне и възпаление. Да се изплакне засегнатата област с хладка течаща вода за около 30 минути. Да се отстранят внимателна засегнатите дрехи под течаща вода. Да се потърси медицинска помощ.

  1. При контакт с очите

Причинява изгаряне. Риск от сериозни увреждания на очите. Да се изплакнат засегнатите очи с хладка течаща вода за около 30 минути, като клепачите се държат отворени. Ако дразненето продължава, да се повтори изплакването. Ако има на разположение неутрален физиологичен разтвор, да се изплакнат очите за още 30 минути. Да се потърси незабавно медицинска помощ.

  1. При поглъщане

Може да причини изгаряне и нараняване на устата, гърлото, хранопровода и спазми на стомаха. Да се изплакне обилно устата с вода. Да не се предизвиква повръщане. Да се изпие голямо количество вода , за да се разтвори материала в стомаха. Ако засегнатия повръща, да се облегне назад, за да се предотврати риска от вдишване. Да се повтори процедурата с водата. Да се потърси незабавно медицинска помощ.

  1. Необходимост от квалифицирана лекарска помощ

Да се потърси медицинска помощ.

  1. Специални средства за оказване на първа помощ на работното място-няма.


5.МЕРКИ ПРИ ГАСЕНЕ НА ПОЖАР

Продукта е негорим и незапалим. Торбите и контейнерите могат да избухнат при силно нагряване. При пожар да се използват мерки за загасяване на огъня наоколо.

  1. Подходящи средства за гасене на пожар – няма.

  2. Средства, неподходящи за гасене на пожар от съображения за сигурност – няма.

  3. Специфични опасности, свързани с експозицията на веществото/препарата и произтичащи от него продукти на изгарянето и отделящи се газове – няма.

  4. Специални предпазни средства за пожарникарите – няма.


6. МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ


  1. Лични предпазни мерки

Защитни ръкавици – да се носят ръкавици от PVC , гума, неопрен.

Защита на очите – да се носят стандартни предпазни очила.

Работно облекло - да се носят подходящи дрехи , за да се предотврати контакта с кожата.

6.2.Мерки за опазване на околната среда

При разливане да не се пипа и да не се ходи през него. Да се спре изтичането, ако е безопасно. Да се предотврати изливането във води и канали.

  1. Средства за почистване – няма.


7.РАБОТА С ВЕЩЕСТВОТО/ПРЕПАРАТА И СЪХРАНЕНИЕ


7.1.Работа с веществото препарата

7.2.Съхранение

В херметични и водоустойчиви торби и контейнери. Да се държи затворен в оригиналната опаковка.

  1. Специфична употреба – няма.


8.КОНТРОЛ ПРИ ЕКСПОЗИЦИЯ И ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

  1. Граници на експозиция – няма.

  2. Контрол на експозиция:

 • Контрол при експозиция в работната среда

В покрити и вентилирани помещения.

  • Защита на дихателните пътища няма.  • Защита на ръцете –защитни ръкавици – да се носят ръкавици от PVC , гума, неопрен.

  • Защита на очите – да се носят стандартни предпазни очила.

  • Защита на кожата и тялото- да се носят подходящи дрехи, за да се предотврати контакта с кожата.

Контрол на въздействието на веществото/препарата върху околната среда

При разливане да не се пипа и да не се ходи през него. Да се спре изтичането, ако е безопасно. Да се предотврати изливането във води и канали.


9.ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА


9.1. Обща информация

  • Външен вид - Паста

  • Агрегатно състояние - твърдо

  • Цвят на веществото/препарата- бял

  • Форма, в която се доставя - бяла паста

  • Мирис - без мирис

9.2. По-важна информация, свързана с човешкото здраве,безопасността и околната среда.

  • Температури/температурни интервали, при които настъпват промени във физичното състояние – няма.

  • Пламна точка(твърдо вещество/газ)– няма.

  • Температура на самовъзпламеняване – няма.

  • Експлозивни свойства – няма.

  • Окислителни свойства – няма.

  • Относителна плътност – 1.4/200 С

  • разтворимост във вода- да

  • разтворимост в органични разтворители(с посочване на разтворителя) – разтворим в киселини и глицерин.

  1. Друга информация

Точка на топене – Разлага се при 6000С

Точка на кипене – няма.

Радиоактивност – няма.

Реактивоспособност – Реагира с киселини и се получават калциеви соли, с въглероден диоксид и се получава калциев карбонат , с алуминий и месинг се отделя водород.


10.СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВОСПОСОБНОСТ

Стабилен.

10.1.Условия, които трябва да се избягват – няма

10.2.Вещества, които трябва да се избягват- киселини, алуминий и месинг, глицерин.

10.3.Опасни продукти на разпадане– няма


11.ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Може да раздразни носа,гърлото и дихателната тръба. Може да причини изгаряне и възпаление на кожата. При контакт с очите причинява изгаряне. Риск от сериозни увреждания на очите. При поглъщане предизвиква повърхностно изгаряне на устата, гърлото и хранопровода.

12.ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

Може да бъде вреден за водния живот.

13.ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Полиетиленовите опаковки да се предават за рециклиране.

14.ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ

Транспортира се във всякакъв вид транспортни средства.

15.ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА

R 37– Дразни дихателните пътища;

R 38 – Дразни кожата;

R 36 – Дразни очите;

R 41 – Риск от тежко увреждане на очите;

S 2 - Да се пази далече от достъп на деца;

S 22 - Да не се вдишва праха;

S 24/25 - Да се избягва контакт с кожата и очите;

S 26 - При контакт с очите, веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ;

S 28 - При контакт с кожата, веднага да се измие обилно с вода;

S 36/ 37/ 39 – Да се носи подходящо защитно облекло, ръкавици и предпазни средства за очите и лицето;

S 46 – При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже опаковката или

етикета;

S 56 – Този материал и опаковката му да се изхвърлят само на места за събиране на опасни или специални отпадъци;


16.ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ -няма.

Свързани:

Информационен лист за безопасност iconLoctite информационен лист за безопасност
Този информационен лист за безопасност е подготвен в съответствие с изискванията на директиви на ес 1999/45/ес и 2001/58/ес и представя...
Информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност

Информационен лист за безопасност icon Последваща проверка
Чек лист за проверка на информационен лист за безопасност (илб) съгласно Приложение 16 на Наредбата за реда и начина за класифициране,...
Информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност в съответствие с Регламент 1907/2006 (reach), 1272/2008 (clp) и Регламент 453/2010 Приложение І синтетичен миещ препарат "no vex "
...
Информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност
Препаратът е класифициран на базата на изчислителния метод за класифициране на химични препарати
Информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност
Препаратът е класифициран на базата на изчислителния метод за класифициране на химични препарати
Информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност
Съгласно изискванията на член 31 на Регламент (ЕК) №1907/2006 на Европейския Парламент
Информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност
Тип на продукта и употреба: Професионален почистващ препарат за премахване на насекоми
Информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност
Метод за тестване на вискозитета: Кинематичен вискозитет 10-6 m2/s при 40°C (iso 3104/3105)
Информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност
Продуктът може да отделя въглеводород, газ при намаляща емисия от датата на производство
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом