Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
ИмеРешение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
страница10/15
Дата на преобразуване19.10.2012
Размер2.55 Mb.
ТипРешение
източникhttp://www.cez.bg/edee/content/file-other/desktop/documentation_ppc12-019_www.cez.bg.doc
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

ІІ. МОНТАЖНИ РАБОТИ

35

Монтаж на табло НН тип ГТТ или куплунг до 1x1250А

бр

3

 

 

36

Монтаж на табло НН тип РТ-4x400А

бр

5

 

 

37

Монтаж на авт. прекъсвач до 1000А на табло НН на ТП с присъединяване към шини и изх.кабели

бр.

3

 

 

38

Монтаж на авт. прекъсвач до 630А в РК или табло НН на ТП с присъединяване към шини и изх.кабели

бр.

5

 

 

39

Монтаж на прекъсвач ВЛДК в РК или на табло НН на ТП с присъединяване към шини и изх.кабели

бр.

3

 

 

40

Монтаж на ОВП в РК или на табло НН на ТП с присъединяване към шини и изходящи кабели

бр.

15

 

 

41

Монтаж на токов трансформатор НН и опроводяване.

бр

3

 

 

 

Доставка и изтегляне на проводник ПВА-1 /или ПВА2/2,5мм² до 10 метра два цвята - черен и син)

 

42

Монтаж на токов трансформатор СрН и опроводяване.

бр

3

 

 

 

Доставка и изтегляне на проводник ПВА-1 /или ПВА2/2,5мм² до 10 метра два цвята - черен и син)

 

43

Монтаж на НТ 20кV и опроводяване.

бр

3

 

 

44

Монтаж на силов трансформатор до 800кVА включително транспорт

бр

5

 

 

 

1. Транспортиране на силов трансформатор от Централен склад вкл.товарене и разтоварване с автокран.

 

2. Преместване от входа на ТП до мястото за монтаж в ТП.

3. Монтаж и боядисване на заземителна шина от заземителната планка на трансформатора до заземителния контур с черна боя.

4. Направа и монтаж на застопоряващи елементи за колелата на трансформатора.

45

Изтегляне и укрепване на ПВ проводник до 185мм² за връзка тр-р табло

м

50

 

 

46

Свързване на ПВ проводник с Cu каб. обувка до 185мм² /без доставка на обувките/

бр.

20

 

 

47

Монтаж на подпорен изолатор ПАМ - НН върху стоманена конструкция

бр

5

 

 

48

Монтаж вентилни отводи

бр

30

 

 

 

1. Направа и монтаж на стойка за вентилни отводители.

 

2. Монтаж на вентилен отводител.

3. Монтиране на заземителната шина.

4. Монтаж на захранващите линии към вентилните отводители.

49

Монтаж на подпорен изолатор ПАК/ПАМ СрН върху стоманена конструкция

бр

10

 

 

50

Монтаж на проходен изолатор ПРБ/ПРБО СрН

бр

9

 

 

 

1. Монтаж на проходен изолатор.

 

2. Монтаж на шинните/кабелните изводи.

3. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя.

51

Монтаж на стоманобетонов стълб НЦГ СрН

бр.

30

 

 

 

1. Направа на изкоп.

 

2. Транспортиране на стълб от Централен склад вкл.товарене и разтоварване.

3. Изправяне на стълб с автокран.

4. Отвесиране и фиксиране на стълб в изкоп.

5. Доставка и полагане на бетон клас В-15.

6. Трамбоване на обратна засипка.

7. Транспортиране на материали вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.

8. Направа на номерация

52

Изправяне на стоманорешетъчен стълб до 2т

бр.

5

 

 

 

1. Направа на изкоп.

 

2. Транспортиране на стълб от Централен склад вкл.товарене и разтоварване.

3. Изправяне на ЖР стълб с автокран.

4. Нивелиране и фиксиране на основа за ЖР стълб в изкоп.

5. Доставка и полагане на бетон клас В-15.

6. Трамбоване на обратна засипка.

7. Транспортиране на материали вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.

8. Направа на номерация

9. Доставка и монтаж на ОЖ табелка.

53

Изправяне на стоманорешетъчен стълб над 2т

бр.

2

 

 

 

1. Направа на изкоп.

 

2. Транспортиране на стълб от Централен склад вкл.товарене и разтоварване.

3. Изправяне на ЖР стълб с автокран.

4. Нивелиране и фиксиране на основа за ЖР стълб в изкоп.

5. Доставка и полагане на бетон клас В-15.

6. Трамбоване на обратна засипка.

7. Транспортиране на материали вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.

8. Направа на номерация

9. Доставка и монтаж на ОЖ табелка.

54

Изправяне на стоманобетонов стълб 250/9,5

бр.

2

 

 

 

1. Направа на изкоп

 

2. Транспортиране на стълб от Централен склад вкл. товарене и разтоварване

3. Изправяне на стълб с автокран

4. Доставка и полагане на бетон клас В 15

5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка

6. Транспортиране на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката

55

Изправяне на стоманобетонов стълб 590/9,5 и 835/9,5

бр.

2

 

 

 

1. Направа на изкоп

 

2. Транспортиране на стълб от Централен склад вкл. товарене и разтоварване

3. Изправяне на стълб с автокран

4. Доставка и полагане на бетон клас В 15

5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка

6. Транспортиране на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката

56

Преизправяне на стоманобетонен стълб НЦГ СрН

бр

3

 

 

 

1. Направа на изкоп около същ. стълб.

 

2. Отвесиране и фиксиране на стълба с автокран.

3. Доставка и полагане на бетон клас В-15.

4. Трамбоване на обратна засипка.

5. Възстановяване на тротоарна настилка.

6. Транспортиране на материали вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.

57

Монтаж на конзоли за ИНК-20, комплект за 3 фази

бр

800

 

 

58

Монтаж на изолатор ИНК, включително направа на превръзка с АС проводник

бр

2500

 

 

59

Грундиране на метални конструкции с готов грунд

м2

100

 

 

60

Еднократно боядисване на метални конструкции със сребърен феролит

м2

100

 

 

61

Монтаж на носеща верига, комплект СрН

бр

2000

 

 

62

Монтаж на опъвателна верига, комплект СрН

бр

2000

 

 

63

Монтаж на единичен проводник до АС-95мм²

м

3000

 

 

64

Монтаж на сноп от УИП до 3х95+70 mm2.

м

500

 

 

 

Монтаж на кука свинска опашка,шпилка с ухо или носеща конзола,за опъвач или за носач.

 

Монтаж на опъвач или носач за ВКЛ.

Изтегляне на ВКЛ.

65

Монтаж на разединител РОМ, СрН

бр

2

 

 

 

1.Доставка и монтаж на метална конструкция за укрепване върху ЖР стълб
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Свързани:

Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка iconДокументаци я за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка
Решение №14/07. 08. 2012г на Управителя на „център за градска мобилност” еоод за откриване на процедура за възлагане на обществена...
Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка iconІ. Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка >ІІ. Обявление за възлагане на обществена поръчка
Руен, област Бургас, ул.“Първи май” №18, тел.: 05944/6233, факс 05944/6476, е-mail: obstina
Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка iconРешение №13/13. 08. 2012 год. На главния директор на дп „тсв за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка ІІ
Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на работно облекло, работни обувки и лични предпазни средства за...
Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка iconРешение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
Обявление за обществената поръчка
Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка iconРешение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
За участие в открита процедура по реда на чл. 14, Ал. (3), Т. 1 От закона за обществените поръчки (зоп) с референтен № ррc12-066
Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка iconРешение №09-90/03. 05. 2010 г на Кмета на община Банско за откриване на процедура за възлагане на малка обществена поръчка чрез открит конкурс
За участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет
Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка iconРешение на възложителя за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура
Проектиране, разработване, внедряване в експлоатация и поддръжка на ис "краткосрочна бизнес статистика"
Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка icon1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Участие в открита процедура по зоп за избор на изпълнител на обществена поръчка с обект „услуги и предмет
Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка iconРешение за откриване на процедурата копие Обявление за обществената поръчка Технически изисквания на «бдж-пътнически превози»
За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по зоп с предмет
Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка iconРектор документаци я
Решение на Ректора на мгу „Св. Иван Рилски“ за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом