Наредба №33 от 19. 09. 2006 г за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване
ИмеНаредба №33 от 19. 09. 2006 г за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване
Дата на преобразуване19.10.2012
Размер124.49 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.pod-toplina.bg/images/content_library/download/normativna uredba/Naredba 33.rtf
НАРЕДБА № 33 от 19.09.2006 г. за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване

Приета с Решение № 65-Н от 19.IХ.2006 г. на Комисията за финансов надзор, обн., ДВ, бр. 83 от 13.10.2006 г.

Раздел I

Общи положения

Чл. 1. С наредбата се уреждат редът за подаване на заявление за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване и изискванията към неговата форма и съдържание.

Чл. 2. При или по повод избор на фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване при условията и по реда на тази наредба пенсионноосигурителните дружества, техните акционери или осигурителните посредници не могат да предоставят, да предлагат или да обещават под каквато и да е форма специални привилегии, подаръци, услуги или други облаги на подлежащите на осигуряване лица.

Раздел II

Ред за подаване на заявление за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване и изисквания към неговата форма и съдържание

Чл. 3. (1) Лице, за което е възникнало задължение за осигуряване в универсален пенсионен фонд, подава в срока по чл. 137, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) заявление по образец съгласно приложение № 1 до пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който желае да участва.

(2) Лице, за което е възникнало задължение за осигуряване в професионален пенсионен фонд, подава в срока по чл. 140, ал. 3 КСО заявление по образец съгласно приложение № 2 до пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който желае да участва.

(3) Формулярите на заявления по ал. 1 и 2, наричани по-нататък "заявления за участие", се отпечатват от всяко пенсионноосигурително дружество на бяла трислойна химизирана хартия формат А4 с черно мастило, като в долния им ляв ъгъл се поставя поредният номер на екземпляра. На гърба на последния трети екземпляр се отпечатват указания за попълване съгласно приложения № 1 и 2.

(4) В случаите, в които заявлението за участие се съставя като електронен документ с електронен подпис, се спазват изискванията по Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП).

Чл. 4. (1) Заявлението за участие се подава от лицето в офис на пенсионноосигурителното дружество чрез осигурителен посредник или като електронен документ по реда на ЗЕДЕП.

(2) Когато заявлението за участие се подава чрез осигурителен посредник, той задължително представя на лицето документ по чл. 123г, ал. 9 КСО, който го легитимира при упражняване на дейността по приемане на заявления за участие и сключване на осигурителни договори от името и за сметка на съответното дружество.

(3) Пенсионноосигурителното дружество не приема и връща заявление за участие с непопълнени данни, както и заявление с поправки, когато в резултат на тези непълноти и поправки не може да бъде идентифицирано лицето, подало заявлението, или не могат да бъдат вписани в регистъра данните по чл. 6, ал. 3 .

(4) Когато заявлението за участие е подадено на хартиен носител, вторият екземпляр от него незабавно се връща на лицето след регистрацията по чл. 6, ал. 2 , първият остава за пенсионноосигурителното дружество, а третият се изпраща до 20-о число на текущия месец на Националната агенция за приходите (НАП). Когато заявлението за участие е подадено като електронен документ, електронно копие от него, подписано с електронния подпис на дружеството, незабавно се изпраща след регистрацията по чл. 6, ал. 2 на лицето, подало заявлението, на e-mail адреса, посочен в електронния му подпис, а до 20-о число на текущия месец и на НАП.

(5) Националната агенция за приходите проверява записаните данни в заявленията, получени по реда на ал. 4, и в тримесечен срок:

1. вписва в електронен регистър лицата, които подлежат на осигуряване във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване;

2. изготвя списък на магнитен носител на лицата, за които е установено, че не подлежат на осигуряване във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

(6) Националната агенция за приходите изпраща на пенсионноосигурителното дружество в договорен с него срок списъка по ал. 5, т. 2 заедно със съответните заявления за участие, на които отбелязва, че са невалидни. Пенсионноосигурителното дружество уведомява лицата, чиито заявления са невалидни.

(7) При констатиране на грешки в заявления за участие НАП ги връща на дружеството, до което са подадени, в 15-дневен срок от получаването им по реда на ал. 4, като прилага списък на магнитен носител на лицата, подали тези заявления. Пенсионноосигурителното дружество уведомява лицата с върнати заявления и им разяснява начина за отстраняване на констатираните грешки.

Чл. 5. Лицата са длъжни да уведомяват пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който се осигуряват, за всяка промяна в личните данни, записани в подаденото от тях заявление за участие, като прилагат и копия от документите, удостоверяващи съответните обстоятелства.

Раздел III

Регистри

Чл. 6. (1) Заявленията за участие се вписват в електронен регистър, който пенсионноосигурителното дружество е длъжно да води в централния си офис за всеки управляван от него фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

(2) Вписването на заявлението в електронния регистър се извършва в деня на получаването му от пенсионноосигурителното дружество.

(3) Всеки регистър по ал. 1 съдържа следните данни:

1. входящ номер и дата на получаване на заявлението в дружеството;

2. дата на подаване на заявлението;

3. начин на подаване - на хартиен носител или като електронен документ;

4. трите имена на осигуреното лице, ЕГН, номер на личната карта;

5. трите имена и служебен номер на осигурителния посредник, когато заявлението е подадено чрез осигурителен посредник;

6. дата, на която третият екземпляр на заявлението е изпратен в НАП;

7. номер и дата на осигурителния договор, сключен с лицето;

8. забележки по вписани обстоятелства.

(4) Електронните регистри се водят от определени с писмена заповед служители в съответствие с изискванията за създаване и поддръжка на информационна система на пенсионноосигурително дружество, утвърдени от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Осигурителен надзор".

Раздел IV

Административнонаказателна отговорност

Чл. 7. (1) Пенсионноосигурително дружество, негови служители, осигурителни посредници или акционери, които извършат или допуснат извършване на нарушение на тази наредба, се наказват съгласно чл. 351 КСО.

(2) Нарушенията на разпоредбите по наредбата се установяват с актове, съставени от длъжностни лица, упълномощени от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Осигурителен надзор".

(3) Наказателните постановления се издават от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Осигурителен надзор", или от упълномощено от него длъжностно лице.

(4) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. В срок до 20.ХII.2006 г. пенсионноосигурителните дружества привеждат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба и представят за одобрение правилниците за организацията и дейността на управляваните от тях фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване в Комисията за финансов надзор.

§ 2. Член 4, ал. 5 - 7 се прилагат и за заявленията за участие, подадени преди влизането в сила на тази наредба.

§ 3. Образците на заявленията за участие, утвърдени от управителя на Националния осигурителен институт с Инструкция № 14 от 2000 г. за реда за подаване на заявление за участие в професионален пенсионен фонд и Инструкция № 3 от 2001 г. за реда за подаване на заявление за участие в универсален пенсионен фонд, както и заявленията за участие, утвърдени от Комисията за финансов надзор с решение № 343-З от 17.V.2006 г., се приемат и регистрират в НАП до 20.ХII.2006 г.

§ 4. Наредбата се издава на основание чл. 137, ал. 3 и чл. 140, ал. 3 КСО и е приета с решение № 65-Н от 19.IХ.2006 г. на Комисията за финансов надзор.

§ 5. Комисията за финансов надзор дава указания по прилагането на наредбата.

Приложение № 1

към чл. 3, ал. 1


КОД НА ФОНДА ???

вх. № ____________

Дата: ____________

(попълва се от пенсионно-

осигурителното дружество)

ДО ___________________

______________________

(вписва се или се от-

печатва наименова-

нието на пенсионно-

осигурителното

дружество, което

управлява универсал-

ния пенсионен фонд,

в който лицето желае

да се осигурява)ЗАЯВЛЕНИЕ


за участие в универсален пенсионен фонд


Име ______________________________


Презиме _______________________


Фамилия ______________


ЕГН ??????????,


лична карта № ?????????,


издадена на ______________________________________________


от __________________________


Постоянен адрес: Област ____________________________________________________________________


Община: ____________________________________________________


ПК ????


Град (село) ________________________________________________


ж.к. ________________________


Улица: __________________________


№ _____________________


Блок __________


Вход _____


Етаж ____________________________


Ап. ___________________


Телефон ______________________


Заявявам, че желая да бъда осигуряван в универсален пенсионен фонд “_______________________”,

(вписва се или се

отпечатва наименованието

на фонда)


управляван от ______________________________________________________________________________


(вписва се или се отпечатва наименованието на пенсионноосигурителното дружество)


1. Известно ми е, че при подаване на повече от едно заявление подлежа на служебно разпределение по регистрираните универсални пенсионни фондове по начин и ред, определени от Националната агенция за приходите и Комисията за финансов надзор.


2. Задължавам се в едномесечен срок да уведомя пенсионноосигурителното дружество за промяна в личните ми данни.


Дата: ______________________________


Подпис: ______________________

*Попълва се от осигурителен посредник или служител на дружеството:


Име и фамилия ______________________________________________________________________________


Служебен номер/длъжност ______________________


Подпис: _______________________

МОЛЯ НЕ ПОПЪЛВАЙТЕ, ПРЕДИ ДА СТЕ ПРОЧЕЛИ УКАЗАНИЯТА НА ГЪРБА!
(гръб) Указания за попълване на заявлението I. Общи указания В универсален пенсионен фонд задължително се осигуряват лицата, роденислед 31 декември 1959 г., ако са осигурени при условията и по реда на частпърва от Кодекса за социално осигуряване. Всяко лице, подлежащо на допълнително задължително пенсионноосигуряване, може да се осигурява само в един универсален пенсионен фонд.При подаване на повече от едно заявление за участие в универсални пенсионнифондове, управлявани от различни пенсионноосигурителни дружества, се счита,че лицето не е избрало конкретен пенсионен фонд и то подлежи на служебноразпределение по регистрираните универсални пенсионни фондове по начин иред, определени от Националната агенция за приходите и Комисията за финансовнадзор. Служебно се разпределят и лицата, чието заявление е нередовно посмисъла на Инструкция № 1 от 2006 г. за реда и начина за служебноразпределение на лицата, неизбрали фонд за допълнително задължителнопенсионно осигуряване. Заявлението се подава до пенсионноосигурителното дружество, управляващофонда за допълнително задължително пенсионно осигуряване, в който лицетожелае да участва. Когато то се подава чрез осигурителен посредник,последният следва да представи документ, който го легитимира за упражняванена дейността по приемане на заявление за участие и за сключване наосигурителни договори от името и за сметка на съответното дружество. II. Изисквания при попълване на заявлението

1. Заявлението се попълва четливо, за предпочитане с печатни букви,

като се спазват очертанията на полетата.

2. Трите имена и постоянният адрес на заявителя се попълват по начина,

по който са записани в личната карта или друг документ за самоличност.

3. Пенсионноосигурителното дружество задължително попълва определените

за него данни и поставя входящ номер в горния ляв ъгъл.

4. Карето в долната част на заявлението се попълва от осигурителния

посредник или служителя на дружеството, който го е приел.

5. Заявлението задължително се попълва и подава в три екземпляра -

първият остава в пенсионноосигурителното дружество, вторият се връща налицето, а третият се изпраща в Националната агенция за приходите.

Приложение № 2

към чл. 3, ал. 2


КОД НА ФОНДА ???

вх. № ____________

Дата: ____________

(попълва се от пенсионно-

осигурителното дружество)

ДО ___________________

______________________

(вписва се или се от-

печатва наименова-

нието на пенсионно-

осигурителното

дружество, което

управлява универсал-

ния пенсионен фонд,

в който лицето желае

да се осигурява)
ЗАЯВЛЕНИЕ


за участие в професионален пенсионен фонд


Име ____________________________


Презиме ________________________


Фамилия _____________


ЕГН ??????????,


лична карта № ?????????,


издадена на ________________________________________________


от __________________________


Постоянен адрес: Област ________________________________________________________________________


Община: ____________________________________________________


ПК ????


Град (село) ________________________________________________


ж.к. _______________________


Улица: __________________________


№ _____________________


Блок __________


Вход _____


Етаж ____________________________


Ап. ___________________


Телефон ____________________


Заявявам, че желая да бъда осигуряван в професионален пенсионен фонд ______________________”,

(вписва се или се

отпечатва наименованието

на фонда)


управляван от ______________________________________________________________________________


(вписва се или се отпечатва наименованието на пенсионноосигурителното дружество)


1. Не получавам пенсия за осигурителен стаж и възраст по част първа на Кодекса за социално осигуряване.


2. Известно ми е, че при подаване на повече от едно заявление подлежа на служебно разпределение по регистрираните професионални пенсионни фондове по начин и ред, определени от Националната агенция за приходите и Комисията за финансов надзор.


3. Задължавам се в едномесечен срок да уведомя пенсионноосигурителното дружество за промяна в личните ми данни.


Дата: ______________________________


Подпис: _____________________

*Попълва се от осигурителен посредник или служител на дружеството:


Име и фамилия ______________________________________________________________________________


Служебен номер/длъжност ______________________


Подпис: _____________________

МОЛЯ НЕ ПОПЪЛВАЙТЕ, ПРЕДИ ДА СТЕ ПРОЧЕЛИ УКАЗАНИЯТА НА ГЪРБА!
Свързани:

Наредба №33 от 19. 09. 2006 г за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване iconНаредба №33 от 19 септември 2006 г за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване
Чл. С наредбата се уреждат редът за подаване на заявление за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване...
Наредба №33 от 19. 09. 2006 г за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване iconНаредба №33 от 19. 09. 2006 г за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване

Наредба №33 от 19. 09. 2006 г за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване iconСоциална политика, пенсионноосигурителна система, задължително пенсионно осигуряване, дапълнително задължително пенсионно осигуряване, допълнително доброволно пенсионно осигуряване
Допълнителното пенсионно осигуряване е изградено на основата на частно организирани и управлявани пенсионни фондове, капиталопокривна...
Наредба №33 от 19. 09. 2006 г за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване iconИнструкция №1 от 21 февруари 2006 Г. За реда и начина за служебно разпределение на лицата, неизбрали фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване издадена от комисия за финансов надзор и национална агенция за приходите
Инструкция №1 от 21 февруари 2006 Г. За реда и начина за служебно разпределение на лицата, неизбрали фонд за допълнително задължително...
Наредба №33 от 19. 09. 2006 г за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване iconФонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване
Наредба №19 от 12. 2004 г за реда за създаване на пенсионни резерви от пенсионноосигурителните дружества, които управляват универсален...
Наредба №33 от 19. 09. 2006 г за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване iconНаредб а
Промяна на участието във фонд и прехвърляне на натрупаните суми по индивидуалната партида на осигуреното лице от един в друг съответен...
Наредба №33 от 19. 09. 2006 г за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване iconНаредба за попечителските съвети на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за консултативните съвети на фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване
Приета с пмс №29 на мс от 18. 02. 2005 г., обн., Дв, бр. 19 от 03. 2005 г., в сила от 03. 2005 г
Наредба №33 от 19. 09. 2006 г за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване iconНаредба за попечителските съвети на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за консултативните съвети на фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване
Приета с пмс №29 на мс от 18. 02. 2005 г., обн., Дв, бр. 19 от 03. 2005 г., в сила от 03. 2005 г
Наредба №33 от 19. 09. 2006 г за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване iconНаредба №36 от 15 ноември 2006 Г. За техническите резерви към фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми

Наредба №33 от 19. 09. 2006 г за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване iconЗакон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2012 г. (ДВ, бр. 100, от 20. 12. 2011 г.)
Размери и разпределение за 2012 г на вноските за държавно обществено осигуряване (доо), допълнително задължително пенсионно осигуряване...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом