ГР. Елхово докладназаписк а от Пепа Петрова Кючукова – зам кмет на община Елхово
ИмеГР. Елхово докладназаписк а от Пепа Петрова Кючукова – зам кмет на община Елхово
Дата на преобразуване19.10.2012
Размер32.4 Kb.
ТипДоклад
източникhttp://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2012/06/t8.doc

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ


ГР. ЕЛХОВО


Д О К Л А Д Н А З А П И С К А
от Пепа Петрова Кючукова – зам. кмет на община Елхово


ОТНОСНО : Обявяване на недвижими имоти публична общинска собственост, находящи се в град Елхово, улица ”Ал. Стамболийски” в частна общинска собственост.

Уважаеми госпожи и господа общински съветници!
Съгласно Заповед № ЛС/Р-569 от 15.08.1988 г. на Общински народен съвет – град Елхово е отчуждено дворно място с площ от 300 кв. м., представляващо имот № 277 в кв. 23, по плана на град Елхово, актувано с акт за публична общинска собственост № 481/13.08.1999 г.

Съгласно Заповед № ЛС/Р-568 от 15.08.1988 г. на Общински народен съвет – град Елхово е отчуждено дворно място с площ от 300 кв. м., представляващо имоти №№ 2151 и 276 в кв. 23, по плана на град Елхово, актувано с акт за публична общинска собственост № 486/16.08.1999 г.

И двата имота са отчуждавани за обект „Благоустрояване на улица „Ал.Стамболийски”, съгласно плана на Общински народен съвет – Елхово за строителство през 1988 година.

С реализиранeто на улица ”Ал.Стамболийски” отпада необходимостта от ползването на имотите с цел благоустрояване.

Със Заповед № КД-14-28-111/27.03.2012 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Ямбол е направено изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри на град Елхово, представляващо обединяване на имот № 277, по кадастрална карта идентичен с поземлен имот 27382.500.277, имоти №№ 2151, 276, по кадастрална карта идентични с поземлен имот 27382.500.276 и част от улица „Лом”, съгласно Заповед № ТСУ – 13/31.05.2011 г. за частично изменение плана за регулация в един поземлен имот с идентификатор 27382.500.9724 и вписване на Община Елхово като съсобственик в поземлен имот с идентификатор 27382.500.278.

Съгласно скица № 1976/10.04.2012 г. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със Заповед РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър и Заповед КД-14-28-111/27.03.2012 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Ямбол, поземлен имот с идентификатор 27382.500.9724 с площ от 495 кв.м., начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, трайно предназначение на територията: урбанизирана, при съседи: 27382.500.7173; 27382.500.275; 27382.500.278; 27382.500.7236, адрес: улица „Ал. Стамболийски”, собственост на Община Елхово.

Съгласно скица № 2104/19.04.2012 г. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със Заповед РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър и Заповед КД-14-28-111/27.03.2012 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Ямбол, Община Елхово влиза в съсобственост с 46/316 кв.м. ид.ч. от поземлен имот с идентификатор 27382.500.278, начин на трайно ползване: ниско застрояване, трайно предназначение на територията: урбанизирана, при съседи: 27382.500.9724; 27382.500.275; 27382.500.279; 27382.500.7236, адрес: улица „Ал. Стамболийски” № 166. Останалите 270/316 кв.м. ид.ч. са собственост на Кръстю Панайотов Назъров, въз основа на документ за собственост нотариален акт № 17, том ІІ, рег. 611, дело 355 от 01.09.1958 г.


Съгласно чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост за преобразуване характера на собствеността за имотите публична общинска собственост по смисъла на чл.3, ал.2 от Закона за общинската собственост в частна общинска собственост е необходимо решение на Общински съвет.


Поради отпаднала необходимост, предлагам Общински съвет – Елхово да вземе следното


Р Е Ш Е Н И Е :


На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.2, ал.2 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Елхово обявява:

- недвижим имот публична общинска собственост, съгласно скица № 1976/10.04.2012 г., представляващ поземлен имот с идентификатор 27382.500.9724 с площ от 495 кв.м., начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, трайно предназначение на територията: урбанизирана, при съседи: 27382.500.7173; 27382.500.275; 27382.500.278; 27382.500.7236, адрес: улица „Ал. Стамболийски”;

- недвижим имот публична общинска собственост, съгласно скица № 2104/19.04.2012 г., представляващ 46/316 кв.м. ид.ч. от поземлен имот с идентификатор 27382.500.278, начин на трайно ползване: ниско застрояване, трайно предназначение на територията: урбанизирана при съседи: 27382.500.9724; 27382.500.275; 27382.500.279; 27382.500.7236, адрес: улица „Ал. Стамболийски” № 166

по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със Заповед РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър и Заповед КД-14-28-111/27.03.2012 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Ямбол в частна общинска собственост.


ПРИЛОЖЕНИЕ: Скица – проект № 1093/02.03.2012 г., скица на поземлен имот № 1976/10.04.2012 г., скица на поземлен имот № 2104/19.04.2012г.


ЗАМ. К М Е Т: ........................................

/ПЕПА КЮЧУКОВА/

Свързани:

ГР. Елхово докладназаписк а от Пепа Петрова Кючукова – зам кмет на община Елхово iconГрад елхово докладна записка от петър андреев киров кмет на община Елхово относно
Проект „Подобряване на социалната инфраструктура в община Елхово, чрез изграждане на един брой Център за настаняване от семеен тип...
ГР. Елхово докладназаписк а от Пепа Петрова Кючукова – зам кмет на община Елхово iconГР. Елхово докладназаписк а от Петър Андреев Киров кмет на община Елхово
Относно : Обявяване на недвижими имоти публична общинска собственост, находящи се в град Елхово, местността „Куртев баир” с начин...
ГР. Елхово докладназаписк а от Пепа Петрова Кючукова – зам кмет на община Елхово iconДо общински съвет град елхово докладназаписк а
В община Елхово е постъпило заявление с вх.№53-03-213/12. 10. 2012г от Мария Ангелова Никова – председател на ус на сдружение „Местна...
ГР. Елхово докладназаписк а от Пепа Петрова Кючукова – зам кмет на община Елхово iconДо общински съвет град елхово докладназаписк а
Община Елхово има сключен договор №334/07 за ползване под наем на язовир – имот №000308 с площ 17,508дка в землището на с. Гранитово,...
ГР. Елхово докладназаписк а от Пепа Петрова Кючукова – зам кмет на община Елхово iconДо общински съвет град елхово докладназаписк а
Община Елхово има сключен договор №345/07 за ползване под наем на водоем – имот №000071 с площ 4,440дка в землището на с. Вълча Поляна,...
ГР. Елхово докладназаписк а от Пепа Петрова Кючукова – зам кмет на община Елхово iconДо общински съвет град елхово докладназаписк а
В община Елхово са постъпили заявления с вх.№93-з-56/12. 01. 2012г и №94-01-386/03. 04. 2012г от граждани, които искат да ползват...
ГР. Елхово докладназаписк а от Пепа Петрова Кючукова – зам кмет на община Елхово iconДо общински съвет град елхово докладназаписк а
Община Елхово има сключен договор №295/07 със Станимир Ангелов Петков за ползване под наем на язовир с площ 20,817дка в землището...
ГР. Елхово докладназаписк а от Пепа Петрова Кючукова – зам кмет на община Елхово iconПетър Андреев Киров кмет на община Елхово
Относно: Дейността на общинска администрация по изпълнение решенията на Общински съвет-Елхово за периода декември 2011 г май 2012...
ГР. Елхово докладназаписк а от Пепа Петрова Кючукова – зам кмет на община Елхово iconДо общински съвет град елхово докладназаписк а
Община Елхово е сключила договор №309/05 от 16. 08. 2005г с „Маргарита”еоод за предоставяне под наем на язовир – имот №000133 с площ...
ГР. Елхово докладназаписк а от Пепа Петрова Кючукова – зам кмет на община Елхово iconДо общински съвет гр. Елхово
Относно: Приемане на План-сметките за разходите за 2013 година и определяне размера на такса битови отпадъци в гр. Елхово и населените...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом