Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 www
ИмеОперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 www
страница8/17
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер1.07 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://bansko.bg/documents/Marketing.doc
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17

Входяща маркетингова стратегияSWAT Анализ – Силни и слаби страни на града като зимен курорт

Силни страни

Слаби страни

 • Добро стратегическо местоположение;

 • Добра туристическа инфраструктура (за ски и планински туризъм, еко пътеки);

 • Уникална и съхранена природна среда и климат;

 • Наличие на защитени територии – НП “Пирин”;

 • Богато природно и културно-историческо наследство и уникален културно-исторически център;

 • Популярен местен бит и кулинарни продукти;

 • Разполага с голяма леглова база;

 • Стратегическо разположение – общината е пресечена от международен транспортен коридор – път II-19 от Републиканската пътна мрежа за Драма, Гърция;

 • Ниско ниво на гъстота на населеност.

 • Изоставане на развитието на техническата инфраструктура спрямо темповете на застрояване на новите зони за туризъм;

 • Недоразвита транспортна инфраструктура;

 • Липса на единен маркетинг подход и комплексен туристически продукт, който да популяризира цялата територия;

 • Зависимост на работните места от секторите туризъм, строителство, дървопреработване;

 • Липса на достъп до услуги в селата - здравни, социални, информационни, комуникационни;

 • Изявена сезонност в сектор туризъм;

 • Несигурни и липсващи транспортни връзки в рамките на общината;

 • Наличие на неизползвана инфраструктура на територията на общината.

 • Липса на законодателство относно планинските водачи и екскурзоводи.

Възможности

Заплахи

 • Превръщане на туризма в устойчива индустрия на основата на природния и културно-исторически потенциал;

 • Оптимално използване на природните ресурси и опазване на околната среда с цел устойчиво развитие на туризма;

 • Развитие на съпътстващите туризма дейности и услуги;

 • Развитие на еко и селски туризъм във всички населени места на територията на общината;

 • Изграждане на нова и разширяване на съществуваща техническа инфраструктура;

 • Разнообразяване на формите на туризъм и преодоляване на сезонността;

 • Повишаване конкурентоспособността на зимния туризъм;

 • Утвърждаване на Банско като зимен курорт на национално ниво;

 • Утвърждаване като международен зимен курорт.

 • Интензивното развитие на туризма може да нанесе непоправими щети на околната среда;

 • Бързият темп на нарастване на легловата база (за една година близо 10 хил. легла повече);

 • Забавяне в повишаването на качеството и разнообразието на туристическия продукт;

 • Колебания в интензитета на туристическото търсене;

 • Последиците от финансовата и икономическа криза за територията към момента.

Настоящият SWOT анализ позволява да се обобщи, че туризмът в Община Банско има значителен потенциал за бъдещо развитие, особено в направленията за утвърждаването като национален и международен център за зимен туризъм, летен туризъм, чрез различни видове спорт и развитието на балнеоложки център в гр. Добринище (балнеоложки туризъм) и селския туризъм в останалите шест села на община Банско.

Икономическата криза в момента неизбежно ще даде отражение на туризма, но и тук се отварят възможностите за по-доброто му развитие, за предлагане на конкретен туристически продукт, за устойчиво развитие на туризма в общата рамка на европейския туризъм.

Задължително е да се развие инфраструктурата по отношение на транспорт, медицински и социални услуги не само в гр. Банско, но най вече в гр. Добринище и останалите села в общината. Трябва да се наблюдава сериозно отношение относно образователната квалификация на работещите в туризма, не само на висшия мениджмънт, но и на по ниските обслужващи нива. Висшият мениджмънт трябва да има по-високи изисквания към персонала си, както и да го съобрази с целевите си пазари.

Сериозно трябва да се разработи комуникационна стратегия и информационна система в градовете и селата в общината. Необходимо е да се следва единен маркетингов подход, развивайки рекламната политика на града като зимен курорт и на цялата община като туристическа дестинация. Активно включване в международни изложения.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17

Свързани:

Оперативна програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 www iconОперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 www
Оп „Регионално развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ес чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на проект №BG161PO001...
Оперативна програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 www iconОперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 www
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България
Оперативна програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 www iconОперативна програма „регионално развитие 2007 2013 г
Община Пловдив стартира мащабен проект „Интегриран план за градско развитие на Пловдив”. Проектът се финансира от Оперативна програма...
Оперативна програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 www iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Оперативна програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 www iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Оперативна програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 www iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Оперативна програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 www iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Оперативна програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 www iconФинансиран от Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г. Образец №1
РО001 4-06/2010/003, финансиран от Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 – 2013 г за проект “Защита на морския бряг на гр....
Оперативна програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 www iconПрограма „Регионално развитие 2007-2013
Настоящата техническа спецификация е неразделна част от Решение №714 от 25. 09. 2012 г за възлагане на независим одит по проект „Музеен...
Оперативна програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 www iconРегионалното развитие и благоустройството, проект на одитен доклад №0900001110 за извършен одит на оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г., в
Регионално развитие” 2007-2013 г., в частта на приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Министерството на регионалното...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом