Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 www
ИмеОперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 www
страница2/17
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер1.07 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://bansko.bg/documents/Marketing.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

ВЪВЕДЕНИЕ


Настоящата маркетинг стратегия за развитие на региона на Банско като европейски център за зимен туризъм е разработена в изпълнение на проект „Банско – Закопане – обмен на добри практики и сътрудничество за развитие и маркетинг на зимния туризъм”, който община Банско изпълнява заедно с община Закопане, Полша, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие”.

Стратегията е базирана на проведените в рамките на проекта проучвания, анализи и между-регионални срещи за обмен на добри практики за развитие на туризма и маркетинг на дестинациите. Основата цел на стратегията е да допринесе за обединяване на усилията на публичния и частния сектор в региона за развитие на туризма като стратегически отрасъл в регионален мащаб. Стратегията дефинира конкретни маркетинг дейности на общинската администрация, както и мерки за стимулиране на маркетинг дейностите на частния и неправителствения сектор за разработване на единна визия на гр. Банско като зимен курорт. Стратегията формулира краткосрочни, средносрочни и дългосрочни местни и регионални политики за развитие на туризма; набелязва конкретни мерки за постигане на приоритетите в областта; предлага работещи механизми за постигане на ефективно партньорство и диалог между държавните и общински власти и неправителствените организации; идентифицира подходящи форми за промотиране на зимния туризъм в Банско в европейски мащаб.

За постигане на максимален ефект от разработената маркетинг стратегия, тя ще бъде адекватно презентирана на всички заинтересовани страни и ще бъде популяризирана сред широка аудитория.

Разработването на маркетинг стратегия е утвърден метод за постигане на устойчивост, планиране и залагане на дългосрочни цели и перспективи за промотиране на туристически дестинации. В контекста на нецеленасоченото развитие без ясна посока и регулативни мерки на туристическия сектор в областта, разработването на единна стратегия и визия ще доведе до хармонично и устойчивото промотиране на района като туристически център за зимен туризъм от европейски мащаб. Чрез разработването на стратегията и нейното официално представяне ще бъдат определени механизми и ще се положи основата на ефективно взаимодействие и партньорство между браншовите организации, организациите за регионално развитие, други неправителствени организации от една страна и държавните и местни институции от друга страна за постигането на балансирано развитие на регионалния потенциал като зимен туристически център от европейско значение.


1Маркетингова стратегия на туризмаМаркетингът е планиране и осъществяване на всестранна дейност, свързана с произвежданата продукция, целяща оказване на оптимално внимание върху потребителя за осигуряване на максимално потребление при оптимална цена и в резултат на това получаване на максимална и дългосрочна печалба.

В условията на пазарна икономика туризмът заема все по-важно място като отрасъл на националното стопанство. Той въздейства положително непосредствено от една страна върху валутните приходи на България и на нейния платежен баланс, а от друга страна върху обема на покупателните фондове, стоковите фондове и стоковите запаси. Успоредно с това международният туризъм влияе върху развитието на други отрасли: строителство, промишленост, селско стопанство, търговия, транспорт, сферата на услугите (хотелиерство, ресторантьорство, здравни услуги и др.), съдейства и за изграждането на хармонизирана инфраструктура на селищата около туристическите комплекси.

През последните няколко години туризмът е под влияние на общостопанската криза и няма реална възможност за широкомащабна дейност. Но, сравнен с други отрасли на икономиката ни, той е с много по-гъвкава структура и е в състояние бързо да реализира печалба в тези условия и да подпомогне излизането от финансовата криза.

Възможното му ускорено развитие не само ще съживи свързаните с него отрасли, но е в състояние да доведе до формиране на мощна туристическа индустрия. Затова въпросът за икономическата ефективност на туризма, разглеждан в светлината на новите икономически условия, става все по-актуален. В тази връзка за нас е важно да определим целевите пазари, пазарни позиции; сравнителни конкурентни предимства, основни цели и приоритети и др.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Свързани:

Оперативна програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 www iconОперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 www
Оп „Регионално развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ес чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на проект №BG161PO001...
Оперативна програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 www iconОперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 www
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България
Оперативна програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 www iconОперативна програма „регионално развитие 2007 2013 г
Община Пловдив стартира мащабен проект „Интегриран план за градско развитие на Пловдив”. Проектът се финансира от Оперативна програма...
Оперативна програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 www iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Оперативна програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 www iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Оперативна програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 www iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Оперативна програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 www iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Оперативна програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 www iconФинансиран от Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г. Образец №1
РО001 4-06/2010/003, финансиран от Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 – 2013 г за проект “Защита на морския бряг на гр....
Оперативна програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 www iconПрограма „Регионално развитие 2007-2013
Настоящата техническа спецификация е неразделна част от Решение №714 от 25. 09. 2012 г за възлагане на независим одит по проект „Музеен...
Оперативна програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 www iconРегионалното развитие и благоустройството, проект на одитен доклад №0900001110 за извършен одит на оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г., в
Регионално развитие” 2007-2013 г., в частта на приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Министерството на регионалното...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом