Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 www
ИмеОперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 www
страница1/17
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер1.07 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://bansko.bg/documents/Marketing.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния
бюджет на Република България


Маркетинг стратегия за развитие на региона на Банско като европейски център за зимен туризъм


Община Банско

Август 2010 г.

СъдържаниеРЕЗЮМЕ 3

ВЪВЕДЕНИЕ 6

1 Маркетингова стратегия на туризма 8

2. Входяща маркетингова стратегия 32

3. Продуктова (услугите) стратегия 43

4. Промоционална стратегия 45

5. Рекламна стратегия 49

6. Ценова стратегия 51

7. Очаквани резултати 53

8. Мониторинг 54

Използвани материали и източници на информация: 56

Приложение № 1 - Участия на международни туристически изложения, организирани от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма за периода януари-юни 2010г. 58

Приложение № 2 План на дейностите 63РЕЗЮМЕМаркетинговата стратегия за развитие на региона на Банско като европейски център за зимен туризъм е базирана на проведени проучвания, анализи и между-регионални срещи за обмен на добри практики за развитие на туризма и маркетинг на дестинациите. Основната цел на стратегията е да допринесе за обединяване на усилията на публичния и частния сектор в региона за развитие на туризма като стратегически отрасъл в регионален мащаб. Стратегията дефинира конкретни маркетинг дейности на общинската администрация, както и мерки за стимулиране на маркетинг дейностите на частния и неправителствения сектор за разработване на единна визия на гр. Банско като зимен курорт. Стратегията формулира краткосрочни, средносрочни и дългосрочни местни и регионални политики за развитие на туризма; набелязва конкретни мерки за постигане на приоритетите в областта; предлага работещи механизми за постигане на ефективно партньорство и диалог между държавните и общински власти и неправителствените организации; идентифицира подходящи форми за промотиране на зимния туризъм в Банско в европейски мащаб.

Стратегията определя заинтересованите страни в процеса на утвърждаване на Банско като европейски център за зимен туризъм:

Целеви групи:

 • Общинска администрация Банско и общинска администрация Закопане;

 • Браншови организации, организации работещи в сферата на туризма, сдружения на работодатели и служители в община Банско и община Закопане;

 • Представители на бизнеса - туристически предприемачи, мениджъри в бранша в община Банско и община Закопане;

 • Туристи с интерес в зимните спортове и туристи в различните форми на туризъм (селски, културен, еко, приключенски и др.).


Крайни бенефициенти:

 • Заинтересовани страни от туристическия бранш в община Банско и община Закопане;

 • Населението на двете държави;

 • Населението на двете общини (13 000 души в община Банско и около 30 000 в община Закопане);

 • Туристите посещаващи двата регионa (над 3 милиона души годишно);

 • Туристи с интерес в зимните спортове и туристи в различните форми на туризъм (селски, културен, еко, приключенски и др.).

В стратегията са разгледани и визията на туризма в гр. Банско, ценовата политика и реализираните инвестиции до момента, както и възможностите за разработване и предлагане на комплексен туристически продукт (услуга). Анализиран е проблемът с квалификацията на кадрите в туризма. Направен е преглед на продуктовата, ценовата, рекламната и промоционалната стратегии на зимния курорт.

Стратегията съдържа и следните препоръки за развитие на популяризирането на гр. Банско с участието на общинската администрация:

 1. Подкрепа за създаването на местни, регионални и международни партньорства;

 2. Създаване на маркетингови материали от Общината;

 3. Създаване на диверсифициран туристически продукт.

Очакваните резултати, от изпълнението на маркетинговата стратегия, са:

 • Определяне на месечни или тримесечни цели - Приложение № 2 План на дейностите за 2010 – 2015г.;

 • Разработени и утвърдени комплексни туристически продукти;

 • Подобрена транспортна инфраструктура;

 • Подобрени и усъвършенствани транспортни услуги;

 • Изградена единна информационна система както за легловата база, така и за всички атракционни, екскурзоводи, планински водачи и пр.;

 • Оптимизиране използваемостта на легловата база;

 • Разработени нови атрактивни допълнителни услуги;

 • Изградени и работещи информационни центрове;

 • Повишена квалификация на туристическия персонал и превръщането му в съветник за клиента;

 • Създадени нови партньорства с чужди туроператори и туристически агенции с цел привличане на повече чуждестранни туристи;

 • Увеличено участие в туристически борси и изложения;

 • Подобрено промотиране на курорта и мероприятията в него;

 • Повишаване на туристическия поток към курорта.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Свързани:

Оперативна програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 www iconОперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 www
Оп „Регионално развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ес чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на проект №BG161PO001...
Оперативна програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 www iconОперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 www
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България
Оперативна програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 www iconОперативна програма „регионално развитие 2007 2013 г
Община Пловдив стартира мащабен проект „Интегриран план за градско развитие на Пловдив”. Проектът се финансира от Оперативна програма...
Оперативна програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 www iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Оперативна програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 www iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Оперативна програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 www iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Оперативна програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 www iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Оперативна програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 www iconФинансиран от Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г. Образец №1
РО001 4-06/2010/003, финансиран от Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 – 2013 г за проект “Защита на морския бряг на гр....
Оперативна програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 www iconПрограма „Регионално развитие 2007-2013
Настоящата техническа спецификация е неразделна част от Решение №714 от 25. 09. 2012 г за възлагане на независим одит по проект „Музеен...
Оперативна програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 www iconРегионалното развитие и благоустройството, проект на одитен доклад №0900001110 за извършен одит на оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г., в
Регионално развитие” 2007-2013 г., в частта на приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Министерството на регионалното...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом