Утвърждавам: ивайло иванов заместник изпълнителен директор на асп и ръководител договарящ орган
ИмеУтвърждавам: ивайло иванов заместник изпълнителен директор на асп и ръководител договарящ орган
страница1/7
Дата на преобразуване19.10.2012
Размер0.82 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://eurofunds.bg/files/docs/OP/OPHR/BG 051PO001-07-5202/rakovodstvo_za_beneficienti_last9.doc
  1   2   3   4   5   6   7

BG 051PO001/07/5.2-02

"Усъвършенстване и подобряване на услугата "Личен асистент"

за хора с различни

видове увреждания и самотно живеещи хора"

УТВЪРЖДАВАМ:


ИВАЙЛО ИВАНОВ


ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АСП И РЪКОВОДИТЕЛ ДОГОВАРЯЩ ОРГАН

/Съгл. Заповед № РД 08-8/06.06.2008 г./
Р Ъ К О В О Д С Т В О

за

Конкретен бенефициент

по изпълнение на проект „Социална услуга за качествен живот” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез процедура на директно

предоставяне

BG 051PO001/07/5.2-02 ''Усъвършенстване и подобряване на услугата „Личен асистент” на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора”
Съдържание

Въведение

Основни понятия

I. Институционална рамка за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”II. Изпълнение на Заповед № BG 051PO001/07/5.2-02/25.09.2008г. по Схема директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

1.Период за изпълнение на Проекта

2. Страни по Заповед

3. Отговорност пред Договарящия орган

4. Промени в Заповедта

5. Удължаване, спиране, извънредни обстоятелства и краен срок на Заповедта

6. Допустими разходи

7. Конфликт на интереси

8. Счетоводни отчети и технически и финансови проверки

9. Информираност и публичност

10. Нередности в изпълнението на проекта

III. Оперативен мониторинг на изпълнение на Проекта за безвъзмездна помощ

1. Цели на мониторинга

2. Основни задачи на мониторинга

3. Мониторингови посещения „на място” на централно и регионално ниво

3.1 Първо мониторингово посещение

3.2 Регулярни мониторингови посещения „на място”

4. Приключване на мониторинговото посещение

IV Отчитане


1. Междинен доклад

2. Заключителен доклад

3. Оценяване на междинните/заключителен технически доклади

4. Полугодишен и годишен доклад за напредък на Проекта

V. Избор на изпълнител


1. Определяне на изпълнител за доставка на услуги

VI. Финансово изпълнение на Заповед за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ


1. Процедура по заявяване на средства

1.2. Заявяване на финансови средства

1.3. Възстановяване на средства

2. Верификация на разходите

2.1. Понятие за верификация

2.2. Допустимост на разходите

2.3. Отчитане на разходите

2.4 Съхранение на документацията

2.5. Третиране на данъци

2.6. Верифициране на разходите от конкретния бенефициент

2.6.1. Счетоводна отчетност

2.6.2. Задължение за предоставяне на финансови доклади

2.6.3. Верификация и извършване на плащания

2.7. Верифициране на разходите от Договарящия орган. Финансови проверки

2.7.1. Структури и отговорности по верификацията в Договарящия орган

2.7.2. Процес на верифициране на разходите от Договарящия орган

2.7.3. Финансови проверки и верификации на място на отделните проекти, извършвани от Договарящия орган

3. Финансова отчетност

3.1. Съдържание на финансовия отчет

3.2. Основни насоки при финансовото отчитане на средствата

4. Задължения след приключване на проектните дейности

Приложения
Въведение

Ръководството е предназначено за Конкретен бенефициент/АСП чрез Главна дирекция „Социално подпомагане”/, изпълняващ проект „Социална услуга за качествен живот” по схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001/07/5.2-02 ''Усъвършенстване и подобряване на услугата „Личен асистент” на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора.”

Целта на Ръководството е да предостави на Конкретния бенефициент информация за процедурите, които трябва да се спазват при изпълнение на заповедта, как ще се извършва мониторинг/наблюдение/ на изпълнение на дейностите по проекта, на какви изисквания трябва да отговаря финансовото изпълнение, какви процедури се спазват при избор на изпълнител за доставка/предоставяне на услуги и какви са задълженията на Конкретния бенефициент за отчитане и изготвяне на доклади.


Основни понятия

Конкретен бенефициент – организация, институция, административна структура и друга подобна изрично посочена в Оперативната програма като единствен субект, който може да изготви проектно предложение и да получи безвъзмездна финансова помощ за определена дейност, както и да е посочен в критериите за избор на операции, одобрени от Комитета за наблюдение.

Верифициране /удостоверяване/ - процес на проверка за съответствие и допустимост на дейности и на разходи при изпълнение на проекта. Включва административен, финансов, технически и физически контрол на документите и дейностите по проекта.

Договарящ орган - орган, който провежда процедури за набиране и оценка на проектни предложения и сключва договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси /ОП РЧР/.

Изпълнител – частна или публична институция, организация или предприятие, определен по Закона за обществени поръчки или ПМС 55/12.03.2007г., на който е възложено от Бенефициента изпълнение на дейности по проекта /ремонтни дейности, доставка на оборудване, обучение/консултации и др

Междинно звено - структура, която действа под отговорността на УО или изпълнява определени задължения от негово име по отношение на бенефициентите, изпълняващи договори

Сертифициране – потвърждаване на точността и допустимостта на разходите по проекта от Сертифициращия орган

Управляващ орган - структура, определена да осъществява функцията по управлението на Оперативната програма и отговорна за нейното ефективно, ефикасно и законосъобразно изпълнение.


I.Институционална рамка за прилагане на процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Управляващ орган /УО/

Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” е Министерство на труда и социалната политика (МТСП) чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти”.


Междинно звено /МЗ/

Агенцията за социално подпомагане /АСП/ е Междинно звено по приоритетно направление 5 “Социално включване и насърчаване на социалната икономика” по ОП РЧР. УО е делегирало на МЗ управлението, изпълнението и контрола на приоритетна ос 5.

Процедурите по проверка, извършвани от Междинното звено (Договарящия орган), следва да включват проверка на оригинални документи на 100 % от исканията за средства и верификация на извършените доставки на стоки и/или услуги от бенефициентите.

Договарящ орган /ДО/

Договарящ орган при предоставянето на настоящата безвъзмездна финансова помощ е Агенцията за социално подпомагане.

При настоящата процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, Конкретният бенефициент и Договарящият орган са в рамките на една и съща институция – АСП.

Междинното звено - АСП извършва подбора, а Ръководител Договарящ орган /съгл. Заповед РД 08-8/06.06.2008г/издава заповед за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ след предварително одобрение/решение на Управляващия орган и разпорежда плащанията към Конкретния бенефициент.

Съгласно условията, за която се прилага тази процедура, с оглед разделяне на отговорностите , Изпълнителният директор на АСП определя със заповед:

 • свой заместник – длъжностно лице, което представлява АСП като Конкретен бенефициент по конкретната схема и в чийто ресор е звеното, което ще изпълнява ангажиментите по изпълнението на проекта;

 • свой заместник – длъжностно лице, което да изпълнява функциите на Ръководител Договарящ орган, в чийто ресор са дирекция ” Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция”/МСПЕИ/ и дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността”/ФСДУС/. За настоящата схема със заповед № РД 08 -8/06.06.2008г. на Изпълнителния директор на АСП е определен за Ръководител ДО г-н Ивайло Иванов - Зам. изпълнителен директор на АСП.

Отговорна администрация от АСП за изпълнение на Схемата включва:

 • За ангажиментите, произтичащи за Конкретния бенефициент - Главна дирекция „Социално подпомагане”;

 • За ангажиментите, произтичащи за Междинно звено /Договарящ орган/ - Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция” – отдели ”Търгове и координация” и „Мониторинг и оценка” и Дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността”.

 • Във връзка с изпълнението на делегираните функции на АСП като МЗ по управление и контрол на операциите по приоритетна ос 5 „Социално включване и насърчаване на социалната икономика” и в съответствие с одобрения Наръчник на АСП като МЗ, по всяка схема за безвъзмездна помощ се определят екипи с определени в заповедта отговорности. По настоящата схема е определен екип със Заповед № РД 08-23/13.10.2008г. на Зам.изпълнителен директор и Ръководител договарящия орган, който включва мениджър по изпълнение - експерт в отдел „МО”, дирекция”МСПЕИ”; финансови мениджъри и счетоводител – дирекция „ФСДУС”.

Сертифициращ орган

Сертифициращият орган е отговорен за сертифициране на разходите, извършени от бенефициентите. Сертифициращ орган на ОП РЧР е дирекция “Национален фонд” в Министерство на финансите.

Одитиращ орган

  Одитиращият орган на Оперативната програма е отговорен за извършване на одити, за проверка на ефективното функциониране на системата за управление и контрол на Оперативната програма.

  Одитиращ орган на ОП РЧР е дирекция „Одит на средствата от ЕС” в Министерство на финансите.II. Изпълнение на Заповед № BG 051PO001/07/5.2-02/25.09.2008г. по Схема директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ


Със Заповед № BG 051PO001/07/5.2-02/25.09.2008г. за директно предоставяне на безвъзмездната финансова помощ по ОП”РЧР” се уреждат взаимоотношенията между Междинно звено/Договарящ орган и Конкретния бенифициент по изпълнението на одобрения Проект.

Заповедта установява редица права и задължения, които следва да бъдат спазвани от Конкретния бенефициент. Конкретният бенефициент е длъжен да запази целостта на Проекта, така както му е връчен от ДО

1. Период за изпълнение на Проекта

Изпълнението на Проекта започва да тече от датата на влизането му в сила, т.е. от датата на влизане в сила на Заповедта – 25.09.2008г. със срок на продължителност 12 месеца.

Конкретния бенефициент трябва да вземе под внимание, че разходи, извършени преди датата, избрана от него за начало на изпълнение на Проекта, няма да бъдат признати !!!


2. Страни по Заповедта

Съгласно подписаната Заповед, Конкретният бенефициент и МЗ/ДО са единствените страни по Проекта.

Конкретният бенефициент има възможност да възлага изпълнението на дейности на изпълнители/чл. 1.5 от Общи и административни разпоредби при изпълнение на Заповед/. Определените изпълнители не са партньори и са предмет на правилата на договаряне, посочени във Вътрешни правила за реда и организацията за възлагане на обществени поръчки в АСП.

В договорите, които Конкретния бенефициент сключва с изпълнителите, трябва да бъдат включени разпоредби/чл.1.6 от Общи и административни разпоредби при изпълнение на Заповед /, отнасящи се до:

 • избягване на конфликт на интереси;

 • спазване на поверителността на документите и информацията, предоставени на ДО, УО, Сертифициращия орган и Конкретния бенефициент;

 • спазване на правилата за визуална идентификация;

 • плащания;


3. Отговорност пред Договарящия орган

Само Конкретният бенефициент е отговорен пред Договарящия орган за изпълнението на проекта и за предоставяне на информация, финансови и технически доклади/чл. 1.1, чл. 2.3, 2.4 от Общи и административни разпоредби при изпълнение на Заповед /.


4. Промени в Заповедта /чл. 7 от от Общи и административни разпоредби при изпълнение на Заповед /
  1   2   3   4   5   6   7

Свързани:

Утвърждавам: ивайло иванов заместник изпълнителен директор на асп и ръководител договарящ орган iconГергана Дрянска е новият изпълнителен директор на асп
Главна дирекция “Социално подпомагане” в асп, а преди това – главен инспектор и началник отдел в Инспектората на агенцията. Тя поема...
Утвърждавам: ивайло иванов заместник изпълнителен директор на асп и ръководител договарящ орган iconОбластна администрация сливен
Росица Стелиянова изпълнителен директор на Агенцията по заетостта, г-жа Янита Манолова – заместник изпълнителен директор на Агенцията...
Утвърждавам: ивайло иванов заместник изпълнителен директор на асп и ръководител договарящ орган iconИнтервю на Гергана Дрянска, изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане, за в. "Труд". Тема: Дейност на асп. 19. 0 2008 г
Интервю на Гергана Дрянска, изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане, за в. “Труд”. Тема: Дейност на асп. 19. 06....
Утвърждавам: ивайло иванов заместник изпълнителен директор на асп и ръководител договарящ орган iconДоговор мпс (месечно отчитане)
София, бул. Симеоновско шосе №110 Б, п к. 1700, представлявано заедно от Милен Иванов, представляващ „агримар българия“ еоод (Изпълнителен...
Утвърждавам: ивайло иванов заместник изпълнителен директор на асп и ръководител договарящ орган iconЗа да се произнесе, взе предвид следното
Зпад „Д. О.", с еик със седалище и адрес на управление : гр. С., ул."Г. Б." №3, представлявано от Н. Д. Ч. главен изпълнителен директор...
Утвърждавам: ивайло иванов заместник изпълнителен директор на асп и ръководител договарящ орган iconИ за да се произнесе, взе предвид следното
С. 1036, общ. Столична, район О., ул. „М.” №19, представлявано от всеки двама измежду гл изпълнителен директор, изпълнителните директори,...
Утвърждавам: ивайло иванов заместник изпълнителен директор на асп и ръководител договарящ орган iconДо г-жа камелия лозанова изпълнителен директор на агенция по заетостта
От: Димитрина Костадинова директор на дирекция „мтмп”, Ангел Ангелов – заместник главен директор на Главна дирекция „Услуги по заетостта”...
Утвърждавам: ивайло иванов заместник изпълнителен директор на асп и ръководител договарящ орган iconХристо Ботев", предаване "
Интервю на г-н Николай Ангелов, изпълнителен директор на асп, в бнр, програма “Христо Ботев”, предаване “Добър ден”. Водещ: Любка...
Утвърждавам: ивайло иванов заместник изпълнителен директор на асп и ръководител договарящ орган iconРепублика България Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури Утвърждавам: Изпълнителен Директор
Минимални изисквания за икономическото и финансово състояние на участниците, технически възможности и квалификация
Утвърждавам: ивайло иванов заместник изпълнителен директор на асп и ръководител договарящ орган iconХристо Ботев", предаване "
Интервю на Гергана Дрянска, изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане, за бнр, програма “Христо Ботев”, предаване...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом