Програма за държавен
ИмеПрограма за държавен
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер90.57 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://webschool.webgreen.eu/documents/1330348395(webschool-bg.com).doc
УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА ЗА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ

ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА


I. ВИД НА ИЗПИТА

Изпитът е писмен и анонимен.


II. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

1. Български език

• Текстът и социокултурният контекст;

• Текстът в публичното общуване. Сфери на научната, медийната,

гражданската, институционалната и художествената комуникация;

• Тематично и смислово членене на текста. Извличане на информация от

текста;

• Функции на езиковите средства за изграждане на текста;

• Отношения между езиковите единици от различните езикови равнища;

• Задължителност и избор на структура и композиция на текста съобразно

предмета на общуване и предназначението на текста;

• Задължителност и избор на езикови средства съобразно условията на

общуване в различни комуникативни ситуации;

• Лексикална и граматична норма. Системни езикови правила;

• Правописна и пунктуационна норма. Конвенционални езикови правила;

• Създаване на аргументативен текст.


2. Литература

2.1. Автори и произведения:

Христо Ботев

поезия: “Майце си”, “Към брата си”, “Елегия”, „Борба”, “До моето първо либе”,

“На прощаване”, “Хаджи Димитър”, “Моята молитва”, “Обесването на Васил Левски”;

Иван Вазов

поезия: “Българският език”, “Отечество любезно”, “При Рилския манастир”,

“Елате ни вижте”, „Линее нашто поколение”, “Епопея на забравените” – “Левски”,

“Паисий”, “Кочо”, “Опълченците на Шипка”; разказът “Дядо Йоцо гледа”; повестта

“Чичовци”; романът “Под игото”;

Алеко Константинов

фейлетонът “Разни хора, разни идеали”; книгата “Бай Ганьо”;

Пенчо Славейков

поезия: “Cis moll”, “Ни лъх не дъхва над полени”, “Спи езерото; белостволи

буки”, “Самотен гроб в самотен кът”; поемата “Ралица”;

Пейо Яворов

поезия: “Градушка”, “Заточеници”, “Ще бъдеш в бяло”, “Две хубави очи”,

“Стон”, „Две души”, “Сенки”, “Песента на човека”, „Маска”;

Елин Пелин

разкази: “Ветрената мелница”, “Косачи”, „Задушница”, “Мечтатели”, “На оня

свят”, „Андрешко”, “Чорба от греховете на отец Никодим”, “Занемелите камбани”;

повестта “Гераците”;

Димчо Дебелянов

поезия: “Черна песен”, “Пловдив”, “Да се завърнеш...”, “Помниш ли, помниш

ли..”, "Спи градът", „Миг”, „Един убит”, "Сиротна песен", „Тиха победа”;

Христо Смирненски

поезия: „Да бъде ден!”, "Ний", „Йохан”, "Юноша", "Стария музикант",

"Цветарка", "Зимни вечери";

Гео Милев

1


поемата "Септември";

Атанас Далчев

поезия: "Прозорец", "Болница", "Стаята", "Къщата", "Повест", "Книгите",

„Камък”, „Дяволско”;

Елисавета Багряна

поезия: "Кукувица", "Стихии", „Потомка”, „Вечната”;

Йордан Йовков

разкази: "Песента на колелетата", "Последна радост", "Шибил", "През

чумавото", "Индже", "Албена", "Другоселец", "Серафим";

Никола Вапцаров

поезия: "Вяра", "Писмо"("Ти помниш ли..."), „Песен за човека”, „Сън”,

"История", "Завод", "Кино", „Прощално”, „Борбата е безмилостно жестока…”;

Димитър Димов

романът "Тютюн";

Димитър Талев

романът "Железният светилник".


2.2. Знания за строежа и функционирането на художествената творба

• Художествена условност (фолклор, литература);

• Особености на условния изобразен свят (време и пространство, литературен

герой, видове литературни герои, конфликт);

• Строеж на художествената творба (заглавие, мото, сюжет, фабула,

композиция, елементи на композицията, основна идея);

• Комуникативен строеж на художествената творба (автор, читател,

повествовател, лирически герой);

• Въздействие на художествената творба (типове отношения автор – герой и

читател);

• Жанрова система на литературата (художествен жанр, епос, лирика, драма,

роман, повест, разказ, фейлетон, сатира, ода, елегия, балада, сонет, лирическа

миниатюра, поема, драма);

• Организация на художествената реч (проза, стих, стихова организация; тропи

– метафора, метонимия, символ, алегория; фигури – сравнение, епитет, хипербола,

литота, антоними, оксиморон, парадокс, гротеска).


III. ОЦЕНЯВАНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

1. Езикови компетентности:

• Умее да възприема смисли от текстове с различни съдържателни,

функционални и езикови особености и да обработва получената информация в

съответствие с поставената задача;

• Умее да изгражда цялостен и завършен текст, който отговаря на

изискванията за нормативна правилност и комуникативна целесъобразност;

• Умее да подбира и да съчетава езикови средства, като се съобразява с

предмета на общуване и с конкретната комуникативна задача;

• Умее да подбира и да съчетава езикови средства със стилов белег,

предпочитани при общуване в различни функционални сфери;

• Владее и умее да прилага лексикалната норма на съвременния български

книжовен език;

• Владее и умее да прилага граматичната норма на съвременния български

книжовен език;

• Владее и умее да прилага правописната норма на съвременния български

книжовен език;


2


• Владее и умее да прилага пунктуационната норма на съвременния български

книжовен език.


2. Литературни компетентности:

• Разбира условния характер на художествената литература;

• Познава посочените автори и творби и свързаните с тях процеси в

българската литературна история;

• Притежава знания за строежа и функционирането на художествената творба;

• Интерпретира художествения смисъл от конкретен литературен текст.


IV. ФОРМАТ НА ИЗПИТА

Държавният зрелостен изпит включва 41 задачи:

1. 40 тестови задачи с максимален брой точки 70.

• задачи от затворен тип с четири възможни отговора, от които само един е

верен;

• задачи със свободен отговор.

2. Задача за създаване на аргументативен текст, свързан с художествена творба

или с откъс от нея, с максимален брой точки 30.

Общият максимален брой точки е 100.


V. ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ИЗПИТА

Изпитът е с продължителност четири астрономически часа.


3


Учебно-изпитна програма за държавен зрелостен изпит

по чужд език


І. ВИД НА ИЗПИТА

Изпитът е писмен и анонимен.

Изпитът се провежда по следните чужди езици: английски език, немски език,

френски език, испански език, италиански език и руски език.


II. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Тематични области – лексика

• Човек и общество – семейство, дом, училище, населено място, образование,

ежедневие и свободно време, нови технологии, медицинско обслужване, сфера на

услуги: транспорт, магазин, ресторант, аптека и др.;

• Аз и другите – приятели, социални контакти, средства за комуникация;

• България и светът – основни социокултурни знания в областта на родната

култура и културата на изучавания език (обичаи, традиции и празници, бележити

личности, изкуство, литература), национална идентичност, европейска интеграция.


III. ОЦЕНЯВАНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

При слушане:

• Извлича основна информация от ограничени по обем публицистични и

художествени текстове, радио- и телевизионни предавания, при нормална скорост на

говорене и стандартно произношение;

• Извлича конкретна информация от различни по вид разговори, радио- и

телевизионни предавания по актуални въпроси;

• Извлича конкретна информация от разговори, съобщения и изказвания,

свързани с всичко, което се отнася пряко до него, както и кратки съобщения от

всекидневния живот.

При четене:

• Извлича основна информация и разбира основни социокултурни елементи в

текстове, различни по жанр и стил, написани на стандартен език;

• Извлича конкретна информация от лични и читателски писма, указания,

проспекти, справочници, кратки статии на познати теми;

• Разбира въпроси и проблеми в кратки статии на познати теми;

• Разбира и оценява изразени мнения и чувства в лични и читателски писма.

При писане:

• Създава собствен текст в съответствие с поставената задача (разказ или

описание на лични преживявания и впечатления, лично писмо, отговор на лично писмо,

автобиографичен текст и т. н.), като проявява компетентности за придържане към

зададената тема и логическа последователност на изложението, спазване на зададения

обем и форма, спазване на граматическите норми и правила, правилна и точна употреба

на лексиката и правилен правопис;

• Изразява собствено мнение или прави коментар по конкретно изказване,

конкретни случки, впечатления и факти;

• Изказва своите идеи чрез правилни и уместни езикови средства, правопис и

пунктуация.


IV. ФОРМАТ НА ИЗПИТА

Държавният зрелостен изпит се състои от четири компонента:

• слушане с разбиране;

• четене с разбиране;

• езикови задачи (лексика и граматика);

4


• създаване на писмен текст.

Първите три компонента включват решаване на 60 тестови задачи – от затворен

тип с възможни отговори, от които само един е верен, и със свободен отговор.

Максималният брой точки е 70.

Създаването на писмен текст е с максимален брой точки 30.

Общият максимален брой точки е 100.


V. ВРЕМЕТРАЕНЕ

Изпитът е с продължителност четири астрономически часа.”


5

Свързани:

Програма за държавен iconПрограма за държавен изпит за бакалаварска степен
Писменият и устният държавен изпит са задължителни за специалността Немска филология и се полагат независимо един от друг
Програма за държавен iconПрограма за държавен изпит за бакалаварска степен
Писменият и устният държавен изпит са задължителни за специалността Немска филология и се полагат независимо един от друг
Програма за държавен iconПрограма за държавен изпит за бакалаварска степен
Писменият и устният държавен изпит са задължителни за специалността Немска филология и се полагат независимо един от друг
Програма за държавен iconПрограма за държавен изпит за бакалаварска степен
Писменият и устният държавен изпит са задължителни за специалността Немска филология и се полагат независимо един от друг
Програма за държавен iconПрограма за държавен изпит за бакалаварска степен
Писменият и устният държавен изпит са задължителни за специалността Немска филология и се полагат независимо един от друг
Програма за държавен iconПрограма за държавен изпит за бакалаварска степен
Писменият и устният държавен изпит са задължителни за специалността Немска филология и се полагат независимо един от друг
Програма за държавен iconДържавен куклен театър габрово сезон 2006 проекто-програма

Програма за държавен iconСметна палата д оклад
Одитът на финансовото управление на извънбюджетната сметка на Държавен фонд “Земеделие” (дфз) за периода от 01. 01. 2004 г до 30....
Програма за държавен iconПрограма за
Васильев Геннадий Германович Руски държавен университет по нефт и газ “И. М. Губкин”
Програма за държавен iconИзисквания, на които трябва да отговорят студентите програма "Право", випуск 2005/2006 г за допускане до държавен изпит
Изисквания, на които трябва да отговорят студентите програма “Право”, випуск 2005/2006 г за допускане до държавен изпит
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом