Догово р
ИмеДогово р
Дата на преобразуване19.10.2012
Размер88.67 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.teztour.bg/images/bulgaria/DOGOVOR_TEZ_TOUR_BULGARIA-TOUROPERATOR.doc
Д О Г О В О Р


Днес …....................... ….. г., в гр. София , между:

ТЕЗ ТУР БЪЛГАРИЯ” ООД, със седалище и адрес на управление гр. София, СО - Район “Възраждане”, бул. “Мария Луиза” № 9 - 11, ет. 3 , рег. по ф.д. № 20276 / 07 г. по описа на Софийски градски съд, Булстат № 175432263, за който е одобрено издаването на лиценз за извършване на туроператорска дейност № РКК-01-6068 / 27.02.2008 г., представлявано от Управителя ПЕТЪР ДИМИТРОВ АНДРЕЕВ, наричано по долу ПЪРВА СТРАНА

и

.......…………………...................……”, рег. по ф. д. Nо …......../……. год. по описа на СГС, ф. о., Булстат № ....................... със седалище и адрес на управление: ………………………………...................., за който е одобрено издаването на лиценз за извършване на туроператорска дейност № ........................................, представлявано от ......................................................, наричано по-долу ВТОРА СТРАНА се сключи настоящия договор, при следните условия:


І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:

1. ПЪРВАТА СТРАНА предоставя срещу заплащане на ВТОРАТА СТРАНА основни и допълнителни туристически услуги /пакети/, които ВТОРАТА СТРАНА ще предлага за продажба на крайни клиенти /туристи/ без изменение от свое име и за своя сметка.

2. Периодите за които се предлагат съответните услуги, дестинациите, вида на транспортните услуги, съпътстващите застраховки, са описани в сайта на ПЪРВАТА СТРАНА в интернет, който представлява неразделна част към този договор.

2.1. Актуална информация, касаеща пакетите – предмет на този договор, периодично може да бъде изпращана от ПЪРВАТА СТРАНА на ВТОРАТА СТРАНА по факс и е-mail.


2.2. Основните и допълнителни туристически услуги /пакети/ - предмет на този договор се предоставят от ПЪРВАТА СТРАНА на ВТОРАТА СТРАНА по цените, обявени в сайта на ПЪРВАТА СТРАНА в интернет, намалени с 10 % /десет процента/.

В случай, че намалението е по-голямо от стандартните 10 % ПЪРВАТА СТРАНА уведомява за това ВТОРАТА СТРАНА с писмено съобщение по е-mail.


II. СРОК НА ДОГОВОРА:

3. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и е безсрочен.


ІІІ. ЗАЯВКИ И ПЛАЩАНИЯ. НАЧИН НА РАБОТА:

4. ВТОРАТА СТРАНА изпраща заявките си на ПЪРВАТА СТРАНА в писмен вид.

5. В 24 часов срок от получаване на заявките ПЪРВАТА СТРАНА:

5.1. Може да потвърди изпратените заявки.

5.2. Може да предложи алтернативни възможности.

6. Заявката се счита за валидна, само в случай, че ПЪРВАТА СТРАНА е потвърдила изпратените и от ВТОРАТА СТРАНА заявки, респективно в случай, че ВТОРАТА СТРАНА е препотвърдила предложените и от ПЪРВАТА СТРАНА алтернативни възможности и в 24 часов срок от потвърждаването, респективно препотвърждаването, ВТОРАТА СТРАНА е превела по сметката на ПЪРВАТА СТРАНА следните суми:

6.1. Не по-малко от 30% от цената на пътуването, в случай, че до датата на отпътуване остават 21 и по-вече дни, съобразно условията на конкретната програма.

6.2. Остатъкът от 70 % /или съответния неизплатен процент в зависимост от плащането по т. 6.1., съобразно условията на конкретната програма/ от цената на пътуването минимум 14 дни преди датата на отпътуване.

7. В случай, че ВТОРАТА СТРАНА не преведе в посочените срокове съответните дължими суми, ПЪРВАТА СТРАНА може да анулира резервациите и да откаже да изпълни заявките.

8. След като 100 % от дължимите суми за съответните заявени пакети бъдат преведени от ВТОРАТА СТРАНА, ПЪРВАТА СТРАНА и предоставя всички документи, удостоверяващи извършената сделка и позволяващи нейното изпълнение. Документите се предоставят за сметка на ВТОРАТА СТРАНА и по посочен от нея куриер.


ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ:


9. ПЪРВА СТРАНА е задължена:

9.1. Да подържа сайта си в интернет с актуални условия за параметрите по чл. 2 от договора.

9.2. Да предоставя на ВТОРАТА СТРАНА необходимата информация за основните и допълнителни туристически услуги – предмет на този договор, която да подпомогне ВТОРАТА СТРАНА при ефективната им продажба.

9.3. Да притежава и подържа всички необходими лицензи, изискуеми по действащото законодателство на Р. България за осъществяване на дейността - предмет на този договор.


10. ВТОРАТА СТРАНА е задължена:

10.1. Да заплати цената на предоставените и основни и допълнителни туристически услуги, съгласно този договор и приложенията към него.

10.2. Да издава собствени ваучери и да сключва договори от свое име и за своя сметка като ТУРОПЕРАТОР при продажбата на крайни клиенти /туристи/ на основните и допълнителни туристически услуги, които е получила по силата на този договор.

10.3. ВТОРАТА СТРАНА се задължава изготви договорите, които сключва от свое име и за своя сметка с крайните клиенти така, че техните клаузи по отношение на неустойки санкции, общи условия и всички останали да кореспондират с клаузите на настоящия договор.

10.4. Да предоставя коректна информация при продажба на крайни клиенти /туристи/ на основните и допълнителни туристически услуги – предмет на този договор.

10.5. Да притежава и подържа всички необходими лицензи, изискуеми по действащото законодателство на Р. България за осъществяване на дейността - предмет на този договор.


V. НЕУСТОЙКИ, САНКЦИИ:

11. Крайният срок, в който ВТОРАТА СТРАНА, може да се откаже от потвърдените и приети резервации (анулация), без да дължи неустойка, е 21 дена преди датата на пътуването.

12. При анулация от страна на ВТОРАТА СТРАНА, след срока по т.11, тя дължи на ПЪРВАТА СТРАНА неустойка в размер на:

12.1. Ако направената анулация е от 20 до 14 дни преди датата на отпътуване, неустойка в размер на не по-малко от 30% от цената на пътуването, съобразно условията на конкретната програма.

12.2. Ако направената анулация е от 13 до 8 дни преди датата на отпътуване, неустойка в размер на 70% /или съответния процент с оглед т. 12.1., съобразно условията на конкретната програма/ от цената на пътуването.

12.3. Ако направената анулация е 7 и по-малко дни преди датата на отпътуване, неустойката е в размер на 100% от цената на пътуването.


VІ. ОБЩИ УСЛОВИЯ:

13. При отказ на граничните служби да допуснат влизане на туристи с направени резервации от ВТОРАТА СТРАНА на територията на съответната държава, ПЪРВАТА СТРАНА не носи отговорност и не дължи връщане на заплатената за туристическото пътуване цена.

14. При анулация на пътуването поради болест или други лични причини, свързани с ТУРИСТИ, на които ВТОРАТА СТРАНА е продала предоставените и по този договор пакети, ВТОРАТА СТРАНА губи платените суми в съответствие със сроковете на анулация и в размерите по т. 12.1., 12.2. и 12.3., респективно дължи заплащане на тези суми на ПЪРВАТА СТРАНА, в случай, че не ги е платила.

15. Туристи, на които ВТОРАТА СТРАНА е продала пакетите, предмет на този договор могат да прехвърлят правата и задълженията си по договора за организирано туристическо пътуване, сключен между тях и ВТОРАТА СТРАНА в полза на трето лице, което отговаря на всички изисквания за осъществяване на пътуването, само със съгласието на ПЪРВАТА СТРАНА, след като предварително ВТОРАТА СТРАНА уведоми ТУРОПЕРАТОРА в срок не по-късно от 10 (десет) дни преди началната дата на пътуването.

16. ВТОРАТА СТРАНА, ТУРИСТЪТ, който прехвърля своите права и задължения, и лицето, на което се прехвърлят правата и задълженията по пътуването са солидарно отговорни пред ПЪРВАТА СТРАНА за заплащане на общата цена по договора и на разходите, свързани с прехвърлянето.

17. Минималния брой участници за осъществяване на пътуването е съобразно конкретните условия по всяка програма.

18. Крайният срок за уведомяване на ВТОРАТА СТРАНА, че минималния брой участници не е набран, поради което пътуването се отменя е 10 (десет) дни преди началната дата на пътуването.

19. ПЪРВАТА СТРАНА си запазва правото да промени превозвача с друг превозвач, при настъпване на причини, които правят невъзможно, или нецелесъобразно посоченият в договора превозвач да изпълни задълженията си, като уведомява за това ВТОРАТА СТРАНА в срок до 24 часа преди датата на отпътуване.

20. ПЪРВАТА СТРАНА си запазва правото да промени часа на тръгване при промяна на превозвача или настъпване на други обективни причини, които налагат това, като уведоми своевременно ВТОРАТА СТРАНА.

21. ПЪРВАТА СТРАНА си запазва правото да променя местата за настаняване на ТУРИСТИ в превозното средство с цел настаняване на майки с деца, бременни жени, възрастни хора и при наличие на други подобни обективни причини.

22. Рекламации във връзка с изпълнението на договора се правят в писмен вид и се приемат до 7 дни след завършване на пътуването. Рекламацията е валидна само в случай, че към нея е приложен четиристранен протокол, съставен и подписан от ТУРИСТА, ВТОРАТА СТРАНА, ПЪРВАТА СТРАНА, ХОТЕЛА и ЧУЖДЕСТРАННИЯ ТУРОПЕРАТОР, посрещнал ПОТРЕБИТЕЛЯ, при спазване изброените по-долу условия:

22.1. Всички оплаквания на туристите трябва да бъдат предоставени в писмен вид на ръководството на хотела през времето на пребиваването на туристите в хотела, всички оплаквания трябва да бъдат разгледани и разрешени от ръководството на хотела, от ПЪРВАТА СТРАНА или от неин представител. Оплаквания, незаявени в писмен вид на място в хотела, които за първи път са повдигнати след края на престоя на туристите, ПЪРВАТА СТРАНА, ВТОРАТА СТРАНА и ХОТЕЛЪТ, имат право да не разглеждат.

22.2. Всякакви услуги извън пакетите, закупени от ПЪРВАТА СТРАНА и платени в Р. България, които са закупени и платени на място от туристите следва да се предявяват към посрещащия туроператор и към фирмата, която ги е предоставила. За такива услуги и за рекламации към такива услуги ПЪРВАТА СТРАНА не носи отговорност.

23. Във връзка със застрахователна полица за отговорност на туроператора, съгласно изискванията на чл. 42 от Закона за туризма:

23.1.ПЪРВАТА СТРАНА се задължава да постави копие от застрахователната полица на интернет страницата си www.teztour.bg към момента на влизането й в сила, както и да предостави копие от нея на ВТОРАТА СТРАНА при поискване.

23.2. ВТОРАТА СТРАНА се задължава да предостави копие от застрахователната полица на ПЪРВАТА СТРАНА в 7-дневен срок от сключването й.


VІІ. ФОРСМАЖОР:

24. Страните не носят отговорност за пълно или частично неизпълнение на договорните си задължения в резултат на форсмажорни обстоятелства. Форсмажорни се считат обстоятелствата, настъпили след подписване на договора в резултат на непредвидими, необратими и неконтролируеми събития, като война, природни бедствия, епидемии, стачки и други.

25. В случай на форсмажор, ако той бъде признат за такъв от посрещащата фирма – съконтрахент на ПЪРВАТА СТРАНА и тя възстанови на ПЪРВАТА СТРАНА заплатените суми за съответното туристическо пътуване, след реалното постъпване на сумите по сметките на ПЪРВАТА СТРАНА, тя ще възстанови преведените суми на ВТОРАТА СТРАНА.


VІІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ:

26. Двете страни приемат, че всяка информация станала им известна във връзка с този договор е конфиденциална и се задължават да не я разгласяват пред трети лица.

27. Настоящият ДОГОВОР може да бъде прекратен:

27.1. По взаимно съгласие.

27.2. Едностранно от ПЪРВАТА СТРАНА с едномесечно писмено предизвестие, включително изпратено по e-mail.

27.3. Поради виновно неизпълнение по реда на чл. 87 от ЗЗД.

28. Настоящия договор може да бъде отменян, изменян и допълван само с двустранни писмени анекси.

29. Всякакви спорове, произтичащи от незипълнение или ненадлежно изпълнение на настоящия договор или от свързани с тях обстоятелства, ще се решават от страните по пътя на преговори, а при невъзможност от родово компетентния съд в гр. София.

30. За неуредени в договора въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и останалото действащо законодателство на Р. България.

31. Адреси, координати на страните и банкови реквизити:

ПЪРВА СТРАНА: ВТОРА СТРАНА:

гр. София, .................................

бул. “Мария Луиза” .................................

№ 9 - 11, ет. 3. .............................

Тел: 02/ 935 09 35 Тел:

Факс: 02/ 935 09 36 Факс:

e-mail: info@teztour.bg e-mail:


Настоящият договор се подписа в два екземпляра, по един за всяка от страните, както следва:


за ПЪРВАТА СТРАНА: за ВТОРАТА СТРАНА:

........................................... .......................................

/Петър Андреев/ /......................................./

Свързани:

Догово р iconПроекто догово р

Догово р iconДогово р
Седалище и адрес на управление :  
Догово р iconДогово р за наем на къмпираща площ

Догово р iconДогово р за абонаментна поддръжка
Днес, г в гр между
Догово р iconДогово р за покупко проджба
Днес год в гр. /с между
Догово р iconДогово р
Днес г в гр. София се сключи настоящият договор между
Догово р iconДогово р за покупка/продажба на въздушна пушка
Егн л к изд на г от
Догово р iconДогово р
Днес г в гр. София се сключи настоящият договор между
Догово р iconДогово р
Днес г в гр. София се сключи настоящият договор между
Догово р iconДогово р за доставка на оборудване
Булстат номер от ндр представлявано от
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом