Министерство на труда и социалната политика
ИмеМинистерство на труда и социалната политика
страница1/14
Дата на преобразуване19.10.2012
Размер0.66 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.magnusbg.com/images/Naredba 12.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА


НАРЕДБА № 12
от 30 декември 2005 г.
за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи
(Обн., ДВ, бр. 11 от 03.02.2006 г. - в сила от 04.08.2006 г.)


Раздел I
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определят изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи.

Чл. 2. (1) Наредбата се прилага във всички предприятия и на всички работни места съгласно чл. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), където се извършват товарно-разтоварни работи.

(2) Наредбата се прилага и от лицата, които самостоятелно упражняват трудова дейност, свързана с извършването на товарно-разтоварни работи.

Чл. 3. При организиране и осъществяване на товарно-разтоварни работи освен разпоредбите на тази наредба се изпълняват и изискванията на:

1. Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работно оборудване (ДВ, бр. 88 от 1999 г.; изм. бр. 48 от 2000 г. и бр. 52 от 2001 г., попр., бр. 54 от 2001 г.; изм. бр. 43 от 2003 г., бр. 37 и 88 от 2004 г.);

2. Наредба № 10 от 2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с електрокари и мотокари (ДВ, бр. 112 от 2004 г.);

3. Наредба № 12 от 2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с автомобили (ДВ, бр. 6 от 2005 г.);

4. Наредба № 16 от 1999 г. за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести (ДВ, бр. 54 от 1999 г.);

5. нормативните актове по чл. 31 на Закона за техническите изисквания към продуктите;

6. нормативните актове, съдържащи изисквания за товарене и разтоварване на средства за железопътен, воден и въздушен транспорт и на пътни превозни средства;

7. нормативните актове за пожарна и аварийна безопасност;

8. другите нормативни актове по безопасност и здраве при работа.

Чл. 4. (1) Работодателят:

1. предприема всички необходими мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи, а в случаите, когато те се извършват ръчно - за предотвратяване или намаляване на ръчната работа с товари;

2. информира работещите за всички възможни рискове при извършване на товарно-разтоварни работи, за всички мерки, които са предприети за отстраняване, намаляване и контролиране на тези рискове, и по всички въпроси, свързани с осигуряването на безопасност и здраве при извършването на товарно-разтоварни работи;

3. се консултира с работещите и/или техните представители и създава възможност за тяхното участие по всички въпроси, свързани с тази наредба;

4. осигурява разработването и въвеждането на физиологичен режим на труд и почивка за конкретния вид товарно-разтоварна работа;

5. предоставя на работещите, извършващи товарно-разтоварни работи, лични предпазни средства, съобразени със спецификата на извършваната товарно-разтоварна работа и породените от нея рискове.

(2) Когато товорно-разтоварни работи се извършват от няколко предприятия или организации, работодателите съвместно по писмена договореност осигуряват здравословни и безопасни условия на труд, информират се взаимно за рисковете при работа и координират дейностите си за предпазване на работниците от тези рискове.

(3) Всеки работещ при извършване на товарно-разтоварни работи е длъжен да:

1. изпълнява точно дадените инструкции за защита на здравето и за безопасност при извършване на товарно-разтоварни работи и съдейства на работодателя за изпълнение на съответните мерки;

2. използва по предназначение техническите средства и оборудването, осигурени и предоставени от работодателя;

3. повишава квалификацията и знанията си относно изискванията за здравословни и безопасни условия на труд при товарно-разтоварни работи.

Чл. 5. (1) Работодателят разработва и утвърждава разбираемо написани за работещите правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи.

(2) Правилата по ал. 1 не противоречат на разпоредбите на нормативните актове и отчитат спецификата на извършваната товарно-разтоварна работа.

(3) Работодателят използва правилата по ал. 1 при провеждане на обучението и инструктажа на работещите.

(4) Работодателят предоставя на работещите правилата по ал. 1 и/или ги поставя на достъпни места, в близост до местата на извършване на товарно-разтоварни работи.

Чл. 6. (1) Работодателят организира провеждането на инструктаж на работещите и на всички други лица, които могат да бъдат застрашени, по правилата за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд при извършване товарно-разтоварни работи.

(2) Инструктажът и обучението включват и:

1. правилните и безопасните начини и техники за извършване на товарно-разтоварни работи;

2. въпросите, свързани с безопасното провеждане на конкретната товарно-разтоварна работа.

Чл. 7. (1) Товарно-разтоварни работи се извършват от лица:

1. без здравни протовопоказания и физически годни да извършват тази дейност;

2. инструктирани и обучени за безопасно извършване на товарно-разтоварните работи;

3. неупотребили алкохол и/или упойващи вещества.

(2) Работодателят осигурява:

1. предварителна оценка на физическата годност на лицата, които ще извършват товарно-разтоварни работи;

2. периодична оценка на въздействието на товарно-разтоварните работи върху здравето и работоспособността на лицата, заети в тях.

(3) Лицата със специална закрила по глава петнадесета от Кодекса на труда извършват товарно-разтоварни работи съгласно разпоредбите на нормативните актове за такава закрила.

Чл. 8. Изискванията по тази наредба могат да бъдат доразвивани с ръководства или кодекси за добра практика, приети съвместно от браншовите или отрасловите структури на организациите на работодателите и на работниците и служителите.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Свързани:

Министерство на труда и социалната политика iconРепублика българия министерство на труда и социалната политика заповед
На основание чл. 4, т. 1 и чл. 29, т. 6 от Устройствения правилник на Министерство на труда и социалната политика (пмс №260 от 12....
Министерство на труда и социалната политика iconОперативна програма „Развитие на човешките ресурси министерство на труда и социалната политика
Място на провеждане: Сградата на Министерството на труда и социалната политика, ул. Триадица №2, София
Министерство на труда и социалната политика iconПроект bg051PO001 08
Министерство на труда и социалната политика” финансирана по проект bg051PO001 08 „Подобряване качеството на услугите в системата...
Министерство на труда и социалната политика iconСоциалната политика
...
Министерство на труда и социалната политика iconСоциалната политика
...
Министерство на труда и социалната политика iconМинистерство на труда и социалната политика
Мерки за активизиране на социалната политика и възстановяване на българската икономика до края на месец април 2010 г
Министерство на труда и социалната политика iconСписък на основния състав на обществения съвет към министъра на труда и социалната политика
Р на съвета, представител на министъра на труда и социалната политика – Елка Димитрова – директор на дирекция „Политика на пазара...
Министерство на труда и социалната политика iconМинистерство на труда и социалната политика
Бюро по труда”. Подкрепят се проекти, насочени към обновяване на обекти с историческа и архитектурна значимост, както и обекти от...
Министерство на труда и социалната политика iconМинистър на труда и социалната политика
За условията и реда за предоставяне на достъп до обществена информация от министерството на труда и социалната политика
Министерство на труда и социалната политика iconМинистерство на труда и социалната политика
Бюро по труда”. Подкрепят се проекти, насочени към обновяване или строителство на обекти с историческа и архитектурна значимост,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом