Становище по конкурс за заемане на академична длъжност „доцент
ИмеСтановище по конкурс за заемане на академична длъжност „доцент
Дата на преобразуване19.10.2012
Размер46.76 Kb.
ТипКонкурс
източникhttp://www.naval-acad.bg/Bg/konkursi-proceduri/Kamelia/Narleva stanov-Minkov.doc
СТАНОВИЩЕ


по конкурс за заемане на академична длъжност „доцент”

по научна специалност 05.02.24 Организация и управление извън сферата на материалното производство,

публикуван в „Държавен вестник” бр. 74/21.09.2011 със срок 2 месеца

с единствен участник гл. ас. д-р Камелия Вили Вунова - Нарлева


от доц. д-р Илиан Иванов Минков от ИУ-Варна,

член на научното жури по обявения конкурс на основание заповед № 1396 на

Началника на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”, гр. Варна от 02.12.2011 г. и от първото му заседание на 05.12.2011 г.


Конкурсът за заемане на академичната длъжност „доцент” по научна специалност 05.02.24 Организация и управление извън сферата на материалното производство, е обявен от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”, гр. Варна със срок 2 месеца от обнародването му в ДВ. По него, преди изтичане на крайния срок, има подадени документи от гл. ас. д-р Камелия Вили Вунова - Нарлева. Тя е единствен кандидат по този конкурс.

Гл. ас. Камелия Нарлева е завършила средното си образование в гр. Хасково през 1995 г. През 1999 г. е придобила ОКС „бакалавър” в ИУ-Варна, спец. „Маркетинг и мениджмънт”, а през 2000 г – ОКС „магистър” по спец. „Стопанско управление” в същия университет. Получава ОНС „доктор” по научна спец. 05.02.20 Социално управление с диплома № 30044 от 12.12.2005 г. въз основа на защитен дисертационен труд на тема „Изследване на релацията: „предприемаческа култура – предприемачески избор” (на примера на предприемачи от Североизточния район)”. От 06.2011 г. кандидатът е преподавател във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”, гр. Варна като главен асистент.

Научно-изследователската работа и научните публикации на д-р Нарлева са насочени към областите: социално предприемачество, управление на структурите на гражданското общество, предприемаческо и стратегическо управление на човешките ресурси, организационна и административна култура, управление на малкия и средния бизнес, и предприемаческа култура. По отношение на последната посочена област са публикациите по дисертационния труд (6 броя), които не се рецензират. Научните трудове, представени за участие в конкурса за „доцент”, обхващат 30 публикации в общ обем от 745 стандартни страници самостоятелно участие, от които 1 публикация в чужбина в обем от 9 стр. Структурата на публикациите е както следва:


Общ брой публикации: 30 с общ обем 745 стр.

От тях:

• монографии и глави от книги – 4 с обем 376 стр.

• научни статии – 7 с обем 40 стр.

• научни доклади – 14 с обем 80 стр.

• учебници и учебни пособия – 2 с обем 176 стр.

• други публикации – 3 с обем 73 стр.


Представените научни трудове отговарят на изискуемите количествени критерии за заемане на академичната длъжност „доцент”. В същото време те са публикувани в утвърдени издания като: сп. „Известия на ИУ”, сп. „Управление и устойчиво развитие”, сп. „Управление и образование”, Годишник на ВУМК и др., което е индикатор и за тяхното качество. Публикациите на д-р Нарлева се отличават с актуалност на разглежданите проблеми и висока степен на задълбоченост на тяхното изследване. Те я характеризират преди всичко като изследовател, търсещ своето място в нови и недотам добре разработени области на научното познание. Пример за това е социалното предприемачество – научна област с твърде малко изследвания и разработки от страна на български учени и изследователи.

Богата и разнообразна е учебно-преподавателската дейност на гл.ас.д-р Камелия Нарлева. В досегашната си работа като преподавател тя е водила занятия по дисциплините: „Основи на стопанското управление”, „Мениджмънт на човешките ресурси”, „Предприемачество”, „Икономика на персонала”, „Икономика на труда”, „Методи и механизми на управление”, „Корпоративна социална отговорност” и „Корпоративна култура”. За нуждите на учебния процес по преподаваните дисциплини е разработила едно учебно пособие и е участвала в разработването на един учебник.

Научните търсения на д-р Нарлева водят до сериозни научни постижения и приносни моменти. По мое мнение те могат да се обобщят по следния начин:

1. В областта на социалното предприемачество:

- Извеждане на „дефинитивен” и „интегрален” подходи за изследване на явлението „социално предприемачество” и систематизиране на знание за процеса на неговото формиране и реализиране.

- Разработване на теоретичен модел, представящ социалното предприемачество като целенасочен управленски процес на изграждане на организационна среда за създаване на социални иновации.

2. В областта на управлението на структурите на гражданското общество:

- Изследване на дихотомната линия „социални – икономически цели”, реализирана в структурите на гражданското общество, и извеждане на актуалността и значимостта на приложението в тези структури на съвременен подход на управление.

3. В областта на предприемаческото и стратегическото управление на човешките ресурси:

- Систематизиране и доразвиване на теоретични модели за стратегическо и предприемаческо организационно управление и на тази основа – извеждане на препоръки за развитие и усъвършенстване на системата по УЧР в организацията.

Публикацията, обхващаща приносите от първата група и имаща характер на хабилитационен труд, е монографичното изследване „Социалното предприемачество”. Считам, че посочените приноси са лично дело на кандидата и чрез тях се обогатявят теоретико-методическите познания в областта на социалното управление и УЧР. Като препоръка към по-нататъшната изследователска работа на д-р Нарлева мога да посоча, че е необходимо по-висока практико-приложна насоченост на изследванията и обвързване на изведените теоретични модели с икономическите и пазарни цели на организациите в т.ч. печалба, рентабилност, продажби, пазарен дял и др.

Добро впечатление прави също така активното участие на д-р Нарлева в национални и международни проекти, както и членството в Съюза на учените в България и Търговско-промишлената палата, гр. Варна.

Освен професионалните, имам и много добри лични впечатления от д-р Камелия Нарлева от сътрудничеството ни във връзка с двете ни съвместни научни публикации.

Заключение:

Направеният анализ в становището по конкурса за квалификацията, научната, преподавателската и други активности на гл.ас.д-р Камелия Вили Вунова - Нарлева показва, че са изпълнени чл. 24 от ЗРАСРБ и чл. 53 от ППЗРАСРБ за заемане на академичната длъжност „доцент”. Всичко това ми дава основание да предложа на членовете на научното жури да изберат гл.ас.д-р Камелия Вили Вунова - Нарлева за заемане на академичната длъжност „доцент” по научна специалност 05.02.24 Организация и управление извън сферата на материалното производство.


28.01.2012 г. Подпис: ..........................................

гр. Варна /доц. д-р Илиан Минков/

Свързани:

Становище по конкурс за заемане на академична длъжност „доцент iconКонкурс за заемане на академична длъжност
Конкурс за заемане на академична длъжност "Доцент" по шифър 02. 16. 07 Земеустройство (вкл. Кадастър и оценка на недвижими имоти),...
Становище по конкурс за заемане на академична длъжност „доцент iconКонкурс за заемане на академична длъжност "Доцент" по шифър 05. 02. 07 „Счетоводна
...
Становище по конкурс за заемане на академична длъжност „доцент iconКонкурс за заемане на академична длъжност
Конкурс за заемане на академична длъжност "Доцент" по научната специалност: Растителна защита /Ентомология/, шифър 04. 01. 10, професионално...
Становище по конкурс за заемане на академична длъжност „доцент iconКонкурс за заемане на академична длъжност "професор"
Юлия Иванова Стефанова, член на научно жури в конкурс за заемане на академична длъжност ”професор” по 1 филология /най-нова английска...
Становище по конкурс за заемане на академична длъжност „доцент iconКонкурс за заемане на академична длъжност "професор"
Конкурс за заемане на академична длъжност "професор" към катедра Растениевъдство понаучната специалност 04. 01. 14 „Растениевъдство”,...
Становище по конкурс за заемане на академична длъжност „доцент iconКонкурс за заемане на академична длъжност
Конкурс за заемане на академична длъжност "професор"  по научна специалност: Икономика и управление /Аграрна икономика/ 05. 02. 18,...
Становище по конкурс за заемане на академична длъжност „доцент iconСтановище от Доц д-р Миленка Трифонова Даскалова, дм член на Научното жури по обявен конкурс за „Доцент
О т н о с н о: кандидатурата на главен асистент Милена Атанасова Атанасова – Радева, д по процедурата за заемане на академичната...
Становище по конкурс за заемане на академична длъжност „доцент iconЧлен на Научно жури по конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент по Епидемиология (03. 01. 29) (Заповед №2563 / 26. 09. 2011г на Ректора на му плевен)
Научно жури по конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент” по Епидемиология (03. 01. 29)
Становище по конкурс за заемане на академична длъжност „доцент iconКонкурс за заемане на академична длъжност „Доцент" по неврохирургия (03. 01. 41) в катедра „Неврология и неврохирургия"
Доцент” по неврохирургия (03. 01. 41) в катедра „Неврология и неврохирургия” при Факултет по медицина на му-плевен, обнародван в...
Становище по конкурс за заемане на академична длъжност „доцент iconКонкурс за заемане на академична длъжност "доцент" в професионално направление
Дв no. 83 от 25. 10. 11. за две места с кандидати: гл ас д-р Ивайло Николаев Минчев и гл ас д-р Юлиян Николаев Минчев
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом