Доклад №0400003011
ИмеДоклад №0400003011
страница2/14
Дата на преобразуване19.10.2012
Размер2.06 Mb.
ТипДоклад
източникhttp://www.bulnao.government.bg/files/_bg/Doklad_DPPristInfrastr_0812.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


ІІ. Приходи от пристанищни такси – определяне, събиране и отчитане


  1. Видове пристанищни такси

Съгласно чл. 115м, ал. 1 на ЗМПВВППРБ, предметът на дейност на Държавното предприятие "Пристанищна инфраструктура" включва събиране и разходване на пристанищните такси, определени по вид с посочения закон като5: канални такси; тонажни корабни такси; линейни кейови такси; светлинни такси и такси за приемане и обработване на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност. Таксите се определят въз основа на одобрена от Министерския съвет Тарифа за пристанищните такси, събирани от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” (тарифата).

В изпълнение на чл. 115у, ал. 2 от ЗМПВВППРБ, от ДППИ са представени за утвърждаване от министъра на ТИТС годишните програми за 2010 г. и 2011 г., съдържащи подробна информация за приходите, разходите, инвестициите и финансиранията.


2. Планирани и отчетени приходи от пристанищни такси за 2010 г. и 2011 г.

В одобрената от министъра на ТИТС програма за 2010 г. приходите от пристанищни такси са в размер на 22 000,0 хил. лв., като обща сума, без да са планирани приходи по видове пристанищни такси. Предвиденият размер на пристанищните такси е със 7,1 % по-малък спрямо отчетените за 2009 г. пристанищни такси (23 689 хил. лв.). Отчетените такси към 31.12.2010 г. са 23 794 хил. лв., или изпълнението спрямо плана е 108,2 %. В одобрената годишна програма на ДППИ за 2011 г., приходите от пристанищни такси са предвидени в размер на 22 000,0 хил. лв. И за тази година прогнозата е със 7,5 % по-ниска от отчетените пристанищни такси за 2010 г. (23 794 хил. лв.). Отчетените такси към 31.12.2011 г. са 26 012 хил. лв., или изпълнението спрямо прогнозата е 118,2 %.

Отчетените такси по териториални поделения за 2010 г. и 2011 г. са представени графично:
Приходите от пристанищни такси, събрани от ТП пристанище Варна, и през двете години са с най-голям дял в общо приходи. Делът на таксите от ТП Бургас и ТП Русе в общо приходи от такси е нараснал през 2011 г. спрямо 2010 г.

Структурата на видовете такси, отчетени за 2010 г. и 2011 г. са както следва:Приходите от тонажни такси, които плащат корабите на база бруто тонаж, са с най-голям дял и през двете години. В абсолютна стойност от тези такси през 2011 г. са постъпили с 1 860,1 хил. лв. повече спрямо 2010 г. Кейовите такси са намалили дела си в общо приходи от такси през 2011 г., но в абсолютна стойност също бележат увеличение (със 79,6 хил. лв.).

Размерът и структурата на приходите от такси не включват таксите за приемане и обработване на отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност тъй като те не се отчитат като приход по съответните счетоводни сметки, а като разлика между платените разходи от ДППИ на пристанищните оператори за обработка на отпадъците и получените такси за приемане и обработване на отпадъци. Разликата се отчита като разход от дейността на предприятието. Отразените счетоводно6 платени такси от този вид към 31.12.2010 г. са 762 409,89 лв., техният размер е по-голям с 254 446,87 лв. от размера на таксите с най-нисък относителен дял (светлинните такси – 507 963,02 лв.), които се отчитат като приход по съответните счетоводни сметки за същия период. За 2011 г. приходите от такси за приемане и обработване на отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност са 828 227,47 лв.

Възприетият подход на отчитане не е оповестен в Счетоводната политика, нито в друг вътрешен акт на ДППИ и не дава пълна и вярна представа за всички пристанищни такси, които събира ДППИ. Не е осигурена прозрачност на платените от корабите такси.


3. Вътрешни нормативни документи, определящи реда за планиране, определяне, събиране и отчитане на пристанищните такси

3.1. Оперативна процедура по качеството (ОПК) – 13 „Определяне и събиране на такси в морските пристанища” съдържа в раздел 3 ”Описание на процеса" -
3.1. Планиране. Етап планиране на таксите в морските пристанища всъщност не представлява планиране на приходите от такси, а посочва документите, въз основа на които се осъществява текущото определяне на приходите от пристанищни такси и издаването на фактурата с начислени/определени такси за съответното пристанище. Изготвянето и осчетоводяването на фактурите се извършва с програмен продукт Work Flow. След представянето на банков документ в съответното териториално поделение на ДППИ, се издава удостоверение за освобождаване от претенции към кораба при изходяща контрола. След отплаване на кораба и получаване на пилотските записи се издават дебитна или кредитна фактура, коригираща кейовата такса. В процедура ОПК-13 не са регламентирани контролни дейности - обобщено е посочено, че „счетоводител от главно управление следи и контролира движението на всички сметки на предприятието”.

3.2. С процедура ОПК – 9 „Определяне и събиране на такси – река” са указани стъпките, по които се определят дължимите от корабите, посещаващи речни пристанища, такси. С последната актуализация на процедура ОПК-09 (21.01.2010 г.) форма „Сметки за корабни такси”, колоната “член от тарифата” се копира автоматично от форма „Корабопосещения”, с което рискът от грешно въвеждане на данни е минимизиран. Корабите по река, съгласно тарифата, заплащат тонажна корабна такса и линейна кейова такса.

3.3. Обобщението на предоставените отговори за осъществявания на място (по териториални поделения) контрол по правилното определяне и събиране на таксите и неговото документиране, показва, че осъществяваният контрол се състои в повторно изпълнение на действията – изчисленията от различни длъжностни лица; от сверяване на данни и с други източници на информация7, извън системата на предприятието; в ТП Бургас не е определено длъжностно лице да извършва контрола, но прилагат взаимното контролиране между определящ таксите и издаващ фактурата, както и разменянето на функциите. В ТП Варна, съгласно дадения отговор, текущ контрол не се упражнява - разчита се на контрола от ГУ. Документирането на извършвания контрол е осъществявано най-пълно в ТП Русе8.


4. Определяне и събиране на такси в морските пристанища - териториално поделение – пристанище Варна, и териториално поделение – пристанище Бургас, за 2010 г. и 2011 г.

При извършените директни съществени проверки на база издадени фактури от морските териториални поделения на ДППИ се проследиха фактурите през м.м. февруари и септември за 2010 г. и 2011 г. и общата стойност от определените пристанищни такси по тях. Пълна проверка - с изчисления на таксите, дължими от конкретните кораби на база техните параметри - бруто тонаж и дължина, и конкретните стойности, определени с Тарифата за пристанищните такси, събирани от ДППИ (тарифата), се извърши на базата на случайна нестатистическа извадка, в която попада всяка втора фактура, вкл. последната от 26.02.2010 г. за м. февруари 2010 г. за пристанище Варна и на извадка, в която попада всяка фактура от 3-тата през стъпка от 109, включително и последната, за проверяваните месеци на 2010 г. и 2011 г. за двете пристанища.

Подробните резултати от проверките са изложени в Приложение № 1 към доклада.

На основание чл. 103в, ал. 4 от ЗМПВВППРБ10 и чл. 15, ал. 2 от тарифата11, Министерският съвет, с Решение № 303 от 13 май 2010 г. освобождава от заплащане на пристанищни такси корабите, участващи в международната ветроходна регата „The Historical Seas Tall Ships Regatta 2010”, която е проведена в периода 21-24.05.2010 г. в пристанище Варна.

Петте вида такси, в дължимите размери, съгласно тарифата, са определени за по-малко от половината кораби, посетили ТП Варна (32 %, 43 %, 41 % и 38 % от корабите) и ТП Бургас (41 %, 52 %, 39 % и 48 %) по проверените фактури за 2010 г. и 2011 г. За останалите кораби, в зависимост от извършваната дейност, движение между българските пристанища, са определени такси в редуциран/намален размер в съответствие с тарифата. Корабите, посетили пристанище Варна, с общ брой посещения на български морски пристанища, над 3 или 4 пъти варират от 19 % до 49 % по проверените фактури за
м. февруари и м. септември за 2010 г. и 2011 г. За пристанище Бургас, корабите, които са го посетили над 3 или 4 пъти за същите месеци и години са от 22 % до 41 % от всички кораби, посетили пристанището. Размерите на дължимите такси за тези кораби съгласно Тарифата за пристанищните такси, събирани от ДППИ, са редуцирани с определен коефициент и определени в намалени размери.

Размерите на дължимите такси по фактурите, издадени от ТП Варна и ТП Бургас, попаднали в извадката, са определени правилно, в съответствие с тарифата. Редуцираните размери на пристанищните такси, които плащат корабите, посетили многократно морските пристанища за обществен транспорт с национално значение, не предполагат нарастване на тези приходи.


5. Определяне и събиране на такси в пристанища – река - териториално поделение – пристанище Лом, и териториално поделение – пристанище Русе за 2010 г. и 2011 г.

Съгласно тарифата – чл. 11, ал. 112 и чл. 12, ал. 113 таксите, които се събират от корабите, посетили речните пристанища са 2 вида – тонажна корабна такса и линейна

кейова такса. Директни съществени проверки за определените, внесени и отчетени такси от териториално поделение - пристанище Лом и пристанище Русе се извършиха на базата на случайна нестатистическа извадка, в която попадат първите 3 фактури и всяка следваща 5-та фактура, вкл. последната - за първите 15 дена на м. февруари и първите 15 дена на м. септември 2010 г. и за 2011 г. - същите месеци, за вторите 15 дена.

Подробните резултати от проверките са изложени в Приложение № 2 към доклада.

Корабите, които не извършват товаро-разтоварна дейност са над половината кораби, посетили пристанища Лом и Русе за м. м. февруари и септември 2010 г., половината и над половината от кораби, посетили пристанище Лом и по-малко от половината от корабите, посетили пристанище Русе за същите месеци на 2011 г. Тези кораби не дължат линейни кейови такси.14

По фактурите, издадени от ТП Лом и ТП Русе, попаднали в извадката, таксите са определени правилно, при прилагане на съответните текстове от тарифата. Посещенията на кораби, които не извършват товаро-разтоварна дейност и определянето за тях само на линейна такса не е предпоставка за съществен ръст в приходите от такси от речните пристанища.

Съгласно ОПК-13 „Определяне и събиране на такси в морските пристанища” – т. 3 - всеки понеделник ТП изпращат в Главно управление справка за непогасените задължения (ФК-13-003) на контрагентите, а към 5-то число на месеца се подава Справка за непогасените задължения (ФК-13-004). Предвидено е тези документи – архивирани, да се съхраняват 3 и 5 години. Аналогични записи се сдържат и в ОПК -09 (ФК-09.003). Разпоредбата на чл. 8 от Вътрешния правилник за реда за съставяне и движение на счетоводните документи в ДППИ поставя същите изисквания15. Тези справки за обследваните месеци за 2010 г. и 2011 г. не бяха предоставени на одитния екип. По данни от счетоводните сметки16, обхванати от оборотната ведомост, въз основа на която е съставен годишният счетоводен баланс към 31.12.2010 г., непостъпилите по сметките на ДППИ средства възлизат общо на 671 512,98 лв., от които 522 169,23 лв. са несъбрани вземания по годишния баланс от 2009 г. - фактически несъбрани за 2010 г. са 149 343,75 лв. Спрямо реализираните приходи от такси, несъбраните вземания представляват 0,6 %. ДППИ е получило авансови средства от клиенти от страната, срещу които не е извършило услугите. Стойността на задълженията към 31.12.2010 г. е 25 999,79 лв., като тези задължения намаляват спрямо началото на периода (26 364,24 лв.).

Към 31.12.2011 г. непостъпилите по сметките на ДППИ средства – по данни от счетоводните сметки - са 8 376,12 лв. (това е разликата между възникналите и платените задължения през годината). Задълженията на ДППИ по авансови средства от клиенти от страната се запазват, като размерът им към 31.12.2011 г. (24 055,15 лв.) е намалял в сравнение с 2010 г.

С Протокол от № 17/28.09.2011 г. УС е взел решение за откриване на производство за издаване на акт за установяване на публично държавно вземане на длъжници по 28 фактури, възлизащо общо на 18 334,68 лв. Същността на пристанищните такси като публични държавни вземания е оспорена (чрез искови молби) и се изчаква приключване на съдебни производства.


6. Такси за приемане и обработване на отпадъци от корабоплавателна дейност – сключени договори с пристанищни оператори

6.1. Приходите от такси за приемане и обработване на отпадъци от корабоплавателна дейност съгласно чл. 103в, ал. 3 от ЗМПВВППРБ се събират от ДППИ и се разходват за приемане и обработване на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност. Приемането и обработването на отпадъците - резултат от корабоплавателна дейност, нормативно е регламентирано и в Наредба № 15 от 28.09.2004 г. за предаване и приемане на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари, и в Наредба № 9/2005 г. за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата.

Наредба № 15 от 28.09.2004 г. за предаване и приемане на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари, издадена от министъра на транспорта и съобщенията (обн., ДВ, бр. 94/ 22.10.2004 г., посл. изм. и доп., ДВ, бр. 28/ 14.04.2009 г.) не е актуализирана след създаването на ДППИ и по отношение на неговата дейност по управлението на процеса за приемане и обработване на отпадъците.

6.2. В изпълнение на чл. 115м, ал. 1, т. 11 от ЗМПВВППРБ пристанищни услуги по приемане и обработване на отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност се извършват въз основа на сключени договори с пристанищни оператори. От ДППИ са сключени 3 договора с АД „Поддържане чистотата на морските води” (ПЧМВ АД) за: услугата по „управление на отпадъците – резултат от корабоплавателна дейност, за Позиция 1 – управление на отпадъци от нефтопродукти и отпадъци, съдържащи нефтопродукти, в пристанище Бургас”, за Позиция 2 – управление на отпадъци от нефтопродукти и отпадъци, съдържащи нефтопродукти, в пристанище Варна” и за Позиция 4 – управление на твърди отпадъци в пристанище Варна”. Сключен е и договор с „Океан Шипинг” ЕООД, по позиция 3 за услугата – „управление на твърди отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност в пристанище Бургас”.17 Четирите договора, с възложител ДППИ са сключени през 2007 г. със срок на изпълнение 12 месеца. Във всеки договор е определена единичната цена за предоставяне на услугата – предмет на договора, при прогнозно количество на отпадъци за срока на договора. Уточнено е, че се заплащат действителните количества отпадъци, приети от изпълнителя, но не повече от максималната сума, до която корабът може да предаде, без да заплаща допълнително. Приетите отпадъци над максималната сума се заплащат от кораба на изпълнителя. Определени са документите, които изпълнителят трябва да представи, за да се извършат плащанията. Определена е за внасяне, при сключване на договора, гаранция за добро изпълнение - 5 % от стойността на договора или да се представи оригинал на безусловна, неотменяема банкова гаранция, издадена от българска банка в полза на възложителя, за сума в размер на 5 % от стойността на договора и за срока за изпълнение на договора, съгласно Закона за обществените поръчки – чл. 59, ал. 1 и ал. 3. Гаранциите за добро изпълнение по 4-те договора – в следващия се размер са внесени, съгласно извлечение по банкова сметка в лева на ДППИ - на 10.05.2007 г. и по банкова сметка във валута на 19.06.2007 г. През 2010 г. и 2011 г. без да са сключени договори, дейността е осъществявана от пристанищните оператори и ДППИ е плащало, на база издаваните фактури от двете фирми по цени от 2007 г. Решението на комисията за избор на изпълнител е обжалвано от участник в търга („Пристанище Варна” ЕАД). Върховният административен съд е потвърдил решението на възложителя с Решение № 11165 от 30.09.2009 г. Независимо от това обстоятелство, поради наличието на други причини (технически показатели в заданието на поръчката са непълни по отношение промени в разпоредби на ЗМПВВППРБ), е взето решение да не се сключва договор по проведената процедура с избрания изпълнител през 2008 г. Към момента е изготвен работен вариант на техническа спецификация и е разработена методика за оценка на предложенията, които предстои да бъдат съгласувани с МТИТС18.

6.3. В чл. 103, ал. 2, т. 6 от ЗМПВВППРБ е регламентирано, че пристанищата за обществен транспорт трябва да разполагат „с план за приемане и обработка на отпадъци…”. Съгласно § 1а и § 2, т. 40 от Допълнителните разпоредби на ЗМПВВППРБ и чл. 11в, ал. 5 от Наредба № 9/2005 г. за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата - ДППИ разработва планове за приемане и обработване на отпадъци за пристанищата за обществен транспорт с национално значение. „Планът за приемане и обработване на отпадъци” е документ, съдържащ описание на географското положение и големина на пристанището, броя и вида на корабите, които нормално го посещават, както и типа и обема на отпадъците - резултат от корабоплавателна дейност.

На електронната страница на ДППИ са поместени 2 плана – план за управление на отпадъците за обект пристанище Варна, одобрен от изпълнителния директор на ИА „Пристанищна администрация” и утвърден от зам. генералния директор на ДППИ, и план за управление на отпадъците за обект пристанище Бургас, одобрен от изпълнителния директор на ИА „Пристанищна администрация” и утвърден от зам. генералния директор на ДППИ.19

Плановете за приемане и обработване на отпадъци са от 2007 г. и са съставени на база данни от 2006 г. Не е извършена актуализация на параметрите и данните по плановете за приемане и обработване на отпадъци за 2010 г. През 2011 г. са приети планове за приемане и обработване на отпадъци, които съдържат данни от 2010 г. и прогнозни показатели за 2011 г.

7. Платени средства за обработване на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност

Извърши се проверка за съответствието между реалното количество отпадъци, обработени от операторите, договорената цена за обработка на куб. м. отпадък, платените средства от ДППИ и постъпилите приходи от таксите за приемане и обработка на отпадъци-резултат от корабоплавателна дейност.

Проверката обхвана издадените фактури за приемане и обработване на отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност за м. февруари и м. септември 2010 г. и за същите месеци през 2011 г., описите на бележките за приетите отпадъци, подписани от корабите и оператора, както и конкретните изчисления във връзка с количеството отпадъци за посочените месеци. Определи се извадка от бележките, в която попадат първата, издадена за месеца бележка, и всяка следваща през стъпка от 10, вкл. последната за месеца20.

Подробните резултати от извършените проверки на платените от ДППИ средства за обработените твърди и течни отпадъци, резултат от корабоплавателна дейност от двете фирми за пристанище Варна и пристанище Бургас, както и съпоставката с таксите за приемане и обработване на отпадъците, събрани от корабите са представени в Приложение № 3 към доклада.


Проверката на средствата, които ДППИ плаща за обработката на отпадъците, показа, че те са определени правилно на базата на реалното количество обработени отпадъци и цената за обработката на куб. м. за вид отпадък, съгласно договорите.

Спазено е изискването на чл. 103д, ал. 2, т. 2 от ЗМПВВППРБ относно приходите от таксите за приемане и обработване на отпадъци да покриват не по-малко от 30 на сто от разходите за осигуряване на пристанищни приемни съоръжения и за приемане и обработване на отпадъците - резултат от корабоплавателна дейност за обработката на отпадъците - твърди и от нефтопродукти, от операторите ПЧМБ АД и „Океан Шипинг” ЕООД за месец февруари 2010 г., както и за обработката на твърдите отпадъци за останалите проверени месеци за двете години от двата оператора. Разходите за обработката на отпадъците от нефтопродукти от оператор ПЧМБ АД на ТП Варна и ТП Бургас за м. 09.2010 г. и м.м. 02. и 09.2011 г. са покрити с по-малко от 30 % от приходите от такси (от 14,1 % до 15,9 %).

За одитирания период не се установи прилагане на чл. 921 от тарифата, даващ право на генералния директор да освобождава кораби от заплащане на такса за приемане и обработване на отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Свързани:

Доклад №0400003011 iconДоклад на "фаустина груп" еоод
Протокола на Икономическата Комисия за Европа (ике) на ООН за регистри на емисии и трансфер на замърсявания (prtr). Последователността...

Доклад №0400003011 iconДоклад за дейността Доклад за дейността резюме
Съветът на директорите представя доклад и междинен консолидиран финансов отчет към 31 март 2010г., изготвен в съответствие с Международните...

Доклад №0400003011 iconДоклад за дейността Доклад за дейността резюме
Съветът на директорите представя доклад и междинен консолидиран финансов отчет към 30 септември 2009г., изготвен в съответствие с...

Доклад №0400003011 iconДоклад за дейността Доклад за дейността резюме
Съветът на директорите представя доклад и междинен консолидиран финансов отчет към 31 декември 2009г., изготвен в съответствие с...

Доклад №0400003011 iconДоклад за дейността Доклад за дейността резюме
Съветът на директорите представя доклад и междинен консолидиран финансов отчет към 30 юни 2009г., изготвен в съответствие с Международните...

Доклад №0400003011 iconДоклад за дейността Доклад за дейността резюме
Съветът на директорите представя доклад и междинен неконсолидиран финансов отчет към 31 март 2011г., изготвен в съответствие с Международните...

Доклад №0400003011 iconДоклад глобального экологического фонда
Совет гэф готовит и представляет доклад на каждом очередном совещании Конференции Сторон. В разделе 3 меморандума о договоренности...

Доклад №0400003011 iconДоклад A6-0406/2008
Съвета аналитичен доклад, в който се прави оценка на положението по отношение на определени енергоемки отрасли или подотрасли, за...

Доклад №0400003011 iconДоклад на нпо
Редовния доклад на Европейската комисия от 2003 г за напредъка на България в процеса на присъединяване към Европейския съюз и които...

Доклад №0400003011 iconОсновните права: реалност за хората благодарение на Хартата на ес
Днешният доклад се придружава от нов доклад за напредъка по отношение на равенството между жените и мъжете през 2012 г и съвпада...

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом