Република българия сметна палата доклад
ИмеРепублика българия сметна палата доклад
Дата на преобразуване19.10.2012
Размер121.01 Kb.
ТипДоклад
източникhttp://www.bulnao.government.bg/files/_bg/Doklad-ОS-Sliven-2007-010408.doc


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

СМЕТНА ПАЛАТА


ДОКЛАД

за резултатите от извършен финансов одит на

бюджетната сметка на Окръжния съд – Сливен,

за периода от 01.01.2007 г. до 30.09.2007 г.


І. ВЪВЕДЕНИЕ


Въз основа за годишната програма за одитната дейност на Сметната палата и в изпълнение на зЗаповед № ОД-1-10 от 17.09.2007 г., издадена от Георги Михайлов Михайлов, директор на Териториалното поделение на Сметна палата – Бургас, е извършен финансов одит на бюджетната сметка на Окръжния съд (ОС) – Сливен, за периода от 01.01.2007 г. до 30.09.2007 г.

В резултат от извършения одит е съставен одитен доклад
№ 0012001007, приет с решение на Сметната палата № 056/13.03.2008г.

Извършеният одит обхваща дейността по планиране, изпълнение и отчитане на средствата по бюджетната сметка на ОС – Сливен, с цел да се оцени законосъобразността на управленските решения, да се провери финансовата и счетоводната отчетност и съответствието на отразените финансови и стопански операции с действащото законодателство и да се оценят адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол (СФУК).

Дейността на ОС – Сливен, е регламентирана в глава ІV, раздел ІV от Закона за съдебната власт (ЗСВ, обн., ДВ., бр. 64 от 2007 г.). Организационното и административното ръководство се осъществява от председателя на ОС, в изпълнение на чл. 86, ал. 1 от ЗСВ.

ОС – Сливен, е юридическо лице, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити в системата на Висшия съдебен съвет (ВСС).

През одитирания период ОС – Сливен, се представлява от Мартин Цветанов Сандулов – председател, подпомаган от двама заместник председатели.

В установения срок по чл. 39, ал. 3 от Закона за Сметната палата (ЗСП) по одитния доклад не е постъпило становище от ръководителя на одитирания обект.


ІІ. ОСНОВНИ КОНСТАТАЦИИ И ОЦЕНКИ

ОТ ИЗВЪРШЕНИЯ ОДИТ


1. Спазване на нормативните изисквания при планирането, утвърждаването, изпълнението и отчитането на средствата по бюджетната сметка на ОС - Сливен

1.1. Планиране и утвърждаване на средствата по бюджетната сметка на ОС – Сливен, за 2007 г.

Проектът на бюджетната сметка е изготвен в съответствие с указанията на ВСС и е представен в Администрацията на ВСС (АВСС) в определения срок.

Бюджетната сметка в размер на 1 064 933 лв. разходи е утвърдена от ВСС само по параграфите на Единната бюджетна класификация (EБК) за 2007 г. Нарушени са бюджетната дисциплина и изискванията на чл. 23, ал. 4 от Закона за устройство на държавния бюджет (ЗУДБ, ДВ, бр. 105/2005 г.), тъй като разходите не са утвърдени по пълна бюджетна класификация.

При одита се установи, че по неправилни указания, дадени с писмо, изх. № 91-00-099 от 19.07.2006 г. на ВСС, по параграф 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” са предвидени 13 876 лв. средства за социално-битово и културно обслужване (СБКО).

Допуснато е нарушение на бюджетната дисциплина и на изискванията на чл. 26, ал. 1 от Постановление на Министерския съвет № 20 от 02.02.2007г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България, тъй като средствата за СБКО следва да се планират по параграф 10-00 „Издръжка”, подпараграф 10-91 „Други разходи за СБКО”.

С решения на ВСС към 30.09.2007 г. са извършени две корекции по бюджетната сметка. По уточнения план бюджетните разходи са по-високи с 3,6 на сто спрямо първоначално утвърдените разчети.

Разходите по уточнен план са отразени правилно по параграфите на ЕБК в отчета за изпълнение на бюджета към 30.09.2007г. и съответстват на извършените корекции от ВСС.

Бюджетната сметка на ОС – Сливен, е изготвена в изпълнение на указанията на ВСС, които в два случая не съответстват на ЗУДБ и ПМС № 20 от 02.02.2007 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2007 г.


1.2. Одит на отчета за изпълнението на бюджетната сметка на ОС – Сливен към 30.09.2007 г.

Отчетът за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2007 г. е изготвен в съответствие с указанията на Министерството на финансите (МФ) и на ВСС. Представен е в определения срок на АВСС.

1.2.1. Приходите от дейността на органите на съдебната власт са регламентирани в чл. 2 на Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, както и в указания на ВСС, изх. № 91-00-049 от 18.04.03 г., относно видовете приходи и реда за тяхното събиране.

Отчетени приходи към 30.09.2007 г. са общо в размер на
211 224 лв.

С най-голям относителен дял (89 на сто) са приходите от съдебни такси. Постъпилите такси са централизирани ежедневно чрез СЕБРА по сметката на ВСС.

Приходите от наеми от отдадените имоти и лихвите по суми от транзитна сметка (общо 9 на сто) и отнетите суми в полза на държавата (2 на сто) са правилно отчетени. Данъкът върху приходите от стопанска дейност е отчетен и внесен в определения срок.

Приходи са постъпили законосъобразно, правилно са отразени по параграфи и подпараграфи, съгласно изискванията на ЕБК за 2007 г. и са в съответствие с начислените суми по сметките от СБП.

1.2.2. Отчетените разходи за дейността на ОС – Сливен, към 30.09.07 г. са 765 858 лв., или 69,4 на сто от планираните за годината.

  • С най-голям относителен дял (91 на сто) са разходите за заплати, възнаграждения и осигуровки на персонала.

Основните месечни заплати са определени в съответствие с Таблицата за определяне на максималните размери на основните месечни заплати на съдии, прокурори и следователи и Класификатор на длъжностите за съдебни служители в администрацията на органите на съдебната власт. За периода от януари до септември 2007 г. няма повишаване в ранг на магистрати от ОС – Сливен. Извършена е атестация и са определени по-високи рангове на 17 съдебни служители от общо 28. Определените рангове и възнагражденията за тях съответстват на Класификатора на длъжностите и на разплащателните ведомости. Средствата за допълнително материално стимулиране на персонала са определени и изплатени в съответствие с решенията на ВСС и приетите от него правила.

Дължимите осигурителни вноски правилно са отчетени и като разходи и като трансфер за поети осигурителни вноски.

Разходите за възнаграждения и осигуровки са отразени правилно по параграфи в отчета за касово изпълнение на бюджета и са във взаимовръзка със счетоводната информация по сметките от Сметкоплана на бюджетните предприятия (СБП).

  • Отчетените разходи за издръжка са в размер на 68 178 лв. - 8,9 на сто от всички разходи към 30.09.07 г.

С най-голям относителен дял (55,4 на сто) са разходите за външни услуги. Отчетените разходи за представителни цели са в границите на лимита - 10 на сто от определените за годината.

Проверката за редовност установи, че разходите за издръжка в отчета за изпълнение на бюджета са отразени правилно по параграфите на ЕБК за 2007 г. и са във взаимовръзка със счетоводните сметки от СБП.

1.2.3. Плащанията и трансферите между ОС – Сливен, и АВСС са отразени правилно по параграфите на ЕБК и са осчетоводени вярно по счетоводните сметки от СБП с изключение на преведените на 30.09.2007 г. средства в размер на 6382 лв., които неправилно са отчетени като преводи на път вместо като трансфер. С този ред на отчитане, установен като практика от АВСС, е нарушено изискването на т. 7.26 от ДДС № 20 от 2004 г. на МФ.


2. Законосъобразност при набирането и разходването на средствата по набирателната сметка

Набирателната сметка на ОС – Сливен, е открита в съответствие с изискванията на БНБ и МФ.

Наличността по сметката към 30.09.2007 г. в размер на 89 752,74 лв. съответства на банковото извлечение към същата дата. При проверка на счетоводното отчитане на приходите (депозити за вещи лица и съдебни гаранции) и разходите по набирателната сметка не се установиха нарушения. Непотърсените в срок депозити и гаранции са преведени по бюджета на ВСС.

Средствата по набирателната сметка са законосъобразно набирани и разходвани и правилно отразени по сметките от СБП.


3. Проверка на финансовата и счетоводната отчетност и съответствие на отразените финансови и стопански операции с действащото законодателство, прилаганата счетоводна политика и индивидуален сметкоплан.

3.1. Създадената организация на текущото счетоводно отчитане на дейността на ОС – Сливен, е в съответствие с определения ред в ЗСч и в Индивидуалния сметкоплан на съдебната система.

Анализът на извършените стопански операции и на счетоводните записвания установи, че счетоводството е осъществявано при съобразяване с основните счетоводни принципи с изключение на:

  • Не е осчетоводена като приход левовата равностойност на конфискуваните 86 250 евро по актове на ОС – Сливен, които съгласно указания № 91-00-049/18.04.2003 г. на ВСС са приходи от дейността.

ОС – Сливен, като второстепенен разпоредител с бюджетни средства няма открита валутна сметка. Конфискуваната валута, в изпълнение на указанията на ВСС, е преведена по валутната сметка на АВСС без да е отразена в счетоводството на ОС – Сливен.

Не е спазен принципът за текущо начисляване на приходите по чл. 4, ал. 1 т. 1 от Закона за счетоводството (ЗСч), тъй като конфискуваната сума във валута не е осчетоводена като приход в ОС – Сливен.

АВСС не е утвърдила писмени указания за осчетоводяване на приходите от конфискувани суми във валута въз основа на актовете на органите на съдебната власт.

По време на одита се установи, че сумата е отчетена като приход в счетоводството на АВСС и по указания на главния счетоводител на ВСС в счетоводството на ОС – Сливен, са съставени счетоводни статии само за регистриране на движението на валутата по сметка „Касови наличности във валута”.

Не са начислени поетите задължения по договори за охрана за юли, август и септември в размер на общо 666 лв., с което не е спазен принципът за текущо начисляване на сделките и събитията към момента на тяхното възникване по чл. 4, ал. 1 т. 1 от ЗСч.

По време на одита се съставиха счетоводни статии за отстраняване на констатирания пропуск.

Допуснатите грешки не оказват съществено влияние върху надеждността на финансовата информация, тъй като единият случай има инцидентен характер, а другият е несъществен. Счетоводството е осъществявано и финансовите отчети са съставяни при съобразяване с основните счетоводни принципи, регламентирани в чл. 4, ал. 1 от ЗСч.

3.2. Проверката на първичните счетоводни документи за осчетоводяване на приходите и разходите установи, че са спазени изискванията на чл. 7 от ЗСч за задължителните реквизити, стопанските операции са документално обосновани и правилно отразени по съответните счетоводни сметки с изключение на:

  • получената като дарение компютърна техника в размер 10 154 лв. неправилно е осчетоводена по сметка 7482 „Получени капиталови трансфери от международни организации”, вместо по сметка 7484 „Получени капиталови трансфери в натура от международни организации”.

По време на одита е съставена изправителна статия и допуснатата грешка е отстранена.

  • отчетените приходи от конфискувани суми по актове на ОС – Сливен, в размер на 5541 лв. неправилно са осчетоводени по сметка 7163 „Приходи от продажба на конфискувани и придобити от обезпечения финансови активи” вместо по счетоводна сметка 7925 „Конфискувани парични средства”.

По време на одита е съставена изправителна статия за коригиране на допуснатата грешка.

3.3. Приходите, разходите, активите и пасивите и разчетите с АВСС като първостепенен разпоредител с бюджетни кредити са отразени в оборотната ведомост в изпълнениена разпоредбите на ЗСч и в съответствие с указанията на МФ. Между счетоводното отчитане на приходите, разходите, трансферите и разчетите по сметки в оборотната ведомост са установени връзки и зависимости с отразяването им в отчета за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2007 г.

Към 30.09.2007 г. ОС – Сливен, съд няма задължения към доставчици в страната и задължения към доставчици по аванси, както и просрочени вземания.

Приходите от стопанската дейност (намалени с данъка по чл. 250, ал.1 от Закона за корпоративно подоходно облагане тримесечно са отнасяни по задбалансова сметка. Не е заведена задбалансово по сметка 9904 „Книги в библиотеки” закупената юридическа литература в размер на 1103 лв.

По време на одита е съставена счетоводна статия за изправление на допуснатата грешка.

Информацията, представена в оборотната ведомост, е разбираема, уместна, надеждна и сравнима в съответствие с изискванията на ЗСч.

Действащата счетоводна система е в съответствие с разпоредбите на ЗСч и осигурява (с изключение осчетоводяването на приходите от конфискувана валута) надеждна информация за своевременно съставяне на финансовите отчети.


4. Проверка, анализ и оценка на изградените системи за финансово управление и контрол

Проверката за съответствие на предприетите мерки за изпълнение на Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор и на указанията на МФ установи:

4.1. Контролна среда

В ОС – Сливен, е приет и се прилага Етичен кодекс на съдебните служители. Организационната структура осигурява йерархичност и дефинира ясно правата, задълженията и нивата на докладване. Прилаганите политики при управлението на човешките ресурси са осигурили прозрачни процедури за подбор на съдебни служители с ясни изисквания за квалификация и професионален опит. Утвърдени са длъжностни характеристики на съдебните служители, в 18 от които не са включени конкретни изисквания за компетентност1.

4.2. Не са идентифицирани съществуващите рискове за дейността на окръжния съд. Не е разработен и утвърден стратегически план за управлението на риска2.

4.3. Контролни дейности

С Вътрешен правилник за документооборота на счетоводните документи са въведени и се спазват процедурите за разрешаване и одобряване на стопанските операции. Прилагат се процедури за наблюдение върху изпълнението на задачите, антикорупционни процедури, правила за достъп до активи и информация, правила за управление на човешките ресурси и процедури по документиране, архивиране и съхраняване на информацията.

В ОС – Сливен, не са въведени писмени процедури и не е осъществяван предварителен контрол за законосъобразност преди вземане на решение за поемане на задължения и извършване на разходи3.

С утвърдената длъжностна характеристика на длъжността „счетоводител” е допуснато съвместяване на отговорности по одобрение, изпълнение, осчетоводяване и контрол4.

Системата на двойния подпис не е прилагана във всички случаи: договорите за наеми и договорите за услуги са подписани само от председателя на ОС – Сливен5.

През 2007 г. е прилагана счетоводната политика на ВСС. Не е утвърдена счетоводна политика за отчитане дейността на ОС – Сливен6.

4.4. Информация и комуникация

Изградената информационна система в ОС – Сливен, осигурява предоставянето на своевременна, актуална и точна информация.

Осигурено е добро взаимодействие и своевременна информираност между структурните звена и служителите.

4.5. Мониторинг

В ОС – Сливен, няма утвърдена система за текущо наблюдение на финансовото управление и контрол. Мониторингът е ограничен само до извършване на самооценки по инициатива на МФ и ВСС7.

СФУК в ОС – Сливен, са изградени частично. Въведените компоненти на СФУК функционират без пропуски, което е спомогнало за законосъобразното управление на бюджетните средства.


5. Спазване на изискванията за възлагане на обществени поръчки

Стойността на извършените разходи за доставки и услуги в ОС – Сливен, през одитирания период не са в обхвата на Закона за обществени поръчки и са със стойности под определените в чл.2, ал. 1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки.


6. Проверка на предприетите действия за изпълнение на промените в Конституцията на Република България и ЗСВ и на управлението на предоставеното имущество

Към 31.08.2007 г. на ОС – Сливен, е предоставен за управление един недвижим имот – административната сграда на съда. На основание на чл. 16, ал. 2 от Закона за държавната собственост (ЗДС), 4 помещения от сградата са отдадени под наем като части от публична държавна собственост. В един случай са нарушени изискванията на чл. 19, ал. 1, във връзка с чл. 16, ал. 2 от ЗДС, тъй като не е организиран търг за отдаване под наем на помещение за продажба на юридическа литература.

Административната сграда на стойност 2 361 803 лв. е заведена в активите по баланса към 01.01.2007 г на ОС – Сливен. В изпълнение на писмо-указание, изх. № 91-00-087 от 21.08.2007 г. на ВСС, сградата е отписана от активите на ОС – Сливен, към 31.08.2007 г., за което са съставени счетоводни статии.

Предприетите действия в ОС – Сливен, са осигурили изпълнението на промените в Конституцията на Република България и в ЗСВ по управление на имуществото в съдебната система.


ІІІ. ПРЕПОРЪКИ


На основание чл. 41, ал. 1 от ЗСП, се дават следните препоръки на председателя на ОС - Сливен:


1. Да се допълнят длъжностните характеристики на 18-те съдебни служители с конкретни изисквания за компетентност за всяка длъжност.

2. Да се утвърди стратегия за управлението на риска.

3. Да се въведат писмени политики и процедури за предварителен контрол за законосъобразност и да се определи лице, което да извършва предварителен контрол.

4 Да се въведат правила за разделяне на отговорностите при одобряване, изпълнение, осчетоводяване и контрол на стопанските операции.

5. Да се разпореди прилагането на системата за двоен подпис преди поемане на всяко финансово задължение по договорите за наем и за услуги.

6. Да се утвърди счетоводна политика за отчитане на дейността и за представяне на информацията във финансовия отчет на ОС - Сливен.

7. Да се утвърди система за текущо наблюдение на финансовото управление и контрол.


На основание чл. 42, ал. 1 от ЗСП, в срок до 30.06.2008 г. председателят на Окръжния съд – Сливен, следва да уведоми писмено Сметната палата за предприетите мерки по изпълнение на препоръките.


Георги МИХАЙЛОВ,

директор на

Териториалното поделение

на Сметната палата - Бургас

1 Препоръка № 1.

2 Препоръка № 2.

3 Препоръка № 3

4 Препоръка № 4.

5 Препоръка № 5.

6 Препоръка № 6.

7 Препоръка № 7.


Свързани:

Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Сметната палата за 2005 г и на основание Заповед № од-6-121 от 15. 12. 2005 г на директора на Териториалното поделение на Сметна...
Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Одитният доклад №0300008703 е приет с решение на Сметната палата, взето на 21. 01. 2004 г
Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Одитният доклад №0200008103 е приет на заседание на Сметната палата с решение, взето на 12. 02. 2004 г
Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Сметната палата за 2006 г и в изпълнение на заповед № од-1-009 от 10. 03. 2006 г на директора на Териториалното поделение на Сметна...
Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Връчен е Одитен доклад №0200000604 от 13. 10. 2005 г и в срока, определен с чл. 39, ал. 3 от Закона за Сметната палата (зсп), е постъпило...
Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата
Закона за Сметната палата, по Одитен доклад №0051803507 за извършения одит на дейността
Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Сметната палата за 2010 г и в изпълнение на Заповед № ор-1-2 от 25. 01. 2010 г., издадена от Лидия Руменова, член на Сметната палата...
Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Министерството на културата за периода от 01. 01. 2002 г до 31. 12. 2002 г е извършен на основание Заповед № п-123 от 27. 06. 2002...
Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Сметната палата на Република България за 2009 г и в изпълнение на заповед № ор-02-01 от 16. 02. 2009 г., издадена от Горица Грънчарова...
Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Одитът е извършен в изпълнение на програмата за одитната дейност на Сметната палата за 2006 г и заповед на директора на Териториалното...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом