Програма "Регионално развитие" 2007-2013
ИмеПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
страница8/22
Дата на преобразуване19.10.2012
Размер1.2 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://sofia.bg/pressecentre/obshtestveni poruchki/dokumentatsiya_korektsiya_Suhodolska.doc
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   22

3. Подаване на оферти

3.1. Място и срок за подаване на оферти


Офертата се подава от участника или упълномощения от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: гр. София, Столична община, ул. „Московска” 33, всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа до изтичане на крайния срок, съгласно обявлението.

Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на офертата от възложителя.

До изтичане на срока за получаване на оферти, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.

Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата.

Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст “Допълнение/Промяна на оферта (с входящ номер)”.

4. Валидност на офертите

Подадените офертни предложения следва да са валидни минимум 180 календарни дни след изтичане на срока за подаване на офертите

Раздел IХ. УКАЗАНИЯ КЪМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА

1. Общи указания


Всяко лице може да проучи и/или закупи тази документация за обществената поръчка, наричана по-нататък „документацията”, заедно с приложенията – неразделна част от нея.

В откритата процедура за възлагане на обществената поръчка може да участва като подаде оферта всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или обединение от такива лица2, закупило документацията, наричано по-нататък „заинтересовано лице”. От датата на подаване на офертата заинтересованото лице придобива статут на участник в процедурата3.

Подаването на оферта за участие означава, че участникът:

а) познава и приема безусловно всички условия в документацията;

б) приема безусловно клаузите на проекта на договор за изпълнение на обществената поръчка;

в) е извършил съответните проучвания, анализи и запознаване с обектите, които са предмет на довършване по настоящата поръчка.

Разходи във връзка с участието в процедурата


Всички разходи, свързани с участието в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка, включително и разходите във връзка проучванията и с осигуряването на доказателства за качеството на изпълнение на поръчката, са изцяло за сметка на заинтересованите лица, съответно на участниците.

Ограничаване на определени действия


До приключване на процедурата за възлагане на обществената поръчка не се позволява размяна на информация по въпроси, свързани с провеждането й, освен по реда, определен в ЗОП и в документацията, между заинтересовано лице, участник, или техни представители и:

а) органите и служители на администрацията на Столична община, в това число на администрацията на Столична община в съответните райони, свързани с провеждането на процедурата;

б) органите, длъжностните лица, консултантите и експертите, участвали в изработването и приемането на документацията за участие.

Органите, длъжностните лица, консултантите и експертите, имащи отношение към провеждането на процедурата, нямат право да разгласяват информация относно извършваните от тях действия по или във връзка с откритата процедура, освен в случаите и по реда, определени с документацията.

Не е нарушение на изискването по т. 43 публикуването на съобщение за процедурата за възлагане на обществената поръчка в средствата за масово осведомяване в страната или в чужбина, както и в интернет, когато това е извършено след публикуването му в регистъра на Агенция по обществени поръчки, наричано по-нататък „обявлението”.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   22

Свързани:

Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconОперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 www
Оп „Регионално развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ес чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на проект №BG161PO001...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconРегионалното развитие и благоустройството, проект на одитен доклад №0900001110 за извършен одит на оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г., в
Регионално развитие” 2007-2013 г., в частта на приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Министерството на регионалното...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма „Регионално развитие 2007-2013
Настоящата техническа спецификация е неразделна част от Решение №714 от 25. 09. 2012 г за възлагане на независим одит по проект „Музеен...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconОперативна програма „регионално развитие 2007 2013 г
Община Пловдив стартира мащабен проект „Интегриран план за градско развитие на Пловдив”. Проектът се финансира от Оперативна програма...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconИзбор на Изпълнител за извършване на външен одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект „
Г., финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., в съответствие с националните и международни одиторски...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом