Програма "Регионално развитие" 2007-2013
ИмеПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
страница7/22
Дата на преобразуване19.10.2012
Размер1.2 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://sofia.bg/pressecentre/obshtestveni poruchki/dokumentatsiya_korektsiya_Suhodolska.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   22

РАЗДЕЛ VIІI. офертА

1. Подготовка на офертата


Участниците трябва да се запознаят с всички указания и условия за участие, дадени в документацията за участие.

При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия..

Отговорността за правилното разучаване на документацията за участие се носи единствено от участниците.

Участници, които не са закупили настоящата документация, не могат да участват в процедурата.

Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП.

Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не отговарят на обявените в документацията, води до отстраняване на този участник от участие в процедурата.

Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта.

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

До изтичане на срока за подаване на офертите, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.

Участникът може да извърши оглед на обектите.

2. Съдържание на офертата


Пликът с офертата съдържа три отделни запечатани непрозрачни плика, надписани, както следва:

 • ПЛИК „1” с надпис „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР”, в който се поставят документите, изисквани от Възложителя съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1-6, 8, 11-14 от ЗОП, отнасящи се до критериите за подбор на участниците;

 • ПЛИК „2” с надпис „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА”, в който се поставят попълнен, подписан и подпечатан Образец „Техническо предложение за изпълнение на поръчката” и Образец „Декларация по чл.56, ал.1, т.9 от ЗОП за срок на изпълнение на поръчката”;

 • ПЛИК „3” с надпис „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА”, който съдържа предлагана от участника цена – попълва се Образец „Ценово предложение” и Приложенията Образец – Количествено стойностни сметки за всяка от обособените позиции.2.1. “ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР” – Плик “1”


ПЛИК „1” следва да съдържа:

 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата – попълва се по Образец към документацията за участие;

 2. Административни сведения за участника - попълва се по Образец към документацията за участие;

 3. Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства от значение за поръчката – попълва се по Образец към документацията за участие;

 4. Декларация, че участникът ще спазва всички условия необходими за изпълнение на поръчката – попълва се по Образец към документацията за участие;

 5. Декларация, че участникът приема условията, заложени в проекта на договор – попълва се по Образец към документацията за участие;

 6. Регистрационни документи на участника:

  • Документ за регистрация или посочване на ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър (ако участникът е пререгистриран в Търговския регистър) – копие, заверено с подпис и печат на лицето определено да представлява дружеството (за юридическо лице, което е регистрирано в България);

  • Документ за регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното му законодателство или еквивалентен документ, издаден от държавата, в която е установено, като документът бъде преведен на български език в официален превод по смисъла на § 1, т. 16а от ЗОП (за юридическо лице, което не е регистрирано в България);

  • Удостоверение за актуално състояние, издадено от съда по регистрация на участника – юридическо лице, не по-късно от 1 месец към датата на подаване на офертата (за юридическо лице, което е регистрирано в България) или посочване на ЕИК (ако учасникът е пререгистриран в Търговския регистър);

  • Копие от документ за самоличност, ако участникът е физическо лице;

 1. Документ за закупена документация за участие – копие, заверено „вярно с оригинала”;

 2. Документ за внесена гаранция за участие – оригинал на вносната бележка или оригинал на банковата гаранция за участие;

 3. Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, ал.2 и ал. 5 ЗОП – по Образец към документацията за участие;

 4. Декларация за минимална цена на труда - по Образец към документацията за участие;

 5. Доказателства за икономическото и финансовото състояние на участника съгласно изискванията в обявлението за възлагане на поръчката и настоящите Указания за участие.

 6. Доказателства за техническите възможности за изпълнение на обществената поръчка, съгласно изискванията в обявлението за възлагане на поръчката и настоящите Указания за участие.

 7. Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице:

  • Документите по ал.1, т.1 и 6 на чл. 56 от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението

  • Документите по ал.1, т. 4 и 5 на чл. 56 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6;

  • декларация по ал. 1, т. 11 от чл. 56 от ЗОП се представя само от участниците в обединението, които ще изпълняват дейности, свързани със строителството.

  • Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя и оригинал с който е създадено обединението. С този документ следва по безусловен начин да се удостовери, че участниците в обединението поемат солидарна отговорност за участието в обществената поръчка и за периода на изпълнение на договора. В споразумението за обединение трябва да бъде определено и посочено разпределението на дейностите между членовете при изпълнението на обществената поръчка, с което Участникът следва да съобрази представянето на документите по чл.56, ал.3 от ЗОП. Като минимум споразумението задължително трябва да съдържа клаузи, които да гарантират, че: 1.всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно за изпълнението на целия договора; 2. всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Участниците в обединението трябва да определят (упълномощават) едно лице, което да представлява обединението пред трети лица, по време на изпълнение на поръчката. В споразумението те трябва да определят и наименованието на участника. Не се допускат никакви промени в състава на обединението след подаването на офертата.

 1. При положение, че участникът в процедурата ще използва подизпълнители то всеки подизпълнител трябва да представи документите по б. „Е“, б. „И” , б. „К“ (когато ще изпълнява СМР), б. „М“ от настоящата документация, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

2.2. ПЛИК “2” “Предложение за изпълнение на поръчката”


Попълва се по Образец към документацията за участие „Техническо предложение за изпълнение на поръчката” по Образец към документацията за участие;

2.3. ПЛИК “3” “Предлагана цена”


Попълва се по Образец към документацията за участие „Ценово предложение”.

Ценовото предложение трябва да включва разбивка по видове разходи, необходими за изпълнение на поръчката, която се прилага към офертата, в плик № 3. Като приложение към предложената цена в плика се поставя попълнено Приложенията към Образеца – количествено стойностна сметка и рекапитулация за съответната обособена позиция.

За всяка обособена позиция ценовото предложение се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик. Извън плика с надпис “Предлагана цена за обособена позиция №.............................” не трябва да е посочена никаква информация относно цената.

Участници, които и по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика “Предлагана цена” елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

Всички копия от документи, представени от участниците, следва да бъдат заверени с гриф „Вярно с оригинала”, подпечатани с мокър печат на участника (в случай на обединение – с печата на упълномощения участник в обединението) и саморъчно подписани от лицето, представляващо по закон участника (в случай на обединение – от представляващия упълномощения участник) или нарочно упълномощеното за целта лице, съгласно изискванията на документацията за участие.

Допускат се междинни плащания, съставляващи до 50% процента от стойността на договорените видове работи в срок до 30 (тридесет) дни след приемане на СМР от възложителя и представяне на документи съгласно ЗУТ и Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и издаване на фактури. От междинните плащания пропорционално се приспада авансовото плащане.


Предлаганата цена не следва да надвишава прогнозната стойност за всяка от обособените позиции, цитирани в обявлението на обществената поръчка.

Всички страници на офертата трябва да бъдат номерирани последователно (по съответните пликове).

2.4. Запечатване


Офертите, систематизирани съобразно посочените по - горе изисквания, се запечатват в три непрозрачни плика, които се надписват– ПЛИК “1”, ПЛИК “2” и ПЛИК „3”.

Пликовете се запечатват в един общ непрозрачен плик, като върху плика се изписва:

АДРЕС: ГР. СОФИЯ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА, УЛ. "МОСКОВСКА" № 33

За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Корекция на река Суходолска и извършване на ремонтни дейности на язовир Суходол 2, квартал Суходол, район Овча купел, Столична община” с посочване на съответната обособена позиция за която се кандидатства. Върху плика посочва адрес за кореспонденция на участника и по възможност телефон, факс и/или e-mail.

Върху плика на се поставят никакви други обозначения и не се полагат никакви други фирмени печати и знаци.

Участник, документите в чиято оферта не са систематизирани по указания по – горе начин се отстранява от участие в процедурата по възлагане на настоящата обществена поръчка.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   22

Свързани:

Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconОперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 www
Оп „Регионално развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ес чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на проект №BG161PO001...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconРегионалното развитие и благоустройството, проект на одитен доклад №0900001110 за извършен одит на оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г., в
Регионално развитие” 2007-2013 г., в частта на приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Министерството на регионалното...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма „Регионално развитие 2007-2013
Настоящата техническа спецификация е неразделна част от Решение №714 от 25. 09. 2012 г за възлагане на независим одит по проект „Музеен...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconОперативна програма „регионално развитие 2007 2013 г
Община Пловдив стартира мащабен проект „Интегриран план за градско развитие на Пловдив”. Проектът се финансира от Оперативна програма...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconИзбор на Изпълнител за извършване на външен одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект „
Г., финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., в съответствие с националните и международни одиторски...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом