Програма "Регионално развитие" 2007-2013
ИмеПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
страница6/22
Дата на преобразуване19.10.2012
Размер1.2 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://sofia.bg/pressecentre/obshtestveni poruchki/dokumentatsiya_korektsiya_Suhodolska.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


Раздел VІІ. крИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ


ПОКАЗАТЕЛИ, ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ И МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКАНА ОФЕРТИТЕ


Настоящата Методика за определяне на комплексната оценка на офертите по обявената процедура за избор на изпълнител съответства на избрания от Възложителя критерий за оценка - "Икономически най-изгодна оферта".

Всички оферти, които отговарят на изискванията на ЗОП и на възложителя, ще бъдат разглеждани, оценявани и класирани по следната последователност и методика за оценка:

1. Критерии за оценка на предложенията и начин за определяне на тежестта им в комплексната оценка на офертата:

Комплексната оценка се формира като сбор от оценявани критерии на предложенията и тяхната тежест в комплексната оценка, както следва:

Ко = Пц + Си, където:

Ко – комплексна оценка

Пц - предлагана цена;

Си - срок за изпълнение на строително монтажните работи за обособената позиция.


2. Относителна тежест на показателите и методика за определяне на комплексната оценка:


2.1. Пц - оценка по критерий предлагана цена – максимална възможна оценка60 точки;

Оценката на офертата по критерия ще се изчислява на база предложената от участниците обща крайна цена за всяка обособена позиция, по следната формула:


Пц min х 60

Пц = --------------------------------------- , където:

Пц n


Пц min” – най – ниската предложена крайна цена, от всички предложени стойности за изпълнение на поръчката за оценяваната обособена позиция на допуснатите до участие оферти;

60” – максимален брой точки за критерия;

Пц n” – предложената от участника крайна цена за обособената позиция на оценяваната оферта;

Пц” – точките, които получава участника по оценявания критерий за обособената позиция.


2.2. Си - оценка по критерий - срок за изпълнение на строително монтажните работи за обособената позиция - максимална възможна оценка 40 точки;

Оценката на офертата по критерия ще се изчислява на база предложения от участниците срок за изпълнение на строително монтажните работи календарни дни за обособената позиция, по следната формула:


Си min х 40

Си = --------------------------------------- , където:

Си n


Си min” – най – краткия предложен срок за изпълнение на строително монтажните работи за обособената позиция на допуснатите до участие оферти;

40” – максимален брой точки за критерия;

Си n” – предложеният от участника срок за изпълнение на строително монтажните работи за обособената позиция на оценяваната оферта;

Си” – точките, които получава участника по оценявания критерий за обособената позиция.


Икономически най – изгодната оферта за възложителя за обособената позиция е офертата, получила най – висока комплексна оценка /Ко/ от максимално възможна 100 точки, като сума от индивидуалните оценки по отделните критерии, изчислена по формулата:

Ко = Пц + Си

На първо място се класира офертата, получила най-висока комплексна оценка.


3.Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая. Максималната комплексна оценка, която може да получи една оферта е 100 (сто) точки.

4.Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на получената Комплексна оценка, като на първо място се класира участникът, получил най-висока оценка на офертата.


Участниците трбва да имат предвид, че когато офертата на участник съдържа предложение, което съгласно избрания критерий „икономически най-изгодна оферта" на настоящата обществена поръчка е с 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти, комисията изисква от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Определя се разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от 3 (три) работни дни след получаване на искането за това.

В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател.

Ако офертата не може да се определи по горепосочения начин комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Свързани:

Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconОперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 www
Оп „Регионално развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ес чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на проект №BG161PO001...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconРегионалното развитие и благоустройството, проект на одитен доклад №0900001110 за извършен одит на оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г., в
Регионално развитие” 2007-2013 г., в частта на приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Министерството на регионалното...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма „Регионално развитие 2007-2013
Настоящата техническа спецификация е неразделна част от Решение №714 от 25. 09. 2012 г за възлагане на независим одит по проект „Музеен...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconОперативна програма „регионално развитие 2007 2013 г
Община Пловдив стартира мащабен проект „Интегриран план за градско развитие на Пловдив”. Проектът се финансира от Оперативна програма...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconИзбор на Изпълнител за извършване на външен одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект „
Г., финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., в съответствие с националните и международни одиторски...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом