Програма "Регионално развитие" 2007-2013
ИмеПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
страница4/22
Дата на преобразуване19.10.2012
Размер1.2 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://sofia.bg/pressecentre/obshtestveni poruchki/dokumentatsiya_korektsiya_Suhodolska.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Раздел V ИЗИСКВАНИЯ И Доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците в оБществената поръчка1. Икономическо и финансово състояние.

1.1. Участникът в процедурата трябва да отговаря на следните минимални изисквания за икономическо и финансово състояние:

1.1.1. Участниците следва да са реализирали оборот от сходни с предмета на поръчката дейности за последните три години (2009 г., 2010 г. и 2011 г.)

- За І ва обособена позиция – минимум 1000000/ един милион/ лв.

- За ІІ ра обособена позиция - минимум 500 000/ петстотин хиляди / лв., считано от датата на която участникът е учреден или е започнал дейността си.

За сходни с предмета на поръчката ще се считат дейности, свързани с изпълнение на подобни строително монтажни работи на хидротехнически съоръжения.

1.1.2. Участникът следва да разполага с застраховката за професионална отговорност и да остане застрахован по време на действие на договора– съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ

В случай, че участникът участва като обединение/консорциум, изброените по – горе изисквания се прилагат за обединението (консорциум и др.) като цяло.

В случай, че участникът предвижда използване на подизпълнител/и, изискуемият оборот за всеки отделен подизпълнител се определя съобразно вида и дела на неговото участие. Оборотът на подизпълнителя следва да е формиран от вида дейност, която ще изпълнява.

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания.

Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. При констатиране от страна на участника, че не може да докаже икономическото и финансовото си състояние с изброените в т. 4 документи, той следва да отправи запитване до възложителя, в което да посочи документите, с които разполага.

1.2. За доказване на описаните в предходната точка изисквания участникът предоставя следните документи:

1.2.1. Копие от счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за всяка от предходните три финансови години – 2009 г., 2010 г. и 2011 г. (с изключение на новорегистрираните кандидати), заверени съгласно изискванията на Закона за счетоводството;

1.2.2. Справка за общия оборот и за оборота от строителство, предмет на поръчата през последните три години.

1.2.3. Копие от застраховката за професионална отговорност – съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. За чуждестранните лица се изисква наличие на еквивалентно право или декларация, че ако бъдат избрани за изпълнители по обществената поръчка се задължават до сключването на договора да се застраховат за професионална отговорност – съгласно изискванията на българското законодателство.


2. Технически възможности и квалификация.

2.1. Минимални изисквания към участниците и персонала, който ще изпълнява поръчката.

2.1.1. За изпълнението на строително - монтажни работи, участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя и да има издадено удостоверение за ЧЕТВЪРТА група строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда, както следва:

За Обособена позиция 1: „Корекция на река Суходолска

ПЪРВА КАТЕГОРИЯ, съгласно чл.5, ал.6, т.4.3.1. от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и Разрешението за строеж.

За Обособена позиция 2: „: Ремонтни дейности на язовир „Суходол 2” ТРЕТА КАТЕГОРИЯ, съгласно чл.5, ал.6, т.4.3.1. от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и Разрешението за строеж.

Чуждестранните лица представят декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно националното им законодателство или декларация, че ако бъдат избрани за изпълнители по обществената поръчка се задължават да сключването на договора да се регистрират в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България за съответната категория строежи.

2.1.2 Ръководителят на обекта следва да притежава следната квалификация:

За Обособена позиция 1: „Корекция на река Суходолска”„строителен инженер”, специалност ВиК, ХТС или ХМС, не по–малко от 5 години трудов стаж по специалността и завършени поне два подобни/хидротехнически/ строителни обекта на тази позиция.

За Обособена позиция 2: „Ремонтни дейности на язовир „Суходол 2” строителен инженер”, специалност ХТС, не по–малко от 5 години трудов стаж по специалността и завършени поне два подобни строителни обекта на тази позиция.

2.1.3. Участникът в настоящата процедура трябва да има опит в изпълнението на договори за строителство сходни с предмета на настоящата поръчка/хидротехнически/, включително да е приключил успешно общо за последните 5 (пет) години (2007 г., 2008 г., 2009 г., 2010 г., 2011 г.) или, не по-малко от 2 (два) договора за предоставяне на строителство, сходни с предмета на поръчката, които да са придружени с минимум две препоръки за добро изпълнение на договорите от съответните възложители.

2.1.4. Участникът трябва да разполага, през целия период на осъществяване на обществената поръчка, за всяка от обособените позиции с екип включващ минимум следните ключови експерти, притежаващи необходимата професионална квалификация и опит, чиято компетентност покрива спецификата на поръчката, а именно:

Обособена позиция 1

  • Технически ръководител;

  • Координатор по ЗБУТ;

  • Геодезист.

 • Обособена позиция 2

  • Технически ръководител;

  • Координатор по ЗБУТ;

  • Геодезист.


2.1.5. Участникът трябва да докаже, че разполага със следните собствени или наети работници и специалисти:Обособена позиция

Работници и специалисти

1.

Обособена позиция 1: „Корекция на река Суходолска

1.Кофражисти – 3 бр

2.Арматуристи – 1 бр

3.Специалисти ВиК – бр

4. Заварчик – 1 бр

5.Ел. Монтьори – 1 бр

6. Кранист – 1 бр

7. Геодезист – 1бр. протежаващ диплом среднотехническо или висше образовние

2.

Обособена позиция 2: Ремонтни дейности на язовир „Суходол 2”

1.Кофражисти – 2 бр

2.Арматуристи -1 бр

3. Шофьори кат „С” – мин 2 бр

4. Фадромист – 1 бр

5. Багеристи – 2 бр

6. Геодезист – 1бр. протежаващ диплом среднотехническо или висше образовние2.1.6. Минимални изисквания към техническото оборудване.

Участниците трябва да имат на разположение /собствени и/или наети/ следната механизация и автотранспорт за изпълнение на поръчката:Обособена позиция

Механизация

1.

Обособена позиция 1: „Корекция на река Суходолска

1. Автобетоновоз мин. 3 м3 - 1 бр.

2. Автокран мин. 3т - 1бр.


2.

Обособена позиция 2: Ремонтни дейности на язовир „Суходол 2”

1. Автосамосвал - 2 бр.

2. Бордови автомобил - 1 бр.

3. Автобагер с обем на коша 0,4 м3 - 1 бр. и с обем на коша 1,0 м3 - 1 бр

4. Автобетоновоз мин. 3 м3 - 1 бр.

5. Автокран мин. 3т - 1бр.

6. Валяк мин. 1т – 1бр.

7. Булдозер – 1 бр.

8. Вибро трамбовка – 1 бр2.1.7. Участникът трябва да притежава въведени системи за управление на качеството ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO/IEC 27001:2005, OHSAS 18001:2007 или еквивалентни в областа на строителството.

Участникът следва да е направил предварителен оглед на обекта за запознаване със специфичните условия за изпълнение на поръчката. За доказване на това обстоятелство, участникът да представи декларация, че е посетил на място и е извършил оглед на обекта на настоящата обществена поръчка и че е спазил изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд - в случаите по чл. 28, ал.5 от ЗОП.

2.2. За доказване на описаните в предходната точка изисквания участникът предоставя следните документи:

2.2.1 Списък – декларация на основните договори за строителство, сходни с предмета на настоящата обществена поръчка и изпълнени през последните пет приключили финансови години (2007 г., 2008 г., 2009 г., 2010 г., 2011 г.), включително стойностите, датите и получателите - попълва се Образеца към Документацията за участие. Списъкът следва да включва предмет на договорите, техните стойности, датите на подписване, срок и място на изпълнение, кратко описание на извършените дейности по договора и получателите;

2.2.2. Най - малко 2 препоръки за добро изпълнение. Препоръките следва да съдържат стойността, предмета на договора и описание на основните дейности, изпълнени по договора, както и информация за това изпълнен ли е договора качествено, професионално, в срок и в съответствие с нормативните изисквания, за всеки отделен договор. Препоръките трябва да са приложени за съответните договори от списъка на основните договори за строително монтажни работи, сходни с предмета на настоящата обществена поръчка и изпълнени през последните пет години - копия заверени от участника с печат (когато е юридическо лице) и подпис, с гриф вярно с оригинала;

2.2.3. Списък на ключовите специалисти /експерти/ за изпълнение на поръчката, които ще отговарят и участват в изпълнението на обществената поръчка – членове на екипа от експерти на участника, с информация за притежаваното от тях образование, квалификация и с посочен ръководител на екипа и заемана позиция в екипа от всеки експерт - попълва се Образец към Документацията за участие;

2.2.4. Професионални автобиографии, собственоръчно подписани от съответните ключови експерти - попълва се Образец към Документацията за участие;

2.2.5. Документи, приложени към професионалните автобиографии удостоверяващи квалификация, професионален опит и необходимата правоспособност за изпълнение на съответната дейност от експертите за изпълнение на поръчката / копия, заверени от участника с печат (когато е юридическо лице) и подпис, с гриф вярно с оригинала/, в т.ч.:

2.2.5.1. Диплом/и за завършено образование;

2.2.5.2. Удостоверения за професионално обучение;

2.2.5.3. Сертификати за придобита професионална квалификация;

2.2.5.4. Копия от трудови/служебни книжки;

2.2.5.5..Копия от договори – трудови и/или граждански, доказващи изискуемия опит;

2.2.5.6. Препоръки от лицето, представляващо компанията, към която са работели към конкретния момент на изпълнение, за всеки отделен проект/договор;

2.2.5.7. Други, които участниците считат за приложими;

2.2.6. Декларации за разположение на ключов експерт - попълва се Образец към Документацията за участие;

2.2.7. Декларации, че участникът е посетил на място и е извършил оглед на обекта на настоящата обществена поръчка и че е спазил изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд - в случаите по чл. 28, ал.5 от ЗОП.

2.2.8. Заверени от участника копия от сертификати удостоверяващи въведените системи за управление на качеството.

3. Декларациите и списъците се подписват от законен представител на участника или от лице, изрично упълномощено от законния представител с нотариално заверено пълномощно.

4. Участникът може да представи удостоверение за регистрация в официален списък на одобрени стопански субекти на държава – членка на Европейския съюз. В този случай участникът няма да бъде отстранен от процедура по възлагане за обществена поръчка на основание, че не е представил някой от документите, при условие че обстоятелството се доказва от представеното удостоверение.

5. Участник може да използва ресурсите на едно или повече други физически или юридически лица (трето лице) при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси.

5.1. Условията по т. 5 се прилагат и когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица;

6. Комисията ще приеме, че участникът ще има на разположение ресурсите на трето лице, ако представи договори или други документи, допустими от законодателството на държавата по тяхното местосключване, от които по безусловен начин може да бъде установено, че представените документи са с обвързваща сила за срока на изпълнение на договора.

7. Участник не може да се позове на подизпълнители и трети лица за изпълнение на минималните икономически и финасови квалификационните критерии, както и за техническите критерии по т. 2.1.1., 2.1.2, 2.1.3 и 2.1.7.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Свързани:

Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconОперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 www
Оп „Регионално развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ес чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на проект №BG161PO001...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconРегионалното развитие и благоустройството, проект на одитен доклад №0900001110 за извършен одит на оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г., в
Регионално развитие” 2007-2013 г., в частта на приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Министерството на регионалното...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма „Регионално развитие 2007-2013
Настоящата техническа спецификация е неразделна част от Решение №714 от 25. 09. 2012 г за възлагане на независим одит по проект „Музеен...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconОперативна програма „регионално развитие 2007 2013 г
Община Пловдив стартира мащабен проект „Интегриран план за градско развитие на Пловдив”. Проектът се финансира от Оперативна програма...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconИзбор на Изпълнител за извършване на външен одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект „
Г., финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., в съответствие с националните и международни одиторски...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом