Програма "Регионално развитие" 2007-2013
ИмеПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
страница3/22
Дата на преобразуване19.10.2012
Размер1.2 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://sofia.bg/pressecentre/obshtestveni poruchki/dokumentatsiya_korektsiya_Suhodolska.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


Раздел ІV. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ.


Техническите изисквания за изпълнение на дейностите по настоящата процедура са подробно разпосани в Приложение 1 към настоящата документация.

1. Техническа документация, подготвена от столична община за извършване на СМР:

Столична община разполага с:

1.1. Технически и работен проект за строително-монтажните работи по обособени позиции, съгласно ЗУТ

1.2. Доклад за резултатите от инженерно-геоложки проучвания в района, в който ще бъдат построени съоръженията за предпазване на населеното място от наводнения

1.3. Доклад за хидроложката характеристика на района, в който ще бъдат построени съоръженията за предпазване на населеното място от наводнения

1.4. Ситуация (геодезическо заснемане) на терена в района, където ще бъдат построени съоръжения за предпазване на населеното място от наводнения

1.5. Оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите, изготвен като комплексен доклад от лицензирана фирма-консултант /независим строителен надзор/ за строежи 1-ва, 2-ра категория

1.6. Издадено разрешене за строеж по реда на чл.148-156 от ЗУТ) № Б-123/05.05.2010г.за р. „Суходолска” и № Б-247/14.10.2010г.за яз. „Суходол 2”

1.7. Разрешително/и за ползване на воден обект, издадено/и по реда, предвиден в Закона за водите

1.8. Становища от Басейнова дирекция за управление на водите – Дунавски район с център Плевен, че проектите са в съответствие с Плана за управление на речния басейн


2. Етапи на изпълнение на строително-монтажните работи по обособени позиции:

2.1. Обособена позиция № 1: „Корекция на река Суходолска

ЧАСТ:ТЕХНОЛОГИЧНА - Корекция на река

 • Подготвителни работи

 • Изкопни работи – машинно и ръчно;

 • Укрепителни работи;

 • Кофражни работи;

 • Армировъчни работи;;

 • Бетонови работи

ЧАСТ: КОНСТРУКЦИИ-ПЕШЕХОДНА ПАСАРЕЛКА ПРИ УЛ.''ЗЛАТНА ЕСЕН''

 • Подготвителни работи

 • Изкопни работи;

 • Кофражни работи;

 • Бетонови работи

 • Монтажни работи

ЧАСТ: КАНАЛИЗАЦИЯ

 • Изкопни работи;

 • Кофражни работи;

 • Бетонови работи

 • дренажни работи

 • направа на преливна шахта 2, скрш4, рш5, и срш3

ЧАСТ: ВОДОСНАБДЯВАНЕ

 • Изкопни работи;

 • Насипни работи

 • Кофражни работи;

 • Бетонови работи

 • Монтажни работи

ЧАСТ: ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ-РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ТТ МРЕЖА

 • Подготвителни работи

 • Изкопни работи;

 • Бетонови работи;

 • Монтажни работи

Предвижда се да се изгради нова телефонна кабелна мрежа от 2 бр. PVC тръби с ф 110 мм от Ш-1 до Ш-2 и от Ш-3 до Ш-5. На пасарелката са предвидени конзоли, на които да сае положи стоманена тръба ф 108/6 мм.

В новата тръбна мрежа е предвидено 2 бр. кабели: ТПЖП 100х2х0,5 и ТПЖП 50х2х0,5. Кабелните шахти, които ще бъдат изградени са тип ШКСП-1а – с два капака.

Предвидени са „Т” муфи, за да не се прекъсват телефонните връзки

ЧАСТ: ГАЗИФИКАЦИЯ

 • Подготвителни работи

 • Монтажни работи

 • Насипни работи

 • Възстановяване на пътна настилка;

Следва да се изготви работен проект за изместване на газопроводите, съобразно проекта за корекция на реката. За да се ограничи максимално времетраенето за спиране на газоподаването, газопроводите следва да се положат в ново трасе на 5 м. от съществуващия преход на рекат, като се положат подземно. Проектът не предвижда изваждане на тръбите от изрязания участът, както и какви загуби ще поеме „Софиягаз” ЕАД от спиране на газоподаването.

ЧАСТ: ОЗЕЛЕНЯВАНЕ

 • Подготвителни работи

 • Строеж на тревни маси

 • Засаждане на декоративна растителност

Обектът обхваща коритото, бреговете и прилежащите терени на р. Суходолска в участъка между ул. «Брегалница» е ул. «Траян Тенев». Предвидено е озеленяването да се извърши с подходяща декоративна дървесина и храстова растителност, разположена на групи в тревните площи. Разстоянието между отделните дървета е 7 м. На 0,80 м. от бордюра в тревните площи.

Също така е предвидено откосите по двата бряга на реката да бъдат уплътнени и укрепени с декоративни цъфтящи и вечнозелени храсти.


2.2. Обособена позиция № 2: Ремонтни дейности на язовир „Суходол 2”

ЧАСТ: ХИДРОТЕХНИЧЕСКА

 1. ПРЕЛИВНИК, БЪРЗ ОТОК И ОТВОДЯЩ КАНАЛ

 • Подготвителни работи

 • Кофражни работи;

 • Армировъчни работи;;

 • Бетонови работи

 1. ПАСАРЕЛКА

 2. РЕМОНТ НА ВОДОВЗЕМНА ШАХТА

 3. РЕМОНТ НА КОРОНАТА НА СТЕНАТА

 • Изкопни работи;

 • Насипни работи

  1. ПОЧИСТВАНЕ ОТ НАНОСИ НА ЧАШАТА НА ЯЗОВИРНОТО ЕЗЕРО СЛЕД ИЗПРАЗВАНЕТО И

ЧАСТ: ХИДРОТЕХНИЧЕСКА и К И С

 1. КОНТРОЛЕН НАБЛЮДАТЕЛЕН СТЪЛБ - 3 БР -

 2. ВИЗИРНО-НИВЕЛАЧНИ ТОЧКИ - 5 БР.

 3. ВОДОЧЕТНА РЕЙКА - 1 БР.

 4. ПИЕЗОМЕТРИ - 2 БР.

 5. ШАХТА ЗА ФИЛТРИРАЛИ ВОДИ - 1 БР.

Към работната програма да бъдат представени минимум следните приложения:

  • Линеен календарен график, съобразен с посочената етапност и последователност в работния проект - част План за безопасност и здраве;

  • Диаграма на работната ръка, съобразена с предложения линеен календарен график

  • График за използване на строителните машини, съобразен с посочената етапност и последователност в работния проект и минимално изискващите се машини на разположение на обекта, посочени в част План за безопасност и здраве;1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Свързани:

Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconОперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 www
Оп „Регионално развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ес чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на проект №BG161PO001...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconРегионалното развитие и благоустройството, проект на одитен доклад №0900001110 за извършен одит на оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г., в
Регионално развитие” 2007-2013 г., в частта на приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Министерството на регионалното...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма „Регионално развитие 2007-2013
Настоящата техническа спецификация е неразделна част от Решение №714 от 25. 09. 2012 г за възлагане на независим одит по проект „Музеен...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconОперативна програма „регионално развитие 2007 2013 г
Община Пловдив стартира мащабен проект „Интегриран план за градско развитие на Пловдив”. Проектът се финансира от Оперативна програма...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconИзбор на Изпълнител за извършване на външен одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект „
Г., финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., в съответствие с националните и международни одиторски...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом