Програма "Регионално развитие" 2007-2013
ИмеПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
страница22/22
Дата на преобразуване19.10.2012
Размер1.2 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://sofia.bg/pressecentre/obshtestveni poruchki/dokumentatsiya_korektsiya_Suhodolska.doc
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22VIІІ. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА. СПИРАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА.Чл.29. Страните по договора не дължат обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, ако те са причинени в резултат на непреодолима сила.

Чл.30. (1). „Непреодолима сила” по смисъла на този договор е всяко непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния контрол на страните, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението му невъзможно.

(2) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е вследствие на неположена грижа от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно.

Чл.31. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна в тридневен срок от настъпването и да уведоми другата страна в какво се състои непреодолимата сила и какви са възможните последици от нея. При неуведомяване в срок съответната страна дължи обезщетение за вреди.


ІХ. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 32. (1) Внесената гаранция за изпълнение, с платежно нареждане (банкова гаранция), в размер на .............................. (......................................................) лева., се възстановява по номинал от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 10 (десет) работни дни, от подписването на акт за установяване годността за приемане на строежа по чл.1. В случаите по чл.20 т.2.2 и 2.3 гаранцията за изпълнение не се връща, а се усвоява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като неустойка за неизпълнение, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да търси обезщетение за по-голям размер на причинените щети.

(2) При представяне на банкова гаранция за изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ я поддържа валидна до ___часа на _________ г., съобразени с валидността на офертата на Участника, до която дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас.

Чл. 33. Споровете по тълкуването и изпълнението на този договор се решават по съдебен ред.

Чл. 34. За неуредените в този договор въпроси се прилагат Закона за задълженията и договорите и други действащи нормативни документи.

Чл. 35. Настоящият договор се състави в 4 (четири) еднообразни екземпляра - три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ .


ПРИЛОЖЕНИЕ: 1. Ценовото предложение на избрания изпълнител и всички приложения към него.


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

КМЕТ НА ……………………………………..

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ……………………………..:

(Йорданка Фандъкова) (…………………………)

Гл. счетоводител:

(Антоанета Македонска)


1 Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията

2 Чл. 9 от ЗОП

3 § 1, т. 33 от допълнителната разпоредба на ЗОП

4 Когато участникът е обединение, гаранцията може да се представи от обединението или от участник в него, в съответствие с договора за обединение.

5 При наличие на допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията се прилага копие на съответния документ към настоящата декларация.


Този документ е създаден в рамките на проект: „Корекция на река Суходолска и ремонтни дейности на язовир Суходол 2, квартал Суходол, район Овча купел, Столична община” по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” (2007 – 2013 г.), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на този документ се носи от Столична община и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган


1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

Свързани:

Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconОперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 www
Оп „Регионално развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ес чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на проект №BG161PO001...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconРегионалното развитие и благоустройството, проект на одитен доклад №0900001110 за извършен одит на оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г., в
Регионално развитие” 2007-2013 г., в частта на приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Министерството на регионалното...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма „Регионално развитие 2007-2013
Настоящата техническа спецификация е неразделна част от Решение №714 от 25. 09. 2012 г за възлагане на независим одит по проект „Музеен...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconОперативна програма „регионално развитие 2007 2013 г
Община Пловдив стартира мащабен проект „Интегриран план за градско развитие на Пловдив”. Проектът се финансира от Оперативна програма...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconИзбор на Изпълнител за извършване на външен одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект „
Г., финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., в съответствие с националните и международни одиторски...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом