Програма "Регионално развитие" 2007-2013
ИмеПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
страница2/22
Дата на преобразуване19.10.2012
Размер1.2 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://sofia.bg/pressecentre/obshtestveni poruchki/dokumentatsiya_korektsiya_Suhodolska.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Раздел І. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Раздел ІІ. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Раздел ІІІ. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Настоящата обществена поръчка се открива на основание чл.16, ал.8, във връзка с чл.14,ал.3 т.1 от ЗОП.


1. Предмет на обществената поръчка

„Корекция на река Суходолска и извършване на ремонтни дейности на язовир Суходол 2, квартал Суходол, район Овча купел, Столична община” с 2 обособени позиции”.

2. Описание на предмета на обществената поръчка.

Обособените позиции в рамките на настоящата обществена поръчка са за извършване на строително монтажни работи на следните обекти:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 „Корекция на река Суходолска”

Участъкът, по който ще се извършват строително ремонтните дейности е с дължина 315,66м. от р.Суходолска през кв.Суходол и подобряване на екологичното равновесие в района. Трасето на новопроектираната корекция е проектирано, така че максимално да следва съществуващото речно корито. Основните параметри на новопроектираната корекция са:

 • Надлъжни наклони – 0,0088 и 0,0154;

 • Напречен профил – височина на стените – 2м, ширина на коритото 5,38м., с триъгълен профил на кюнето.

 • Оразмерителни водни количества – Q 1% = 32,02м3/сек, Q 0,1% = 58,17м3/сек

Новопроектираното корито на реката е стоманобетоново. Стените са монолитно отляти на ламели с дължина по приблизително 10м. С цел безпрепятствено осъществяване на връзката между отвеждащия колектор от десния бряг до Ляв Суходолски Колектор и заустването на отливен канал при км 0+931,69 /при профил 19/ при км 0+949,82 е предвиден за изграждане праг с височина 0,80м. За оттичане на формиралите се скатови води в стените са предвидени за изграждане барбакани, разположени през 2м с диаметър ф110мм. По оста на дъното на корекцията е предвиден дренаж от PVC160 перфорирана и засипана с дренажен материал. За поддържане проводимостта на коритото са предвидени за изграждане две постоянни рампи. Съществуващият дървен пешеходен мост при км 0+699,43 е с недостатъчна височина да провежда оразмерителните водни количества. Той ще бъде премахнат и на същото място е предвидена за изграждане нова пешеходна стоманена пасарелка, към която ще се прикрепят водопровод ф110 ПЕВП и ТТ кабели. Подпорните стени на корекцията са развити по течението на реката съгласно надлъжните и напречни профили на реката. Актуализирани са в ситуационно отношение и е обособено едно типово сечение. Трасирането на стените ще се извършва по водещия ръб, който е между въздушната им страна и бермата. Всички премоствания на реката за кабели и водопроводи са представени в допълнителни разработки към проекта, като стените са съобразени с това и позволяват върху тях да се реализират опори. Предвидено е подпорните стени да се изпълняват монолитно на ламели по 10м. Допускат се и други дължини на ламелите, ако се налага по технологични съображения и особености на трасето, но не по-големи от 12м. Фугите се изпълняват с насмолено въже ф40мм, при плътно изливане на всяка следваща ламела. Предвидено е премахване на съществуващ дървен мост и изграждане на нов стоманен мост (пешеходна пасарелка) на същото място. Размерите на новата пасарелка са:

 • дължина – 5,60м. (осово между опорите)

 • ширина – 1,55м.

Пасарелката ще стъпи на предварително изпълнените подпорни стени на коритото на реката, в които ще се анкерират опорните плочи на главните носещи греди. Предвидено е конструктивните елементи да бъдат изготвени в заводски условия чрез заваръчни съединения, като се обединят в по-едри модули удобни за транспортиране и монтаж.

Конструкцията на пасарелката се състои от следните основни групи елементи:

- главни греди – изпълнени от горещовалцовани профили НЕА220 по DIN1025(EN 53-62) свързани с напречни греди от I14. В местата на опорите са заварени опорни плочи за връзка с фундаментите.

- парапетите се монтират чрез заварка към горните пояси на главните греди.

- покритието на пасарелката, върху което ще става движението ще бъде от рифелова ламарина с дебелина 6мм.

Предвижда се демонтирането на дървен мост над р.Суходолска, на който е закачен водопровод ф100мм. на ул.”Златна есен” и южното платно на ул.”Стоичко Станиславов”. Общата дължина на новопроектираният водопровод е 26,70м. Той ще се закрепи върху предвидената за изграждане нова пешеходна пасарелка. Въздушната част на водопровода, с дължина 12м., преминаваща върху пасарелката и в участъците с по-малко покритие е предвидено да се направи топлоизолация с тубуси, съгласно приложен детайл. Водопроводът ще се изпълни от полиетилен висока плътност ф110мм. за 10atm.

На вертикалните и хоризонтални чупки на водопровода са предвидени за изграждане опорни блокове. По трасето на водопровода са предвидени 2бр. СК100 на връзките със съществуващия водопровод. Изпускател ще бъде предвиден на бъдещия водопровод Гл.кл.ІІ, 160мм. по южното платно на ул.”Стоичко Станиславов” по друг проект.

Необходимо е да се изгради преминаването на отвеждащия канал – кл.129 от преливна шахта №2 под р.Суходолска преди изграждането на корекцията и заустването на отливния канал в нея.

Настоящият работен проект е неразделна част от проект за Преливна шахта №2, отливен канал и отвеждащ канал кл.129 и кл.226. С изграждането на корекцията на реката е предвидено да се изградят преливната шахта с отливния канал и преминаването под реката – кл.129 до СРШ3 включително, които са отделени в отделен проект. Проектното решение за канализацията е съобразена с изграждането на корекцията на р.”Суходолска”.

Работният проект е съобразен изцяло с Идейния проект и със замерените коти на съществуващия Ляв Суходолски колектор в пункта на заустване при ул.”2-ри юни” на отвеждащия канал – кл.226 ф800. Преливна шахта №2 е ситуирана на 6,05м. от оста на р.Суходолска при профил 19 (на реката) и на 12,83м. от оста на ул.”Траян Танев” до Вр.6 на шахтата. След преливната шахта трасето на отвеждащия канал - кл.129 ф400 преминава под р.Суходолска. Отливният канал ф1000 е с трасе успоредно на р.Суходолска, прави чупка и зауства в реката.

Предвидено е новопроектираните канали да се изпълнят от:

 • Кл.129 - дебелостенно РVС ф400/9,8 по БДС 12996/86г. Под р.Суходолска, тръбите да се положат в бетонов кожух в рамките на корекцията, захванати с крепежни елементи към подложният бетон - съгласно детайла. Фиксирането на тръбите да стане преди изливане на бетоновия кожух. В останалата част тъбите да се положат в пясъчна подложка.

 • Отливен канал ф1000 да се изпълни от стоманобетонови тръби ТКСБМ-У, клас ІІІ, по БДС 17343/93г., съгласно приложените.

Наклоните на новопроектираните канали са J=0.010 и J=0.006. Средната дълбочина на отливния канал е 3,30м. Общата дължина на каналите е 47,70м.

Предвиден е за изпълние дренажен канал от РVС перфорирани тръби с диаметър с диаметър ф160мм. Дренажните тръби са по БДС 12996/86год., обвити в дренажен чакъл, положени в изкопа съгласно напречните профили на тръбите.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 „Ремонтни дейности на язовир Суходол 2, квартал Суходол, район Овча купел, Столична община”.

 1. Надграждане на короната на язовира

Короната на язовира трябва да се надгради от кота 657,05м до кота 657,84м. т.е. надграждане от 79см. Предвидено е от водния и въздушния откос на стената да се изпълни бутобетон с дебелина 30см, фундиран в насипа на стената на дълбочина 50см. и коефициент на откоса 1:1.30. Съществуващата корона се обстъргва до кота 656.84м и се оформа фундаментен зъб с ширина дъно – 50см, откоси 1:1 и дълбочина 50см. Изпълнява се насип от песъклива глина уплътнен до γ=18.50kN/m3. Габарита на короната е в съответствие с нормативните изисквания за проектиране на експлоатационни горски и селскостопански пътища и е с ширина 300см. Конструкцията на пътната настилка и настилката на депото е подбрана в съответствие с нормативните изисквания за слаба земна основа и изискванията за настилка при „лека” категория на движение (движение от 11 до 41 бр. авт./24часа) с модул на деформация Е=150 МРа при модул на деформация на земната основа Ео=60 МРа.

Конструктивното решение се състои в следното:

1. Подравняване на короната съобразно проектната кота – 656,84м

2. Полагане и уплътняване на земен насип на пластове с дебелина 20-25см до кота 657,49

3. Полагане на пласт изравнителна баластра Б0-100 с дебелина 20см. Баластрата се уплътнява със стандартна строителна техника.

4. Едновременно с насипа се изпълняват и бутобетонните опорни призми.

5. Полагане на запечатка от трошен камък – фракция от 35 до 70 mm, с дебелина на пласта 12см., уплътнена със стандартна строителна техника.

6. Стандартна пътна запечатка и повърхностна обработка с дебелина 3.00см.

Предвидено е укрепване на облицовката на преливника и бързотока, която има за цел да осигури статическата сигурност на конструкцията. Предвидени са следните основни мероприятия:

 • Укрепване дъното на преливника и бързотока – предвидено е да се изпълни по цялото дъно нова стоманобетонова плоча с дебелина d=15cm изпълнена с бетон В15, армирана с мрежа Ст.А3 N10 20*20cm и напречни фуги през 4.00м. Фугите се изпълняват със стириопор – 2см. и се заливат с битум. Новата плоча се анкерира към съществуващата с анкери N16 – 1бр/m2, които се връзват за армировката на новата плоча. След монтажа на анкерите съществуващото дъно старателно се почиства и измива и се грундира с грунд от типа „бетон-контакт”. Бетона се доставя с бетон помпа, която стига до бързотока по короната на стената и оттам чрез самотечни устройства – улеи се полага в кофражната форма.

 • Укрепване на облицованите откоси в зоната на преливника - предвидено е да се изпълни нова стоманобетонова облицовка с дебелина d=10cm изпълнена с бетон В15, армирана с мрежа Ст.А3 N8 20*20cm и напречни фуги през 4.00м. Фугите се изпълняват със стириопор – 2см. и се заливат с битум. Новата облицовка се анкерира към съществуващата с анкери N12 – 1бр/m2 , които се връзват за армировката на новата облицовка. След монтажа на анкерите съществуващата облицовка старателно се почиства и измива и се грундира с грунд от типа „бетон-контакт”. Бетона се доставя с бетон помпа която стига до бързотока по короната на стената и оттам чрез самотечни устройства – улеи се полага в кофражната форма.

 1. Укрепване на пасарелката на водовземната шахта

Предвид факта, че дъсчената обшивка на пасарелката е в много лошо състояние е предвидено да се монтира нова дъсчена обшивка за цялата пасарелка. За целта е предвидено да се изготвят нови талпи с размери 100/30/5см., които да се монтират по дължина на цялата пасарелка. Предвидено е и цялостно боядисване на металната конструкция на пасарелката.

 1. Подмяна на решетката на водовземната шахта

Предвидено е старите решетки да се демонтират, а на мястото на хоризонталната решетка да се монтира нова такава, а на мястото на вертикалната решетка да се монтират дамбалкени. По този начин ще се предотврати подхода на наноси към шибърния кран. Всички тези дейности ще се извършат след изпразване на язовирното езеро. За новата решетка са изработени всички необходими конструктивни детайли и възли.

 1. Подмяна на спирателния кран на водовземната шахта

След изпразването на язовирното езеро и демонтажа на съществуващите решетки е предвидено и да се извърши демонтаж и смяна на спирателния кран на основния изпускател който е DN300. Тъй като стария кран е силно корозирал неговия демонтаж ще се извърши чрез изрязване. След това е предвидено монтиране на нов фланец DN300 чрез заварка и доставка и монтаж на нов спирателен кран DN300. За конкретния случай подходящи са спирателни кранове на фирмите: KSB , HAWLE или еквивалент.

След изпразване на язовирното езеро ще се извърши почистване (изземване) на наноси от дъното на язовирната чаша.

Участниците могат да подават оферта само за една от обособените позиции.


3. Място и срок за изпълнение на поръчката

Мястото за изпълнение на поръчката е Република България, гр.София, община Столична, квартал Суходол, район Овча купел.

Максималния срок за изпълнение за всяка от обособените позиции е не по-късно от 15.04.2013г. Срокът за изпълнение е максимално допустимия. Участниците определят срок за изпълнение според възможностите си да извършат строително монтажните работи.

Срокът на изпълнение на договора за обществена поръчка започва да тече от момента, определен в проекта на договор

Срокът на изпълнение на настоящата обществена поръчка може да бъде удължен в случай на удължаване на сроковете на изпълнението по Договора за безвъзмездна финансова помощ между Министерството на регионално развитие и благоустройството и Столична община за изпълнение на проекта.


4. Стойност на поръчката

Стойността на поръчката се определя в български лева без ДДС.

Прогнозната стойност на обществената поръчка:

За обособена позиция 1 е 1 250 133 (един милион двеста и петдесет хиляди сто тридесет и три) лева без ДДС.

За обособена позиция 2 е 409 012 (четиристотин и девет хиляди и дванадесет) лева без ДДС.

Прогнозната стойност за изпълнение на поръчката е и максимално допустимата, която участникът може да предложи.

Участници, предложили по-висока стойност за изпълнение на строително монтажните работи от максимално допустимата ще бъдат отстранявани от участие в процедурата.


5. Схема на плащане

Препоръчителната схемата на плащане за изпълнение на поръчката е следната:

Аванс – Допуска се авансово плащане до 20 % от стойността на договора по предложение на избраният изпълнител, подадено в офертата му в 30 дневен срок от подписването му и представяне на фактура.

Междинни плащания – Допуска се едно междинно плащане, което ще се извърши до 30 дни след приемане на СМР от възложителя и представяне на документи съгласно ЗУТ и Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и издаване на фактура. Стойността на междинното плащане не може да надвишава 50% от стойността по чл.2 на договора. От междинното плащане се приспада авансовото плащане.

Окончателно плащане – Окончателното плащане ще се извърши в 30 /тридесет/ дневен срок след подписване на протокол за приемане на извършените СМР и констативен акт за установяване годността за приемане на строежа.

Част от строително монтажните работи ще бъдат заплатени с европейски средства с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013” по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г., Приоритетна ос 1, Схема: 1.4-06 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации” между МРРБ и Столична община. Част от работите ще се съфинансират от Столична община във връзка със съфинансирането на дейностите от бенефициента по проекта. С оглед отчитане на разходите по европейския проект е необходимо фактурите за заплащане на строително монтажните работи в процедурата да са разделени на две части – за разходи финансирани с европейски средства и за разходи, финансирани от Столична община. Избраният изпълнител е длъжен да изпълнява това условие.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Свързани:

Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconОперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 www
Оп „Регионално развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ес чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на проект №BG161PO001...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconРегионалното развитие и благоустройството, проект на одитен доклад №0900001110 за извършен одит на оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г., в
Регионално развитие” 2007-2013 г., в частта на приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Министерството на регионалното...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма „Регионално развитие 2007-2013
Настоящата техническа спецификация е неразделна част от Решение №714 от 25. 09. 2012 г за възлагане на независим одит по проект „Музеен...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconОперативна програма „регионално развитие 2007 2013 г
Община Пловдив стартира мащабен проект „Интегриран план за градско развитие на Пловдив”. Проектът се финансира от Оперативна програма...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconИзбор на Изпълнител за извършване на външен одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект „
Г., финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., в съответствие с националните и международни одиторски...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом