Програма "Регионално развитие" 2007-2013
ИмеПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
страница14/22
Дата на преобразуване19.10.2012
Размер1.2 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://sofia.bg/pressecentre/obshtestveni poruchki/dokumentatsiya_korektsiya_Suhodolska.doc
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   22

РАЗДЕЛ хV. ДРУГИ УКАЗАНИЯ


За въпроси, свързани с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от участниците, които не са разгледани в документацията, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки.РАЗДЕЛ ХVІ. ПРИЛОЖЕНИЯ
Образец 1


СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 56, АЛ. 1, Т. 14 ОТ ЗОП


СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК № 1 „Документи за подбор”Съдържание

Вид на документите

/оригинал или заверено копие/

Количество на документите

/бр. страници /

От страница до страница


1

2

….
СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК № 2„Предложение за изпълнение на поръчката”Съдържание

Вид на документите

/оригинал или заверено копие/

Количество на документите

/бр. страници /

От страница до страница


1

2

….


СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК № 3 „Предлагана цена”Съдържание

Вид на документите

/оригинал или заверено копие/

Количество на документите

/бр. страници /

От страница до страница


1

2

….
Дата

________/ _________ / ______

Наименование на участника

__________________________

Име и фамилия на представляващия участника

__________________________

Длъжност

__________________________

Подпис

__________________________Образец 2

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

Уважаеми дами и господа,

С настоящето представям участника и декларирам истинността на посочените сведения:

Наименование на участника:

Посочете точното наименование на дружеството, според актуалната му регистрация

Седалище по регистрация:

Посочете държавата и адрес на седалището на участник

Точен адрес за кореспонденция

Посочете улица, град, пощенски код, държава

Лице представляващо участника

Посочете име, фамилия и длъжност и данни по документ за самоличност

Лице за контакти

Посочете име, фамилия и длъжност

Телефонен номер

Посочете код на населеното място и телефонен номер

Факс номер

Посочете код на населеното място и номер на факс

Електронен адрес
Интернет адрес /ако е приложимо
Правен статус

Посочете търговското дружество или обединения или друга правна форма, дата на учредяване или номера и датата на вписване и къде

ЕИК/Статистическа регистрация
Банкови реквизити

Банка: Банков клон:

IBAN: BIC:

Титуляр на сметката:

Обект на поръчката

Посочете наименование на поръчката (трябва да съвпада с наименованието, дадено от Възложителя)
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   22

Свързани:

Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconОперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 www
Оп „Регионално развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ес чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на проект №BG161PO001...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconРегионалното развитие и благоустройството, проект на одитен доклад №0900001110 за извършен одит на оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г., в
Регионално развитие” 2007-2013 г., в частта на приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Министерството на регионалното...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма „Регионално развитие 2007-2013
Настоящата техническа спецификация е неразделна част от Решение №714 от 25. 09. 2012 г за възлагане на независим одит по проект „Музеен...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconОперативна програма „регионално развитие 2007 2013 г
Община Пловдив стартира мащабен проект „Интегриран план за градско развитие на Пловдив”. Проектът се финансира от Оперативна програма...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconИзбор на Изпълнител за извършване на външен одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект „
Г., финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., в съответствие с националните и международни одиторски...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом