Програма "Регионално развитие" 2007-2013
ИмеПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
страница1/22
Дата на преобразуване19.10.2012
Размер1.2 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://sofia.bg/pressecentre/obshtestveni poruchki/dokumentatsiya_korektsiya_Suhodolska.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013

www.bgregio.eu

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013,

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.”


Д О К У М Е Н Т А Ц И Я З А У Ч А С Т И Е

В

О Т К Р И Т А П Р О Ц Е Д У Р А

/ПО ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА/


ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:


Корекция на река Суходолска и ремонтни дейности на язовир Суходол 2, квартал Суходол, район Овча купел, Столична община” с 2 обособени позиции


гр.София, юли 2012 г.


СЪДЪРЖАНИЕ:

Раздел І. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 4

Раздел ІІ. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 5

Раздел ІІІ. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 6

Настоящата обществена поръчка се открива на основание чл.16, ал.8, във връзка с чл.14,ал.3 т.1 от ЗОП. 6

Раздел ІV. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ. 15

Раздел V ИЗИСКВАНИЯ И Доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците в оБществената поръчка 19

Раздел VІ. ОБСТОЯТЕЛСТВА, НАЛИЧИЕТО НА КОИТО Е ОСНОВАНИЕ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ И ДОКУМЕНТИ ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА тяхната липса 28

Раздел VІІ. крИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 33

РАЗДЕЛ VIІI. офертА 37

1. Подготовка на офертата 37

2. Съдържание на офертата 38

2.1. “ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР” – Плик “1” 38

2.2. ПЛИК “2” “Предложение за изпълнение на поръчката” 41

2.3. ПЛИК “3” “Предлагана цена” 41

2.4. Запечатване 42

3. Подаване на оферти 43

3.1. Място и срок за подаване на оферти 43

Раздел IХ. УКАЗАНИЯ КЪМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА 44

1. Общи указания 44

Разходи във връзка с участието в процедурата 44

Ограничаване на определени действия 45

2. Обмен на информация за провеждане на процедурата между възложителя и заинтересованите лица и участниците в процедурата 45

3. Предоставяне на разяснения и допълнителна информация и предоставяне на допълнителни документи 47

4. Приемане, отваряне, разглеждане и оценяване на офертите 48

РАЗДЕЛ ХІ. Разглеждане, оценка и класиране на офертите 49

1. Отстраняване на участници 51

2. Искане на разяснения по възникнали въпроси по документацията от комисията 51

3. Отваряне на ценовите оферти 52

4. Необичайно благоприятно предложение 53

5. Оценка на офертите 53

6. Класиране на участниците 54

7. Приключване на работата на Комисията 54

РАЗДЕЛ хІІ. определяне на Изпълнител на обществената поръчка. Прекратяване на процедурата. 55

1. Обявяване на резултатите 55

2. Основания за прекратяване на процедурата 55

3. Сключване на договор 57

3.1. Съдържание 57

3.2. Основания за изменение на договора 58

3.3. Срокове за сключване на договора 58

4. Обжалване 58

РАЗДЕЛ хIV. гаранциИ ЗА УЧАСТИЕ И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА и обезпечения 59

РАЗДЕЛ хV. ДРУГИ УКАЗАНИЯ 60

РАЗДЕЛ ХVІ. ПРИЛОЖЕНИЯ 60

68

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА 94

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР 96

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ 107

Проект на Д О Г О В О Р 129

VIІІ. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА. СПИРАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА. 141  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Свързани:

Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconОперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 www
Оп „Регионално развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ес чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на проект №BG161PO001...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconРегионалното развитие и благоустройството, проект на одитен доклад №0900001110 за извършен одит на оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г., в
Регионално развитие” 2007-2013 г., в частта на приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Министерството на регионалното...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма „Регионално развитие 2007-2013
Настоящата техническа спецификация е неразделна част от Решение №714 от 25. 09. 2012 г за възлагане на независим одит по проект „Музеен...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconОперативна програма „регионално развитие 2007 2013 г
Община Пловдив стартира мащабен проект „Интегриран план за градско развитие на Пловдив”. Проектът се финансира от Оперативна програма...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconИзбор на Изпълнител за извършване на външен одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект „
Г., финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., в съответствие с националните и международни одиторски...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом