Конкурс за професор : 02. 18. 02. Механизация и електрификация на животновъдството ( Електрификация и автоматизация на селскостопанското производство ) Хабилитационен
ИмеКонкурс за професор : 02. 18. 02. Механизация и електрификация на животновъдството ( Електрификация и автоматизация на селскостопанското производство ) Хабилитационен
Дата на преобразуване19.10.2012
Размер200.45 Kb.
ТипКонкурс
източникhttp://www.neaa.fractime.net/users/files/4109/10784365031709855059.doc


РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА трудовете ПО НАУЧНИ КОМПЕТЕНЦИИ


02.04.00. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ


1. Дисертация за к.т.н.: «Исследование способов обогрева рассадных пленочных теплиц».

Специальность 05.20.02 – электрификация сельского хозяйства.

2. Конкурс за доцент: 02.18.00. Механизация и електрификация на селското стопанство (Комплексна електрификация на селскостопанското производство)

3. Конкурс за професор:

02.18.02. Механизация и електрификация на животновъдството (Електрификация и автоматизация на селскостопанското производство)

Хабилитационен труд: «Обосноваване на ефективни варианти на енергоосигуряване и електрообзавеждане в животновъдните сгради»

4. Дисертация за ДТН:

« Инженерингови начала на стационарните производствени процеси и обекти в аграрния сектор при алтернативно енергоосигуряване».

02.18.01. Механизация и електрификация на растениевъдството.02.04.13.

Електротехнологии


Книги, публикации

  1. Андонов К., Хр.Ганев, Ив.Палов, В.Стефанов, Ст.Стефанов, Електротехнологии в селското стопанство, Земиздат, С., 1987.

  2. Андонов К., Й., Л.Михайлов, Технология и инсталация для тепловой и электротехнохимической обработки кормов, Механизация и электрификация с/х, № 7, 1991.

  3. Палов Ив., К.Андонов, Ст.Стефанов, Приложение на електротехнологиите в селскостопанското производство, Механизация и електрификация на селското стопанство, бр. 1, 1982.

  4. Андонов К., Й., Л.Михайлов, Технология и инсталация для тепловой и электротехнохимической обработки кормов, Механизация и электрификация с/х, № 7, 1991.

  5. Палов Ив., К.Андонов, Ст.Стефанов, Приложение на електротехнологиите в селскостопанското производство, Механизация и електрификация на селското стопанство, бр. 1, 1982.

  6. Андонов К.Й., М.Велева, И.Крумов, Д.Данаилов, Е.Живописцев, Промяна на електрофизичните параметри на сламата при нагряване с оглед нейната електрохимична обработка, Селскостопанска техника, № 7, 1984.

8. Андонов К.А., И.Крумов, М.Велева, М.Попова, С.Къснеделчева, Д.Данаилов, Е.Живописцев, Електротермохимична обработка на сламата, Селскостопанска техника, № 2, 1985.

 1. Андонов К.Й., М.Велева, И.Крумов, М.Попова, Д.Данаилов, Е.Живописцев, Избор на режим за електротермохимическа обработка на сламата, Селскостопанска техника, № 4, 1985.

 2. Михайлов Л., К.Андонов, Аналитично изследване на камера за експресно запарване или електротермохимична обработка на груби фуражи чрез електрически ток, Селскостопанска техника, № 8, 1993.

 3. Андонов К.Й., Р.Й.Йорданов, А.Б.Димов, Основни положения от проектирането на уредби за електрохимична обработка на груби фуражи, Научни трудове на ВТУ – Русе, т. ХХVІІІ, с. 7, 1986.

 4. Андонов К.А. Л.Михайлов, И.Йорданов, М.Велева, Е.Живописцев, Електрохимическа обработка на груби фуражи, Научни трудове на ВТУ – Русе, т. ХХХІІ, с. 7, 1989.


Патенти

1. Андонов К., Ил.Крумов, М.Велева, Св.Къснеделчева, Д.Данаилов, Метод за обработка на груби фуражи, N 38347/13.12.1994, България, рег. № 66149, заявено на 06.07.1984, отпечатано на 26.12.1985, публикувано в бюлетин № 12 на 16.12.1985, ИИР.

2. Андонов К., П.Русев, Ил.Крумов, Устройство за електрохимична обработка на груби фуражи, N 40169/25.05.1994, България, рег. № 70835, заявено на 15.06.1985, отпечатано на 28.11.1986р публикувано в блюлетин № 11 на 14.11.1986, ИИР02.04.15.

Електроснабдяване и електрообзавеждане

Книги, публикации

  1. Андонов К., Г.Христов, Електроенергийни съоръжения в АПК, Земиздат, София, 1982.

  2. Андонов К., Електрическата и топлинната енергия в селското стопанство, Земиздат, С., 1983.

  3. Андонов К., Комплексна електрификация на селскостопанското производство, Печатна база, ВТУ, Русе, 1990.

  4. Андонов К.Й., М.Кунчев, С.Стефанов, В.Баев, С.Каравълчев, Система управления потреблением энергии, Техника в сельском хозяйстве, № 3, 1988.

  5. Андонов К.Й., Кр.Мартев, Д.Димов, Принципы развития электрификации в животноводстве, Механизация и электрификация с/х, № 3,1989.

  6. Христов Г., К.Андонов, Изследване върху експлоатационната надеждност на електродвигателите в селското стопанство, Селскостопанска техника, бр. 1, 1980.

  7. Андонов К. Изследване на електродна система за нагряване на почвата при производство на гъст разсад от домати, Селскостопанска техника, бр. 5, 1980.

  8. Андонов К., П.Савчев, Хр.Ганев, Енергетични параметри на електродна система при отглеждане на разсад от домати, Селскостопанска техника, бр. 6,1980.

  9. Андонов К., М.Вълков, Определяне на загубите, предизвикани от единични прекъсвания на електроснабдяването на свинекомплексите, Селскостопанска техника, бр. 4, 1981.

  10. Андонов К., По въпроса за използването и пресмятането на електротоплинните акумулатори в комплекси за отглеждане на телета, Селскостопанска техника, бр. 1, 1981.

  11. Дочев Я., К.Андонов, Метод за пресмятане разхода на гориво и електроенергия при сушене и наситняване на зърнени и фуражни култури, Селскостопанска техника, бр. 8, 1981.

12. Иванов С., К.Андонов, Н.Михайлов, Проверка на зануляването чрез измерване с комплект – 130, Механизация и електрификация на селското стопанство, бр. 12, 1981.

 1. Андонов К. Моделиране на енергийните товари в животновъдните ферми, Селскостопанска техника, бр. 2, 1982

 2. Андонов К., П.Керчев, М.Кунчев. Подобряване на товаровите графици и време - графици на електропотребителите в селскостопанските предприятия, Селскостопанска техника, бр. 3, 1982.

 3. Андонов К.Й., Възможности за енергоосигуряване на стационарни технологични процеси в селското стопанство, Селскостопанска техника, № 3, 1986.

 4. Андонов К.Й., Хр.Христов, Ст.Стефанов, М.Кунчев, Управление на режима на електропотребление в комплексни селскостопански предприятия, Селскостопанска техника, № 5, 1986.

 5. Андонов К.Й., М.Илиев, Ст.Маджаров, Изследване на възможността за използване на резачка за груби фуражи, РГФ-3,6 “Странджа” в линия за приготвяне на целодажбени смески за едър рогат добитък (ЦСЕРД), Селскостопанска техника, № 7, 1989.

 6. Мартев Кр., К.Андонов, Оценка на електропотреблението в промишленото свиневъдство при внедряване на система за микроклимат с аерация, Селскостопанска техника, № 1-8, 1991.

 7. Андонов К., Л.Михайлов, Д.Н.Димов, К.Ениманев, Аспекти на енергоикономични електрифицирани системи, С., Селскостопанска техника, 2002, N 6, с.17...22.

 8. Андонов К., Технико-икономически модел на поточни електрифицирани системи, С., Селскостопанска техника, № 1, 2004.

21.Ганев Хр., Р. Кючуков , К.Андонов, Състояние и възможности за икономия на електроенергия в осветителните уредби в селското стопанство V национална конференция с международно участие “Рационалното използване на електрическата енергия за осветление”, Варна, 8-10 октомври, 1981.

 1. Андонов К., С. Стефанов, Ив.Палов, Ив.Илиев, Изследване на електрическите товари в телекомплекси, “В.И.Ленин” – София, Научна сесия, 7-9 октомври, 1981.

 2. Андонов Й. Ексергийният метод и въздействието му върху електрифицираните системи в животновъдството, Научни трудове на НИМЕСС, София, ЮНС,89, 1989.

 3. Андонов К.Й., Модульная энергосберегаящая система в сельском хозяйстве, Сборных научнаых трудов МИИСП, Москва, 1989.

 4. Андонов К., В.Пенчев, П.Владов, Върху определяне на загубите от намаляване на продукцията при ПЕС в оранжерии, Научни трудове на ВИММЕСС – Русе, т. ХХІ, серия 7, 1979.

 5. Андонов К., В.Пенчев, П.Владов, Методика за избор на варианти за многостранно електрозахранване на оранжерийните комбинати, Научни трудове на ВИММЕСС – Русе, т. ХХІ, серия 7, 1979.

 6. Андонов К., П.Савчев, М.Цомпов, Изследване върху електронно нагряване на парникова почва, Научни трудове на ВИММЕСС, Русе, г. ХХІІ, серия 3, 1980.

 7. Андонов К., Хр.Ганев, Загуби от прекъсване на електроснабдяването на зърносушилните, , Научни трудове на ВИММЕСС, Русе, г. ХХІІІ, серия 3, 1980.

 8. Андонов К., Хр.Ганев, Загуби от прекъсване на електроснабдяването на сеносушилни агрегати, Научни трудове на ВИММЕСС, Русе, г. ХХІІІ, серия 3, 1980.

 9. Андонов К., С.Иванов, Хр.Ганев, Методика за определяне на загубите от промяна на температурата при прекъсване на електроснабдяването в свинеугоителните стопанства, Научни трудове на ВИММЕСС, Русе, г. ХХІІІ, серия 3, 1980.

 10. Андонов К., С.Иванов, Хр.Ганев, Методика за определяне на загубите от промяна на температурата при прекъсване на електроснабдяването в свинеугоителните стопанства, Научни трудове на ВИММЕСС, Русе, г. ХХІІІ, серия 3, 1980.

 11. Андонов К., С.Иванов, Хр.Ганев, Изследване икономическите показатели на варианти за резервно електрозахранване на селскостопански обекти, Научни трудове на ВИММЕСС, Русе, г. ХХІІІ, серия 3, 1980.

 12. Палов Ив., Ст.Стефанов, К.Андонов, С.Иванов, Изследване на надеждността на електроснабдяване на консервни предприятия, НТ на ВТУ “А.Кънчев”, Русе, 1981.

 13. Андонов К.Й., Електротехниката, електрониката и автоматизацията в селскостопанското производство, Научни трудове на ВТУ – Русе, т. ХХVІІІ, с. 7, 1986.

 14. Димов Д.,, К.Андонов, Резервно електрозахранване на системи с повишен топлинен капацитет за отопление на млади животни в свиневъдството, Научни трудове на ВТУ – Русе, т. ХХХ, с. 1, 2, 3, 4, 1988.


Докторанти

1. инж. Димо Нейков Димов – Специализиран научен съвет по електротехника – София

1. инж. Людмил Досев Михайлов – Специализиран научен съвет по електротехника - София

2. инж. Константин Коев – Специализиран научен съвет по електротехника - София

4. инж. Огнян Динолов - Специализиран научен съвет по електротехника - София


02.04.05.

Електрически апарати

Книги, публикации

  1. Андонов К.,Хр.Ганев, И.Палов, Електрически апарати и електротехнология, ПБ на ВТУ “А.Кънчев”, Русе, 1982.

  2. Андонов К.Й., Д.Димов, Л.Михайлов, Кр.Мартев, М.Христова, Фуражораздаващо устройство с линеен асинхронен двигател, Юбилейна научно-техническа конференция, Полувисш институт по машиностроене и електротехника, Силистра, 1996, Научни трудове на РУ “А.Кънчев”, том 36, 196...200.
02.06.07.

Енергопреобразуващи технологии и системи

Книги, публикации

1. Андонов К., Разпределение тепла открытыми пленочными воздуховодоми, Механизация и електрификация социалистического сельского хозяйства, бр. 7, 1976.

2.К.Andonov, Qian Ruzhu, A Seheme of Climatization in Livestock Buildins, Journal of huaiyin teachers colede, 1994, N 5 с.17...20.

3.Andonov K.Y., Qian Ruzhul. Analytical model of energeticaly economical Livestock Buildings. Journal of Huaiyin Teachers College, 1995, N 5, с. 79...81.

4. Ivanova D., K.Andonov. Analytical ad experimental Study of combined fruit and vegetable drye Energ convers manege, Energy Conversion and Managmentq 42 2001, с. 975...983, London.

5. Andonov K., P.Daskalov, K.Martev, A Vew Approach to Controlled Natural Ventilation of Livestock Buildings Biosystems Engineering, 2003, 84 (1), 91…100.

6. Андонов К.Й., Д.Димов, Я.Дочев, С.Щилянов, Модел на унифициран енергетичен модул за отопление на млади животни в свиневъдството, Селскостопанска техника, № 6, 1985.

 1. Иванова Д., К.Андонов, Кр.Ениманев, Определяне на енергоефек­тивен профил на затворена

колекторна повърхнина за сушилня, използваща слънчева енергия, Селскостопанска техника, 1999, N 1, стр. 5-9.

 1. Иванова Д., К.Андонов, Кр.Ениманев, Метод за определяне площта на затворена колекторна

повърхнина на сушилня, използваща слънчева енергия, Селскостопанска техника, 1999, N 1, стр. 10-13.

 1. Андонов К., Д.Иванова, К.Коев. Експериментално изследване на сушилня за плодове и

зеленчуци, Известия на съюза на учените, Русе, 2000, N 1, с. 134...137.

 1. Иванова Д., К.Андонов, Моделиране на процесите в сушилня, използваща слънчева енергия,

Известия на съюза на учените, Русе, 2000, N 1, с. 130...133.

 1. Иванова Д., К.Андонов, Кр.Ениманев, Оптимизиране процеса в сушилня за плодове, Селскостопанска техника, 2001, N 1, с. 22...25.

 2. Андонов К., К.Коев, Кр.Ениманев, Д.Димов, Технико-икономическа оценка на енергийния

потенциал на атмосферния въздух при съхранение на продукция, Селскостопанска техника, 2001, N 2, с. 17...22.

 1. Андонов К., Я.Нейков, Ив.Евстатиев, Критерий за оценка на енергийното съвършенство на

температурно-влажностни процеси, С., Селскостопанска техника, 2001, N 3, с. 22...27.

 1. Андонов К., Модел на енергийна примка за животновъдни и други сгради, С.,

Селскостопанска техника, № 3, 2003.

 1. Андонов К., Моделиране енергетичните състояния на алтернативни системи за

енергоосигуряване, С., Селскостопанска техника, № 6, 2003.

 1. K. Andonov. Aspects of Alternative Energy Supply Concerning Stationary Processes In Agriculture, Second Conference Energy Efficiency and Agrycultural Engineering, Rousse, Bulgaria 3-5 june, 2004


Патенти

1. Андонов К., и др. Устройство за сушене и съхраняване на продукция, Патент рег. № 105180, 2004, РБ.


Докторанти

1. инж. Явор Бранимиров – отчислен с право на защита.

2. инж. Тошо Станчев – ЗАЩИТИЛ се.

02.18.01.

Механизация и електрификация на растениевъдството

Книги, публикации

1. Асенов Хр., Н. Кошничаов, К. Андонов Отглеждане на гъст и пикиран разсад от ранни домати в полиетиленови оранжерии с техническо отопление, Механизация и електрификация на селското стопанство, бр. 1, 1976.

2. Андонов К., Отопление на полиетиленови оранжерии при производство на гъст и пикиран разсад от ранни домати, Механизация електрификация на селското стопанство, бр. 2, 1976.

3.Кошничаров Н., К.Андонов, Г.Костов, Възможности за уплътнено използване на полиетиленовите оранжерии, Градинарство, бр. 1, 1977.

4. Андонов К. и др. Моделиране енергетичните състояния на зоосгради и оранжерии, Селскостопанска техника, 1999, N 1, с. 25...28.

5. Андонов К., К.Коев, Кр.Ениманев, А.Новакова, Изследване на енергоикономични режими на

камера за съхраняване на продукция,С., Селскостопанска техника, 2001, N 4, с. 21...27.

6.Коев К., Кр.Ениманев, К.Андонов, Изследване мощността на вентилатора на камера за

съхраняване на продукция, С., Селскостопанска техника, 2001, N 5, с. 28...32.

7.Андонов К., Аналитично моделиране потенциала на агента на енергийна примка при сушене

на продукция, С., Селскостопанска техника, № 4, 2003.

8.Кръстева А., К. Андонов, Кр. Ениманев, Г. Попов. Изследване влиянието на режима на

регулиране при помпени агрегати върху ефективното използване на електрическата енергия. Сп. Селскостопанска техтика, 3, 2004.

9.Андонов К., Г.Харизанов, Г.Лехов, Г.Динев, Състояние и възможности за автоматизация на

зърнообработващи линии, Втора национална конференция с международно участие на тема “Електронизация на селското стопанство”, Толбухин, 1981.

10.Andonov K., D.Ivanova, K.Koev, Kr.Enimanev, D.Dimov, Model of installation combined energy

supply for drying and storage of production, Energy efficiency and agricultural engineering, Rousse, 4-6 april, 2002, 182...192.

11.Ганев Хр., П.Савчев, К.Андонов, Възможности за ефективно използване на свободните

електрически мощности при отглеждането на зеленчукови култури, Симпозиум с международно участие: “Използване и развитие на енергийните ресурси в селското стопанство”, София, 1980.

12.Андонов К. Възможности за използване на свободните електрически мощности при

производството на гъст разсад от домати, Симпозиум с международно участие: “Използване и развитие на енергийните ресурси в селското стопанство”, София, 1980.


Докторанти

1. инж. Анка Кръстева – Специализиран научен съвет по земеделска и горска техника - София

2. инж. Пламен Минков – отчислен с право на защита


02.18.02.

Механизация и електрификация на животновъдството

Книги, публикации

  1. Андонов К., Й., Кр.Мартев, Пл.Даскалов, Д.Димов, В.Стоянов, Энергосбережение в свинарнике – откормочнике, Сельской механизатор, № 1, 1994, с. 19.

  2. Цянь Жучжу, К.Андонов, Влияние функциональной музыки на удои коров, Механизация и электрификация с/х, 1994, N 3, с. 19...20.

  3. Андонов К. Изследване върху разпределението на енергийните разходи при производството на свинско месо, Селскостопанска техника, бр. 6, 1981.

  4. Димов Д., К.Андонов, Я.Георгиев, Кр.Мартев, Резултати от изследване на топлоакумулационна система за подово отопление на бозаещи и подрастващи животни в свиневъдството, Селскостопанска техника, № 4, 1988.

  5. Андонов К.Й., Д.Димов, Моделиране състоянието на отоплителна система с повишен топлинен капацитет за подово отопление на млади животни в свиневъдството, Селскостопанска техника, № 1, 1989.

  6. Андонов К.Й., Пл.Даскалав, Кр.Мартев, Система за осигуряване на микроклимата в животновъдна сграда чрез управляема естествена вентилация, Селскостопанска техника, № 2, 1989.

  7. Андонов К.Й., Л.Михайлов, Анализ и становище за унифициране на технологическите схеми на съоръженията при приготвяне на фураж за преживни животни, Селскостопанска техника, № 1-8, 1991.

  8. Андонов К.Й., , Кр.Мартев, В.Стоянов. Динамика на енергетичните потоци, характеризиращи системите за микроклимат в промишленото свиневъдство, Селскостопанска техника, № 1-8, 1991.

  9. Андонов К.Й., Какво предлагаме на животновъдството, Животновъдство, № 7-8, 1991.

  10. Михайлов Л., К.Андонов, Режими и инсталация за експресна обработка на фуражи чрез електрически ток, Селскостопанска техника, № 5, 1993.

  11. Андонов К.Й., Пл.Даскалов, Кр.Мартев, Д.Димов, В.Стоянов, Изследване на свиневъдни сгради с аерация, Селскостопанска техника, № 5,1993.

  12. Димитров В., К.Андонов. Система за осигуряване на научните изследвания в свиневъдството, Селскостопанска техника, 1994, N 3-4, с. 21...24.

  13. Андонов К. Оценяване използването на енергията при системите за климатизация в животновъдството, Селскостопанска техника, 1994, N 5, с. 28...31.

  14. Андонов К.Й. Схема за естествена вентилация на сградите, Механизация на земеделието, № 5, 1994.

  15. Андонов К.Й. Изследване на схема за аерация в животновъдна сграда, Селскостопанска техника, 1995, N 1, с. 30...34.

16. Андонов К.Й., Д.Димов, Л.Михайлов. Изследване на подово отоп­ление с полипропиленови тръби в свиневъдни ферми, Селскосто­панска техника, 1995, N 3-4, с. 23...26.

 1. Стоянов В., Кр.Мартев, К.Андонов, Кр.Ениманев, Моделиране на температурно-влажностните процеси при климатизация на животновъдни сгради, Селскостопанска техника, 1999, N 1, с. 29...31.

 2. Андонов К., Кр.Ениманев, Агрегат и инсталация за приготвяне на фуражи, С., Механизация на земеделието, 2001, N 4, с. 6...7.

 3. Andonov K.Y., Stoyanov V.B., Martev K.V., Dimov D.N., Daskalov P.I., Conditioning by aeration systems in stockbreading buildings, intmational Scientific and Development Symposium “Inventiveness as a Condition of Industrial Developtment”, Belgrade, Oktober 10-11, 1996, 5.147 ... 5.151.

 4. Stoyanov V.B., Martev K.V., Andonov K.Y., Energy saving control of conditioning by aeration systems in stockbreading buildings, International Scientific and Development Symposium “Inventiveness as a Condition of Industrial Development”, Belgrade, Oktober 10-11, 1996, 5.153 ... 5.158.

 5. Andonov K., Kr.Enimanev, Kr.Martev, P.Daskalov, V.Stojanov, Models of energyeconomical livestock buldings, Energy efficiency and agricultural engineering, Rousse, 4-6 april, 2002, 1...9.
 1. Андонов К., Пл.Даскалов, Схема аэрации животноводческих помещения, Сборник научных трудов УЕХА, Киев, 1989.

 2. Enimanev Kr, K.Andonov, A.Novakova, Engineering scheme for reconstruction of panel-type livestock building, Resea reports Biofechnicol faculty university of Lubljana, Volime 80, Numbev 1, august, 2002, 81…86.

 3. Дочев Я., К.Андонов, Д.Цанков, По въпроса за пресмятането на основните параметри на електрическите топлоакумулиращи агрегати в животновъдните ферми, НТ на ВТУ “А.Кънчев”, Русе, 1981.
 1. Андонов К.Й., Р.Й.Йорданов, А.Б.Димов, Моделиране режима на технологична линия за обработка на груби фуражи, Научни трудове на ВТУ – Русе, т. ХХVІІІ, с. 7, 1986.

 2. Димов Д.,, К.Андонов, Я.Георгиев, Оценка на ефективността от внедряване на отоплителната система с топлоакумулиращ под в свиневъдството, Научни трудове на ВТУ – Русе, т. ХХІХ, с. 1, 2, 3, 4, 1987.

 3. Андонов К.Й., Ексергиен модел на енергобалансирана животновъдна сграда, Научни трудове на ВТУ – Русе, ХХХІІ, с. 11, 1989.

 4. Андонов К., Й., Кр.Мартев, Пл.Даскалов, По въпроса за избора на контурите на системите за микроклимата в промишленото животновъдство, ЦИНТИ, С., 1989.


Патенти

1. Андонов К, Ив.Евстатиев, Кр.Мартев, Пл.Даскалов, Съоръжения за отглеждане на животни, N 44889/12.12.1994, България, рег. № 82236, заявено на 17.12.1987, отпечатано на 30.03.1989, публикувано в бюлетин № 3 на 15.03.1989, ИИР

2. Андонов К., Пл.Даскалов, Кр.Мартев, Д.Димов, Ив.Евстатиев, Животновъдна сграда с управляема естествена вентилация, N 44816/12.12.1994, България, рег. № 81890, заявено на 18.11.1987, отпечатано на 28.02.1989, публикувано в бюлетин № 2 на 15.02.1989, ИИР

  1. Андонов К., Пл.Даскалов, Кр.Мартев, Д.Димов, Ив.Евстатиев, В.Стоянов, Животновъдна сграда с управляема естествена вентилация, N 51998/1995, България, рег.№ 87022/03.06.1994, заявено на 27.01.1989, отпечатано на 30.03.1995, публикувано в бюлетин № 1, на 16.01.1995, ИИР

  2. Андонов К., Пл.Минков, Н.Марков, Ив.Евстатиев, Д.Димов, Пл.Даскалов, Кр.Мартев, В.Стоянов, Л.Михайлов, Устройство за хранене на животни, N 51585/1995, България, рег. № 95872, заявено на 06.02.1992, отпечатано на 30. 07.1993 публикувано в бюлетин № 7 на 15.07.1993, ИИР

  3. Андонов К., Ив.Евстатиев, Д.Димов, Пл.Даскалов, Кр.Мартев, В.Стоянов, Пл.Минков, Н.Марков, Устройство за комплексна механизация за животновъдни сгради, N 50851/1995, България, рег. № 92759, заявено на 27.08.1990, отпечатано на 30.12.1992, публикувано в бюлетин № 12 на 15.12,1992, ИИР.

  4. АндоновК., Кр.Ениманев, Вл.Савов, Пл.Минков, Л.Михайлов, Устройство за комплексна механизация на животновъдни сгради, рег. № 60771,1997, България

  5. Андонов К., Кр.Ениманев, Вл.Савов, Пл.Минков, Л.Михайлов, Устройство за отглеждане на птици, № 60772 / 11.06.1997, БългарияДокторанти

1. инж. Красимир Великов Мартев – Специализиран научен съвет по механизация и електрификация на селското стопанство - София

1. инж. Красимир Иванов Ениманев – Специализиран научен съвет по земеделска и горска техника - София - София02.21.08.

Автоматизация на производството


Книги, публикации

1.Андонов К. Електрически схеми за управление на автоматични нафтови горелки, Механизация и електрификация на селското стопанство, бр.10, 1977.

2. Андержанов А., К.Башилов, Н.Кирилин, К.Андонов, Р.Цонев, Обосноваване и избор на рационална структура и алгоритъм на управлението на технологичен поток от корено- и клубено-плодни, Селскостопанска техника, бр. 7, 1980.

  1. Харизанов Г., К.Андонов, П.Савчев, Тиристорно управляващо устройство за електротоплинни обекти в селското стопанство, Селскостопанска техника, бр. 5, 1981.

  2. Андержанов А., Д.Аликанов, Н.Кирилин, К.Андонов, Р.Цонев, По въпроса за структурата на функционалните схеми на устройствата за сортиране на плодове в технологичен поток, Селскостопанска техника, бр. 8, 1981.

  3. Михайлов Н., В.Пенчев, П.Цанев, К.Андонов, С.Иванов, Устройство и техническо обслужване на електронната част на уредби за измерване на издоеното мляко, Механизация и електрификация на селското стопанство, бр. ..., 198....

  4. Андержанов А., Д.Аликанов, К.Андонов, Р.Цонев, Структура на технологичните линии за сортиране на корено- и клубено-плодни, Селскостопанска техника, бр. 3, 1982.

  5. Андонов К.Й. За някои принципи при построяването на математическите модели на автоматизирани поточни линии и животновъдни обекти, Селскостопанска техника, № 2, 1989.

  6. Андонов К.Й., М.Илиев, Р.Цонев, Л.Михайлов, Относно обосновката на компютърна система за управление на технологична линия за приготвяне на целодажбени смески за едър рогат добитък, Селскостопанска техника, № 7, 1989.

  7. Андонов К.Й., М.Илиев, В.Баев, Р.Цонев, Микрокомпютърна система за оценка на енергетичните характеристики на електрифицирани обекти, Селскостопанска техника, № 1, 1990.

  8. Евстатиев И., К.Андонов, Г.Габровски, Механо-математичен модел на автономен тегловен дозатор за комбинирани фуражи и смеси, Селскостопанска техника, 1994, N 1, с. 30...34.

  9. Андонов К., Ив.Евстатиев. Тегловен дозатор за концентрирани фуражи, Механизация на земеделието, 1994, N 10, с. 22...23.

  10. Андонов К., Ив.Евстатиев. Тегловен дозатор за концентрирани фуражи, Механизация на земеделието, 1994, N 10, с. 22...23.

  11. Евстатиев Ив., К.Андонов, Устройство за дозиране и раздаване на концентрирани фуражи и зърно, Селскостопанска техника, 1995, N 3-4, с. 27...30.

  12. Андонов К.Й., Пл.Минков, Л.Михайлов, Д.Димов, Изследване на ротор­но усройство за раздаване на фураж, Селскостопанска техника, 1995, N 5-8, с. 37...40.

  13. Димов Д., К.Андонов, Пл.Даскалов, Възможности за поддържане в балансирано състояние на система за водно подово отопление на млади животни в свиневъдството, Селскостопанска техника, № 8, 1998.

  14. Иванова Д., К.Коев, К.Андонов, Моделиране на процесите в камера за съхранение на земеделска продукция, С., Селскостопанска техника, 2002, N 6, с.13...16.

  15. Андонов К., Ив.Евстатиев, Л.Михайлов, К.Ениманев, Алгоритъм за управление на енергийна примка за животновъдни и други сгради, С., Селскостопанска техника, № 3, 2003.

  16. Андонов К., Ив.Евстатиев, Л.Михайлов, К.Ениманев, Алгоритъм за управление на хибридна схема за енергоосигуряване на камера за съхранение на продукция, С., Селскостопанска техника, № 4, 2003.

  17. Андонов К.Й., Пл.Минков, Д.Димов, Кр.Мартев, Алгоритми за управление на процеса хранене при групово отглеждане на свине, Национална конференция с международно участие, Враца, 1991.

25.Андонов К.Й., Н.Марков, В.Стоянов, Пл.Даскалов, Алгоритъм за управление на енергопреобразуващ контур, осигуряващ микроклимата в животновъдна сграда, Национална конференция с международно участие, Враца, 1991.

  1. Андонов К.Й., Ив.Евстатиев, Алгоритъм за управление на процеса хранене при индивидуално-фиксирано отглеждане на свине, Национална конференция с международно участие, Враца, 1991.

27. Andonov K., Kr.Enimanev, Kr.Martev, P.Daskalov, V.Stojanov, Models of energyeconomical livestock buldings, Energy efficiency and agricultural engineering, Rousse, 4-6 april, 2002, 1...9.

28. Андонов К.Й., О структуре автоматизированных систем управления сельскохозяйственным, Сборник, научнаых трудов УСХА, Киев, 1989.

29. Андонов К., П.Савчев, Изследване и построяване на динамичните характеристики на оранжерии, Научни трудове на ВИММЕС – Русе, т. ХХІ, серия 8, 1979.

 1. Андонов К., Пл.Даскалов, В.Стоянов, Кр.Мартев, Относно управлението на система за микроклимат в свиневъдни сгради, Научни трудове на ВТУ – Русе, т. ХХХ, с. 1, 2, 3, 4, 1988.

 2. Андонов К., Ив.Евстатиев, Изследване статистическите характеристики на устройство за дозиране на концентриран фураж, Научни трудове на ВТУ – Русе, т. ХХХ, с. 1, 2, 3, 4, 1988.

 3. Великов В., К.Андонов, К.Крачанов, Автоматизирано работно място за следене на възпроизводство в стоков свинекомплекс, Научни трудове на ВТУ – Русе, т. ХХХІІ, с. 7, 1989

 4. Андонов К. Й., Ив.Евстатиев, Необходимост от развитие и структурна схема на унифицирана система за хранене в промишленото свиневъдство, Сборник научни трудове на НИМЕСС, София, 1989.

 5. Ив.Евстатиев, К.Андонов, Алгоритми за управление на унифицирана система за хранене в промишленото свиневъдство, Сборник научни трудове на НИМЕСС, София, 1989.


Патенти

  1. Андонов К., Ив.Евстатиев, Д.Димов В.Димитров, Пл.Иванов, Кр.Мартев, Автоматичен дозатор за насипни материали, № 49516/27.06.1994, България, рег. № 90498, заявено на 30.11.1989, отпечатано на 30.12.1991, публикувано в бюлетин № 12, на 16.12.1991, ИИР.

  2. Андонов К., Ив.Евстатиев, Д.Димов, Кр.Мартев, Пл.Даскалов, Ив.Замфиров, Устройство за дозиране на насипни материали, N 49062/1995, България, рег.№ 85554, заявено на 29.09.1988, отпечатано на 30.08.1991, публикувано в бюлетин № 8 на 15.08.1991, ИИР.

  3. Андонов К.Й., Ив.Б.Евстатиев, Д.Н.Димов, Кр.В.Мартев, Пл.Ив.Даскалов, Устройство за подаване на фураж, № 49908/1995, рег. № 90137, заявено на 26.10.1989, отпечатано на 30.03.1992, публикувано в бюлетин № 3 на 16.03.1992 , ИИР


Защитили докторанти по шифър 02.21.08:

1. инж. Пламен Даскалов

2. инж. Иван Евстатиев

3. инж. Валентин Богданов Стоянов

4. инж. Валери Рангелов

5.Инж. Донка Иванова


05.02.21.

Организация и управление на производството


Книги, публикации

  1. Андонов К. Организация на енергийното стопанство в АПК, Земиздат, София, 1979.

  2. Андонов К. и колектив. Сборник от нормативи и инструкции по техническа експлоатация на енергийното стопанство и средствата за автоматизация в селскостопанските предприятия, Земиздат, С., 1989.

  3. Ениманев Кр., К.Андонов, Ръководство за семинарни упражнения по инженеринг, Русе, 2002.

  4. Andonov K. Principles in Establishing Alternative Systems of Energy supply in Agriculture, Towns and Villages, Ecology and Future, Vol II, № 1, 2003, Sofia, c.11…

  5. Андонов К. Задачите на енергетиката в селското стопанство, Механизация и електрификация на селското стопанство, бр. 4, 1976.

  6. Андонов К. Системата на планово-предупредителния ремонт на електросъоръженията, Механизация и електрификация на селското стопанство, бр. 10, 1976.

  7. Андонов К. Организиране ремонта на електродвигателите в АПК, Механизация и електрификация на селското стопанство, бр. 1, 1978.

  8. Андонов К. За организационната структура на енергийната служба в АПК, Механизация и електрификация на селското стопанство, бр. 11, 1978.

  9. Андонов К. Как да организираме ремонта на електросъоръженията, Механизация и електрификация на селското стопанство, бр. 12, 1978.

10 . Андонов К. Върху нормирането и рационалното използване на енергията при производството на тревно брашно, Селскостопанска техника, бр. 6, 1980.

11. Михайлов Н., П.Савчев, К.Андонов, С.Иванов, Експлоатация на асинхронните двигатели в животновъдните ферми и доилните инсталации – импулса – 610 и 620, Механизация и електрификация на селското стопанство, бр. 3, 1980.

12. Андонов К., Н.Михайлов, Възможности за намаляване на разходите при производството на тревно брашно, Механизация и електрификация на селското стопанство, бр. 8, 1980.

  1. Андонов К., Съставяне на енергиен баланс на АПК, Механизация и електрификация на селското стопанство, бр. 11, 1980.

  2. Андонов К.Й., Хр.Христов, А.Ташев, Система за управление и експлоатация на електроенергийното стопанство в селскостопанските предприятия, Селскостопанска техника, № 1, 1985.

  3. Новакова А., К.Ениманев, К.Андонов, Модел за оценка и управление на средствата за доставка на гориво и направа на отоплителните инсталации на оранжериите, Селскостопанска техника, 2000, N 4, с. 25...29.

  4. Ениманев К., К.Андонов. Модел за управление на бизнеспроекти при разработване на зоосгради, Селскостопанска техника, 2000, N 5, с. 19...26.

  5. Ениманев К., К.Андонов. Модел за управление на качеството при проектиране ограждащите стени на селскостопански сгради, Икономика и управление на селското стопанство, 2000,N 6, с. 33...39.

  6. Андонов К., Кр.Ениманев, А.Новакова, Д.Иванова, Енергоикономическа ефективност на комбинирана инсталация в режим на сушене, Икономика и управление на селското стопанство, 2001, N 3, с. 56...65.

  7. Андонов К., Кр.Ениманев, А.Новакова, Инженерингови схеми за организация на производството на сушени и съхраняване на пресни плодове и зеленчуци, Механизация на земеделието, 2001, N 10, с. 7...10.

  8. Андонов К., Кр.Ениманев, А.Новакова, Метод за инженеринг при проектирането и експлоатацията на електрифицирани обекти, Икономика и организация на селското стопанство, 2002, N 1, с. 41...47.

  9. Новакова А., Кр.Ениманев, К.Андонов, Пл.Даскалов, Моделиране на оборотните средства за доставка на горива и енергия, Икономика и управление на селското стопанство, № 6, 2003.

  10. Новакова А., Кр.Ениманев, К.Андонов, Икономическа ефективност на комбинирани системи за енергоосигуряване с агент влажен въздух, Известия на съюза на учените, , Русе, 2003.

  11. Андонов К., Технико-икономически модел на енергийна примка – част І, Научна конференция на РУ “Ангел Кънчев”, 2003

  12. Андонов К., Кр.Ениманев, С.Иванова, Технико-икономически модел на енергийна примка – частІІ, Научна конференция на РУ “Ангел Кънчев”, 2003.

  13. Андонов К. Условия за технико-икономическа ефективност на системите за алтернативно енергоосигуряване. II INTERATIONAL CONFERENCE “MANAGEMENT AND ENGINEERING 2004”, May 13-15, 2004, Sofia, Bulgaria.

  14. А. Кгаstеvа, К. Аnonov, К. Еnimanev, С. Ророv Energy Efficiency of Pump Devices at The Standard Level, Second Conference Energy Efficiency and Agrycultural Engineering, Rousse,Bulgaria, 3-5 june, 2004

  15. Андонов К.Й., Екология и интегрирани производствени системи в селското стопанство, Първа научна конференция по опазване на околната среда, Русе, 1988.

  16. Андонов К.Й.,Пл.Даскалов, Ив.Евстатиев, Д.Димов, Модел на комплексна система за осигуряване на екологично равновесие и автоматизация на процесите в животновъдна сграда, Първа научна конференция по опазване на околната среда, Русе, 1988.


Докторанти

  1. Светослава Красимирова – Стопански факултет РУ – обучаваща се.

  2. Инж. Николай Бозушки - Стопански факултет РУ – обучаващ се.Свързани:

Конкурс за професор : 02. 18. 02. Механизация и електрификация на животновъдството ( Електрификация и автоматизация на селскостопанското производство ) Хабилитационен iconСписък на научните публикации
Научни публикации по дисертационния труд за придобиване на научна степен „доктор” по научна специалност 02. 18. 02 Механизация и...
Конкурс за професор : 02. 18. 02. Механизация и електрификация на животновъдството ( Електрификация и автоматизация на селскостопанското производство ) Хабилитационен iconГеоложки Университет "Св. Иван Рилски"
Дисертационния труд е обсъден от разширен състав на катедрения съвет на катедра “Електрификация на минното производство” на 01. 06....
Конкурс за професор : 02. 18. 02. Механизация и електрификация на животновъдството ( Електрификация и автоматизация на селскостопанското производство ) Хабилитационен iconИзисквания към кандидата за професор, който участва в конкурс за професор с хабилитационен труд
Счетоводство и анализ при унсс гр. София и публикуван в Държавен вестник бр. 4 от 15. 01. 2010 г. В конкурса е допуснат за участие...
Конкурс за професор : 02. 18. 02. Механизация и електрификация на животновъдството ( Електрификация и автоматизация на селскостопанското производство ) Хабилитационен iconРеконструкция и електрификация на железопътната линия Димитровград – Свиленград е по обособени позиции, както следва: Позиция 1
Проектът за реконструкция и електрификация на железопътната линия Димитровград – Свиленград е по обособени позиции, както следва
Конкурс за професор : 02. 18. 02. Механизация и електрификация на животновъдството ( Електрификация и автоматизация на селскостопанското производство ) Хабилитационен iconСупервизия на работите
Реконструкция и електрификация на железопътна линия пловдив-свиленград, коридори IV и IX
Конкурс за професор : 02. 18. 02. Механизация и електрификация на животновъдството ( Електрификация и автоматизация на селскостопанското производство ) Хабилитационен icon1. Изисквания към кандидата за професор, който участва в конкурс за професор с хабилитационен труд
Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводство)", обявен за нуждите на катедра "Счетоводна отчетност"...
Конкурс за професор : 02. 18. 02. Механизация и електрификация на животновъдството ( Електрификация и автоматизация на селскостопанското производство ) Хабилитационен iconДоклад №0700000810
Европейската инвестиционна банка за проект „Реконструкция и електрификация на ж п линия Пловдив Свиленград и оптимизиране на трасето...
Конкурс за професор : 02. 18. 02. Механизация и електрификация на животновъдството ( Електрификация и автоматизация на селскостопанското производство ) Хабилитационен iconКонкурс за придобиване на научното звание "професор" по научната специалност 05. 02. 01 "Политическа икономия (човешки капитал)
Атанас Николов Казаков, представени за участие в конкурс за придобиване на научното звание “професор” по научната специалност 05....
Конкурс за професор : 02. 18. 02. Механизация и електрификация на животновъдството ( Електрификация и автоматизация на селскостопанското производство ) Хабилитационен iconНкжи национална компания "Железопътна инфраструктура" nric
Проект «Реконструкция и електрификация на жп линия Пловдив – Свиленград – Турска/Гръцка граница и оптимизиране на трасето за скорост...
Конкурс за професор : 02. 18. 02. Механизация и електрификация на животновъдството ( Електрификация и автоматизация на селскостопанското производство ) Хабилитационен iconСъдържание на учебната програма за дисциплината животновъдство (избираема) лекции
Значение на животновъдството и мястото му в структурата на селското стопанство. Състояние и тенденции в развитието на животновъдството...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом