За да се произнесе, взе предвид следното
ИмеЗа да се произнесе, взе предвид следното
Дата на преобразуване19.10.2012
Размер56.98 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://blagoevgraddc.judiciary-bg.org/Courts/DC/Blagoevgrad/wa.nsf/5761458cc34e6f6bc22574f900590
За да се произнесе, взе предвид следното:

По предявения обратен иск от “.ЕООД, със седалище и адрес на управление с. П., община П., ул ."М. В."№ , ЕИК ...., представлявано от управителя Г. С. С. против ЗПАД „Д. - О.", с ЕИК .... със седалище и адрес на управление : гр.С., ул."Г. Б." № 3, представлявано от Н. Д. Ч. главен изпълнителен директор М. Г. К. К. - ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР У. Г. - ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР, по реда на чл.140 ГПК, Благоевградският окръжен съд в решаващия състав, намира следното:

С оглед изложеното в обстоятелствената част на исковата молба по предявени обратен иск съдът намира, че същия е с правно основание чл.215, във вр. с чл.208 КЗ.

Претендира се от ищцовото дружество по този иск, че между него и ответника – ЗПАД”Д. –О.” е било налице валидно договорно правоотношение, основано на договор за застраховка, обективинаро в застрахователна полица № *00039/07.06.2010 г., за периода от 08.06.2010 г. до 07.06.2011 г.

Твърди се, че ищецът заплатил стойността на застрахователната премия, като след настъпване на застрахователно събитие – кражбата на превозвани от автомобил, застрахован с горната полица стоки, извършена от охраняем паркинг на 21.02.2011 г. срещу 22.02.2011 г. и въпреки представените докумени, удостоверяващи това събитие, , ответникът отказал да заплати обезщетение по щетата като прием, че е налице разпоредбата на раздел 3, т.10 от Общине условия на ДЗИ.

Като се оспорва горното и се поддържа, че на паркинга, на който е почивало превозното средство, е имало система за видеонаблюдение от датата, предшестваща февруари 2011 г. и че е бил охраняем, се иска от съда да постанови решение, с което да осъди ответника по този иск да заплати на ищеца при условието на евентуалност в случай, че се уважи главната претенция на „Г.– АГ”О. срещу “.О., в качеството му на превозвач сумата от 69 472,18 лв., представляваща стойността на 2 818 чифта обувки, недоставени на получателя по договор за превоз, ведно с лихвата за забава в размер на 5% годишно върху главницата, считано от датата на предявяване на иска срещу “.О. – 21.02.2012 г., ведно с направените по делото съдебно-деловодни разноски.

В подкрепа на този иск са представени писмени доказателства, за които са изложени доводи кои твърдения ще установяват.

Направено е и искане за допускане събирането на гласни доказателства, чрез разпита на един свидетел при режим на довеждане – шофьора на автомобила, извършил процесния превоз.

В отговора си по този иск ответникът го е оспорил по основание и размер и поддържа, че кражбата била осъществена на неохраняем паркинг, поради което и Д.”О.” не дължало претендираната сума на соченото основание.

Оспорва се и фактът, че „Г.. е обезщетило пострадалото лице.

Наведени са доводи и в насока неоснователност на главната претенция.

Оспорва се допустимостта на представеното писмо от италиански адвокат и се поддържа, че съото представлява по съществото си показание на свидетел в писмен вид и е недопустимо по смисъла на ГПК.

Възразява се и срещу приемането на непреведен докумен от италиански.

Към отговора се твърди, че са приложени и се иска да се приобщят като доказателства справка от италианските полицейски власт – копие и авариен протокол – копие.

Следва да се отбележи, че споменатия авариен протокол не е приложен по делото.

Благоевградският окръжен съд в решаващия състав, като съобрази гореизложенито приема, че с оглед твърденията на ищеца в обстоятелствената част на насрещната искови молби, както и конкретизирания петитум, е сезиран с претенция по чл.208, във вр. с чл.215 КЗ.

Претендира се от ищеца по насрещния иск, че ответникът не е изпълил своето задължение по договора за застраховка да му изплати стойността на застрахователната премия, като след настъпване на застрахователно събитие – кражбата на превозвани от автомобил, застрахован с полица – договор за застраховка.

По този иск в тежест на ищеца е да докаже наличието на валидно договорно правоотношение с ответното дружество, основано на договор за застраховка на товарeн автомобил и товара, превозван от него, със съдържанието и клаузите, за които страните са се уговорили, както и изпълнението на своето задължение по този договор.

С оглед конкретиката на казуса ищецът следва да докаже, че паркингът, на който се е намирал застрахования автомобил и товара, превозван от него към момента на кражбата, е бил охраняем.

В тежест на ответното дружество е да докаже възраженията си, наведени в отговора по исковата молба, както и изпълнението на своите задължения по договора.

Т.к. обаче страните не спорят по факта, че помежду им е било налице валидно договорно правоотношение, основано на договор за застраховка, обективинаро в застрахователна полица № *00039/07.06.2010 г., за периода от 08.06.2010 г. до 07.06.2011 г., то съдът счита, че горният факт следва да бъде приет за ненуждаещ се от доказване.

По доказателствата:

Съдът счита, че приложените от ищцовото дружество към исковата молба писмени доказателства следва да се приемат такоа такива по делото, с изключение на това в п.5 – писмо от адв.М. К. Не следва да се приема и документът, приложена на италиански език, за който няма превод нито обяснение какво установява.

Съдът не може да се произнесе по относимостта към спора на посочения като приложено писмено доказателство от ответника – авариен протокол – копие, т.к. същия не е приложен така, както се твърди.

Съдът счита, че следва да бъде приобщена единствено представената справка от италианските полицейски власти – копие и превод на същата.

Мотивиран от изложеното и на осн.чл.140 и сл. ГПК, Благоевградският окръжен съд


О П Р Е Д Е Л И:


ПРИЕМА КАТО писмени доказателства по делото приложените такива към исковата молба по насрещния иск, с изключение на посоченото в в п.5 – писмо от адв.М. К., както и документът, приложена на италиански език, за който няма превод нито обяснение какво установява.

ПРИЕМА като писмено доказателство по делото справка от италианските полицейски власти – копие и превод на същата, приложено отговора по исковата молба по насрещния иск.

ДОПУСКА един свидетел при режим на довеждане на страната на ищцовото дружество – шофьора на камиона, за установяване на фактите относно извършената кражба.

УКАЗВА на същото, че обстоятелствата по делото не могат да се установяват с показанията само на един свидетел.

ПРИЕМА ЗА НЕНУЖДАЕЩ СЕ ОТ ДОКАЗВАНЕ фактът, че между страните по делото е било налице валидно договорно правоотношение, основано на договор за застраховка, обективинаро в застрахователна полица № *00039/07.06.2010 г., за периода от 08.06.2010 г. до 07.06.2011 г.

Докладва делото, както следва:

С оглед твърденията на ищеца в обстоятелствената част на исковата молба по насрещния иск, както и конкретизирания петитум съдът намира, че е сезиран с претенция по чл.208, във вр. с чл.215 КЗ.

Ищецът претендира, че ответникът не е изпълил своето задължение по договора за застраховка да му изплати стойността на застрахователната премия, като след настъпване на застрахователно събитие – кражбата на превозвани от автомобил, застрахован с полица – договор за застраховка.

По предявения иск в тежест на ищцовата страна е да докаже наличието на валидно договорно правоотношение с ответното дружество, основано на договор за застраховка на товарeн автомобил и товара, превозван от него, със съдържанието и клаузите, за които страните са се уговорили, както и изпълнението на своето задължение по този договор.

С оглед конкретиката на казуса ищецът следва да докаже, че паркингът, на който се е намирал застрахования автомобил и товара, превозван от него към момента на кражбата, е бил охраняем.

В тежест на ответното дружество е да докаже възраженията си, наведени в отговора по исковата молба, както и изпълнението на своите задължения по договора.

НАПЪТВА страните към процедура по медиация или друг способ за доброволно уреждане на спора.

НАСРОЧВА делото за разглеждане в открито с.з. на 20.06.2012 година от 15.00 часа, за която дата и час да се призоват страните.


Определението, което е окончателно, да се съобщи на страните.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Свързани:

За да се произнесе, взе предвид следното iconИ за да се произнесе взе предвид следното
Съдът, като прецени оспорвания административен акт, взе предвид становищата на страните и представените по делото доказателства,...
За да се произнесе, взе предвид следното iconИ за да се произнесе взе предвид следното
Процедурата по двойна размяна на книжа е приключила с изтичане на срока за допълнителен отговор,предвид което съдът следва да се...
За да се произнесе, взе предвид следното iconИ за да се произнесе взе предвид следното
Главния архитект на Община Б. да се произнесе по нейна молба вх. №94-01-4253/03. 02. 2009 г
За да се произнесе, взе предвид следното iconИ за да се произнесе, взе предвид следното
Предложението на рп-б подлежи на съдебен контрол, а при преценката му по същество се установи следното
За да се произнесе, взе предвид следното iconИ за да се произнесе, взе предвид следното
При извършената проверка по повод подадената въззивна жалба, Окръжният съд констатира следното
За да се произнесе, взе предвид следното iconИ за да се произнесе, взе предвид следното
В хода на производството са събрани писмени доказателства и П. техния анализ и оценка съдът прие следното
За да се произнесе, взе предвид следното iconЗа да се произнесе взе предвид следното
В хода на производството са събрани писмени доказателства, въз основа на които съдът прие следното
За да се произнесе, взе предвид следното iconЗа да се произнесе, взе предвид следното

За да се произнесе, взе предвид следното iconДа се произнесе, взе предвид следното

За да се произнесе, взе предвид следното iconИ за да се произнесе взе предвид следното
Л. С. К. 4/ 60 ид ч.; за В. С. К. 4/ 60 ид ч.; за М. Л. С. 6/ 60 ид ч.; за И. С. И. 3/ 60 ид ч; за И. Г. И. 3/ 60 ид ч.; за Т. Г....
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом