И к о номическиунверситет варн а
ИмеИ к о номическиунверситет варн а
Дата на преобразуване19.10.2012
Размер107.9 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://svetlozarstefanov.com/disciplini_files/16--Pravila_Razchety_redovno.doc


И К О НО М И Ч Е С К И У Н В Е Р С И Т Е Т - В А Р Н А

Катедра “Счетоводна отчетност”

Дисциплина Финансово-валутни разчети


Преподавател Доц. д-р Светлозар Стефанов

кабинет 443

консултации Понеделник 10.00-12.00

електронен адрес: snstef@mail.bg1


А Н О Т А Ц И Я

В дисциплината “Финансово-валутни разчети са включени за изучаване въпроси по лихви и лихвени операции, процентни и дисконтни изчисления, парични потоци, погасителни планове, финансови изчисления при лизингови, валутни и арбитражни операции. Изучавайки материала по отделните тематични единици, студентите придобиват знания относно съдържанието и технологията на определяне на проста и сложна лихва, както и използваните математически модели за финансови изчисления и анализи. В курса от лекции ще бъдат разгледани и основните практически приложения на финансовите изчисления при анализа на кредитните операции, а така също и при оценката на стойността и доходността на дълговите ценни книжа (най-вече облигации). По този начин студентите се запознават със съществуващите методи и стратегии за оценка на отделни финансови контракти и портфейли, за защита на инвестиции и анализ на спекулативни сделки. Дисциплината се базира на познанията на студентите, получени от предходните дисциплини – Микроикономика, Публични финанси, Финанси на предприятието, Теория на счетоводството и Счетоводство на предприятието, Висша математика и др. Дисциплината дава на студентите полезни знания, свързани с финансовите изчисления, които могат да бъдат използвани при по-нататъшното изготвяне на курсови и дипломни работи (магистърски тези).

Целта на дисциплината е посредством изучаването й, студентите да получат представа за методите по които се осъществява анализ на финансовите операции които намират приложение във финансовия мениджмънт, счетоводството, банковото дело и др.

Изучаването на дисциплината се осъществява посредством провеждането на лекционни занятия. На тях се излагат теоретичните постановки по всяка отделна тема, като същевременно на студентите се предлагат множество примери от реалната стопанска практика, като по този начин се цели студентите да овладеят основните методи, прилагани във финансовите изчисления, посредством които се решават конкретни задачи. Акцентът е поставен върху анализа на получените резултати. В този смисъл приоритет се отдава не на математиката, а н а икономическото интерпретиране на получения по математически път резултат. Математиката в случая се явява удобен апарат (инструментариум) за количествена и качествена оценка на финансовите операции.

Продължителността на курса от лекции по дисциплината “Финансово-валутни разчети” е 15 часа. Дисциплината се изнася пред студентите в продължение на един семестър.

ЕТИЧНИ ПРАВИЛА

Ако сте мои студенти, стриктно ще държа отношенията ни да почиват на принципна и колегиална основа.

Проблеми и въпроси поставяйте писмено по e-mail. За да няма недоразумения, моите отговори също ще бъдат писмени. Ако имате нужда от консултация, можете да разчитате на такава след съгласуване с мен в определеното време за консултации. Не правя платени консултации и курсове по водените от мене дисциплини.

Искам също категорично да изясня, че ползването и респективно закупуването на включените в учебните програми учебници и учебни пособия не е задължително. По ваш избор може да ползвате други източници за подготовката си и да бъдете оценявани чрез алтернативни форми на контрол. Оценката ви няма да зависи от това дали сте присъствали на занятията, чели препоръчваната литература или някой е ходатайствал за вас, а от академичните ви постижения.

За да се гарантира точното и безпристрастно оценяване, всички контролни процедури са писмени и работите се съхраняват една година. В случай че имате претенции, следва да ги предявите в срок.

Анотациите на учебните програми, включително библиографиите, съдържащи алтернативни източници и учебници, са общодостъпни и в писмена форма. (Вижте настоящата анотация.) Няма да допускам отклонения от установените с учебните програми правила за контрол и оценяване, изпити извън определените за това дати, както и индивидуално явяване на изпити.


ПРАВИЛА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ЗНАНЯТА И УМЕНИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ

1. Оценяването на студентите по дисциплината “ Финансово-валутни разчети” е задължение на преподавателя, което изисква предварителна подготовка, достатъчно време, спокойствие, търпение, отговорност и професионална твърдост.

2. Оценяването на студентите обхваща целия период на обучение по всяка учебна дисциплина и съдържа три елемента:

  • в началото на обучението - ясно и обосновано дефиниране на изискванията за усвояване на учебния материал, технологията на оценяване (правилата и процедурите за оценяване) и последствията от различните оценки;

  • по време на обучението - текущо оценяване на базата на резултатите от проведения семестриален тест;

  • в края на обучението - окончателно оценяване на базата на текущата оценка и полагането на изпит в редовна, поправителна или ликвидационна сесия.

3. Оценките на студентите се определят единствено на базата на техните резултати и усилия, без отстъпки за задочна форма на обучение, за поправителна или ликвидационна сесия, за семейни, материални и здравословни проблеми на студента, за участие в студентските органи за управление и други подобни обстоятелства.

4. Ходатайствата на преподаватели и служители от Университета или колеги от практиката за "специално (облекчено) изпитване" на студенти са грубо нарушение на служебната и колегиалната етика.

Окончателните резултати от оценяването се формират в цели числа по шестобалната система и се считат за положителни при постигната минимална оценка Среден 3.00

Крайната оценка от изпита се оформя като се прилага точковата система. Знанията на студентите се оценяват като се поставят точки от 0 до 100. Крайната оценка по дисциплината се формира като сума от семестриалната и сесийна оценка. При оформянето на крайната оценка от изпита получените точки от семестриалното и сесийно оценяване се приравняват към шестобалната система както следва:

За 88 и повече - Отличен 6.00

От 75 до 87 - Мн. Добър 5.00

От 60 до 74 - Добър 4.00

От 50 до 59 - Среден 3.00

От 0 до 49 - Слаб 2.00

Когато оценяващият екип установи наличие на измама или опит за измама по време на изпит или при провеждане на семестриална форма на контрол студентът получава от 0 до 49 точки (Слаб 2.00)


ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТУДЕНТИТЕ

1.Редовно посещаване на учебните занятия, навременно влизане в час и дисциплина по време на занятията. Закъсненията за час, шумът по време на лекция и отвличането на вниманието на колегите намаляват ефективността на учебния процес и не се толерират. Умоляваме студентите, които по уважителна или неуважителна причина са закъснели за лекция или семинарно занятие (упражнение) повече от 5 минути да не влизат в залата, а да изчакат почивката и да влязат на следващата лекция или семинарно занятие.

2. Изпълнение на поставените задачи в срок, активно участие в занятията и предварително запознаване с материала, който предстои да се преминава.

3. Инициативност за решаване на възникващите проблеми и трудности.

4. Строго придържане към принципите на академичната етика и колегиалност. Последното включва и задължението на студентите (особено на семинарни занятия) да почистват черната дъска.

5. По време на лекция или семинарно занятие не се допуска ползването на мобилни телефони и други средства за мобилна комуникация. По време на лекция или семинарно занятие мобилните телефони на студентите следва да бъдат изключени и прибрани. Ако по време на лекция или семинарно занятие се чуе прозвъняване на мобилен телефон, студентът следва да напусне лекционната зала.


ОЦЕНКА НА ЗНАНИЯТА И УМЕНИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ ПО ВРЕМЕ НА СЕМЕСТЪРА


Семестриалният контрол е задължителен за всяка дисциплина от учебния план (в т.ч. и за дисциплината “Финансово-валутни разчети”).

По време на обучението си през семестъра студентите правят контролна работа, резултатите от която се вземат предвид при оформянето на окончателната оценка. С това се цели повишаване на мотивацията за системна и непрекъсната подготовка. Контролната работа ще се проведе през периода 14-18.11.2011 година и ще включва няколко задачи от следните теми: Верижно правило и процентни изчисления, лихвени изчисления, дисконтни изчисления. Контролната работа ще бъде оценена до 40 точки, като на тази база ще се формира текущия контрол на всеки студент. Искам да подчертая, че курсовата работа се провежда единствено в посочения период. Когато по редица причини, студентът не е могъл да присъства по време на упражнението и не е правил контролна работа то следва да уведоми за това ръководителя на семинарните занятия. Когато причините са уважителни, те се документират по утвърдения с правилника на ИУ – Варна ред. Когато студентът отсъства по неуважителни причини, той следва да уведоми за това ръководителя на семинарните занятия ПРЕДВАРИТЕЛНО. Когато студентът отсъства от контролната рбота по неуважителни причини и не е уведомил за това ръководителя на семинарните занятия предварително, то студентът може да прави контролна работа по преценка на ръководителя на семинарните занятия.

По време на семинарните занятия, студентите ще бъдат проверявани. Когато студентът допусне повече от три отсъствия по неуважителни причини ще му бъдат отнети 5 точки от текущия контрол. По време на семинарните занятия студентите могат да получат до 10 точки за текущ контрол за активно участие в семинарните занятия, по преценка на ръководителя на семинарните занятия. Текущият контрол на студентите ще бъде „качен” в интенрет на сайта на доц. д-р Светлозар Стефанов (svetlozarstefanov.com) до 25.12.2010 година.


ОЦЕНКА НА ЗНАНИЯТА И УМЕНИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ ПО ВРЕМЕ НА изпита


Изпитът се провежда в рамките на изпитната сесия, на определената от Учебен отдел дата. Той се състои в две части. Първата част се състои в решаването на 5 задачи от разглеждания учебен материал и приложения по-долу въпросник. Изпитът се провежда в писмена форма. Време за работа 45 минути. Тази част от изпита се оценява с до 30 точки. Втората част на изпита се състои в решаването на тест от 30 тестови въпроса от разглебдания учебен материал. Време за работа 30 минути. Тестът се оценява с до 30 точки.

Когато в деня на изпита, на един от неговите компоненти са получени по-малко от 15 точки, изпитът се счита за неположен. При допуснати груби грешки при решаването на задачите, студентът получава слаба оценка.

Забележка: Студентите, които имат право да се явят по-рано на изпит (поради пътуване в чужбина, болест, възстановени студентски права и др.), получават оценка по дисциплината след като са направили контролната си работа. Явяването става само след предварително издаден индивидуален протокол от факултетната канцелария (оформен по надлежния ред и съдържащ всички задължителни реквизити) и предварителна уговорка с преподавателя.

1.Всички чанти и връхни дрехи се оставят на място в залата, което се посочва от преподавателя.

2. По време на изпита не се допуска ползването на мобилни средства за комуникация от всякакъв вид и по какъвто и да е повод, дори и като часовник, калкулатор, календар и др. Мобилните средства за комуникация следва да бъдат изключени и прибрани. Когато по време на изпита се констатира, че студентът прави опит да ползва подобни технически средства, писмената работа на студента се анулира и същият получава слаба оценка

3.По време на изпита, студентите могат да ползват само разрешените от преподавателския екип справочници и други помощни материали.

4.Студентите привличат вниманието на изпитващия преподавател чрез вдигане на ръка, ако се нуждаят от нещо или имат някакви въпроси във връзка с организацията и провеждането на изпита.

5. Времетраенето на изпита и организацията за напускане на изпитната зала се уточняват от преподавателския екип преди започване на изпита

Ориентировъчни критерии за оценка

Оценка Отличен 6.00 (88 – 100 точки) се поставя при задълбочено и пълно познаване на материала, при което на студентите се задават въпроси, на които за да се отговори правилно е необходимо студентите да приложат комплексно своите знания, получени по време на обучението през семестъра.

Оценка Мн.добър 5.00 (75 - 87 точки) се поставя за правилно, изчерпателно разглеждане на поставените въпроси и допускане на незначителни за правилния отговор грешки.

Оценка Добър 4.00 (60 – 74 точки)се поставя при добро познаване на основните идеи на разглеждания материал и при допускане на значителни неточности.

Оценка Среден 3.00 (50 –59 точки) се поставя когато студентът има слаба представа за изучавания материал и допуска груби грешки при неговото интерпретиране, както по време на писмения, така и по време на устния изпит.

Оценка Слаб 2.00 (0 – 49 точки) се поставя за повърхностно познаване на материала и съществени пропуски в подготовката.

Резултатите от текущия контрол се вземат предвид и при явяването на студента на поправителна и/или ликвидационна сесия.


ВЪПРОСНИК

По дисциплината “Финансово-ВАЛУТНИ РАЗЧЕТИ” за студентите от специалност “Счетоводство и контрол” и “Стопанско управление” трети курс редовно и задочно обучение

1. Същност, значение, предмет и задачи на дисциплината “Финансово-валутни разчети

2. Факторът “време” във финансово-валутните разчети

3. Верижно правило и процентни изчисления

4. Същност на лихвата, видове лихви

5. Определяне на основните величини при лихвени изчисления при просто олихвяване

6.Определяне на показателите при олихвяване със сложна лихва

7. Същност на дисконтните операции и видове дисконт

8 Определяне на основните величини при прости дисконтни изчисления (сконтов процент, сконтово време и номинална стойност на дълга)

9. Финансови разчети при дългосрочни кредити, погасявани с еднакви погасителни вноски (рати) и различни анюитети

10. Финансови разчети при дългосрочни кредити, погасявани с еднакви анюитети и различни погасителни вноски (рати).

11.Рентни изчисления.

12.Определяне доходността на облигациите

13. Финансови разчети при операциите с държавни ценни книжа

14. Същност на чуждата валута и видове валути

15. Валутен курс и видове котирания


л и т е р а т у р а

1. Брет, М. Как да четем финансовите страници. С. “Дъга” – 700, 1996

2. Аспарухова, И и др. Финансова математика, Академично издателство “Ценов,” 1999

3. Йорданка Йовкова, Бисер Петков, Финансова математика, Нова звезда, 2005

4. Китанов, Н. За акциите и борсата. С. ИК “Загер” 1993

5. Найденов, Б. Сделки с права и дългове. С. “Сиела”1996

6. Николов, Н. Финансови изчисления I –ва и II – ра част. С. Университетско издателство “Стопанство” 1997

7. Орешарски, Пл. Финансов анализ и управление на инвестициите. С. ИК. “Люрен” 1992

8. Орешарски, Пл. Цени и възвръщаемост на финансовите инвестиции. С. ИК “Люрен” 1992

9.Пасев, В. Лихвеният процент – основна категория на финансовия пазар. С. “Сиела” 1994

10. Пaрушев, Сл. Облигации. Варна, Princeps, 1995

11.Николов, Н. Финансов анализ, “Princeps” Варна, 1995


септември 2011 Изготвил:

гр. Варна (Доц. д-р Светлозар Стефанов)


1 Електронният адрес се предоставят на студентите за да задават въпроси, да се уговарят дати за предварително явяване на изпит и др.Свързани:

И к о номическиунверситет варн а iconИ к о номическиунверситет варн а
Студентите се запознават и с основните форми на организация на счетоводството в предприятието, правата и задълженията на съставителите...
И к о номическиунверситет варн а iconИ к о номическиунверситет варн а
Студентите се запознават и с основните форми на организация на счетоводството в предприятието, правата и задълженията на съставителите...
И к о номическиунверситет варн а iconИ к о номическиунверситет варн а
Финанси на предприятието, Теория на счетоводството и Счетоводство на предприятието, Висша математика и др. Дисциплината дава на студентите...
И к о номическиунверситет варн а iconИ к о номическиунверситет варн а
Финанси на предприятието, Теория на счетоводството и Счетоводство на предприятието, Висша математика и др. Дисциплината дава на студентите...
И к о номическиунверситет варн а iconИ к о номическиунверситет варн а
Финанси на предприятието, Теория на счетоводството и Счетоводство на предприятието, Висша математика и др. Дисциплината дава на студентите...
И к о номическиунверситет варн а iconИкономическиуниверситет варн а
П р е д и с л о в и е
И к о номическиунверситет варн а iconИкономиче скиуниверситет варн а
Съвременна структура на световното стопанство. Вътрешно разделение на центъра и периферията
И к о номическиунверситет варн а iconИкономически университет варн а
Защитата ще се проведе на 10 септември 2011 г от 00 ч в каб. 427 при гл ас. Г. Луканова
И к о номическиунверситет варн а iconИкономическиуниверситет варн а правил а
За планиране, организиране, отчитане и контрол на конкурсите за научни проекти, финансирани целево от държавния бюджет
И к о номическиунверситет варн а iconЕлком м д варн а техническаспецификаци я по открита процедура за
Доставка на машини за обработка на метал – режещи, огъващи, пробивни по обособени позиции
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом