Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община град добрич




ИмеПравилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община град добрич
Дата на преобразуване19.10.2012
Размер80.08 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.dobrich.bg/_files/attch/Pravilnik posrednik.rtf
ПРАВИЛНИК

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА – ГРАД ДОБРИЧ

Общи положения


Чл.1. /1/ Този правилник се приема на основание на чл. 2, ал. 1,чл. 136, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 3 от Европейската харта за местно самоуправление, чл. 21а, ал. 3 и чл. 22, ал. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация.

/2/ Общественият посредник функционира за територията на Община Добрич.

Чл.2. Общественият посредник съдейства за спазване правата и законните интереси на гражданите пред органите на местното самоуправление и местната администрация.

Чл.3. /1/ Дейността на обществения посредник се осъществява чрез подаване на предложения и сигнали до местните органи, автори на оспорваните актове или до горестоящите им органи.

/2/ Дейността на обществения посредник е насочена и към подобряване на качеството на административните услуги и повишаване на правната култура на гражданите.
Принципи

Чл.4. /1/ В дейността си общественият посредник се води от принципите на: законността, независимостта, справедливостта, прозрачността и публичността, хуманността и толерантността.

/2/ Общественият посредник:

осигурява равни възможности на гражданите да защитят правата и законните си интереси, независимо от техния пол, раса, националност, етническа принадлежност, социален произход, възраст, материален статус, политически пристрастия, религиозни вярвания.

Проявява обективност към случая, като изслушва страните и им предоставя възможност за преразглеждане на позициите им и сключване на споразумение;

Избор и мандат на обществения посредник


Чл. 5. /1/ Общественият посредник на територията на Община град Добрич се избира чрез конкурс, обявен от Общински съвет град Добрич.

/2/ Конкурсът се обявява публично чрез електронните и печатни медии.

Чл. 6. /1/ За обществен посредник се избира пълнолетен, вменяем, неосъждан български гражданин, който не е във висящо наказателно съдебно производство, с постоянно местоживеене на територията на Община град Добрич, със завършено висше образование и над 3 години стаж по специалностите право или публична администрация, притежаващ високи морални качества и обществен авторитет.

/2/ За участие в конкурса кандидатът представя:

-мотивирана молба

-автобиография;

-диплом за висше образование;

-документ, удостоверяващ трудов стаж;

Чл. 7 /1/ Кандидатите се явяват на интервю пред ПК “Законност, обществен ред и контрол”:

/2/ Комисията подготвя критерии и ги предлага за одобрение от Общински съвет. Интервюто проверява познанията на кандидатите в правозащитната сфера и взаимоотношенията между гражданите и местната власт.

/3/ След проверка на формалните основания за заемане на длъжността и качествата на явилия се на интервю кандидат, комисията извършва класиране и мотивирано предлага на Общинския съвет кандидатурите на явилите се на конкурса.

Чл.8. Общински съвет град Добрич избира обществения посредник с тайно гласуване, с квалифицирано мнозинство 2/3 от общия брой на общинските съветници.

Чл.9. Общественият посредник се избира за пробен период от една година, след което Общински съвет решава необходимостта от продължаване на дейността му.

Чл.10. Общественият посредник няма право да участва в ръководството на търговски дружества и политически партии.

Чл. 11. /1/ Общественият посредник се освобождава от длъжност при:

-подаване на оставка пред Общински съвет град Добрич;

-изтичане на срока , за който е избран;

-трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си за повече от два месеца;

-осъждане с влязла в сила присъда;

-смърт.

/2/ Общественият посредник се освобождава предсрочно поради несправяне със задълженията си по реда на неговото избиране.

Производство по подаване на жалби до обществения посредник


Чл.12. Гражданите и техните организации подават жалби до обществения посредник в случаите на:

-Нарушаване на изискванията за законосъобразност и правилност на административните актове и действия на местните органи;

-неспазване на процедури за издаване на административни актове и предоставяне на административни услуги;

-предоставяне на невярна и/или непълна информация за упражняване на правата и задълженията на гражданите и реда и условията за извършване на административни услуги;

-проява на некомпетентност, недобросъвестност, мудност и незачитане на достойнството на гражданите.

Чл.13. Правомощията на обществения посредник не се отнасят до:

-вътрешнослужебните отношения на органите на местната власт;

-приватизацията и дейността на общинските дружества;

-въпроси от личния живот на гражданите;

-съдебни процедури.

Чл.14. Общественият посредник няма право да представлява лицата, които са се обърнали към него за защита пред съд или друга публична институция.

Чл.15./1/ Общественият посредник е длъжен да уведоми писмено гражданите и представителите на техните организации в двуседмичен срок от получаването на жалбата какви мерки ще предприеме по случая.

/2/ В случай на отказ, в срока от предходната алинея, общественият посредник е длъжен да изложи основанията за отказа и да препоръча други средства за постигане на желания резултат.

/3/ За изясняване на фактическата обстановка общественият посредник събира допълнителни данни от гражданите или засегнатите органи.

/4/ Постъпилите жалби се завеждат в регистър.

Чл. 16. /1/ Производството пред обществения посредник е безплатно.

/2/ Общественият посредник осъществява контактите си с гражданите във време и място, определени и публично обявени от него.

Чл. 17. За изпълнение на правомощията се общественият посредник:

-извършва проверки по постъпилите жалби, които се отнасят до отношенията граждани/организации на граждани – общинска администрация;

-посредничи между административните органи и засегнатите лица за преодоляване на допуснати нарушения;

-подава сигнали до органите на местната власт, когато констатира, че не се създават условия за реализиране на законните права и интереси на гражданите;

-отправя предложения до местните органи за спазване на законността и целесъобразността в административната практика и за отстраняване на последиците от нарушаването й, както и за отстраняване на причините за подобна практика;

-изразява публично становище по повод изводите от дейността си.

Чл.18. Общественият посредник е длъжен да не разгласява обстоятелства, които представляват държавна, служебна, търговска тайна, както и лични данни за гражданите и техните организации, които са му станали известни във връзка с осъществяване на правомощията му.

Чл.19. /1/ При осъществяване на дейността си общественият посредник си сътрудничи с ПК “Законност, обществен ред и контрол”.

/2/ Общински съвет град Добрич и общинската администрация изпращат на обществения посредник приетите от него нормативни актове.

Чл.20./1/ Органите на местното самоуправление са длъжни да оказват съдействие на обществения посредник при установяване на нарушения на законосъобразността и целесъобразността по жалбите на граждани и техните организации.

/2/ Органите на местното самоуправление предоставят на обществения посредник необходимите сведения и данни в съответствие със законовите изисквания за достъп до информация.
Жалби


Чл. 21. Български и чужди граждани и лица без гражданство, юридически лица и организации, които осъществяват дейност на територията на Община град Добрич, могат да се обръщат към обществения посредник с жалби.

Чл.22. В жалбата се посочват – органът, до който се подава, името и адреса на жалбоподателя, актът, решението или процедурата, които се обжалват, органът, който ги е издал, оплакванията и искането на жалбоподателя.

Чл.23. За жалби, подадени устно, общественият посредник съставя протокол, съдържащ данните по чл. 22.
Финансови условия

Чл. 24. Финансовото осигуряване при експерименталното действие на обществения посредник се поема чрез финансиране от бюджета на Община град Добрич.
Отчетност и отговорност


Чл. 25. /1/ За постъпилите жалби и становището си по тях, общественият посредник представя тримесечно анализ на кмета на Община град Добрич и Общински съвет град Добрич.

/2/ Анализът се разпространява при спазване на законовите ограничения за конфиденциалност.

Чл. 26. Общественият посредник представя годишен отчет за дейността си през предходната година до 31 януари.

Чл. 27. Отчетът съдържа:

-данни за разрешени случаи;

-данни за случаите, при които намесата на обществения посредник е останала без резултат и причините за това;

-обща информация за подадените жалби, по които проверките не са приключели;

-данни за отправените предложения и сигнали и мерките, предприети във връзка с тях;

-становище за прилагането на средствата за защита на законните права и интереси на гражданите.

Чл.28. /1/ Кметът на Община град Добрич и Общински съвет град Добрич представят становище по отчета.

/2/ Отчетът се внася на сесия на Общински съвет град Добрич до 31 март от календарната година.

/3/ Общински съвет град Добрич приема годишния отчет на обществения посредник с обикновено мнозинство.

/4/ При несъгласие с изводите на отчета Общински съвет град Добрич приема решение по смисъла на чл. 11, ал. 3.

Чл. 29. /1/ Отчетът на обществения посредник и решението на Общински съвет град Добрич се публикуват.

/2/ Копия на доклада се предоставят в приемната на обществения посредник и в Община град Добрич, на разположение на гражданите и техните организации.

Чл. 30. Общественият посредник носи отговорност пред Общински съвет-Добрич:

-за неспазване на този Правилник;

-за нарушаване на правата и интересите на гражданите;

-за нарушаване на изискванията за конфиденциалност;

-за прояви на заинтересованост и необективност.

Чл. 31. Общественият посредник има право да участва в заседанията на постоянните комисии при Общински съвет, както и да участва в заседанията на Общински съвет.

Преходни и заключителни разпоредби


§ 1. За всички неуредени въпроси по дейността на обществения посредник се прилагат разпоредбите на Закона за административното производство.

§ 2. Правилникът влиза в сила в деня на приемането му от Общински съвет град Добрич. /приет с решение №10-8 от 24 февруари 2004 година/






Свързани:

Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община град добрич iconПравилник за организацията и дейността на
Ното положение, организацията и дейността на обществения посредник и неговия екип на територията на община Елхово, както и редът...
Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община град добрич iconОбщи положения
Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Перник
Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община град добрич iconПравилник за статута, организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Пещера Глава първа Общи положения
Чл. Този правилник се приема на основание на чл. 21а, ал. З от Закона за местно самоуправление и местна администрация и чл. 24, ал....
Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община град добрич iconОбщински съвет бургас комисия по чл. 9 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Бургас
Днес, 29. 06. 2012 г, от 14: 00 часа в сградата на Община Бургас се състоя заседание на Комисията по чл. 9 от Правилника за организацията...
Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община град добрич iconАнализ за дейността на обществения посредник
Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на община Пазарджик. Анализът се предоставя на кмета на община Пазарджик...
Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община град добрич iconПравилник за организацията и дейността на обществения посредник на община Сатовча
Чл. Този правилник се приема на основание чл. 21а, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл от Правилника...
Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община град добрич iconУводни думи
На основание чл. 21, ал. 1 и ал. 4 от змсма и чл. 9 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията...
Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община град добрич iconПротокол
Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Бургас
Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община град добрич iconАнализ за дейността на Обществения посредник на територията на Столична община 01. 04. 2007 30. 09. 2007 год
Обществения посредник за времето от 01. 04. 2007 година до 30. 09. 2007 година. Целта на тези анализи е да се запознаят кмета на...
Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община град добрич iconДоклад за дейността на общественият посредник
Настоящият отчет е изготвен на основание чл. 25 ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник в Община...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом